Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 29

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunal aktivering (Ændring af satser for oplæringsydelsen samt forsøgsbestemmelse)
Nr L 29 1994-95, 1. samling

Afgivet af Socialudvalget

Afgivet: 19941201

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til socialministeren, som denne har besvaret

skriftligt.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets medlem) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal inden for flertallet (Enhedslistens medlem af udvalget) udtaler, at Enhedslisten støtter det konkrete lovforslag om en forhøjelse af satserne for oplæringsydelsen, idet den pågældende gruppe ellers konkret vil blive stillet dårligere økonomisk. Enhedslisten skal dog på det kraftigste understrege, at Enhedslisten er modstandere af hele lovkomplekset vedrørende kommunale aktiveringsordninger og jobtræningsmodeller, som de ser ud i dag, hvor bl.a. unge påduttes rollen som løntrykkere. Enhedslisten går ind for, at der skabes permanente arbejdspladser til overenskomstmæssig løn.

Enhedslisten vil i øvrigt pege på, at bestemmelsen vedrørende generelle forsøgsordninger på trods af dennes karakter af hensigtserklæring kan rumme nogle muligheder, der skal fremhæves. Enhedslisten ønsker, at der skabes muligheder for generelle forsøgsordninger, der kan anvendes til at give plads til selvorganiseret arbejde i samarbejde med kommunen, beboerforening, a-kasser, økologiske landmænd og andre. Der skal skabes muligheder for, at arbejdsløse, bistandsklienter, unge såvel som gamle, kan gå sammen om nye projekter i samarbejde med de lokale instanser. Dette skal ske på overenskomstmæssig løn. Der er i vort samfund mange områder, hvor der mangler og kan skabes job til gavn for befolkningen.

Et mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved 2. behandling. Jørn Pedersen (S) Ritt Bjerregaard (S) Jan Petersen (S) Peder Sass (S) Grete Schødts (S) Villy Søvndal (SF) fmd. Bjørn Elmquist (RV) Bruno Jerup (EL) Sonja Albrink (CD) Erik Larsen (V) Else Winther Andersen (V) Flemming Oppfeldt (V) Tove Fergo (V) Bendt Bendtsen (KF) Helge Adam Møller (KF) Stefan G. Rasmussen (KF) Tom Behnke (FP) nfmd.

Officielle noter

Ingen