Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 89-årig kvinde anmodede skriftligt sin læge om at overdrage sin journal til sin nye læge, og såfremt lægen ikke ønskede dette, at give hende aktindsigt i journalen.

Der blev klaget over, at den praktiserende læge ikke imødekom anmodningen om at overdrage journalen til den nye læge, og over, at den praktiserende læge ikke imødekom anmodningen om aktindsigt i journalen.

Den fulde tekst

Klage over afslag på anmodning om aktindsigt og overdragelse af journal

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere den praktiserende læge for ikke at have imødekommet anmodningen om aktindsigt, idet der forelå en behørig underskrevet anmodning herom. Såfremt lægen betvivlede underskriftens gyldighed, burde han have rettet henvendelse til patienten med henblik på afklaring af situationen, forinden han afslog anmodningen om aktindsigt.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere den praktiserende læge for at have undladt at overdrage journalen til patientens nye læge. Nævnet oplyste, at det fremgår af § 9, stk. 3, i cirkulære om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring), at journaler fra en privat praksis med patientens samtykke kan overdrages til en anden praksis, der har taget patienten i behandling, til fortsat opbevaring. Patienten kan således ikke stille krav om, at en praktiserende læge overdrager journalen til patientens nye læge.