Den fulde tekst

Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om apoteksvirksomhed

(1 måneds behandlingsfrist, adgang til Medicinprofilen m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 1395 af 21. december 2005, lov nr. 491 af 7. juni 2006 og § 80 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 indsættes efter »afsnit V«: »og X«.

2. I § 41, stk. 1, ændres »behandling af patienten« til: »behandling af patienten eller behandling af andre patienter«.

3. I § 41, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »patientens alment praktiserende læge«: »eller den praktiserende speciallæge, der har henvist patienten til sygehusbehandling«.

4. I § 41, stk. 2, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) videregivelsen omfatter et udskrivningsbrev fra en læge, der er ansat på privatejet sygehus, klinik m.v., til de i nr. 2 nævnte læger, når behandlingen er ydet efter aftale med et regionsråd eller en kommunalbestyrelse i henhold til denne lov.«

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

5. I § 41, stk. 2, nr. 3, der bliver nr. 4, indsættes efter »væsentlige hensyn til patienten«: », herunder en patient, der ikke selv kan varetage sine interesser«.

6. I § 41, stk. 3, ændres »nr. 1 og 2« til: »nr. 1-3«.

7. I § 41, stk. 5, ændres »nr. 3« til: »nr. 4«.

8. I § 41, stk. 5, og § 43, stk. 4, indsættes efter »formålet hermed«: », medmindre orientering kan udelades efter anden lovgivning eller af hensyn til offentlige eller private interesser svarende til dem, der beskyttes i denne lovgivning«.

9. I § 42, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»1.-3. pkt. gælder tilsvarende, når patienten frabeder sig videregivelse af oplysninger, jf. § 41, stk. 3.«

10. I overskriften til § 45 indsættes efter »pårørende«: »og læge«.

11. I § 45, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »pårørende«: », afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling«.

12. § 45, stk. 2, ophæves.

13. I § 78, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Et regionsråd kan herunder deltage med andre regionsråd og kommunalbestyrelser i samarbejder, der medfører indskrænkning i regionsrådets beføjelser.«

14. I § 78, stk. 3, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »Et sådant samarbejde« til: »Et samarbejde efter 1. pkt., jf. tillige 2. pkt.,«.

15. I § 78 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

» Stk. 4. En kommunalbestyrelse kan deltage i samarbejder efter stk. 3, når samarbejdet tillige varetager opgaver, som kommunerne lovligt kan varetage. Kommunalbestyrelsen kan herunder deltage med regionsråd og andre kommunalbestyrelser i samarbejder, der medfører indskrænkning i kommunalbestyrelsens beføjelser.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

16. I § 79, stk. 2, ændres »behandling« til: »sygehusbehandling« og »Dronning Alexandrines Gigtsanatorium, Gigtsanatoriet Hans Jansens Hjem, Gigtsanatoriet i Skælskør« til: »Center for sundhed og træning i Middelfart, Center for sundhed og træning i Århus, Center for sundhed og træning i Skælskør«.

17. I § 87, stk. 1, og § 90, stk. 1, nr. 2, ændres »2 måneder« til: »1 måned«.

18. I § 146, stk. 2 og 3, ændres tre steder »520 kr.« til: »465 kr.«, fem steder »1.260 kr.« til: »1.125 kr.« og fire steder »2.950 kr.« til: »2.645 kr.«

19. I § 147 ændres »3.805 kr.« til: »3.410 kr.«

20. I § 150, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte regler om, at en tilskudspris skal opretholdes prisperioden ud, uanset at et billigere lægemiddel bliver tilgængeligt inden for prisperioden.«

21. I § 156, stk. 3, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) kommunernes pligt til elektronisk at indberette oplysninger til registeret,«.

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 4-7.

22. § 157 affattes således:

»§ 157. Lægemiddelstyrelsen fører et elektronisk register over ordinationer og de enkelte medicinbrugeres køb m.v. af lægemidler samt hertil knyttede oplysninger (personlige elektroniske medicinprofiler).

Stk. 2. Den læge, der aktuelt har en patient i behandling, har adgang til de oplysninger, der er registreret om patienten, når det er nødvendigt for behandlingen. Lægen kan tillige benytte registeret til at finde egne patienter, der behandles uhensigtsmæssigt med lægemidler.

Stk. 3. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt plejehjemsassistenter i den kommunale hjemmesygepleje, herunder på plejehjem, har adgang til oplysninger, der er registreret om en patient, når

1) patienten har givet mundtligt eller skriftligt samtykke hertil,

2) patienten er visiteret til hjemmesygeplejen og

3) adgangen er nødvendig for den pågældendes behandling eller pleje af patienten.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at tandlæger kan få adgang til oplysninger, der er registreret om en patient, når det er nødvendigt for behandlingen.

