Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn

 

I medfør af § 36, stk. 4, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006, fastsættes:

Kapitel 1

De psykiatriske patientklagenævns sammensætning og opgaver

§ 1. Efter § 34 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien oprettes ved hver statsforvaltning et psykiatrisk patientklagenævn.

§ 2. Det psykiatriske patientklagenævn behandler klager over tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsbehandling, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, aflåsning af døre i afdelingen samt aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland, på de psykiatriske afdelinger, der hører under den eller de sygehusmyndigheder, som er beliggende i den pågældende region.

Stk. 2. Klager fra patienter, der er indlagt på Sct. Hans Hospital, behandles af det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen Sjælland.

Stk. 3. Parter i sagen er patienten og sygehusmyndigheden. Er klagen tillige rettet mod nærmere angivne sundhedspersoner, har de pågældende ligeledes stilling som parter.

§ 3. Ved afgørelsen af den enkelte sag består det psykiatriske patientklagenævn af 3 personer: vedkommende direktør for statsforvaltningen eller ansatte, som direktøren har bemyndiget hertil som formand, et medlem beskikket efter indhentet udtalelse fra Den Almindelige Danske Lægeforening samt et medlem beskikket efter indhentet udtalelse fra De Samvirkende Invalideorganisationer eller en tilsvarende beskikket stedfortræder for et medlem.

Stk. 2 . Statsforvaltningen varetager det psykiatriske patientklagenævns sekretariatsopgaver og afholder udgifterne ved nævnets virksomhed, herunder vederlag til nævnets medlemmer og stedfortrædere.

Kapitel 2

Forberedelse af sagerne

§ 4. Efter lovens § 35 skal sygehusmyndigheden efter anmodning fra patienten eller patientrådgiveren indbringe sagen for det psykiatriske patientklagenævn.

Stk. 2. Patienten og patientrådgiveren har endvidere mulighed for selv at indbringe sagen direkte for det psykiatriske patientklagenævn.

§ 5. Ved sagens modtagelse træffer nævnets formand afgørelse om, hvorvidt klagen falder inden for nævnets kompetenceområde. Er det utvivlsomt, at klagen falder uden for nævnets kompetence, videresender formanden sagen til rette myndighed og underretter parterne herom. I andre tilfælde behandles spørgsmålet af det psykiatriske patientklagenævn.

§ 6. Ved sagens modtagelse påser det psykiatriske nævns formand, at de nødvendige oplysninger er medsendt, herunder en angivelse af, hvad der klages over, en udskrift af tvangsprotokollen, en erklæring fra den behandlingsansvarlige overlæge samt behandlingsplanen.

Stk. 2. Indbringer patienten eller patientrådgiveren klagen direkte for det psykiatriske patientklagenævn, underretter nævnets formand sygehusmyndigheden om klagen og anmoder samtidig sygehusmyndigheden om at fremsende de fornødne oplysninger til nævnet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Nævnets formand sørger i øvrigt for sagens oplysning og træffer bestemmelse om tilvejebringelse af eventuelle yderligere erklæringer m.v.

§ 7. Nævnet eller et af dettes medlemmer, der af nævnet bemyndiges hertil, kan i forbindelse med behandlingen af en konkret sag besigtige vedkommende psykiatriske afdeling.

Kapitel 3

Afholdelse af møder

§ 8. Formanden fastsætter tid og sted for møderne og leder nævnets møder.

Stk. 2. Nævnets møder afholdes på den psykiatriske afdeling, hvor patienten er eller har været indlagt i forbindelse med det tvangsindgreb, der klages over, medmindre afholdelse af møde på den psykiatriske afdeling ikke kan anses for hensigtsmæssig.

Stk. 3. Formanden kan bestemme, at sager af særlig hastende karakter, herunder klager over beslutning om tvangsbehandling, der efter lovens § 32, stk. 3, i almindelighed har opsættende virkning, skal behandles forud for tidligere indkomne sager.

Stk. 4. Patienten, patientrådgiveren, sygehusmyndigheden, vedkommende overlæge og eventuelt andre involverede sundhedspersoner underrettes om tid og sted for det møde i det psykiatriske patientklagenævn, hvor den pågældende sag skal behandles.

§ 9. Patientrådgiveren skal så vidt muligt være til stede ved klagens behandling i nævnet, jf. lovens § 24, stk. 2, 3. pkt. Det samme gælder for den læge, der har besluttet det tvangsindgreb, der klages over.

Stk. 2. Efter lovens § 36, stk. 2, har patienten og patientrådgiveren ret til mundtligt at forelægge sagen for nævnet. Samme ret har repræsentanter for sygehusmyndigheden, vedkommende overlæge og eventuelt andre involverede sundhedspersoner.

