Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 21

Forslag til Lov om forhøjelse af hædersgaver

Fremsat af socialministeren (Aase Olesen)

den 5. oktober 1989

Vedtaget ved tredjebehandling den 9. november 1989

Lov nr. 710 af 22/11/1989

Den fulde tekst

§ 1. De beløb, som oprindeligt er fastsat som hædersgaver i henhold

til de love, der er anført under 1-4, forhøjes med 575 pct., dvs.

til 5.400 kr. årligt.

1) Lov nr. 93 af 20. marts 1940 om udbetaling af hædersgaver til danske sømænd og fiskere og deres efterladte, som ændret ved lov nr. 384 af 9. august 1945 og lov nr. 67 af 3. marts 1948.

2) Lov nr. 378 af 10. juli 1940 om udbetaling af hædersgaver til efterladte efter faldne og til sårede den 9. april 1940.

3) Lov nr. 383 af 9. august 1945 om visse hædersgaver til danske søfarende og fiskere og deres efterladte.

4) Lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 472 af 4. august 1988, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 389 af 7. juni 1989.

Stk. 2. Tilsvarende forhøjelse foretages af hædersgaver til sårede og til efterladte efter faldne den 29. august 1943 og af understøttelse, der ydes i anledning af ulykkestilfælde på søen som følge af krigsbegivenheder under verdenskrigen 1914-18.

§ 2. Såfremt en modtager af hædersgave tillige har ret til pension efter § 14, stk. 1-2 eller stk. 3, nr. 1, i lov om social pension, forhøjes hædersgaven med yderligere 1.800 kr. årligt. Forhøjelsen tilkommer ikke en enke, til hvem en hædersgave er overgået ved ægtefællens død, medmindre hun selv har ret til pension efter § 14, stk. 1-2 eller stk. 3, nr. 1, i lov om social pension.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. april 1990.

Stk. 2. Lov nr. 136 af 3. april 1985 om forhøjelse af hædersgaver ophæves.

Oprindeligt fremsat forslag

§ 1. De beløb, som oprindeligt er fastsat som hædersgaver i henhold

til de love, der er anført under 1-4, forhøjes med 575 pct. dvs. til

5.400 kr. årligt.

1) Lov nr. 93 af 20. marts 1940 om udbetaling af hædersgaver til danske sømænd og fiskere og deres efterladte, som ændret ved lov nr. 384 af 9. august 1945 og lov nr. 67 af 3. mats 1948,

2) Lov nr. 378 af 10. jui 1940 om udbetaling af hædersgaver til efterladte efter faldne og til sårede den 9. april 1940,

3) Lov nr. 383 af 9. august 1945 om visse hædersgaver til danske søfarende og fiskere og deres efterladte,

4) Lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 472 af 4. august 1988, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 389 af 7. juni 1989.

Stk. 2. Tilsvarende forhøjelse foretages af hædersgaver til sårede og til efterladte efter faldne den 29. august 1943 og af understøttelse, der ydes i anledning af ulykkestilfælde på søen som følge af krigsbegivenheder under verdenskrigen 1914-18.

§ 2. Såfremt en modtager af hædersgave tillige har ret til pension efter § 14, stk. 1-2 eller stk. 3, nr. 1, i lov om social pension, forhøjes hædersgaven med yderligere 1.800 kr. årligt. Forhøjelsen tilkommer ikke en enke, til hvem en hædersgave er overgået ved ægtefællens død, medmindre hun selv har ret til pension efter § 14, stk. 1-2 eller stk. 3, nr. 1, i lov om social pension.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. april 1990.

Stk. 2. Lov nr. 136 af 3. april 1985 om forhøjelse af hædersgaver ophæves.

Bemærkninger til lovforslaget

De hædersgaver, der er nævnt i lovforslaget, er med få undtagelser oprindeligt fastsat til 800 kr. Hædersgaverne er siden reguleret i anledning af 10, 15, 20 og 25-årsdagen for Danmarks befrielse samt i anledning af 25-årsdagen for regeringens brud med besættelsesmagten - hver gang med 25 pct. af det oprindelige beøb.

Den 1. januar 1979 og den 1. april 1985 blev hædersgavebeløbet forhøjet med yderligere 150 pct. eller i alt 425 pct. af det oprindelige beløb, således at hædersgaven nu udgør 4.200 kr. årligt.

Til hædersgavemodtagere, som tillige har ret til førtidspension efter § 14, stk. 2, eller stk. 3, nr. 1, i lov om social pension, ydes et tillæg til hædersgaven på 1.800 kr. årligt. Tillægget skyldes ændringer i skattelovgivningen i forbindelse med indførelse af kildeskatten.

Det foreslås nu, at de beløb, som oprindelig er fastsat som hædersgaver i de nævnte love, fra 1. april 1990 forhøjes med yderligere 150 pct. eller i alt 575 pct. i anledning af 45 års dagen for Danmarks befrielse, således at hædersgaver for fremtiden ydes med 5.400 kr. til invaliderede og enker (7.200 kr. til visse førtidspensionister, jf. ovenfor).

Det foreslås endvidere, at en tilsvarende forhøjelse foretages af hædersgaver til sårede og til efterladte efter faldne den 29. august 1943, og af de understøttelser, der ydes i anledning af ulykkestilfælde på søen som følge af krigsbegivenheder i den første verdenskrig. De nævnte understøttelser er hidtil blevet behandlet på linje med hædersgaverne.

Der er for tiden ca. 5.700 hædersgavemodtagere, hvoraf ca. 700 modtager det nævnte tillæg på 1.800 kr. til førtidspensionister. De samlede udgifter til hædersgaver udgør ca. 26 mio. kr. årlig. Den foreslåede fohøjelse forventes at medføre en merudgift på ca. 5,1 mio. kr. i 1990 og i de følgende år på ca. 6,8 mio. kr. årlig.

Officielle noter

Ingen