Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 101

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Tilnærmelse af reklamereglerne for TV 2 til udenlandske tv-selskabers vilkår)
Nr L 101 1994-95, 1. samling

Afgivet af Kulturudvalget

Afgivet: 19950419

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til kulturministeren, som denne har besvaret

skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget en skriftlig henvendelse fra Afholdsselskabernes Landsforbund.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Et mindretal inden for flertallet (Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse bl.a. med den begrundelse, at SF ikke finder, at det er rimeligt, at Danmark skulle bevæge sig yderligere i retning af at tillade flere typer af reklamer i TV 2.

Siden 1986 er der sket adskillige lempelser i reglerne for reklameindslag i medierne. I 1989 blev det tilladt at sende reklamer i lokal-TV, og i 1990 og 1992 udvidedes TV 2's muligheder for salg af reklamer yderligere.

Argumentationen for større reklamefrihed for TV 2 er, at TV 2 er nødt til at få større frihed, for ellers går reklameindtægterne til f.eks. TV 3.

SF finder det ikke rigtigt at give TV 2 mulighed for at reklamere for øl, vin og håndkøbsmedicin.

Efter SF's opfattelse er der noget uetisk i, at formidlingen af budskaber i tv og radio skal være bestemt af reklamer for børnelegetøj, vaskepulver for slet ikke at tale om vin, øl og håndkøbsmedicin. Hvorfor skal alle danskere, som ser TV 2, belemres med reklamer for øl og håndkøbsmedicin? Er forbruget ikke stort nok af disse varer?

SF mener, det er uhyre farligt at lade reklamereglerne for TV 2 svare til TV 3's regler. Derved vil der også i TV 2's programvalg være risiko for, at der bliver skelet til TV 3's programvalg.

På denne måde kan TV 3, der fuldt ud er reklamefinansieret og ikke har nogen fastlagt public service-funktion, blive normgivende for dansk fjernsyn.

I stedet for at lade TV 3's reklameregler blive normdannende for TV 2, burde det være omvendt, hvis man i øvrigt synes, at det er fornuftigt at undgå reklamer. Det er en mulighed, som SF mener bør undersøges, jf. den omfattende og velargumenterende rapport udarbejdet af professor, dr. jur. Erik Werlauff. Her argumenteres der godt for, at dansksprogede kanaler kan underkastes dansk lovgivning, uanset hvor der sendes fra.

Derudover afviser SF lovforslaget, fordi en diskussion af eventuelle ændringer i reklamereglerne naturligt hører hjemme i forbindelse med diskussionen om »det fremtidige medielandskab«.

Et mindretal (Venstres, Det Konservative Folkepartis og Fremskridtspartiets medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Mindretallet finder det dybt beklageligt, at de iøjnefaldende skævheder og den konkurrenceforvridning, som opleves i øjeblikket - og som dette lovforslag ville rette op på - skal fortsætte i mindst et år endnu.

Da kulturministeren har meddelt, at hun først vil indlede forhandlinger på det mediepolitiske område til oktober, er det næppe realistisk at gennemføre selv den mest enkle justering af lovgivningen inden begyndelsen af 1996.

Mindretallet mener, at dette lovforslag bør fremmes hurtigst muligt, da det udmærket kan stå alene uden problemer i forhold til den efterfølgende medielovgivning.

Mindretallet mener endvidere, at det er urimeligt, at TV 2 fortsat skal være dårligere stillet end andre kommercielle TV-selskaber, der opererer på det danske marked.

Der gøres opmærksom på, at dette lovforslag i betydeligt omfang ligger i forlængelse af Radio- og TV-Reklamenævnets udtalelse til kulturministeren af 1. november 1994.

Mindretallet finder det også uhensigtsmæssigt, at forenklinger på det administrative område i forbindelse med kontrol af reklamerne og reklameselskabets henlæggelse under TV 2's virksomhed ikke gennemføres hurtigst muligt.

Hanne Andersen (S) fmd. Søren Hansen (S) Eva Fatum (S) Poul Qvist Jørgensen (S) Peder Sass (S) Margrete Auken (SF) Elsebeth Gerner Nielsen (RV) Aage Frandsen (SF) Arne Melchior (CD) Ester Larsen (V) Helge Sander (V) nfmd. Birthe Rønn Hornbech (V) Hans Christian Schmidt (V) H.P. Clausen (KF) Agnete Laustsen (KF) Brian Mikkelsen (V) Tom Behnke (FP)

Enhedslisten havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen