Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 86

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v., udlændingeloven og lov om social bistand (Behandling af asylansøgninger fra personer fra det tidligere Jugoslavien med midlertidig opholdstilladelse m.v.)
Nr L 86 1994-95, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19941213

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder. Udvalget har

herunder stillet spørgsmål til indenrigsministeren, som denne har

besvaret skriftligt.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Enhedslistens og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal inden for flertallet (Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget) bemærker, at der er tale om en gruppe mennesker, hvis land er i krig, og som ikke længere bør rådne op i asyllejrene. Disse mennesker har en ret til at få deres asylansøgning behandlet og menneskeligt set en ret til at komme i gang med et liv uden for lejrene.

Et andet mindretal inden for flertallet (Enhedslistens medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse, men ønsker at understrege sin modstand mod afskæringen af retten til at søge asyl og noterer sig indenrigsministerens tilsagn om, at midlertidighedsbegrebet i flygtningepolitikken vil komme til debat i forbindelse med Per Sørensen-udvalgets betænkning.

Et mindretal (Venstres, Det Konservative Folkepartis og Fremskridtspartiets medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Mindretallet er enig i intentionerne om, at jugoslaver med midlertidig opholdstilladelse bør have større muligheder for aktivering og frihed til at fraflytte asylcentrene, jo længere de har opholdt sig i Danmark, alt under forudsætning af, at opholdet i Danmark er af midlertidig karakter, og at indlæring af færdigheder m.v. tilsigter en dygtiggørelse med henblik på tilbagevenden til det tidligere Jugoslavien.

Mindretallet har noteret sig, at et flertal i Folketinget, herunder regeringspartierne, ikke ønsker at udskyde asylsagsbehandlingen efter nærværende lov, og har noteret, at ministeren ikke har ønsket at give tilsagn om - eventuelt ved ændring af udlændingebekendtgørelsen - at udnytte lovens muligheder for at give eksjugoslaverne en opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold.

Mindretallet stiller sig helt uforstående over for ministerens og regeringens beslutning om, at man ikke vil forlænge udsættelsen med asylbehandlingen, og har derfor fremsat selvstændigt lovforslag om, at den midlertidige opholdstilladelse forlænges med foreløbig et år.

Mindretallet bemærker, at regeringens synspunkt endvidere synes helt uforeneligt med de intentioner, som indenrigsministeren har tilkendegivet om, at sagsbehandlingstiden i asylsager skal nedsættes væsentligt. Tværtimod finder mindretallet, at den omstændighed, at tusinder af personer nu kan søge asyl, vil medføre kaotiske tilstande hos de myndigheder, der skal behandle sagerne, samtidig med at ventetiden for andre asylsøgere vil blive påvirket.

Det er for mindretallet helt afgørende, at eksjugoslaverne ikke på nuværende tidspunkt kan indgå i asylproceduren med den følge, at de, der vil være berettiget til asyl, kan få permanent opholdstilladelse, familiesammenføring og blive indvandrere i det danske samfund.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Henning Grove (KF) Pia Kjærsgaard (FP)

Tillægsbetænkning

Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2. behandling blev henvist

til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i et møde og har

stillet spørgsmål til indenrigsministeren, som denne har besvaret

skriftligt.

Der er af indenrigsministeren og af et mindretal stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Enhedslistens og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse med det af indenrigsministeren stillede ændringsforslag.

Et mindretal (Venstres, Det Konservative Folkepartis og Fremskridtspartiets medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse, men de af mindretallet stillede ændringsforslag til vedtagelse.

Med hensyn til mindretallets ændringsforslag understreger mindretallet generelt, at man ønsker, at udlændingelovens § 11 ændres med henblik på at gøre midlertidige, tidsbegrænsede opholdstilladelser til en hovedregel for alle asylsøgere, ligesom man ønsker, at 3-års-reglen i § 19 ændres til en generel 7-års-regel.

For at undgå en diskussion om identitet efter grundlovens § 41, stk. 2, har mindretallet dog afstået herfra og begrænset ændringsforslagene til de foreliggende, men vil overveje at fremsætte dette forslag på et senere tidspunkt.

Mindretallet vil stemme hverken for eller imod ministerens ændringsforslag. Mindretallet har i medfør af grundlovens § 41, stk. 3, begæret 3. behandling af lovforslaget udsat i 12 søgnedage for at få en folkelig debat. Det er med forundring, at mindretallet har konstateret, at flertallet, der under 2. behandling af lovforslaget var meget fordømmende over for udsættelsen, ikke har begæret lovforslagets 3. behandling afviklet ved udløbet af de 12 søgnedage, ligesom mindretallet finder det uforståeligt, at en lov, der efter regeringens tidligere udsagn var af meget hastende karakter, ikke træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, men først ca. 3 uger efter lovforslagets endelige vedtagelse.

