Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 79

Forslag til Lov om ændring af lægeloven (Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger)

Fremsat af sundhedsministeren (Elsebeth Koch-Petersen)

den 29. november 1989

Vedtaget ved tredjebehandling den 26. april 1990

Lov nr. 278 af 02/05/1990

Den fulde tekst

§ 1

I lov om udøvelse af lægegerning, jf. lovbekendtgørelse nr. 426 af 19. august 1976, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 1, affattes således:

»Ansættelse i statslige og kommunale lægestillinger sker efter forudgående offentligt opslag.«

2. I § 14 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Inden en stilling som overlæge på et sygehus eller anden behandlingsinstitution besættes, foretages der en lægefaglig bedømmelse af ansøgeren i et fagligt bedømmelsesudvalg nedsat af ansættelsesmyndigheden.

Stk. 3. Før beslutning om ansættelse i en overlægestilling træffes, forelægger ansættelsesmyndigheden sin indstilling om ansættelse i stillingen for Sundhedsstyrelsen, der inden 10 dage kan afgive en vejledende lægefaglig vurdering af ansøgeren. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om, hvilke oplysninger der skal forelægges som grundlag for styrelsens vurdering.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 4-7.

3. I § 14, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1« til: »stk. 2«.

4. § 31, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 1990.

Oprindeligt fremsat forslag

§ 1

I lov om udøvelse af lægegerning, jf. lovbekendtgørelse nr. 426 af 19. august 1976, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 1 affattes således:

»Ansættelse i statslige og kommunale lægestillinger sker efter forudgående, offentligt opslag.«.

2. I § 14 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Inden en stilling som overlæge på et sygehus eller anden behandlingsinstitution besættes, foretages der en lægefaglig bedømmelse af ansøgeren i et fagligt bedømmelsesudvalg, nedsat af ansættelsesmyndigheden.

Stk. 3. Før beslutning om ansættelse i en overlægestilling træffes, forelægger ansættelsesmyndigheden sin indstilling om ansættelse i stillingen for Sundhedsstyrelsen, der inden 10 dage kan afgive en vejledende, lægefaglig vurdering af ansøgeren. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om, hvilke oplysninger der skal forelægges som grundlag for styrelsens vurdering.«.

Stk. 2-5 bliver herefter til stk. 4-7.

3. I § 14, stk. 3, der bliver til stk. 5. ændres »stk. 1« til: »stk. 2«.

4. § 31, stk. 3 affattes således:

»Stk. 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 1990.

Bemærkninger til lovforslaget

A. Almindelige bemærkninger.

1. Hovedindhold.

Med lovforslaget foreslås en modernisering og forenkling af reglerne om den faglige bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger. Endvidere indføres der en direkte hjemmel til at bringe lægelovens bestemmelser i anvendelse på Grønland.

2. Lovforslagets baggrund og indhold.

2.1. Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger.

Efter lægelovens § 14, stk. 1, 2. pkt., der i princippet har været uændret siden lægelovens oprindelige vedtagelse i 1934, skal der ved besættelse af alle overlægestillinger indhentes en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, om hvilke ansøgere der er kvalificerede til stillingen. Sundhedsstyrelsens udtalelse skal baseres på en vurdering foretaget af et fagligt råd nedsat af det pågældende lægevidenskabelige selskab for 4 år ad gangen: de såkaldte »§ 14-råd«.

Denne ordning indebærer, at hver eneste ansøgning til en konkret opslået overlægestilling skal indsendes til Sundhedsstyrelsen og underkastes en faglig vurdering af styrelsen og det nedsatte råd til brug for ansættelsesmyndigheden, f.eks. amtskommunen, ved den endelige vurdering af, hvem der skal ansættes i stillingen.

