Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 44-årig kvinde blev behandlet på en ortopædkirurgisk afdeling, da hun med en rundsav var kommet til at save i højre pegefingers yderled, der næsten blev skåret helt af. Knoglen blev sat sammen med metaltråde.

Halvanden måned senere vurderede en afdelingslæge på ortopædkirurgisk afdeling, at såret ikke kunne heles. Patienten blev tilbudt operation, så der kunne dannes huddække over knoglen, formentlig ved at afbide et lille stykke af yderstykket. En 1. reservelæge foretog den planlagte operation. Under indgrebet fandt 1. reservelægen det nødvendigt at amputere hele det yderste knoglestykke for at opnå huddække. 1. reservelægen talte ikke med patienten før operationen, da denne allerede var bedøvet ved hans ankomst.

Der blev klaget over, at patienten ved operationen fik fjernet det yderste led af højre pegefinger, selv om der ikke havde været givet samtykke hertil.

Den fulde tekst

Klage over operation uden samtykke

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere 1. reservelægen. Nævnet lagde herved vægt på, at det fremgår af § 6 i lov patienters retsstilling, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lovens §§ 8-10, anden lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov. Ved informeret samtykke forstås et samtykke, der er givet på grundlag af en fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. lovens § 7. Af denne sidstnævnte bestemmelse fremgår det blandt andet, at informationen skal gives løbende og give en forståelig fremstilling af sygdommen, undersøgelsen og den påtænkte behandling. Informationen skal ligeledes gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v.

Nævnet lagde herunder vægt på, at det tydeligt fremgik af journalen, at der var planlagt et betydeligt mindre indgreb, end det som 1. reservelægen fandt grundlag for. Det var nævnets opfattelse, at 1. reservelægen derfor burde have afbrudt operationen med henblik på sikre sig, at patienten blev informeret om, at det var blevet vurderet, at hele yderstykket skulle amputeres, så denne kunne tage stilling til, om der kunne gives samtykke hertil.