Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 185

Betænkning over Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven (Forbud mod udstilling af halekuperede hunde m.v.)
Nr L 185 1995-96, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19960416

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget skriftlige og/eller mundtlige henvendelser fra:

Andersen, Klaus Sune, Næstved,

Boxer-Klubben,

Dambæk, Mette, Næstved,

Dansk Dobermann Klub,

Dansk Hundedommer Forening,

Dansk Kennel Klub,

Dansk Racehunde Club,

Dansk Racehunde Union,

Dansk Schnauzer Klub,

Dansk Terrier Klub,

Danske Gymnastik & Idræts Foreninger,

Dyrefondet,

Ejere og opdrættere af diverse hunderacer,

Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark,

Fællesklubben for hunderacer uden specialklub,

Gruppe Odense,

Hansen, Søren m.fl.,

Haurum, Tove og Gert S., Graasten,

Jacobsen, Karin Schelde, Virum,

Jensen, Raymond, Guldborg,

Juul, Lissi og Erik, Aabenraa,

Kennel Blue Berry m.fl.,

Kennel Jutlan,

Kennel Topwinners,

Kennel Toronto,

Old English Sheepdogklubben,

Pudelklubben,

Rottweilerklubben, Kreds 24, Randers,

Thrane, Henning, Vamdrup, og

Wulff, Birgitte, Næstved.

Der er stillet en række ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Herefter indstiller et mindretal (Socialdemokratiets, Det Radikale Venstres og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse med det af mindretallet under nr. 3 stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal (Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af mindretallet under nr. 1 stillede ændringsforslag. Såfremt dette ændringsforslag ikke vedtages, vil mindretallet kunne stemme for det under nr. 3 stillede ændringsforslag, men vil i så fald ved 3. behandling stemme imod lovforslaget.

Et tredje mindretal (Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af mindretallet under nr. 2 stillede ændringsforslag.

Et fjerde mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling, men er medforslagsstiller til ændringsforslag nr. 1. Såfremt ændringsforslag nr. 1 ikke vedtages, vil dette mindretal kunne stemme for det under nr. 3 stillede ændringsforslag.

ÆndringsforslagAf et mindretal (V, KF og FP):

Til § 1 1) Den under nr. 1 foreslåede § 11, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Dansk opdrættede halekuperede hunde må ikke udstilles, medmindre de er kuperet i overensstemmelse med § 14, stk. 2, eller de regler, der er fastsat i medfør af § 14, stk. 3, 2. pkt.«

Til § 2Af et mindretal (SF og EL):

2) Efter stk. 1 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 2. Forbudet mod udstilling af halekuperede hunde i § 11, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, gælder ikke hunde, der er født før lovens ikrafttræden. For dansk opdrættede hunde gælder forbudet dog for hunde, der er født efter den 1. september 1991, hvor det danske halekuperingsforbud trådte i kraft.«

Af et mindretal (S, RV og CD):

3) Efter stk. 1 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 2. Forbudet mod udstilling af halekuperede hunde i § 11, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, gælder ikke hunde, der er født før lovens ikrafttræden.«

Bemærkninger

Til nr. 1 Mindretallet finder, at udstillingsforbudet kun skal gælde dansk opdrættede hunde. Forslaget er begrundet i, at en udelukkelse af udenlandsk opdrættede halekuperede hunde vil kunne få betydning for avlen i Danmark.

Endvidere finder mindretallet, at dansk opdrættede hunde, der har fået halen kuperet af veterinære årsager, fortsat skal kunne udstilles i Danmark. Baggrunden herfor er, at det, at hunden får en haleskade og halen derfor skal kuperes, er en omstændighed, som hundeejeren ikke selv er herre over.

Til nr. 2 Mindretallet finder, at for andre end dansk opdrættede hunde skal udstillingsforbudet kun omfatte hunde, som er født efter lovens ikrafttræden.

For dansk opdrættede hunde gælder udstillingsforbudet for hunde født efter den 1. september 1991, hvor der blev indført halekuperingsforbud i Danmark, uanset om de er halekuperede i lande, hvor halekupering er tilladt.

Til nr. 3 Mindretallet finder, at det ville være et uforholdsmæssigt indgreb at lade udstillingsforbudet gælde for hunde, som allerede på tidspunktet for lovens ikrafttræden er halekuperede. Det foreslås således, at forbudet kun omfatter hunde, der er født efter lovens ikrafttræden.

Vedtages ændringsforslaget, vil følgende kategorier af hunde ikke være omfattet af udstillingsforbudet:

1) Hunde, der er halekuperede før den 1. september 1991, hvor forbudet mod halekupering blev indført i Danmark. (Det følger af det oprindelige lovforslag).

2) Hunde, der i perioden 1. september 1991 til 1. maj 1996 ulovligt er halekuperet her i landet. (Følger af ændringsforslaget).

3) Hunde, der lovligt er halekuperet i medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 627 af 29. august 1991 om halekupering af visse hunderacer. Det drejer sig om 5 hunderacer: ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund, weimaraner, vizla og breton. (Det følger af det oprindelige lovforslag).

4) Hunde, der er kuperet i udlandet før 1. maj 1996.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen