Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Opbevaring og donation af menneskelige æg
    Kapitel 2Opbevaring og donation af sæd
    Kapitel 3Godkendelse af nye behandlings- og diagnosticeringsmetoder inden for kunstig befrugtning
    Kapitel 4Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kunstig befrugtning

 

I medfør af §§ 17, stk. 1, 20, stk. 1, og 21, stk. 2, i lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 4. september 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Opbevaring og donation af menneskelige æg

§ 1. Menneskelige æg, der er udtaget af en kvinde, må ikke opbevares i mere end 5 år. Senest efter udløbet af de 5 år skal æggene destrueres.

§ 2. Opbevaring af menneskelige æg må kun ske med henblik på:

1) Senere tilbageføring til den kvinde, der har afgivet ægget,

2) donation til forskningsformål eller

3) donation med henblik på at fremkalde en graviditet hos en anden kvinde, jf. dog § 7.

Stk. 2. Opbevaring må kun ske med henblik på behandling og forskning her i landet.

§ 3. Før opbevaring af udtagne, ubefrugtede menneskelige æg finder sted, skal kvinden give skriftligt samtykke til opbevaring. Den pågældende kvinde skal forinden informeres mundtligt og skriftligt om konsekvenserne af opbevaringen.

Stk. 2. Den pågældende kvinde skal samtidig erklære, at hun er gjort bekendt med de vilkår og betingelser for opbevaring, der er fastsat i loven om kunstig befrugtning og i denne bekendtgørelse.

§ 4. Før opbevaring af udtagne, befrugtede menneskelige æg finder sted, skal den enlige kvinde eller parret give skriftligt samtykke til opbevaring. Kvinden eller det pågældende par skal forinden informeres mundtligt og skriftligt om konsekvenserne af opbevaringen.

Stk. 2. Kvinden eller det pågældende par skal samtidig erklære, at de er gjort bekendt med de vilkår og betingelser for opbevaring, der er fastsat i loven om kunstig befrugtning og i denne bekendtgørelse

§ 5. Opbevarede, ubefrugtede menneskelige æg skal destrueres, hvis den kvinde, der har afgivet æggene, dør, inden der er gået 5 år fra opbevaringstidens begyndelse, medmindre æggene er doneret til de i § 2, stk. 1, nr. 2 og 3 nævnte formål.

§ 6. Udtagne, befrugtede menneskelige æg skal destrueres i tilfælde af den ene parts død samt ved parrets separation eller skilsmisse eller ved samlivets ophør, inden der er gået 5 år fra opbevaringstidens begyndelse.

Stk. 2. Befrugtede menneskelige æg må kun anvendes, såfremt kvinden eller parret giver skriftligt samtykke før hver behandlingscyklus.

§ 7. Donation af befrugtede menneskelige æg er kun tilladt til forskningsmæssige formål.

§ 8. Donation af ubefrugtede menneskelige æg må kun ske, såfremt det sker med henblik på:

1) at fremkalde en graviditet hos en anden kvinde eller

2) forskning.

§ 9. Donor af et ubefrugtet æg skal give skriftligt samtykke til donationen. Forinden skal donor informeres om konsekvenserne af donationen.

Stk. 2. Donor skal samtidig erklære, at hun er gjort bekendt med de vilkår og betingelser, der er fastsat for donation i loven om kunstig befrugtning og i denne bekendtgørelse.

§ 10. Donor af et ubefrugtet æg skal være anonym for det modtagende par, den modtagende kvinde og barnet, ligesom donor ikke må få oplysning om parrets, kvindens eller barnets identitet.

Kapitel 2

Opbevaring og donation af sæd

§ 11. Opbevaring af sæd kan ske med henblik på følgende:

1) opnåelse af graviditet enten hos mandens egen partner eller hos en anden kvinde eller

2) donation til forskningsformål.

§ 12. Sæd, der opbevares med henblik på opnåelse af graviditet hos mandens egen partner, skal destrueres i tilfælde af mandens død.

§ 13. Sæddonor skal give skriftligt samtykke til donationen. Forinden skal donor informeres om konsekvenserne af sæddonationen.

Stk. 2. Donor skal samtidig erklære sig indforstået med de vilkår og betingelser, der er fastsat for donation i loven om kunstig befrugtning og i denne bekendtgørelse.

§ 14. Sæddonor skal være anonym for det modtagende par, den modtagende kvinde og barnet, ligesom donor ikke må få oplysning om parrets, kvindens eller barnets identitet.

Kapitel 3

Godkendelse af nye behandlings- og diagnosticeringsmetoder inden for kunstig befrugtning

§ 15. Det er ikke tilladt at tage nye behandlings- og diagnosticeringsmetoder m.v. i forbindelse med kunstig befrugtning i brug, før indenrigs- og sundhedsministeren har godkendt disse ud fra etiske og sundhedsfaglige hensyn.

Stk. 2. Ved ny behandlingsform eller diagnostisk metode forstås i denne forbindelse en behandlingsform eller diagnostisk metode, som repræsenterer noget væsentligt og principielt nyt i forhold til tidligere klinisk anvendelse i Danmark.

Stk. 3. Lægens ansøgning sendes til Sundhedsstyrelsen. Anmeldelsen sendes samtidigt til Det Etiske Råd, der afgiver en udtalelse om metoden til Sundhedsstyrelsen.

Stk. 4. En ny behandlingsform eller diagnostisk metode, som tages i brug som led i et af det videnskabsetiske komitesystem godkendt forskningsprojekt, er ikke omfattet af anmeldelses- og godkendelsespligt, førend der eventuelt, på baggrund af de opnåede resultater, træffes beslutning om at søge fremgangsmåden taget i brug udenfor forskningsprojektets regi.

Stk. 5. En læge kan i tvivlstilfælde rådspørge Sundhedsstyrelsen, om en given behandlingsform eller diagnostisk metode må anses for omfattet af anmeldelses- og godkendelsespligten.

§ 16. Sundhedsstyrelsen foretager en sundhedsfaglig vurdering af ansøgninger efter § 15 og udarbejder på baggrund heraf samt på baggrund af Det Etiske Råds udtalelse en redegørelse og indstilling til indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 2. Anmelderen modtager kopi af Sundhedsstyrelsens indstilling til indenrigs- og sundhedsministeren og af Det Etiske Råds udtalelse til Sundhedsstyrelsen.

§ 17. Sundhedsstyrelsen underretter landets læger om indenrigs- og sundhedsministerens afgørelse vedrørende den anmeldte nye behandlings- eller diagnosticeringsform.

Kapitel 4

Ikrafttrædelse

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 728 af 17. september 1997 om kunstig befrugtning.

Stk. 3. § 1 er dog trådt i kraft den 10. juni 2006.

Stk. 4. Den i § 1 nævnte 5 års frist gælder tillige de æg, der den 10. juni 2006 var udtaget og opbevaret, således at disse kan opbevares i i alt op til 5 år fra opbevaringstidens begyndelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 21. december 2006

Lars Løkke Rasmussen

/John Erik Pedersen