Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
I forbindelse med at en 10-årig dreng efter 4 år afsluttede legeterapi ønskede hans mor aktindsigt i hele hans journal. Hun fik herefter tilsendt kopi af hele journalen med undtagelse af journalens psykoterapiark med den begrundelse, at det var af hensyn til drengen og i overensstemmelse med praksis.

Der blev klaget over, at drengens mor ikke fik fuld aktindsigt i hans journal, da hun ikke havde fået kopi af psykoterapiarkene.

Den fulde tekst

Klage over afslag på aktindsigt i søns psykoterapiark

 

 

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere overlægen.

Nævnet oplyste, at det fremgår af lov om patienters retsstilling, at aktindsigten kan begrænses i det omfang, patientens (eller forældremyndighedsindehaverens) interesser i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller andre private interesser. Nævnet kunne videre oplyse, at det er almindelig praksis, at psykoterapiark ikke udleveres, når der er tale om mindreårige, hvor forældremyndighedsindehaveren får aktindsigt.

Nævnet vurderede, at der ikke var nogen af delene af psykoterapiarkene, som kunne udleveres, uden at det ville være belastende for drengen, og nævnet fandt på denne baggrund, at overlægen havde handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved at afvise at give hel eller delvis aktindsigt i psykoterapiarkene.