De faglige udtalelser fra Sundhedsstyrelsen angiver om de enkelte ansøgere er enten »ikke-kvalificerede«, »kvalificerede« eller »meget kvalificerede« til den pågældende stilling. Det bemærkes, at der ved udtalelserne kun foretages en faglig vurdering af den pågældende ansøgers lægefaglige, herunder forskningsmæssige kvalifikationer til stillingen. I Sundhedsstyrelsens lægefaglige vurderinger indgår således ikke ansøgerens ledelsesmæssige kvalifikationer.

Baggrunden for indførelsen af § 14-ordningen i lægeloven i 1935 var, at de enkelte sygehuse dengang kun havde meget begrænsede muligheder for at sikre en tilfredsstillende faglig vurdering af ansøgere til ledige overlægestillinger. Dette har imidlertid ændret sig, således at den lokale fremgangsmåde ved udarbejdelsen af indstillinger og selve ansættelsesproceduren i dag imødekommer de krav, som man i sin tid ønskede at tilgodese ved udformningen af den centraliserede ordning efter § 14, stk. 1. Det er i dag det normale, at den lokale ansættelsesprocedure omfatter en faglig bedømmelse foretaget af et særligt bedømmelsesudvalg eller af lægerådet på det pågældende sygehus. Denne bedømmelse suppleres ofte med en vurdering af de enkelte ansøgeres egnethed til den ledige stilling iøvrigt, idet man særligt ved ansættelse af administrerende overlæger lægger vægt på en vurdering af ansøgerens administrative og ledelsesmæssige erfaring. Sundhedsstyrelsens § 14-vurdering indgår således kun som et af flere elementer i udvælgelsesproceduren.

Den nuværende omstændelige procedure med central kvalifikationsbedømmelse af alle ansøgerne til overlægestillinger kan efter Sundhedsministeriets og Sundhedsstyrelsens opfattelse moderniseres og forenkles, samtidig med at der bevares sikkerhed for det nødvendige faglige niveau ved besættelsen af de pågældende stillinger i sygehusvæsenet.

Efter nyordningen forudsættes de lokale ansættelsesmyndigheder selv at nedsætte bedømmelsesudvalgene og foretage den samlede såvel faglige som administrative og ledelsesmæssige vurdering af ansøgerne.

På Rigshospitalet vil direktionen således i tilslutning til de faglige bedømmelsesudvalgs vurderinger foretage en samlet vurdering af ansøgernes såvel faglige som administrative- og ledelsesmæssige kvalifikationer, forinden der foretages endelig indstilling i sagen.

Endvidere skal ansættelsesmyndighedens indstilling af den, som ønskes ansat i stillingen, indsendes til Sundhedsstyrelsen til dennes faglige vurdering. Finder ansættelsesmyndigheden, at der er behov for det, kan den anmode Sundhedsstyrelsen om en faglig vurdering af flere egnede ansøgere.

Som grundlag for ansættelsesmyndighedens vurdering vil der blive udarbejdet vejledende retningslinier for hvilke faglige elementer, der skal indgå i bedømmelsen af de enkelte ansøgere.Sundhedsstyrelsen vil endvidere udarbejde regler om, hvilke oplysninger der skal forelægges til brug for Sundhedsstyrelsens vurdering af de pågældende ansøgeres lægefaglige, herunder forskningsmæssige kvalifikationer. Sundhedsstyrelsens vurdering omfatter ikke ansøgerens ledelsesmæssige kvalifikationer.

Efter Sundhedsstyrelsens retningslinier forudsættes de lokale bedømmelsesudvalg bl.a. at skulle vurdere følgende lægefaglige kvalifikationer:

- Ansøgerens hoveduddannelse og anden relevant uddannelse, herunder evt. grenspeciale.

- Øvrige kliniske uddannelse.

- Videnskabelige ansættelse og arbejder samt evt. undervisningserfaring.

