Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om samtykke til lægevidenskabelige
obduktioner m.v. (hospitalsobduktioner)

(Til landets sygehuse)

 

1. Indledning

Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, indeholder i § 187 regler for de samtykkekrav m.v., der skal være opfyldt, for at der kan foretages lægevidenskabelig obduktion.

§ 187 har følgende ordlyd:

»Obduktion i lægevidenskabeligt øjemed og i forbindelse hermed udtagelse af væv og andet biologisk materiale kan efter reglerne i stk. 2-5 foretages på en person, som er død på eller som død er indbragt til et sygehus eller en lignende institution.

Stk. 2. Obduktion må foretages, såfremt afdøde efter sit fyldte 18. år skriftligt har givet sit samtykke til obduktion. Har afdøde givet sit samtykke til obduktion under forudsætning af de pårørendes accept, skal denne foreligge. I andre tilfælde må obduktion ikke finde sted, såfremt afdøde eller afdødes nærmeste har udtalt sig derimod, eller indgrebet må antages at stride mod afdødes eller de nærmestes livsopfattelse, eller såfremt særlige omstændigheder i øvrigt taler mod indgrebet.

Stk. 3. Uden for de i stk. 2 nævnte tilfælde skal afdødes nærmeste, hvis opholdssted kendes, underrettes om den påtænkte obduktion med anmodning om at give tilladelse hertil. Obduktion må herefter foretages, såfremt afdødes nærmeste giver samtykke til indgrebet. Ønsker afdødes nærmeste ikke at tage stilling til det påtænkte indgreb, skal der oplyses om adgangen til at modsætte sig obduktion inden for 6 timer efter underretningen som nævnt i 1. pkt. Obduktion må tidligst foretages 6 timer efter denne underretning, medmindre afdødes nærmeste forinden har givet samtykke til obduktion.

Stk. 4. Er afdøde under 18 år, må obduktion kun foretages, såfremt forældremyndighedens indehaver har samtykket heri.

Stk. 5. Obduktion må først foretages, når ligsyn er foretaget. Obduktion må ikke finde sted, såfremt der skal foretages retslægeligt ligsyn eller retslægelig obduktion.«

1.1 Folder

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet folderen ”Tag stilling til obduktion”, der indeholder information om, hvad en obduktion er og formålet hermed. Folderen indeholder et kort (obduktionskort), der giver borgeren mulighed for at give sin holdning til kende.

2. Formålet med vejledningen

Vejledningens formål er at orientere lægerne om reglernes indhold og betydning og om de forpligtelser, der påhviler lægerne i forbindelse med, at der skal foreligge samtykke til lægevidenskabelige obduktioner m.v.

3. Obduktion må foretages

3.1 Skriftligt samtykke fra afdøde

Obduktion må foretages, såfremt afdøde efter sit fyldte 18. år skriftligt har givet sit samtykke til obduktion, og dette samtykke i øvrigt ikke må anses for tilbagekaldt eller ugyldigt.

Afdødes samtykke kan enten være,

1. samtykke til obduktion med et lægevidenskabeligt formål, eller

2. samtykke til obduktion med et lægevidenskabeligt formål samt tilladelse til, at der også må udtages visse typer af væv og andet biologisk materiale til brug for patientbehandling.

Hvis der foreligger et skriftligt samtykke fra afdøde kan de nærmeste pårørende ikke modsætte sig indgrebet, medmindre afdøde har bestemt, at tilladelsen er givet under forudsætning af de pårørendes accept.

3.2 Samtykke fra afdødes nærmeste pårørende

Foreligger der ikke et skriftligt samtykke fra afdøde eller er afdødes samtykke givet under forudsætning af de nærmeste pårørendes accept, må obduktion foretages, såfremt der foreligger et udtrykkeligt (direkte) eller stiltiende (indirekte) samtykke til obduktion fra afdødes nærmeste pårørende, jf. punkt 5.3 , hvis opholdssted kendes.

De nærmeste pårørendes samtykke kan enten være,

1 samtykke til obduktion med et lægevidenskabeligt formål, eller

2. samtykke til obduktion med et lægevidenskabeligt formål samt tilladelse til, at der også må udtages visse typer af væv og andet biologisk materiale til brug for patientbehandling.

3.2.1 Ingen nærmeste pårørende eller ukendt opholdssted

Efterlader afdøde sig ingen nærmeste pårørende, eller kendes den eller de nærmestes opholdssted ikke, må obduktion foretages jf. dog punkt 4.1.

3.3 Donorregisteret m.v.

I alle tilfælde af samtykke til obduktion med et lægevidenskabeligt formål, der tillige indeholder tilladelse til, at der i forbindelse med obduktionen må udtages visse typer af væv og andet biologisk materiale til brug for patientbehandling, jf. punkt 3.1 nr. 2, og punkt 3.2 nr. 2, og i tilfælde, hvor afdøde ikke efterlader sig nærmeste pårørende m.v., jf. punkt 3.2.1 , skal det undersøges, først og fremmest ved henvendelse til Donorregisteret, om afdøde har nedlagt forbud mod organdonation, helt eller delvist. Hvis der således f.eks. er nedlagt forbud mod, at hornhinder eller hud udtages i transplantationsøjemed, må det omhandlede væv heller ikke udtages i forbindelse med obduktion.

