Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 38

Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Besiddelse af børnepornografi)
Nr L 38 1994-95, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19941213

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret

skriftligt. Et af udvalgets spørgsmål til ministeren og dennes svar

herpå er optrykt som bilag til betænkningen.

Endvidere har udvalget modtaget skriftlig og mundtlig henvendelse fra Foreningen Pædofilgruppen.

Der er af justitsministeren og af et mindretal stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Herefter indstiller et mindretal (Socialdemokratiets, Det Radikale Venstres og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse med det af justitsministeren stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal (Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med begge de stillede ændringsforslag.

Et tredje mindretal (Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget og de stillede ændringsforslag ved 2. behandling.

Et fjerde mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af et mindretal stillede ændringsforslag.

Et femte mindretal (Enhedslistens medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling, da der ikke er behov for den foreslåede lovgivning mod besiddelse af børnepornografi. Derimod ønsker Enhedslisten at give sit tilsagn til et eventuelt lovforslag om stramning af straffen for produktion og salg af børnepornografi.

Ændringsforslag

Til § 1Af et mindreta l (V og KF), tiltrådt af et mindretal (FP):

1) I det foreslåede § 235, stk. 2, affattes 1. pkt. således:

»Den, som besidder utugtige fotografier, film eller lignende af børn, straffes med bøde eller hæfte.«

Af justitsministeren , tiltrådt af et flertal (S, V, KF, RV og CD):

2) I det foreslåede § 235, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»På samme måde straffes den, som besidder fotografier, film eller lignende af børn, der har kønslig omgang med dyr, eller som anvender genstande på groft utugtig måde.«

Bemærkninger

Til nr. 1 Hensigten med ændringsforslaget er, at forbudet mod besiddelse af børneporno, jf. det i lovforslaget foreslåede § 235, stk. 2, skal omfatte det samme materiale, som det efter den nugældende § 235 er forbudt erhvervsmæssigt at sælge m.v.

Til nr. 2 Det foreslåede 2. pkt. omfatter dels afbildninger af kønslige forhold mellem børn og dyr, dels afbildninger af børn med genstande i en kvalificeret utugtig situation.

»Kønslig omgang med dyr« omfatter intim seksuel kontakt mellem børn og dyr af tilsvarende karakter som de forhold mellem et barn og en anden person, der omfattes af 1. pkt.

Anvendelse af genstande »på groft utugtig måde« omfatter afbildning af børn, der anvender genstande på en sådan måde, at forholdet, hvis en anden person anvendte genstanden i et kønsligt forhold med barnet, måtte karakteriseres som anden kønslig omgængelse end samleje.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Henning Grove (KF) Pia Kjærsgaard (FP) Bilag

Et af udvalgets spørgsmål til justitsministeren og dennes svar herpå

Spørgsmål nr. 6:

»Vil ministeren oplyse, om det er ulovligt at besidde eller have adgang til databaser, der viser grov børneporno?»

Svar:

En person, der opretter en database, som indeholder utugtige billeder m.v. af børn, og som via telefonnettet erhvervsmæssigt udbreder disse billeder, kan straffes allerede efter den gældende bestemmelse i straffelovens § 235.

I Rigsadvokatens undersøgelse af politiets fund i praksis af børnepornografi, der blev sendt til Retsudvalget den 21. februar 1994, er bl.a. omtalt to utrykte domme af 16. marts og 15. oktober 1993 afsagt af retten i Aalborg, hvor de tiltalte blev dømt for overtrædelse af straffelovens § 235 ved at have oprettet databaser med utugtige billeder af børn, som de udbød til salg.

