Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 146

Forslag til Lov om ændring af lov om kommuneplanlægning (Bevaringsplanlægning m.v.) (* 1)

Fremsat af Leif Hermann (SF) Margrete Auken (SF) Gade (SF) Ingerlise Koefoed (SF) Ebba Strange (SF)

den 15. december 1988

Den fulde tekst

§ 1

I lov om kommuneplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985, som ændret ved lov nr. 287 af 13. maj 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:

»8) afgrænsningen af områder med bevaringsværdige bygninger og bymiljøer,».

Nr. 8-11 bliver herefter nr. 9-12.

2. I § 3, stk. 3, nr. 7, udgår »herunder rammer for bevaring af bebyggelser eller bymiljøer,».

3. I § 3, stk. 3, indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:

»8) bevaringen af bebyggelser og bymiljøer,».

Nr. 8-10 bliver herefter nr. 9-11.

4. I § 5 indsættes som nr. 8:

»8) kommunens registrering og vurdering efter bygningsfredningslovens § 21 af bevaringsinteresserne.«

5. I § 13 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

» Stk. 4. Inden for områder, der i kommuneplanen er fastlagt som bevaringsværdige, kan kommunalbestyrelsen modsætte sig byggearbejder m.v., der væsentligt vil ændre bebyggelsens ydre fremtræden i strid med bevaringshensynene i området.

Stk. 5. Indtil der er indarbejdet bestemmelser som nævnt i stk. 4 i kommuneplanen, kan kommunalbestyrelsen modsætte sig byggearbejder m.v., der efter kommunalbestyrelsens skøn væsentligt vil komme i strid med bevaringshensyn.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 6.

6. § 13, stk. 4, der bliver stk. 6 affattes således:

» Stk. 6. Stk. 2 finder ikke anvendelse, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.«

7. I § 13 indsættes efter stk. 4, der bliver stk. 6, som nyt stykke:

» Stk. 7. Stk. 3-5 finder ikke anvendelse, når det pågældende område er omfattet af bestemmelser om henholdsvis bebyggelsens anvendelse eller bevaring af eksisterende bebyggelse i en lokalplan eller en byplanvedtægt.«

8. I § 16 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

» Stk. 4. En lokalplan skal ligeledes tilvejebringes, før der på arealer, som er omfattet af bestemmelser i kommuneplanen om bevaring af bebyggelser og bymiljøer, foretages ændringer af en bebyggelses ydre fremtræden eller nedrivning af en bebyggelse, medmindre ændringen eller nedrivningen er uvæsentlig i forhold til bevaringshensynet.

Stk. 5. En lokalplan skal være tilvejebragt, før de nævnte arbejder påbegyndes, jf. dog § 22, stk. 3.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

9. I § 16, stk. 4, der bliver stk. 6, udgår »1. pkt.«

10. § 22 affattes således:

» § 22. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele ejeren eller brugeren af en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, forbud mod handlinger, der vil kunne foregribe den endelige plans indhold.

Stk. 3. Efter udløbet af fristen nævnt i § 24 kan kommunalbestyrelsen tillade, at en ejendom, der er omfattet af planen, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt reglerne i § 40, stk. 1, § 42 og § 43 ikke derved fraviges. Kommunalbestyrelsen kan tillige tillade, at reglerne i § 40, stk. 1, § 42 og § 43 fraviges, hvis bebyggelsen ikke er et større byggearbejde, jf. § 16, stk. 3, og den er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Stk. 4. Stk. 1, 2 og 3 finder kun anvendelse, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort, og højst i et år efter forslagets offentliggørelse, jf. dog § 28, stk. 2. Inden for samme tidsfrister bortfalder forbud efter stk. 2.

Stk. 5. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelse efter §§ 25 eller 26 mod et forslag til lokalplan, kan kommunalbestyrelsen kun meddele de i stk. 3 nævnte tilladelser, såfremt den myndighed, der har fremsat indsigelse, meddeler samtykke hertil.«

11. I § 28, stk. 2, 2. pkt., ændres »beføjelsen efter § 22, stk. 2,» til: »beføjelserne efter § 22, stk. 2 og 3,».

12. I § 29, stk. 2, ændres »§ 22, stk. 2,» til: »§ 22, stk. 2 og 3,»

.

13. I § 55, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Bemærkninger til lovforslaget

Lovforslaget er en genfremsættelse af et af miljøministeren tidligere fremsat lovforslag, jf. Folketingstidende 1987-88, 1. samling, forhandlingerne sp. 5136 og sp. 6370 samt Tillæg A sp. 3513. Forslagsstillerne skal i det hele henvise til ministerens bemærkninger til dette lovforslag, idet forslagsstillerne ønsker at påpege, at lovforslagets bemærkninger herved ikke er nyredigeret og derfor ikke korrigeret for mere politisk betonede betragtninger i det tidligere fremsatte lovforslag.

Officielle noter

Særlige noter:

(* 1) Beretning over lovforslaget givet samlet over lovforslagene L 145 og L 146 registreret under doknavn BR L 145 19890503