Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Formål og sammensætning af de regionale råd for lægers videreuddannelse
  Kapitel 2De regionale videreuddannelsesråds opgaver
  Kapitel 3Klageadgang
  Kapitel 4Sekretariatsbetjening og forretningsgang
  Kapitel 5Afholdelse af møde i de regionale råd for lægers videreuddannelse.
  Kapitel 6Forskellige bestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om de regionale
råd for lægers videreuddannelse

 

I medfør af § 34, stk. 5, i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og sammensætning af de regionale råd for lægers videreuddannelse

§ 1. Regionsrådene nedsætter 3 regionale råd for lægers videreuddannelse således:

1) Videreuddannelsesregion ØST omfattende Region Hovedstaden og Region Sjælland

2) Videreuddannelsesregion SYD omfattende Region Syddanmark

3) Videreudannelsesregion NORD omfattende Region Midtjylland og Region Nordjylland

§ 2. Formålet med etableringen af de regionale råd for lægers videreuddannelse er

1) at sikre en høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse,

2) at sikre anvendelse af relevante pædagogiske metoder og medvirke til udvikling af nye pædagogiske metoder,

3) at sikre en smidig håndtering af de individuelle uddannelsesforløb og

4) at sikre en løbende tilpasning af uddannelseskapaciteten.

§ 3. Hvert af de regionale råd for lægers videreuddannelse består af en formand og et antal medlemmer med repræsentation fra

1) Regionerne/ regionen i videreuddannelsesregionen

2) De uddannelsesgivende læger i videreuddannelsesregionen, herunder mindst 1 medlem med speciale i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri

3) De praktiserende læger i videreuddannelsesregionen

4) De uddannelsessøgende læger i videreuddannelsesregionen

5) Det sundhedsvidenskabelige fakultet ved videreuddannelsesregionens universitet.

Stk. 2. De lægelige repræsentanter udpeges således, at såvel regionerne/regionen som de lægelige specialer er bredt repræsenterede i videreuddannelsesrådet.1 medlem fra hver af grupperne 2), 3) og 4) udpeges efter indstilling fra Den almindelige Danske Lægeforening

Stk. 3. Formændene for de regionale råd for lægers videreuddannelse udpeges af de respektive regioner i forening /regionen. Formændene for de regionale råd for lægers videreuddannelse er medlemmer af det nationale råd for lægers videreuddannelse.

Kapitel 2

De regionale videreuddannelsesråds opgaver

§ 4. De regionale råd for lægers videreuddannelse rådgiver regionerne om forhold vedrørende turnusuddannelsen og speciallægeuddannelsen indenfor alle specialer.

§ 5. På baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledninger træffer de regionale råd for lægers videreuddannelse afgørelser vedrørende fordeling af uddannelsesforløb inden for videreuddannelsesregionerne, godkendelse af uddannelsesafdelinger og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb i turnusuddannelsen og speciallægeuddannelsen.

§ 6. Indenfor rammerne af Sundhedsstyrelsens vejledninger godkender de regionale råd for lægers videreuddannelse individuelle, dokumenterede og afsluttede uddannelsesforløb, som fremsendes til Sundhedsstyrelsen med henblik på tilladelse til selvstændigt virke som læge og speciallægeanerkendelse.

Stk. 2. Uddannelsesforløb, som kræver dispensation fra gældende regler sendes til Sundhedsstyrelsen til afgørelse med indstilling fra de regionale råd for lægers videreuddannelse.

§ 7. De regionale råd for lægers videreuddannelse vurderer løbende på baggrund af Inspektorordningens evalueringer de enkelte uddannelsesgivende enheders egnethed som uddannelsessted i turnusuddannelsen og i speciallægeuddannelsen.

§ 8. De regionale råd for lægers videreuddannelse sikrer en pædagogisk-udviklende funktion til udvikling af undervisnings- og indlæringsmetoder i turnusuddannelsen og i speciallægeuddannelsen.

Stk. 2. De regionale råd for lægers videreuddannelse sikrer kursus m.m. for vejledere, praksistutorer, uddannelsesansvarlige overlæger m.fl.

§ 9. De regionale råd for lægers videreuddannelse sikrer regionale uddannelseskoordinatorer (lektorer og professorer), som skal koordinere og styrke uddannelsesindsatsen inden for de enkelte specialer.

§ 10. De regionale råd for lægers videreuddannelse gennemfører generelle kurser for uddannelsessøgende læger i alle specialer på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledninger.

§ 11. De regionale råd for lægers videreuddannelse udmønter den regionale uddannelseskapacitet på baggrund af Sundhedsstyrelsens udmeldinger.

§ 12. De regionale råd for lægers videreuddannelse udfører eventuelle yderligere opgaver, som regionerne/regionen pålægger dem.

Kapitel 3

Klageadgang

§ 13. Der kan klages til Sundhedsstyrelsen over afgørelser fra de regionale råd for lægers videreuddannelse.

Kapitel 4

Sekretariatsbetjening og forretningsgang

§ 14. De respektive regioner sikrer sekretariatsbetjening af de 3 regionale råd for lægers videreuddannelse.

Kapitel 5

Afholdelse af møde i de regionale råd for lægers videreuddannelse.

§ 15. De regionale råd for lægers videreuddannelse fastsætter selv forretningsorden, herunder om anvendelse af suppleanter, ledelse af møderne og mødeindkaldelse.

§ 16. Til gyldig beslutning kræves, at et flertal, udgørende mindst halvdelen af rådets medlemmer, er enig i beslutningen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2. Ved beslutninger fra rådene kan ethvert medlem forlange sin afvigende mening kort tilført indstillingen.

§ 17. Der udarbejdes referater af møderne i de regionale råd for lægers videreuddannelse.

Kapitel 6

Forskellige bestemmelser

§ 18. Der påhviler medlemmer af de regionale råd for lægers videreuddannelse, andre deltagere i møderne og sagsbehandlingen samt de personer, der i øvrigt er knyttet til rådene, tavshedspligt med hensyn til forhold, de bliver bekendt med som led i arbejdet i rådene, og hvis hemmeligholdelse er nødvendig af hensyn til offentlige eller private interesser.

§ 19. Der udarbejdes årsberetning fra de regionale råd for lægers videreuddannelse, herunder statistik over antallet, typen og placeringen af uddannelsesforløb, afbrudte, forsinkede eller ikke tilfredsstillende gennemførte forløb. Årsberetningen sendes til Sundhedsstyrelsen og til det nationale råd for lægers videreuddannelse.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007. Fra samme tidspunkt ophæves bekendtgørelse nr. 177 af 19. marts 2001 om de regionale videruddannelsesråd for læger.

Sundhedsstyrelsen, den 20. december 2006

Else Smith

/Eva Hammershøy