Ansættelsesmyndighedens indstilling til Sundhedsstyrelsen bilægges de faglige bedømmelsesudvalgs vurdering af den (de) pågældende ansøger(e). Hvis Sundhedsstyrelsen har bemærkninger til bedømmelsesudvalgets faglige vurdering af den (de) pågældende, meddeles dette til den ansættende myndighed f.eks. senest 10 hverdage efter modtagelsen. Ansættelse vil herefter i alle tilfælde umiddelbart kunne iværksættes.

Det bemærkes, at forelæggelsen for Sundhedsstyrelsen vil være obligatorisk. Styrelsens vurdering er dog ikke bindende for ansættelsesmyndigheden, men af vejledende karakter, sådan som den også er det efter den gældende ordning.

I bilag 1 til lovforslaget er foretaget en opstilling af teksten for den gældende lovs § 14 (med mindre skrift) og for forslaget til en ny § 14. Det ses heraf, at der også er foretaget en ændring af § 14, stk. 1, 1. pkt. af redaktionel karakter. Kravet om at der kun må ansættes autoriserede læger i de nævnte stillinger, som er udgået af bestemmelsen, følger nemlig i forvejen af lægelovens § 1, jf. §§ 2 og 3.

2.2. Grønland.

Denne ændring er af mere ordensmæssig karakter.

Ved lægelovens vedtagelse i 1934 blev der alene medtaget en bestemmelse om, at loven - ved kgl. anordning - kunne sættes i kraft på Færøerne med de ændringer, som følger af øernes særlige forhold. En tilsvarende bestemmelse blev således ikke medtaget for Grønland. Efter grundlovsændringen i 1953 og den deraf følgende ændring af Grønlands statsretlige stilling, er danske love, der er vedtaget efter 5. juni 1953 gældende på Grønland, medmindre loven indeholder udtrykkelig bestemmelse om det modsatte. Love fra før grundlovsændringen har derimod ikke gyldighed for Grønland, medmindre dette udtrykkeligt er bestemt i loven, og dette har ikke været tilfældet for lægeloven. Ministeriet har derfor konstateret, at lægelovens oprindelige bestemmelser formelt set ikke er gældende på Grønland.

Derimod er lægeloven sat i kraft på Færøerne - med de afvigelser som de særlige færøske forhold tilsiger - jf. Sundhedsministeriets lovbekendtgørelse nr. 275 af 26. april 1989.

Sundhedsministeriet finder, at der nu må skabes en tilsvarende hjemmel, for at lægeloven ved kgl. anordning kan sættes i kraft på Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Af hensyn til overskueligheden er det fundet mest praktisk at samle de to bemyndigelsesregler for Færøerne og Grønland i den for Færøerne gældende bestemmelse, der herefter i sit indhold svarer til de bemyndigelsesbestemmelser, der er optaget i andre danske love.

3. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser.

Moderniseringen af proceduren for den faglige bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger forventes ikke at medføre merarbejde for de lokale ansættelsesmyndigheder, f.eks. amtskommunerne. Som anført nedsætter amtskommunerne typisk allerede i dag selv bedømmelsesudvalg, der både tager stilling til de faglige og administrative/ledelsesmæssige kvalifikationer.

Lovforslaget vil således ikke medføre merudgifter for amtskommunerne eller andre.

4. Hørte myndigheder.

Lovforslaget har været forelagt Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg kommuner, samt Lægeforeningen og Sundhedsstyrelsen. Endvidere er lovforslaget sendt til orientering for Grønlands Hjemmestyre.

B. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser.

Til § 1

Til nr. 1 og 2.

I bestemmelsens stk. 1 opretholdes kravet om forudgående offentligt opslag ved besættelse af lægestillinger i staten og kommuner. Kravet gælder som hidtil alle lægestillinger, d.v.s. under- og overordnede stillinger, administrative stillinger, stillinger ved sygehuse, heltids- og deltidsstillinger samt længerevarende vikariater. Kravet gælder endvidere for private sygehuse eller lign., som sygehuskommunerne har indgået aftale med, og som drives med hel eller delvis offentlig udgiftsdækning.

