Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 17-årig dreng, der var psykisk handicappet, svært retarderet og autist, var meget urolig og udviste aggressiv adfærd overfor personalet i den institution, hvor han boede. Institutionens personale kontaktede derfor den visiterende vagtlæge. Denne henviste vagtlæge A til at aflægge besøg på institutionen. Da vagtlægen fandt, at patienten var meget urolig, ordinerede han beroligende medicin (Nozinan). Forældrene blev ikke involveret i vurderingen af behovet for behandling og gav ikke samtykke til denne. På denne medicin faldt patienten nogenlunde til ro, men næste morgen var han atter urolig, og lægevagten blev på ny kontaktet af personalet. Vagtlæge B kom først på sygebesøg hos patientens forældre, da denne adresse stod opført som folkeregisteradresse. Vejledt af forældrene kørte han imidlertid videre til institutionen, hvor patienten boede. Vagtlægen fandt, at patienten var urolig, voldelig og seksuelt aggressiv overfor personalet, hvorfor han behandlede med en indsprøjtning med Nozinan 25 mg.

Der blev klaget over, at vagtlægerne havde givet patienten en indsprøjtning med Nozinan, uden at have fået forældrenes samtykke.

Den fulde tekst

Klage over indsprøjtning med Nozinan til 17-årig psykisk handicappet dreng uden forældrenes samtykke

 

 

Nævnet fandt, at vagtlæge A havde overtrådt lov om patienters retsstilling § 6 ved ikke at indhente forældrenes samtykke, hvorimod nævnet ikke fandt grundlag for at kritisere vagtlæge B. Nævnet lagde på baggrund af, at patienten var psykisk handicappet, svært retarderet og autist, til grund, at han måtte anses for varigt at mangle evnen til at give informeret samtykke. For så vidt angår vagtlæge A, lagde nævnet vægt på, at ikke han ikke havde draget omsorg for, at det fornødne informerede samtykke blev forsøgt indhentet fra forældrenes side, idet de som nærmeste pårørende havde kompetencen til at give informeret samtykke. For så vidt angår vagtlæge B, lagde nævnet vægt på, at patientens forældre af vagtlægen var blevet orienteret om, at han var meget urolig, og at det formentligt kunne komme på tale at gentage den behandling, der var givet dagen før.

Der blev afgivet dissens i sagen.