4. Obduktion må ikke foretages

4.1 Tilkendegivelse i øvrigt fra afdøde eller de nærmeste pårørende

I andre tilfælde end nævnt under punkt 3.1 og punkt 3.2 må obduktion ikke foretages, såfremt afdøde eller afdødes nærmeste pårørende har udtalt sig derimod, eller indgrebet må antages at stride mod afdødes eller de nærmeste pårørendes livsopfattelse (f.eks. religiøse opfattelse), eller såfremt særlige omstændigheder i øvrigt taler mod indgrebet (f.eks. hvor en udlænding dør her i landet).

Det vil normalt være afdødes nærmeste pårørende, der oplyser om en sådan tilkendegivelse fra afdøde eller om dennes holdning.

5. Underretning m.v. af de nærmeste pårørende, hvis opholdssted kendes

5.1 Underretning og information

Der kræves normalt kun underretning m.v. om den påtænkte obduktion af en af afdødes nærmeste pårørende.

Et samtykke (udtrykkeligt eller stiltiende) fra afdødes nærmeste pårørende til obduktion skal baseres på information fra en læge.

Informationen skal indeholde:

1) Underretning om den påtænkte obduktion,

2) oplysning om formålet med obduktion,

3) oplysning om, at det er muligt

a) at give samtykke til obduktion med et lægevidenskabeligt formål eller

b) at give samtykke til obduktion med et lægevidenskabeligt formål samt tilladelse til, at der også må udtages visse typer af væv og andet biologisk materiale til brug for patientbehandling,

4) oplysning om omfanget af obduktionen, herunder om særlige forhold, f.eks. særlige præparationsprocedurer og den tidsmæssige konsekvens heraf,

5) oplysning om udtagelse af væv og andet materiale til lægevidenskabeligt eller undervisningsmæssigt brug, og i den forbindelse om materialet vil blive lagt tilbage i liget igen eller vil blive destrueret som bortopereret væv, og

6) en anmodning om samtykke til obduktionsindgrebet.

Omfanget af informationen, som den enkelte har behov for for at kunne tage stilling til obduktion, må forventes at variere fra person til person og skal afpasses den enkeltes behov og ønsker.

Ønsker afdødes nærmeste pårørende ikke at tage stilling til spørgsmålet om obduktion, skal der oplyses om

7) adgangen til at modsætte sig obduktion inden for 6 timer efter underretningen.

Er der ikke inden 6 timers fristens udløb fremkommet et forbud mod obduktion, kan denne foretages. Dog kan obduktion foretages inden fristens udløb, såfremt afdødes nærmeste pårørende har givet udtrykkeligt samtykke.

5.2 Opholdssted

Underretning m.v. om den påtænkte obduktion og anmodning om samtykke hertil, skal kun ske til afdødes nærmeste pårørende, hvis opholdssted kendes, herunder også det formodede opholdssted, som f.eks. et feriested eller lignende.

Kendes opholdsstedet for en af afdødes nærmeste pårørende, men der ikke kan opnås kontakt, må obduktion ikke foretages.

5.3 De nærmeste pårørende

Ved afdødes nærmeste pårørende forstås først og fremmest afdødes samlevende ægtefælle eller samlever, slægtninge i lige linie og alt efter de konkrete forhold søskende. Også adoptivbørn og plejebørn vil som hovedregel være omfattet. Efter omstændighederne, navnlig hvor afdøde ikke har efterladt sig ægtefælle, samlever eller børn, vil slægtninge, som afdøde var nært knyttet til eller nært besvogret med, være at anse som afdødes nærmeste pårørende.

Det er tilstrækkeligt, at der er givet samtykke fra en af de personer, der i det konkrete tilfælde må henregnes til afdødes nærmeste pårørende.

Det skal dog understreges, at der ikke foreligger samtykke til obduktion, såfremt blot en af de personer, der hører til kredsen af afdødes nærmeste pårørende, har udtalt sig imod indgrebet eller har tilbagekaldt sit samtykke, inden indgrebet er foretaget.

Har afdødes nærmeste pårørende ikke givet samtykke til obduktionsindgrebet, afskærer et efterfølgende forbud mod obduktion fra blot en enkelt af de nærmeste pårørende indgrebet.

6. Afdøde under 18 år

Er afdøde under 18 år, må obduktion kun foretages, såfremt forældremyndighedens indehaver har givet udtrykkeligt samtykke til indgrebet.

7. Obduktionstidspunkt

Obduktion må først foretages, når ligsyn er foretaget.

Obduktion må ikke finde sted, såfremt der skal foretages retslægeligt ligsyn eller retslægelig obduktion.

8. Journalføring

Det skal af patientjournalen fremgå, hvem der har givet samtykke til obduktion og i hvilken form, ligesom der skal føres nøjagtige optegnelser vedrørende informationen af de nærmeste pårørende.

Det skal af patientjournalen tillige fremgå, hvad der er givet samtykke til, og hvilken læge, der har indhentet samtykke fra afdødes nærmeste pårørende.

9. Ansvar

Den læge, der foretager obduktionsindgrebet skal forud for indgrebet sikre sig, at betingelserne i sundhedslovens § 187 for foretagelse af lægevidenskabelig obduktion m.v. er opfyldt.

10. Ikrafttrædelse

Vejledningen træder i kraft den 1. januar 2007.

Sundhedsstyrelsen, den 7. december 2006

Anne Mette Dons

/Elisabeth Hersby