Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

(Nedsættelse af grundskyldpromillen for ejendomme, der må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 3. pkt., ændres »9 promillepoint« til: »9,7 promillepoint«.

2. I § 2, stk. 2, 1. pkt., ændres »13 promille« til: »12,3 promille«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 2007.

§ 3

Stk. 1. For skatteåret 2007 gælder, at en nedsættelse af grundskylden for den enkelte ejendom, der er en følge af bestemmelsen i § 2, stk. 1, 3. pkt., eller § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om kommunal ejendomsskat som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1 og 2, foretages ved afkortning af den eller de opkrævninger af ejendomsskatter, der forfalder til betaling den 1. juli 2007 eller senere. Hvis der er tale om mere end en rate, fordeles nedsættelsen ligeligt på alle raterne. Hvis nedsættelsen ikke fuldt ud kan ske ved afkortning, udbetales den overskydende del af nedsættelsen den 1. oktober 2007 til ejendommens ejer, jf. § 29, stk. 1, i lov om kommunal ejendomsskat.

Stk. 2. Staten yder for skatteåret 2007 et særligt tilskud til de kommuner, der lider et provenutab som følge af ændringen i § 2, stk. 1, 3. pkt., og § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om kommunal ejendomsskat, jf. denne lovs § 1.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter de nærmere regler om beregning og udbetaling af det særlige tilskud.

Stk. 4. Ved opgørelsen af beskatningsniveauet for kommuner for tilskudsåret 2007, jf. § 26 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, indgår provenuet af grundskyld inklusive det særlige tilskud som opgjort efter stk. 2.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen