Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 271

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatning til besættelsestidens ofre (Færøske fiskere)
Nr L 271 1991-92, 1. samling

Afgivet af Socialudvalget

Afgivet: 19920612

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til socialministeren, som denne har besvaret

skriftligt. En skriftlig henvendelse fra det færøske landsstyre og

socialministerens kommentar hertil er optrykt som bilag til

betænkningen.

Endvidere har udvalget modtaget skriftlige og/eller mundtlige henvendelser fra folketingsmedlem Breckmann og det færøske landsstyre.

Der er af socialministeren stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger. Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse med de af ministeren stillede ændringsforslag.

Ændringsforslag Af socialministeren , tiltrådt af udvalget :

Til § 1 1) I det under nr. 1 foreslåede § 1 c affattes 3. (sidste) pkt. således:

»Det er en betingelse, at sejladsen har fundet sted i krigsfarvand med henblik på tilførsel af krigsforsyninger til allieret havn uden for Færøerne.«

Til § 2 2) Datoen »1. april 1992« ændres til: »1. juni 1992«.

Bemærkninger

Til nr. 1 Det færøske landsstyre har med skrivelse af 9. juni 1992, jf. bilag 20, ønsket ovennævnte formulering af § 1 c, 3. pkt., og har samtidig fremsendt notat af 9. juni 1992 vedrørende det antal færinger, der med denne formulering skønnes at opfylde krav om 6 måneders sejlads med forsyninger til de allierede under 2. verdenskrig.

Heraf fremgår, at der pr. 1. maj 1992 er 98 overlevende og 30 enker efter sømænd fra 60 pct. af de skibe, der fragtede fisk til Storbritannien, som således med sikkerhed vil være berettigede til erstatning efter landsstyrets formulering af § 1 c, 3. pkt. Der er usikkerhed om yderligere 30 sømænd og 11 enker. Tillægges de, vil antallet af berettigede udgøre 238 personer.

Undersøgelsen er suppleret med en skønsmæssig gennemgang af de henvendelser, der har været vedrørende dokumentation for sejlads under 2. verdenskrig. Landsstyret vurderer med udgangspunkt i denne gennemgang, at antallet af berettigede ikke vil være meget over 282 personer.

På baggrund af disse oplysninger har Socialministeriet vurderet, at helårsudgiften vil udgøre 27,9 mio. kr. (for 1992 21 mio. kr.), hvis antallet af berettigede udgør 238 personer. Hvis antallet udgør 282 personer, vil helårsudgiften udgøre 33,1 mio. kr. (for 1992 24,8 mio. kr.).

Under henvisning til de nu fremkomne oplysninger, og til at landsstyret i skrivelsen af 4. maj 1992 til Folketingets Socialudvalg, jf. bilag 9, helt ubetinget har erklæret sig enig i, at det naturligvis må dokumenteres, at der har været tale om en indsats for de allierede, og til at denne indstilling er lagt til grund ved udarbejdelsen af ovennævnte notat af 9. juni 1992, foreslås det, at § 1 c, 3. pkt., formuleres i overensstemmelse med landsstyrets ønske.

Til nr. 2 Ikrafttrædelsestidspunktet foreslås ændret fra den 1. april 1992 til den 1. juni 1992, således at udgifterne i 1992 vil andrage 17 mio. kr. ved ændringen af § 1 c, 3. pkt., i overensstemmelse med landsstyrets formulering, jf. aftale af 5. december 1991 om finansloven for 1992.

Jytte Andersen (S) Pernille Forchhammer (S) Jytte Hilden (S) Jørn Pedersen (S) Jan Petersen (S) Grete Schødts (S) Taanquist (S) nfmd. Lilli Gyldenkilde (SF) Bente Juncker (CD) Pia Christmas-Møller (KF) Per Tærsbøl (KF) Grethe Fenger Møller (KF) Eva Kjer Hansen (V) Hanne Severinsen (V) Tom Behnke (FP) Lone Dybkjær (RV) Kofod-Svendsen (KRF) fmd.