ÆndringsforslagAf et mindretal (V, KF og FP):

Til § 2 1) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 11, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Er udlændingen meddelt opholdstilladelse i medfør af § 7 eller § 9, stk. 2, nr. 5, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v., meddeles altid tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold.«»

2) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 11, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Senest 7 år efter, at der første gang er givet opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, skal det afgøres, hvorvidt tilladelsen bør gives med henblik på varigt ophold og tidsubegrænset.«»

3) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:

»03. I § 19, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Er udlændingen meddelt opholdstilladelse i medfør af § 7 eller § 9, stk. 2, nr. 5, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v., finder bestemmelserne i stk. 1 dog ikke anvendelse, hvis udlændingen lovligt har boet her i landet i mere end de sidste 7 år.«»

Af indenrigsministeren, tiltrådt af et flertal (S, SF, RV, EL og CD):

Til § 4 4) Paragraffen affattes således:

»§ 4 Loven træder i kraft den 1. februar 1995.«

Bemærkninger

Til nr. 1 Ændringsforslaget indeholder en særlig regel om, at opholdstilladelse for personer fra det tidligere Jugoslavien med midlertidig opholdstillladelse, der bliver meddelt asyl, eller efter at have fået afslag på deres asylansøgning bliver meddelt opholdstilladelse efter den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 5, gives med henblik på midlertidigt ophold her i landet, og at tilladelsen tidsbegrænses.

Forslagsstillerne er af den opfattelse, at opholdstilladelsen bør forlænges for et år ad gangen.

Til nr. 3 Ændringsforslaget indeholder en særlig regel om inddragelse af opholdstilladelse for personer fra det tidligere Jugoslavien med midlertidig opholdstilladelse, der bliver meddelt asyl, eller efter at have fået afslag på deres asylansøgning bliver meddelt opholdstilladelse efter den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 5.

Bestemmelsen indebærer, at personer fra det tidligere Jugoslavien med midlertidig opholdstilladelse, der meddeles asyl, kan få inddraget opholdstilladelsen, såfremt forholdene i det tidligere Jugoslavien efter meddelelsen af asyl bliver så normaliserede, at den enkelte bosniske krigsflygtning ikke er udsat for nogen individuel forfølgelsesrisiko, og grundlaget for tilladelsen må anses for bortfaldet.

Tilsvarende gælder, såfremt det midlertidige beskyttelsesbehov efter meddelelsen af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 5, inden for en 7-årig periode bortfalder som følge af normaliserede forhold i det tidligere Jugoslavien, og grundlaget for tilladelsen må anses for bortfaldet.

Inddragelse vil i begge situationer alene kunne ske inden for en 7-årig periode regnet fra meddelelsen af den første midlertidige opholdstilladelse eller, hvis ansøgning om opholdstilladelse er indgivet her i landet på et tidligere tidspunkt, fra denne ansøgnings indgivelse.

For så vidt angår beregningen af 7-års-fristen for inddragelse, henvises til lovforslagets § 2, nr. 5, om indsættelse af et nyt stk. 2 i udlændingelovens § 27 og bemærkningerne hertil samt til pkt. 4 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Inddragelse vil efter det ovennævnte ændringsforslag alene kunne ske, såfremt de i § 19, stk. 1, opstillede betingelser er opfyldt.

Efter § 19, stk. 1, kan en tidsbegrænset opholdstilladelse inddrages under følgende betingelser:

- Når det grundlag, som er angivet i ansøgningen eller tilladelsen, var urigtigt eller ikke længere er til stede.

- Når udlændingen ikke har fornødent pas eller anden rejselegitimation, jf. § 39, der giver adgang til tilbagerejse til udstederlandet.

- Når udlændingen undlader at overholde de betingelser, der er fastsat for opholdstilladelsen eller for en arbejdstilladelse. Betingelserne skal udtrykkeligt være tilkendegivet, og det skal skriftligt være indskærpet udlændingen, at tilsidesættelse vil medføre inddragelse.

Den gældende bestemmelse i udlændingelovens § 19, stk. 1, giver alene adgang til at inddrage tidsbegrænsede opholdstilladelser.

Det forudsættes derfor, at der ikke vil blive meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse til personer, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 9, stk. 2, nr. 5, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v., før den foreslåede frist på 7 år for inddragelse er overskredet.

Det forudsættes endvidere, at de tidsbegrænsede opholdstilladelser i dette tidsrum meddeles med intervaller på 1 år, således at opholdstilladelserne kan nægtes forlænget, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Til nr. 4 Det foreslås, at lovens ikrafttrædelsestidspunkt som følge af en senere 3. behandling i Folketinget end forventet ændres fra den 1. januar 1995 til den 1. februar 1995.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Henning Grove (KF) Pia Kjærsgaard (FP)

Officielle noter

Ingen