Kravet om faglig kvalifikationsbedømmelse i bestemmelsens stk. 2 omfatter først og fremmest alle overlægestillinger på sygehuse eller andre institutioner omfattet af sygehusloven. I lighed med hidtil gældende praksis forudsættes en tilsvarende kvalifikationsbedømmelse gennemført for overlæger på Statens Seruminstitut, på de retsmedicinske institutter, for skoleoverlæger samt visse overlæger inden for det sociale område. Reglen omfatter derimod ikke ansættelser af læger i ledende administrative stillinger, så som lægelige sygehuschefer/direktører, overlæger i centraladministrationen o.lign. For embedslæger gælder en særlig procedure, jf. § 2, stk. 2 i lov om embedslægeinstitutioner m.v.

Til nr. 4.

Forslaget til denne bestemmelse er sendt til orientering for Grønlands Hjemmestyre. Efter lovforslagets vedtagelse vil der blive optaget nærmere forhandling med hjemmestyret om udformningen af den kgl. anordning, hvormed lægeloven sættes i kraft på Grønland.

Til § 2

Da Sundhedsstyrelsen inden lovens ikrafttrædelse skal udsende de i lovforslagets § 14, stk. 2 og 3 nævnte regler om ansættelsesmyndighedens faglige bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger, sættes lovforslaget først i kraft 1. august 1990.

Bilag

I dette bilag er (med mindre skrift)

indsat den gældende formulering af de bestemmelser

der berøres af lovforslaget

1. § 14, stk. 1 til 3 affattes således:

»Ansættelse i statslige og kommunale lægestillinger sker efter forudgående, offentlig opslag.«.

2. Stk. 2. Inden en stilling som overlæge på et sygehus eller anden behandlingsinstitution besættes, foretages der en lægefaglig bedømmelse af ansøgeren i et fagligt bedømmelsesudvalg, nedsat af ansættelsesmyndigheden.

Stk. 3. Før beslutning om ansættelse i en overlægestilling træffes, forelægger ansættelsesmyndigheden sin indstilling om ansættelse i stillingen for Sundhedsstyrelsen, der inden 10 dage kan afgive en vejledende, lægefaglig vurdering af ansøgeren. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om, hvilke oplysninger der skal forelægges som grundlag for styrelsens vurdering.'.

Stk. 1. I statslige og kommunale lægestillinger må kun ansættes autoriserede læger, og besættelse af sådanne lægestillinger sker efter forudgående offentligt opslag. Inden en stilling som ledende læge ved sygehus eller anden større helbredelsesinstitution besættes, skal der indhentes en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen om, hvilke ansøgere der er kvalificerede til stillingen. Forinden denne udtalelse afgives, indhenter Sundhedsstyrelsen en sagkyndig vurdering af ansøgernes kvalifikationer. Til at afgive denne vurdering vælger hvert af de lægevidenskabelige selskaber for 4 år ad gangen et råd på 3 medlemmer, af hvilke mindst 1 medlem skal have tjenestested uden for stor-København.

Stk. 3. Aftaler eller overenskomster, der tilsigter at hindre, at de i stk. 1 nævnte lægestillinger søges af læger, der ikke er medlemmer af bestemte foreninger eller sammenslutninger, er ugyldige og kan ikke tillægges retsvirkning, når vedkommende læge af sundhedsstyrelsenm i øvrigt anses for kvalificeret.

Stk. 2-5 bliver herefter til stk. 4-7.

3. I § 14, stk. 3, der bliver til stk. 5 ændres »stk. 1« til: »stk. 2«.

4. § 31, stk. 3 affattes således:

»Stk. 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.«.

Stk. 3. Regeringen bemyndiges til ved kgl. anordning at sætte nærværende lov i kraft på Færøerne med de ændringer, som følger af øernes særlige forhold.

Officielle noter

Ingen