Bilag

Socialudvalget (L 271 - bilag 20)

Føroya Landsstyri

Folketinget

Socialudvalget - Christiansborg

DK-1240 København K

En henvendelse til udvalget og socialministerens kommentar hertil:

I forbindelse med forslag til lov om ændring af lov om erstatning til besættelsestidens ofre (færøske fiskere) L 271 har landsstyret, senest ved skrivelse af 13. maj 1992 som besvarelse af spørgsmål 12 fra Folketingets Socialudvalg til socialministeren, givet udtryk for som sin bedste vurdering, at der ikke vil være over 200 personer, der vil være berettigede, til ydelser ved en lovændring, som den af landsstyret ønskede.

Et egentligt beregningsgrundlag for antallet af personer (deltagere i sejladsen/efterladte), der vil være berettigede til ydelser efter en lovændring, har hidtil ikke været til stede. Ligeledes har landsstyret heller ikke kunnet foretage beregninger af udgifterne i forbindelse med de foreslåede ændringsforslag.

De samlede udgifter i 1992 er i bemærkningerne til lovforslaget fastlagt til 17,6 mio. kr., og antallet af personer, der inden for denne beløbsramme vil kunne falde ind under bestemmelserne i en lovændring, er anført til 200.

I forbindelse med det færøske landsarkivs arbejde med en systematisk gennemgang af arkivalierne, hvor man nu er nået frem til at have registreret mønstringsdokumenter og forsikringsdokumenter vedrørende ca. 60 pct. af de skibe, der deltog i sejladsen, foreligger der nu et materiale, jf. vedlagte notat af d.d.

Landsarkivet har vedrørende hvert skib, optalt antal påmønstringsdage ved sejlads i farezone (krigsfarvand) for hver enkelt person. Sammenholdt med folkeregisteroplysninger er optalt, hvor mange søfolk, eller hvor mange efterladte (enker), der endnu er i live, eller med andre ord, hvor mange potentielle ansøgere, der falder ind under bestemmelserne ved en lovændring.

Landsstyret har over for Socialudvalget, senest ved foretræde den 7. maj 1992, redegjort for sine synspunkter vedrørende de uheldige forhold, i forbindelse med lovforslagets krav om armering og krav om landing i allieret havn.

For god ordens skyld skal her gentages landsstyrets ønske om, at lovforslagets § 1 c, 1. og 3. punktum, får følgende ordlyd:

»Danske statsborgere, som i mindst 6 måneder inden for perioden 9. april 1940 til 5. maj 1945 har sejlet med færøske fiskeskibe eller fisketransportskibe og deres efterladte, er berettigede til ydelser efter dette afsnit på samme måde som fastsat i § 1 a.«

»Det er en betingelse, at sejladsen har fundet sted i krigsfarvand med henblik på tilførsel af krigsforsyninger til allieret havn uden for Færøerne.«

Ved ovennævnte ordlyd af § 1 c, vil der på grundlag af landsarkivets registrering af ca. 60 pct. af det antal skibe der deltog i sejladsen, være tale om et samlet antal potentielle ansøgere på mellem 213 og 282, idet der er betydelig usikkerhed vedrørende identifikationen af et antal sømænd og enker.

Det samlede antal potentielle ansøgere udgøres af en aldersgruppe, hvor der sker et betydeligt naturligt frafald i disse år. Yderligere vil invaliditetsansættelserne reducere i antallet af ansøgere, der vil kunne få ydelser i henhold til en lovændring.

Med ovennævnte ordlyd af § 1 c anser landsstyret det for rimeligt at antage, at de samlede udgifter vil kunne afholdes inden for den i lovforslaget angivne beløbsramme.

Hermed vil landsstyret overlade disse sidste oplysninger i sagen, og ønsker til lovforslagets bestemmelser til Socialudvalgets velvillige behandling.

Føroya Landsskjalasavn

N O T A T

vedrørende det antal færinger, der skønnes at opfylde krav om 6 måneders sejlads med forsyninger til de allierede under anden verdenskrig

Føroya Landsskjalasavn (Færøernes landsarkiv) har systematisk gennemgået mønstrings- og forsikringsmateriale for 95 skibe, hvilket svarer til ca. 60 pct. af det antal skibe, der fragtede fisk til Storbritannien i perioden 9. april 1940-5. maj 1945.

Gennemgangen giver følgende billede af situationen:

Ud af samtlige hidtil registrerede påmønstringer ved sejlads i farezone har 696 mand sejlet i 180 dage eller mere med skibe der fragtede fisk til Storbritannien i ovennævnte periode.