Stk. 5. Apotekere og apotekspersonale har adgang til de oplysninger, der er registreret om en medicinbruger, når denne har givet mundtligt eller skriftligt samtykke hertil. Apotekere og apotekspersonale har adgang til oplysninger, der er registreret om ordinationer, når adgangen er nødvendig for ekspedition af ordinationen.

Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at Sundhedsstyrelsen kan få adgang til oplysninger, der er registreret om en patient, når dette er nødvendigt for tilsynet med lægers og tandlægers ordination af specifikke typer lægemidler, herunder afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika. Til brug herfor benytter Sundhedsstyrelsen registeret til at finde patienter, der behandles uhensigtsmæssigt med lægemidler.

Stk. 7. Lægemiddelstyrelsen har adgang til oplysninger i registeret, når det er påkrævet af driftstekniske grunde eller følger af Lægemiddelstyrelsens forpligtelser m.v. som dataansvarlig.

Stk. 8. De personer, som i medfør af stk. 2-5 har adgang til oplysninger i de personlige elektroniske medicinprofiler, må alene anvende oplysningerne med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af medicinbrugernes lægemiddelanvendelse, medmindre medicinbrugeren har givet mundtligt eller skriftligt samtykke til anden anvendelse.

Stk. 9. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om driften m.v. af registeret og fastsætter herunder nærmere regler om,

1) hvilke oplysninger der må registreres i registeret,

2) pligt til sletning og ændring af registrerede oplysninger,

3) den registreredes direkte elektroniske adgang til de oplysninger, der er registreret om vedkommende i den personlige elektroniske medicinprofil, og til den maskinelle registrering (logning) af alle anvendelser af de registrerede oplysninger,

4) lægers, den kommunale hjemmesygeplejes, tandlægers, apotekeres, apotekspersonales, Sundhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens adgang til elektronisk opslag og inddatering i registeret i medfør af stk. 2-7 og

5) de i stk. 2-5 nævnte personers adgang og pligt til elektronisk at indberette oplysninger til registeret og til at korrigere urigtige oplysninger.«

23. I § 266, stk. 3, ændres »§ 36« til: »§ 35«.

24. § 267 ophæves.

25. § 271 affattes således:

»§ 271. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der

1) videregiver oplysninger i strid med § 41, stk. 1-3, § 43, stk. 1 og 2, og § 45,

2) uberettiget udnytter oplysninger omfattet af § 41, stk. 1, eller

3) indhenter, videregiver eller udnytter oplysninger i strid med § 157, stk. 2, 3, 5 og 8.

Stk. 2. På samme måde som i stk. 1, nr. 1 og 2, straffes andre end de personer, der er nævnt i §§ 41, 43 og 45, ved uberettiget indhentning, videregivelse eller udnyttelse af oplysninger omfattet af disse bestemmelser.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i regler, der udstedes i medfør af § 41, stk. 6, fastsætte bestemmelser om straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 4 . På samme måde som i stk. 1, nr. 3, straffes andre end de personer, der er nævnt i § 157, ved uberettiget indhentning, videregivelse eller udnyttelse af oplysninger omfattet af denne bestemmelse. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i regler, der udstedes i medfør af § 157, stk. 4 og 9, fastsætte bestemmelser om straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.«

26. I § 277, stk. 11, ændres »§ 137« til: »§ 138«.

27. I § 277, stk. 12, indsættes efter »stk. 2«: »og stk. 3«.

§ 2

I lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved § 95 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 og § 77 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter »den faglige virksomhed,«: »herunder klager over forhold omfattet af sundhedslovens afsnit III om patienters retsstilling,«.

2. I § 34, stk. 4, ændres »Nævnet sammensættes af« til: »Ved afgørelsen af den enkelte sag skal nævnet sammensættes af:«.

3. I § 34, stk. 4, nr. 3, ændres »2 medlemmer« til: »1 medlem«.

4. I § 34, stk. 4, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) 1 medlem udpeget af KL,«.

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 5-7.

5. § 34, stk. 6, affattes således:

» Stk. 6 . Nævnet er beslutningsdygtigt, hvis nævnet ved afgørelsen af den enkelte sag består af en formand eller næstformand samt mindst 4 medlemmer, heraf mindst 1 medlem efter stk. 4, henholdsvis nr. 2 og nr. 5, 1 medlem efter stk. 4, nr. 3 eller nr. 4, samt 1 medlem efter stk. 4, nr. 6 eller 7.«

§ 3

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret senest ved § 78 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, ændres »sygehuslovens § 3« til: »sundhedslovens § 74, stk. 2, og § 75, stk. 2-4«.

2. I § 44, stk. 4, ændres »§ 7, stk. 1 og 2, i lov om offentlig sygesikring« til: »sundhedslovens §§ 143-154«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 17, træder i kraft den 1. oktober 2007.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 2-12, 23 og 24, kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger. Sundhedslovens § 271, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2 og 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 25, kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen