Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 11

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer (Disciplinærsystem)
Nr L 11 1992-93, 1. samling

Afgivet af Erhvervsudvalget

Afgivet: 19921208

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i en række møder og har herunder

stillet et spørgsmål til industriministeren, som denne har besvaret

skriftligt.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Socialistisk Folkepartis og Fremskridtspartiets medlemmer) lovforslaget til vedtagelse uændret .

Et mindretal inden for flertallet (Socialdemokratiets og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget) er principielt enig i det uheldige i, at en virksomhed, som skal revideres, er (med)ejer af den virksomhed, der skal revidere. Men en række afgrænsningsproblemer gør det rimeligt, at problemet analyseres af revisorkommissionen i forbindelse med de overvejelser om sikringen af revisors uafhængighed, som kommissionen skal foretage med sigte på rapportering i maj 1993.

Et andet mindretal inden for flertallet (Socialdemokratiets medlemmer af udvalget) mener ikke, at det foreslåede disciplinærsystem kan bortvejre befolkningens fornemmelse af revisorernes selvdømme. Mindretallet så hellere det i mindretallets den 7. oktober 1992 fremsatte forslag til folketingsbeslutning om funktionsadskillelse og større åbenhed i børsnoterede aktieselskaber (B 4) skitserede disciplinærsystem. Når mindretallet alligevel anbefaler lovforslaget til vedtagelse, skyldes det først og fremmest bestemmelserne om, at alle, som har en retlig interesse deri, kan indbringe en sag for revisornævnet.

Et mindretal (Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af et mindretal stillede ændringsforslag.

Mindretallet finder det tilfredsstillende, at der nu sker en skærpelse af disciplinærsystemet for revisorer. For et par år siden foreslog SF en række stramninger i revisorlovgivningen, herunder en udvidelse af listen over berettigede til at indbringe sager for revisornævnet. Dengang var det ikke engang muligt at få føjet Industrirådet til listen. Nu får enhver med retlig interesse heri adgang til at indbringe sager. Verden skrider dog fremad.

Mindretallet tror ikke, at de stramninger, der nu vedtages i denne og andre love i dette folketingsår, vil løse problemerne. Specielt er der behov for en revision af regnskabsloven, så antallet af valgmuligheder mellem regnskabsprincipper indskrænkes væsentligt.

Et andet mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af et mindretal stillede ændringsforslag.

Fremskridtspartiet er enig i, at reglerne om revisorers ansvar bør strammes op, ligesom et disciplinærsystem formentlig også vil få en positiv virkning. Fremskridtspartiet mener, at dette lovforslag kun er en lille del af de regelændringer, der må til. De mange erhvervsskandaler specielt i den finansielle sektor kan kun være sket, fordi det regelsæt, der har været gældende, har været for dårligt, men også fordi regeringen har haft en direkte uvilje mod at håndhæve gældende regler. Det finder Fremskridtspartiet meget kritisabelt. Skandalerne har medført tab i milliardklassen. Disse tab har betydet, at borgerne allerede er blevet eller vil blive påført udgifter i form at bidrag, gebyrer m.m.

Fremskridtspartiet har den opfattelse, at frihed medfører ansvar. Når der ikke leves op til dette ansvar, må det medføre konsekvenser.

ÆndringsforslagAf et mindretal (SF og FP):

Til § 1 1) Efter nr. 8 indsættes som nyt nummer:

»01. § 13, stk. 1, nr. 3 , affattes således:

»3) den virksomhed, om hvis forhold erklæring ønskes afgivet, eller hos hvem revisionen ønskes udført, er direkte eller indirekte interessent, aktionær, anpartshaver eller har lignende ejerandele, eller virksomheden i øvrigt har en mere betydelig økonomisk interesse i den revisionsvirksomhed, hvortil revisor er knyttet,».«

Til § 2 2) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer:

»02. § 7, stk. 1, nr. 3 , affattes således:

»3) den virksomhed, om hvis forhold erklæring ønskes afgivet, eller hos hvem revisionen ønskes udført, er direkte eller indirekte interessent, aktionær, anpartshaver eller har lignende ejerandele, eller virksomheden i øvrigt har en mere betydelig økonomisk interesse i den revisionsvirksomhed, hvortil revisor er knyttet,».«

Bemærkninger

Til nr. 1 og 2 Ved den foreslåede tilføjelse fastslås det, at den virksomhed, hvis regnskaber skal revideres, ikke må have ejerandele i den revisionsvirksomhed, som forestår revisionen. Hvad der skal betegnes som et indirekte ejerforhold må bero på en konkret fortolkning, men f.eks. et tilknytningsforhold som omhandlet i årsregnskabslovens § 1, stk. 2, nr. 10, er naturligt omfattet. Ved ændringsforslaget styrkes revisors uafhængighed.

Vibeke Storm Rasmussen (S) Ole Vagn Christensen (S) Sonja Mikkelsen (S) Erling Olsen (S) Trøjborg (S) fmd. Løvig Simonsen (S) Tommy Dinesen (SF) Rahbæk Møller (SF) Sonja Albrink (CD) Flemming Hansen (KF) nfmd. Kai Dige Bach (KF) Svend Heiselberg (V) Pia Larsen (V) Helge Sander (V) Annette Just (FP) Lone Dybkjær (RV) Lysholm Christensen (KRF)

Officielle noter

Ingen