Stk. 3. I særlige tilfælde, hvor hensynet til patientens helbred eller til sagens behandling i nævnet afgørende taler herfor, kan nævnet bestemme, at patienten helt eller delvis skal være udelukket fra at deltage i forhandlingerne, jf. lovens § 36, stk. 2, 2. pkt.

§ 10. Det psykiatriske patientklagenævns møder er ikke offentlige.

Kapitel 4

Afgørelser m.v.

§ 11. Det psykiatriske patientklage nævn skal træffe afgørelse i klagesager over tvangsbehandling, der er tillagt opsættende virkning, jf. lovens § 32, stk. 3, inden 7 hverdage efter, at klagen er modtaget af nævnet, jf. lovens § 36, stk. 3.

Stk. 2. I andre sager skal det psykiatriske patientklagenævn træffe afgørelse snarest muligt. Er afgørelse ikke truffet inden 14 dage efter, at klagen er modtaget af nævnet, skal nævnet underrette patienten og patientrådgiveren om grunden hertil samt om, hvornår afgørelse kan forventes at foreligge.

§ 12. Det psykiatriske patientklagen ævns afgørelser træffes efter mundtlig votering ved stemmeflerhed.

Stk. 2. Afgørelsen indføres i en beslutningsprotokol. Et medlem kan kræve tilført protokollen en kort begrundelse for sit standpunkt.

Stk. 3. Det psykiatriske patientklage nævns afgørelser udfærdiges skriftligt, med begrundelse og med angivelse af, om det er et enigt nævn eller et flertal af nævnets medlemmer, der har truffet afgørelsen. Nævnets afgørelser underskrives af formanden eller den, formanden bemyndiger hertil.

§ 13. Det psykiatriske patientklagen ævns afgørelse sendes til sagens parter.

§ 14. Det psykiatriske patientklagen ævns afgørelser kan gå ud på, at tvangsindgrebet godkendes, eller at indgrebet findes at være foretaget med urette.

Stk. 2. Ved klage over beslutning om tvangsbehandling kan nævnet godkende eller tilsidesætte beslutningen. Dette gælder også, hvis klagen angår det præparat eller den dosering, der er angivet i beslutningen. Det psykiatriske patientklagenævn kan således ikke anvise et andet præparat eller dosering.

Stk. 3. Er klagen tillige rettet mod den eller de sundhedsperson(er), der har deltaget i den påklagede tvangsudøvelse, tager det psykiatriske patientklagenævn stilling til, om der i den anledning er grundlag for at udtale kritik over for de(n) pågældende.

§ 15. Det psykiatriske patientklagenævn offentliggør hvert år en beretning om sin virksomhed. Beretningen udarbejdes i samarbejde med vedkommende psykiatriske afdelinger.

Kapitel 5

Klageadgang og klagevejledning

§ 16. Det psykiatriske patientklagenævn skal efter anmodning fra patienten eller patientrådgiveren indbringe sine afgørelser vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering og aflåsning af døre i afdelingen for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a. Forelæggelse for retten skal finde sted inden 5 hverdage efter anmodningens fremsættelse.

Stk. 2. Det psykiatriske patientklagenævns afgørelser om tvangsbehandling, anvendelse af fysik magt, personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, samt aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen, under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland, kan påklages til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

§ 17. Det psykiatriske patientklage nævn skal vejlede patienten og patientrådgiveren om adgangen til domstolsprøvelse efter retsplejelovens kapitel 43 a. Nævnet skal endvidere vejlede om, at begæring om sagens indbringelse for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a skal fremsættes inden 4 uger fra nævnets afgørelse i sagen, samt om at senere fremsættelse af begæringen indtil 6 måneder efter nævnets afgørelse i sagen undtagelsesvis kan tillades af retten, når der foreligger særlig grund til at fravige fristen. Det psykiatriske patientklagenævn skal endvidere gøre patienten og patientrådgiveren bekendt med, at sagen vil blive indbragt for retten af nævnet, og at retten beskikker en advokat for patienten, medmindre den pågældende selv har antaget en advokat.

Stk. 2. Nævnet skal endvidere vejlede sagens parter om adgangen til at klage over nævnets andre afgørelser til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Kapitel 6

Forskellige bestemmelser

§ 18. Der påhviler det psykiatriske patientklagenævns medlemmer tavshedspligt.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2004 om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn.

Stk. 3. Afgørelser fra det psykiatriske patientklagenævn ved statsamtet/Københavns Overpræsidium om tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tilbageførsel, som er truffet inden den 1. januar 2007, skal efter anmodning fra patienten eller patientrådgiveren indbringes for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a. Afgørelser fra det psykiatriske patientklagenævn ved statsamtet/Københavns Overpræsidium om tvangsbehandling, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse samt aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland, som er truffet inden den 1. januar 2007, kan påklages til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 14. december 2006

Lars Løkke Rasmussen

/Lene Christensen