Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klageren klagede over ikke at være blevet hørt tilstrækkeligt i forbindelse med offentliggørelsen af en artikel. Pressenævnet fandt, at bladet i tilstrækkeligt omfang havde ladet klager komme til orde, og at bladet derfor havde overholdt god presseskik
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 11/2001

[K] har klaget til Pressenævnet over nogle artikler bragt i Fyens Stiftstidende den 25. januar 2001, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

Af artiklen med overskriften "Forældregruppe klager til minister over friskole" fremgår, at

"ANMODNING: Undersøg Kassebølle Friskole.

RUDKØBING: En gruppe tidligere forældre opfordrer nu undervisningsminister Margrethe Vestager til at undersøge forholdene på Kassebølle Friskole i Rudkøbing.

Anklagerne mod friskolen er mange: Børnene lærer ikke nok på Kassebølle Friskole, undervisningsmaterialet er "himmelråbende" utidssvarende, og hvad skolens økonomiske forhold angår, mener klagerne, at der finder "kammeratlige vennetjenester sted mellem leder, kasserer og revisor" på skolen.

Klage-brevet er adresseret til Folketingets Uddannelsesudvalg og underskrevet af [K], tidligere SF-byrådsmedlem i Sydlangeland Kommune, samt Anne Christensen, Rudkøbing. Begge havde børn i skolen sidste skoleår.

- Vi repræsenterer ikke kun os selv, men forældrene til de 14 elever, som sidste år blev taget ud af Kassebølle Friskole i protest mod forholdene, siger [K].

[K]'s 8-årige plejebarn blev udmeldt af Kassebølle Friskole 1. april sidste år. Hun lægger ikke skjul på, at kemien mellem hende og skoleleder Sejr la Cour var anspændt og mener, at skolelederen med offentlige tilskud for øje forsøgte at presse hende til at indvillige i specialundervisning til sit plejebarn.

Vennetjenester

[K] og Anne Christensen beder i brevet Folketingets uddannelsesudvalg og undervisningsminister Margrethe Vestager undersøge påståede "kammeratlige vennetjenester mellem leder, kasserer og revisor".

- Vi har undret os over, at firmaet, der tilhører bestyrelsens kasserer, arkitekt Poul Rasmussen, altid fik tildelt ombygningerne på skolen. Og det har været svært for forældrerepræsentanterne at få detaljeret indblik i regnskaberne, siger [K].

Om undervisningen på Kassebølle Friskole mener klagerne generelt, at den er alt for ringe.

Elever kan ikke læse

- Vi oplever, at børn i 5.-6. klasse ikke kan læse. De ældste elever på 12-13 år er ude af stand til at læse brøker. De bliver ikke undervist ordentligt i IT, ligesom der ikke er noget fysiklokale på skolen, fortæller [K], som selv har oplevet, at skolen ikke rådede over et verdenskort med Australien på.

- Jeg har talt med lærere i folkeskolen, som fortæller, at der skal måneders intensiv oplæring til, når de overtager en tidligere Kassebølle-elev, siger [K]."

Af artiklen med overskriften "Skole-leder: Det er hævn" bragt samme dag i bladet fremgår, at

"RUDKØBING: Skoleleder Sejr la Cour tror ikke på, at klagen repræsenterer 14 tidligere forældrepar.

- Jeg får indtryk af en hævnaktion, siger han og henviser til kontroverser mellem skolen og [K].

- Hendes plejebarn gik i 1. klasse hos os, og vi anmeldte hende til kommunen for vanrøgt af drengen. Vi mente han burde til psykolog, men det nægtede hun. Vi fandt det blandt andet betænkeligt, at drengen flere gange undlod at komme i skole de dage, hvor der var skolelæge-besøg, siger Sejr la Cour.

Anmeldelsen mod [K] viste sig at være ubegrundet.

Til gengæld er Sejr la Cour forundret over, at Anne Christensen hører til klagerne.

- Men for fire år siden havde vi et gevaldigt opgør på skolen om asbestlofter, og der var hun en af dem, der mente, at jeg misbrugte mit embede, så måske er det gammelt skidt, der hvirvles op i luften, mener skolelederen, som afviser, at børnene ikke lærer nok på Kassebølle Friskole.

Anklager tilbagevises

Han erkender, at skolen ikke er i besiddelse af et fysik-lokale.

- Det er heller ikke noget lovkrav. Til gengæld råder vi over forskellige fysikskabe med remedier i. Og vi har skam computer-udstyr, fortæller Sejr la Cour.

Om de påståede økonomiske vennetjenester i bestyrelsen, siger Sejr la Cour.

- Jeg kan tilbagevise enhver anklage om misbrug af bestyrelsesposter. Det er rigtigt, at skolen byggede to klasseværelser i 1994, og den opgave fik Poul Rasmussen. Det kunne måske godt ligne et interesse-sammenfald. Men senere kom der regler, som forbød den slags, og så er det heller ikke forekommet, siger skolelederen, som dog ikke vil afvise, at Poul Rasmussens firma måske siden har udført små-reperationer for skolen.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra den forældrevalgte tilsynsførende på Kassebølle Friskole, Karen Lollesgaard."

Klageren har oplyst, at hun er blevet interviewet af bladets journalist Henrik Bjerg Jensen vedrørende hendes klage til undervisningsministeren over Kassebølle friskole. Klageren aftalte med journalisten, at hun skulle ringes op for at godkende teksten, hvilket ikke skete. Klageren kontaktede herefter journalisten og erfarede i den forbindelse, at journalisten ligeledes havde interviewet skoleleder Sejr la Cour, der havde brudt sin tavshedspligt og samtidig var fremkommet med ærekrænkende udtalelser om klageren. Klageren meddelte journalisten, at hun ville have disse udtalelser slettet, da klageren på grund af sin tavshedspligt ikke havde mulighed for at forsvare sig, hvilket journalisten afviste. Klageren kontaktede herefter bladets redaktion for at få slettet Sejr la Cours falske og ærekrænkende udtalelser om vanrøgt af klagerens plejebarn. Klageren fik i den forbindelse indføjet i artiklen, at anmeldelsen om vanrøgt var ubegrundet. Klageren ønsker fortsat at få slettet udtalelserne eller at få mulighed for at kommentere udtalelserne på en for hende ordentlig måde, da viderebringelsen af Sejr la Cours udtalelser er krænkende for klageren og hendes familie.

Bladet har anført, at journalisten i forbindelse med artiklen om Kassebølle Friskole i overensstemmelse med god presseskik også hørt modparten i dette tilfælde skolelederen af friskolen.

Bladet har oplyst, at klageren ikke fået tilsagn om, at hun var berettiget til at udøve censur mod artiklen. Klageren fik ved kontakt med nyhedsredaktionen indføjet, at anmeldelsen mod hende for vanrøgt af plejebarnet var ubegrundet.

Bladet har desuden anført, at det på normal vis har dækket en lokal kontrovers, at det har ladet begge parter komme til orde på lige vilkår, samt at bladet ikke har taget parti i sagen.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Bo Maltesen, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Det fremgår af sagens oplysninger og af artiklen med overskriften "Skole-leder: Det er hævn", at klageren fik indføjet, at anmeldelsen mod hende for vanrøgt af plejebarnet var ubegrundet.

Da bladet i tilstrækkeligt omfang har ladet klageren komme til orde, finder Pressenævnet, at bladet har overholdt god presseskik.

Afsagt den 25. april 2001.