Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
I forbindelse med at en kvinde havde en pensionssag kørende modtog hendes praktiserende læge en begæring fra kvindens forsikringsselskab om udlevering af journalmateriale vedlagt en fuldmagt underskrevet af kvinden. Lægen fremsendte herefter hele den originale journal uselekteret til forsikringsselskabet med anbefalet post, således at selskabet selv kunne tage fotokopier, idet der var tale om en meget omfattende journal omhandlende en kompleks sygehistorie over mange år. Lægen modtog journalen retur med posten to dage senere.

Der blev klaget over, at den praktiserende læge i februar 2003 uden kvindens samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt havde videregivet oplysninger om hende til hendes forsikringsselskab ved fremsendelse af hele hendes journal. Der blev videre klaget over, at lægen ikke opbevarede kvindens journal korrekt i januar/februar 2003.

Den fulde tekst

Klage over at læge sendte original journal til forsikringsselskab

 

 

Nævnet fandt, at lægen havde brudt sin tavshedspligt. Nævnet lagde vægt på, at pensionsselskabet havde anmodet om udlevering af journalmateriale vedrørende kvindens gener fra bevægeapparatet fra 1988 og frem, og at der var vedlagt et samtykke fra kvinden til indhentelse af dette, men at lægen havde fremsendt alt journalmateriale på kvinden fra tiden før 1988 og frem til anmodningen.

Nævnet fandt videre grundlag for at kritisere lægen for ikke at have opbevaret kvindens journal korrekt i januar/februar 2003. Nævnet lagde vægt på, at lægen sendte hele den originale journal til kvindens forsikringsselskab med anbefalet post, for at selskabet selv kunne tage kopi af de relevante dele af journalen, da der var tale om en meget omfattende journal. Nævnet kunne hertil oplyse, at en læge har pligt til at opbevare en patients journal i mindst 10 år efter seneste påtegning i journalen. Det var således nævnets vurdering, at lægen skulle have haft et eksemplar af journalen - enten i form af originalen eller en kopi - i sin besiddelse i hele den periode, hvor opbevaringspligten var gældende.