Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 64-årig kvinde henvendte sig til en speciallæge i gynækologi og obstetrik med henblik på kontrol af behandling med kønshormon, som hun havde fået gennem 15 år. Ved konsultationen ændrede speciallægen efter samtale med patienten hormonbehandlingen til tablet Econ og henviste samtidig til blodprøver. Det blev aftalt, at patienten skulle ringe efter 4-5 uger vedrørende virkningen af den nye behandling, men dette skete ikke. En måned senere blev patienten opereret akut, hvor man fandt den nederste del af tyndtarmen var blåfarvet uden puls. Lægerne fjernede det pågældende tyndtarmsstykke samt 10 cm af tyktarmen, idet de to overskårne tarmender blev ført ud til bugvæggen til en stomi.

Der blev klaget over, at patienten blev fejlagtigt informeret af speciallægen om bivirkninger til indtagelse af Econ-tabletter.

Den fulde tekst

Klage over manglende information om risici for blodpropper i forbindelse med ændring af langvarig kønshormonbehandling

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere speciallægen for hans information af patienten. Nævnet lagde vægt på, at der forelå modstridende oplysninger fra patienten og speciallægen om, hvorvidt speciallægen afviste, at der var risiko for blodpropper i forbindelse med medicinering med Econ, og at der i et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode. På denne baggrund fandt nævnet ikke grundlag for at fastslå, at speciallægen overfor patienten havde afvist, at der var risiko for blodpropper i forbindelse med medicinering med Econ.

Nævnet fandt imidlertid grundlag for at kritisere speciallægen for ikke at have journalført sin information om risiko for komplikationer og bivirkninger i forbindelse med ændring af den igangværende kønshormonbehandling. Nævnet lagde vægt på, at speciallægen i sin journal ikke havde noteret noget om information til patienten i relation til eventuelle bivirkninger ved kønshormonbehandlingen, og at det fremgår af Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) § 6, at journalen skal indeholde hvilken information, der er givet patienten, samt hvad patienten har tilkendegivet på baggrund af den givne information.

Nævnet lagde herunder vægt på, at det er almindelig kendt, at hormonbehandling med østrogen/gestagen er forbundet med en øget risiko for årebetændelse i vener med risiko for blodprop i lungerne (venøs tromboemboli). Skønsmæssigt er risikoen øget med op til tre gange i forhold til ikke-behandlede kvinder. Risikoen for blodpropper i arterierne til hjernen er øget med op til to gange, mens risikoen for blodprop i hjertets arterie næppe er øget væsentligt. Risikoen for blodprop i tarmens arterier er ligeledes næppe væsentlig forøget.

I betragtning af den førnævnte forøgede risiko for blodpropper sammenholdt med, at patienten i mange år havde været i behandling med kvindelige kønshormoner på grund af overgangsaldersymptomer (hormon-substitutionsterapi) og først den 29. august 2000 påbegyndte et behandlingsforløb ved speciallægen, var det således nævnets opfattelse, at speciallægen i det konkrete tilfælde burde have journalført, hvilken information han ved påbegyndelsen af behandlingen med Econ gav med hensyn til risikoen for bivirkninger og komplikationer, uanset risikoen for blodpropsygdom med det nye præparat (Econ) ikke var væsentlig forskellig fra de risici i forbundet med de præparater, som patienten tidligere havde været behandlet med.