Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 145

Forslag til Lov om ændring af lov om bygningsfredning (Kommunal registrering af bygninger m.v.)

Fremsat af Leif Hermann (SF) Margrete Auken (SF) Gade (SF) Ingerlise Koefoed (SF) Ebba Strange (SF)

den 15. december 1988

Den fulde tekst

§ 1

I lov om bygningsfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 81 af 10. februar 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, udgår »ældre«.

2. § 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Lovens formål fremmes på følgende måder:

1) ved bygningsfredning at bevare bygninger af væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi,

2) ved registrering at udarbejde sammenfattende oversigter over bygningsfrednings- og bygningsbevaringsinteresserne,

3) ved vejledning at sikre, at bygningsfrednings- og bygningsbevaringsinteresserne tilgodeses i administrationen af kommuneplanloven, byggeloven, byfornyelsesloven, lands- og regionplanlovene, naturfredningsloven og tilsvarende lovgivning,

4) ved vejledning og information at medvirke til værdiernes opretholdelse og

5) ved oprettelse af et statsligt dokumentationscenter for bygningsfrednings- og bygningsbevaringsinteresserne.«

3. § 3, stk. 1, affattes således:

»Miljøministeren kan frede bygninger af væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi.«

4. I § 5 ændres »så længe« til: »når«.

5. I § 6, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) amtsrådet, i hovedstadsområdet dog Hovedstadsrådet,».

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

6. Efter § 8 indsættes i kapitel 2:

»§ 8 a. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om indholdet af ansøgninger om fredning efter § 3 og ansøgninger om ændring af en frednings omfang efter § 8, stk. 1.«

7. Kapitel 6 affattes således:

»Kapitel 6

Registrering og planlægning

§ 20. Miljøministeren indsamler oplysninger og foretager registreringer til brug ved varetagelsen af de i § 1 nævnte formål.

Stk. 2. Miljøministeren opretter et dokumentationscenter for bygningsfrednings- og bygningsbevaringsinteresserne.

Stk. 3. Miljøministeren foretager analyser og vurderinger af bygningsfrednings- og bygningsbevaringsinteresserne og udarbejder sammenfattende oversigter herover.

Stk. 4. Miljøministeren kan udarbejde vejledninger for varetagelsen af de i § 1 nævnte interesser i den kommunale planlægning.

Stk. 5. Miljøministeren kan udarbejde forslag til bevaringsbestemmelser, der kan indgå i den kommunale planlægning i medfør af kommuneplanloven.

§ 21. Kommunalbestyrelsen gennemfører en registrering af bygninger opført før 1940 under hensyntagen til bygningernes kvaliteter og placering i bymiljøer.

Stk. 2. På grundlag af denne registrering foretager kommunalbestyrelsen en analyse og vurdering af bevaringsværdierne i kommunen med henblik på en varetagelse heraf i den kommunale planlægning og byggesagsadministration.

Stk. 3. Miljøministeren fastsætter regler om, hvornår en bygning, en landsby eller et bymiljø må anses for bevaringsværdigt, og om, hvilke oplysninger om bygningen og dens omgivelser der skal tilvejebringes som led i registreringen. Miljøministeren bistår kommunalbestyrelsen med vejledning i gennemførelsen af de i stk. 1 og 2 nævnte opgaver.

Stk. 4. Miljøministeren kan i særlige tilfælde efter aftale med kommunalbestyrelsen beslutte at udføre eller medvirke ved gennemførelse af de i stk. 1 og 2 nævnte opgaver.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte en frist for, hvornår registreringerne skal være udført.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelserne skal indsende indberetninger om deres registreringsvirksomhed, herunder om resultaterne af de registreringer, der er foretaget, samt fastsætte regler om indberetningernes form.

§ 21 a. Miljøministeren afgiver hvert fjerde år en redegørelse til Folketinget om udviklingen på bygningsfrednings- og bygningsbevaringsområdet.

§ 21 b. Miljøministeren vejleder offentlige myndigheder og private om bygningsfrednings- og bygningsbevaringsinteresserne og bistår kommunerne i deres bevaringsarbejde med vejledningsmateriale og oplysninger om vedligeholdelse og istandsættelse af bevaringsværdige, herunder fredede, bygninger.

Stk. 2. Miljøministeren kan yde støtte til kommuner og ejere for at sikre opretholdelse af bevaringsværdierne.«

8. I § 23, stk. 1, udgår »alle«.

9. I overskriften til kapitel 8 og i § 25, stk. 1-3, ændres »Fredningsstyrelsen« til: »Planstyrelsen«, og i § 24, stk. 1, og § 35, stk. 6, ændres »Fredningsstyrelsen« til: »Planstyrelsen«.

10. § 25, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Planstyrelsen kan yde støtte til såvel landsdækkende som lokale bevaringsforeningers virksomhed samt til institutioner eller andre, der arbejder for bygningsbevaring og udbredelse af eksisterende viden og kunnen om håndværk og bygningsmaterialer.«

11. I § 29 ændres »fem« til: »et«.

12. § 32, stk. 1, affattes således:

»§ 32. Miljøministeren og kommunalbestyrelsen eller den, de bemyndiger hertil, har efter forudgående meddelelse og mod forevisning af behørig legitimation adgang til offentlige og private bygninger for at tilvejebringe oplysninger til brug for registreringer i henhold til §§ 20 og 21 og til brug for afgørelser i henhold til loven.«

13. I § 34, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) undlader at efterkomme et påbud, der er udstedt i henhold til loven«.

14. I § 34, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Tilladelser m.v. meddelt før lovens ikrafttræden bortfalder efter et år efter ikrafttrædelsesdatoen, medmindre de på andet grundlag må anses for at være bortfaldet før dette tidspunkt.

Bemærkninger til lovforslaget

Lovforslaget er en genfremsættelse af et af miljøministeren tidligere fremsat lovforslag, jf. Folketingstidende 1987-88, 1. samling, forhandlingerne sp. 5136 og sp. 6369 samt Tillæg A sp. 3481. Forslagsstillerne skal i det hele henvise til ministerens bemærkninger til dette lovforslag, idet forslagsstillerne ønsker at påpege, at lovforslagets bemærkninger herved ikke er nyredigeret og derfor ikke korrigeret for mere politisk betonede betragtninger i det tidligere fremsatte lovforslag. Derudover anføres, at forslagsstillerne ønsker at ændre bemærkningerne for så vidt angår to forhold:

Kulturministeriet er nævnt som en af de myndigheder m.fl., der skal inddrages i den praktiske udformning af registreringssystemet efter det foreslåede § 21, stk. 1.

Det bemærkes videre, at den vejledning, der skal udarbejdes i forbindelse med registreringen, skal sikre, at allerede foretagne registreringer indgår i grundlaget for registreringen efter § 21, stk. 1.

Officielle noter

Ingen