Ud af disse 696 mand vides med sikkerhed 98 mand at være i live pr. 1. maj 1992.

Der kan desuden med sikkerhed siges, at 30 enker efter sømænd, der har sejlet i 6 måneder eller mere med skibe, der bragte fisk til Storbritannien i tiden 9. april 1940-5. maj 1945, var i live pr. 1. maj 1992.

Der råder en betydelig usikkerhed vedrørende identifikationen af 30 sømænd og 11 enker.

For at supplere ovenstående undersøgelse har landsarkiver desuden foretaget en skønsmæssig gennemgang af arkivalier vedrørende de personer, der pr. 1. juni 1992 har henvendt sig til landsarkivet for at udbede sig dokumentation for sejlads under 2. verdenskrig. Landsarkivet har ovennævnte dato registreret 596 henvendelser. Af disse henvendelser anslås ca. 40 pct.* at resultere i dokumenteret sejlads i 180 dage eller mere med fisk til Storbritannien i tiden 9. april 1940-5. maj 1945.

Det kan tilføjes, at man ikke forventer nogen betydelig forøgelse af dette antal, da der i de sidste fire uger er registreret en betydelig afmatning i antallet af nye henvendelser.

Der gøres opmærksom på følgende forbehold: Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt med bestemyhed at sige noget om personer, der er afgået ved døden før 1982 eller om disses efterladte. Dette skyldes det forhold, at folkeregistrerets data fra før 1982 ikke er tilgængelige på edb. Det har ikke med de ressourcer, landsarkivet har haft til rådighed, været muligt at gennemsøge folkeregistrets arkiver fra før 1982.

Torshavn, den 9. juni 1992

JOANNES DALSGAARD

landsarkivar

* Dette tal omfatter både sømænd i live og enker.

Socialministeriet

Den 11. juni 1992

Socialministerens kommentarer til skrivelse af 9. juni 1992 fra det færøske landsstyre

(L 271 - bilag 20)

Landsstyret har med skrivelse af 9. juni 1992 fremsendt notat af 9. juni 1992 vedrørende det antal færinger, der skønnes at opfylde krav om 6 måneders sejlads med forsyninger til de allierede under anden verdenskrig.

På baggrund af de nu fremkomne oplysninger foreslår jeg § 1 c, 3. pkt. ændret i overensstemmelse med landsstyrets formulering.

Jeg henviser i øvrigt til mit ændringsforslag til § 1 c, 3. pkt. og til § 2 med bemærkninger.

Tillægsbetænkning

Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2. behandling blev henvist

til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i et møde.

Der er af et mindretal stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Det Konservative Folkepartis, Venstres, Socialistisk Folkepartis, Centrum-Demokraternes og Kristeligt Folkepartis medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse med det af mindretallet stillede ændringsforslag.

Et mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behandling.

Et andet mindretal (Det Radikale Venstres medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse og vil redegøre for sin stilling til ændringsforslaget ved 3. behandling.

ÆndringsforslagAf et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (KF, V, SF, CD og KRF):

Til § 1 1) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 6, stk. 1 , affattes 1. pkt. således:

»Arbejdsskadestyrelsens afgørelser i medfør af § 5, stk. 1, nr. 1, kan bortset fra afgørelser vedrørende § 1 c indbringes for Erstatningsrådet.«»

Bemærkninger

Til nr. 1 Efter ændringsforslaget skal Erstatningsrådet ikke tage sig af sager vedrørende færinger, der har sejlet med færøske fisketransportskibe. Arbejdsskadestyrelsens afgørelser i disse sager kan derfor indbringes for Den Sociale Ankestyrelse.

Jytte Andersen (S) Pernille Forchhammer (S) Jytte Hilden (S) Jørn Pedersen (S) Jan Petersen (S) Grete Schødts (S) Taanquist (S) nfmd. Hanne Thanning Jacobsen (SF) Bente Juncker (CD) Pia Christmas-Møller (KF) Per Tærsbøl (KF) Grethe Fenger Møller (KF) Eva Kjer Hansen (V) Hanne Severinsen (V) Tom Behnke (FP) Lone Dybkjær (RV) Kofod-Svendsen (KRF) fmd.

Officielle noter

Ingen