Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 15

Betænkning over Forslag til lov om Danmarks Biblioteksskole
Nr L 15 1997-98. 1. samling

Afgivet af Kulturudvalget

Afgivet: 19971210

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til kulturministeren, som denne har besvaret skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget en skriftlig og mundtlig henvendelse fra Bibliotekarforbundet og Dansk Magisterforening.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Hanne Andersen (S) fmd. Søren Hansen (S) Eva Fatum (S) Poul Qvist Jørgensen (S) Peder Sass (S) Margrete Auken (SF) Henrik Svane (RV) Aage Frandsen (SF) Peter Duetoft (CD) Ester Larsen (V) Helge Sander (V) Lars Løkke Rasmussen (V) nfmd. Hans Christian Schmidt (V) Torben Rechendorff (KF) Agnete >Laustsen (KF) Brian Mikkelsen (KF) Ole Donner (DF)

Fremskridtspartiet og Enhedslisten havde ikke medlemmer i udvalget.

Ændringsforslag

Af kulturministeren:

Til § 9

1) I stk. 3 ændres ordene »den ophæves« til: »de ophæves«.

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1

Der er tale om en redaktionel ændring, der er nødvendig for at undgå misforståelser i forbindelse med ikrafttrædelsen af de nye regler.

Officielle noter

Ingen