Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 4

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om garanti til vindmøllebranchens garantiselskab
Nr L 4 1992-93, 1. samling

Afgivet af Det Energipolitiske Udvalg

Afgivet: 19921209

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder.

Endvidere har udvalget modtaget skriftlige og/eller mundtlige henvendelser fra Foreningen af Danske Vindmøllefabrikanter og Vindmøllefabrikantforeningen.

Der er af et mindretal stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Kristeligt Folkepartis medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Et mindretal (Det Konservative Folkepartis, Venstres og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Mindretallet bemærker, at grunden til, at man ikke kan støtte det stillede ændringsforslag, er, at formålet med den fortsatte opretholdelse af den statslige garantiordning er at sikre, at vindmøllebranchen i en tidsbegrænset periode har adgang til en ordning, hvorigennem der kan ydes garanti for tilbagebetaling af lån i forbindelse med finansiering af vindmølleprojekter, der afsættes til eksport. Mindretallet finder imidlertid, at størrelsen af den statslige garanti i dag er urealistisk høj i forhold til det faktiske aktivitetsomfang. En nedsættelse af beløbet til 400 mio. kr. vil frigøre garantiforpligtelser på finansloven til andre formål, og det er samtidig et væsentligt højere beløb, end der realistisk kan afsættes i kommende handler. I dag er der kun brugt 145 mio. kr. i løbet af 3 år.

En fastsættelse af beløbet til 400 mio. kr. er således ikke et udtryk for en begrænsning, men en realistisk justering med plads til stærkt øget eksport. Mindretallet vil samtidig understrege vigtigheden af, at vindmøllebranchen på lidt længere sigt bliver i stand til at afsætte møller på helt normale forretningsmæssige vilkår uden brug af statsgarantiordningen. Af samme årsag vender mindretallet sig imod den med ændringsforslaget foreslåede fjernelse af revisionsbestemmelsen.

Et andet mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme imod det stillede ændringsforslag.

Vindmølleenergi er sikkert en udmærket og god energi, men efter mindretallets opfattelse skal vindmølleenergi kun have en markedsandel, såfremt forbrugerne på et frit marked vælger at benytte vindmøller.

Subsidiering af vindmøller er med til at skævvride hele markedet totalt. Skatteyderne kommer med dette forslag til at hælde endnu flere penge i vindmøllebranchen, en branche, som gennem årene har modtaget uforskammet mange skattemillioner.

Fremskridtspartiet skal også minde om, at vindmølleopsætningerne i Danmark er ved at udvikle sig til en miljømæssig og demokratisk skandale. En miljømæssig skandale, fordi man opsætter vindmøller uden nogen form for hensyn til naturen og landskabet. Mens en landmand ikke kan opsætte et hegn, fordi miljøflipperne mener, det skæmmer naturen, og mens elværkerne ikke kan få lov til at opstille elmaster af landskabelige hensyn, så er der ingen grænser for, hvor naturskadeligt vindmøllerne kan opstilles. Det er usmagelig dobbeltmoral. Den demokratiske skandale er, at vindmøllerne opstilles med tvang. Uanset om lokalbefolkningen vil have vindmøllerne eller ej, så er totalitære politikere parat til at tvinge opstillingen af vindmøller igennem.

Fremskridtspartiet kan kun tage skarp afstand fra den førte politik på vindmølleområdet.

ÆndringsforslagAf et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (SF og RV):

Til § 1 1) Nr. 1, 2 og 3 udgår, og i stedet indsættes:

» § 4, stk. 2 og 3 , ophæves«.

Bemærkninger

Til nr. 1 Forslagsstillerne finder, bl.a. på baggrund af henvendelser fra Finansrådet og Foreningen af Danske Vindmøllefabrikanter, at det er forkert på nuværende tidspunkt at nedsætte den statslige garantisum for vindmøllebranchens garantiselskab. Også udsigterne på det amerikanske og andre oversøiske markeder for de nærmeste år begrunder en bibeholdelse af de statslige garantisummer på 750 mio. kr.

Forslagsstillerne ønsker revisionsbestemmelsen i loven fjernet, idet beløbsrammen i sig selv vil betinge en revision, når den er opbrugt.

Henning Gjellerod (S) Martin Glerup (S) Helen Beim (S) Tove Lindbo Larsen (S) Helge Mortensen (S) Poul Nielson (S) nfmd. Ingrid Rasmussen (S) Riishøj (SF) fmd. Duetoft (CD) Per Tærsbøl (KF) Flemming Hansen (KF) Aagaard (KF) Peter Hansen-Nord (V) Filt Jensen (V) Kim Behnke (FP) Bilgrav-Nielsen (RV) Inger Stilling Pedersen (KRF)

Officielle noter

Ingen