Spørgsmålet, om en person, der har adgang til en database med børnepornografisk materiale som nævnt i den foreslåede § 235, stk. 2, kan siges at »besidde« dette materiale, er omtalt i punkt 4 i bemærkningerne til lovforslagets § 1. Det anføres her, at ved betragtning af billeder, der overføres fra en database til egen edb-skærm, vil billedet ikke kunne siges at være i betragterens besiddelse. Er der derimod tale om, at billedet lagres, det være sig på harddisk, diskette eller lignende, således at den pågældende selv kan kalde billedet frem igen, må materialet anses for at være i vedkommendes besiddelse.

Tillægsbetænkning

Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2. behandling blev henvist

til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i et møde og har

herunder stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har

besvaret skriftligt. Dette spørgsmål er sammen med et tidligere

spørgsmål fra udvalget optrykt som bilag til tillægsbetænkningen

tillige med justitsministerens besvarelser heraf.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Venstres, Det Konservative Folkepartis, Fremskridtspartiets, Det Radikale Venstres og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behandling.

Et mindretal (Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget) vil stemme hverken for eller imod lovforslaget og vil i øvrigt redegøre for sine synspunkter ved 3. behandling.

Et andet mindretal (Enhedslistens medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse og henviser i denne forbindelse til sin begrundelse i betænkningen, der blev afgivet den 13. december 1994.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Henning Grove (KF) Pia Kjærsgaard (FP)

Bilag

To af udvalgets spørgsmål til justitsministeren og dennes svar herpå

Spørgsmål 7:

»Hvad gøres der i dag for at hjælpe pædofile til at dæmpe deres seksuelle lyster og dermed begrænse efterspørgslen efter børnepornografisk materiale? Hvad vil man gøre fremover?»

Svar:

Justitsministeriet har som oplyst i den foreløbige besvarelse af 30. november 1994 anmodet Sundhedsministeriet om bistand til at tilvejebringe de ønskede oplysninger.

Sundhedsministeriet har den 8. december 1994 meddelt, at Sundhedsstyrelsen i anledning af spørgsmålet har oplyst, at det efter Sundhedsstyrelsens opfattelse sædvanligvis ikke er muligt at omstemme personer med såkaldte abnorme seksuelle præferencer til såkaldt normal seksuel præference. Dette gælder også pædofile. »Seksuelle lyster« kan dæmpes med antiandrogener, såkaldt kemisk kastration, der modsat kirurgisk kastration er et såkaldt reversibelt indgreb. De fleste pædofile vil dog antagelig vægre sig imod behandling med antiandrogener, selv i kortere tid. Muligheden for en driftsafspænding ved hjælp af børnepornografi bliver ringere, såfremt det aktuelle lovforslag vedtages.

Det er endvidere Sundhedsstyrelsens vurdering, at behovet for adækvate sexologiske behandlingsmuligheder efter al sandsynlighed vil øges, såfremt lovforslaget vedtages.

Sundhedsministeriet har supplerende oplyst, at der ikke i anledning af lovforslaget er overvejelser om at iværksætte nye behandlingstilbud på det pågældende område.

Spørgsmål 21:

»Ad svaret på spørgsmål 7 (L 38 - bilag 20).

Betyder Sundhedsstyrelsens svar, at Sundhedsstyrelsen advarer mod en gennemførelse af forslaget?»

Svar:

Sundhedsstyrelsen har i anledning af spørgsmålet oplyst, at man i svaret alene har påpeget de mulige konsekvenser, som en gennemførelse af lovforslaget vil kunne få for den berørte persongruppe.

Sundhedsstyrelsen har tilføjet, at denne problemstilling fremgår af lovforslagets bemærkninger side 6.

Efter min opfattelse er lovforslaget, som det foreligger efter andenbehandlingen, udtryk for en afbalanceret løsning, der på den ene side rammer billeder optaget i forbindelse med, at der er begået alvorlige strafbare handlinger mod børn (1. pkt.), eller billeder af børn i andre groft utugtige situationer (2. pkt.), mens besiddelsen af mindre grove billeder på den anden side fortsat vil være tilladt og muligvis have en kriminalitetsdæmpende effekt.

Officielle noter

Ingen