Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 101

Forslag til Lov om ændring af teaterlov (Det Kongelige Teater og Kapel)

Fremsat af kulturministeren (Grethe Rostbøll)

den 6. november 1991

Vedtaget ved tredjebehandling den 17. december 1991

Lov nr. 897 af 21/12/1991

Den fulde tekst

§ 1

I teaterloven, lov nr. 408 af 13. juni 1990, affattes kapitel 2 således:

»Kapitel 2

Det Kongelige Teater og Kapel

§ 2. Det Kongelige Teater og Kapel udgør Danmarks nationalscene. Teatret skal uden ensidighed producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for ballet, opera og skuespil. Der tages særlige hensyn til danske værker. Det Kongelige Teater skal videreføre de klassiske traditioner, samtidig med at det gennem sin virksomhed skal udvikle en nutidig scenekunst.

Stk. 2. Det Kongelige Teater skal gennem sin turnevirksomhed omfatte hele landet. Herudover kan teatret gennemføre turneer i udlandet.

Stk. 3. Det Kongelige Teater har til opgave at skabe mulighed for, at nationalscenens produktioner kan gøres tilgængelige for et bredt publikum gennem udsendelse i radio og tv samt ved salg af optagelser. Teatret skal endvidere bidrage til, at denne mulighed udnyttes på bedst mulig måde.

Stk. 4. Det Kongelige Teater kan drive uddannelsesvirksomhed inden for sine arbejdsområder.

Stk. 5. Det Kongelige Kapel medvirker ved opera, ballet og skuespil og kan herudover gennemføre koncertvirksomhed.

§ 3. Det Kongelige Teater er en statsvirksomhed, der ledes af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.

Stk. 2. 6 medlemmer udpeges af kulturministeren og skal repræsentere kulturel og ledelsesmæssig indsigt.

Stk. 3. Medarbejderne på Det Kongelige Teater kan udpege to repræsentanter til bestyrelsen.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter regler for medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlem.

Stk. 5. Blandt medlemmerne udpeger kulturministeren formand og næstformand.

Stk. 6. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted een gang.

Stk. 7. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 8. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

§ 4. Bestyrelsen er Det Kongelige Teaters øverste ledelse og har over for kulturministeren det overordnede ansvar for, at de bestemmelser for teatrets virksomhed, der er fastsat, overholdes.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen en vedtægt for Det Kongelige Teater.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra direktionen beslutning om budgettet inden for de på finansloven fastsatte rammer og om indgåelse og opsigelse af kollektive overenskomster, hvortil der måtte være givet bemyndigelse af finansministeren.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om sammensætningen af en direktion.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter teaterchefen og direktionens øvrige medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4 a. Teaterchefen varetager den daglige ledelse af Det Kongelige Teater og udarbejder i samarbejde med de øvrige direktionsmedlemmer repertoireplaner og forslag til budget.

Stk. 2. De kunstneriske chefer forestår med ansvar over for teaterchefen den daglige ledelse af henholdsvis skuespil, ballet, opera og kapel.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

Oprindeligt fremsat forslag

§ 1

I Teaterloven - lov nr. 408 af 13. juni 1990 - affattes Kapitel 2 således:

»Kapitel 2

Det Kongelige Teater og Kapel

§ 2. Det Kongelige Teater og Kapel udgør Danmarks Nationalscene. Teatret skal uden ensidighed producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for ballet, opera og skuespil. Der tages særlige hensyn til danske værker. Det Kongelige Teater skal videreføre de klassiske traditioner, samtidig med at det gennem sin virksomhed skal udvikle en nutidig scenekunst.

Stk. 2. Det Kongelige Teater skal gennem sin turnevirksomhed omfatte hele landet. Herudover kan teatret gennemføre turneer i udlandet.

Stk. 3. Der skal skabes mulighed for, at nationalscenens produktioner gøres tilgængelige for et bredt publikum gennem udsendelse i radio og TV samt ved salg af optagelser.

Stk. 4. Det Kongelige Teater kan drive uddannelsesvirksomhed inden for sine arbejdsområder.

Stk. 5. Det Kongelige Kapel medvirker ved opera, ballet og skuespil og kan herudover gennemføre koncertvirksomhed.

§ 3. Det Kongelige Teater er en statsvirksomhed, der ledes af en bestyrelse på indtil 6 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.

Stk. 2. 5 medlemmer udpeges af kulturministeren og skal repræsentere kulturel og ledelsesmæssig indsigt.

Stk. 3. Medarbejderne på Det Kongelige Teater kan udpege en repræsentant til bestyrelsen.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter regler for medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlem.

Stk. 5. Blandt medlemmerne udpeger kulturministeren formand og næstformand.

Stk. 6. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted een gang.

Stk. 7. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 8. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

§ 4. Bestyrelsen er Det Kongelige Teaters øverste ledelse og har over for kulturministeren det overordnede ansvar for, at de bestemmelser for teatrets virksomhed, der er fastsat, overholdes.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen en vedtægt for Det Kongelige Teater.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra direktionen beslutning om budgettet inden for de på finansloven fastsatte rammer og om indgåelse og opsigelse af kollektive overenskomster, hvortil der måtte være givet bemyndigelse af finansministeren.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om sammensætningen af en direktion.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter teaterchefen og direktionens øvrige medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4 a. Teaterchefen varetager den daglige ledelse af Det Kongelige Teater og udarbejder i samarbejde med de øvrige direktionsmedlemmer repertoireplaner og forslag til budget.

Stk. 2. De kunstneriske chefer forestår med ansvar over for teaterchefen den daglige ledelse af henholdsvis skuespil, ballet, opera og kapel.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

I den gældende lov nr. 408 af 13. juni 1990 - Teaterlov - indeholder kapitel 2 de nærmere bestemmelser om Det Kongelige Teater. I lovens § 3 er det bestemt, at teatret drives som en statsvirksomhed under Kulturministeriet. I § 4 er det bestemt, at teatrets øverste ledelse varetages af en teaterchef, der udnævnes af Kongen, samt at teaterchefen udnævner de kunstneriske chefer.

Om behandlingen af L 408 af 13. juni 1990 henvises til Folketingstidende 1989-90, Folketingets forhandlinger sp. 3048, 4520, 9764, 10093. Tillæg A, sp. 2549, Tillæg B, sp. 1289, Tillæg C, sp. 787.

Ud fra et ønske om at sikre Det Kongelige Teaters økonomiske/administrative selvstændighed samt at styrke teatrets øverste ledelse foreslås etableret en bestyrelse på indtil 6 medlemmer, hvoraf 5, som skal repræsentere kulturel og ledelsesmæssig indsigt, udpeges af kulturministeren. Medarbejderne på Det Kongelige Teater kan desuden udpege en repræsentant til bestyrelsen. Kulturministeren udpeger formand og næstformand for bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslås tillagt den øverste ledelse af teatret og det overordnede ansvar for, at bestemmelserne i teaterloven, finansloven og teatrets vedtægt overholdes.

Der etableres ved forslaget en klar kompetencefordeling.

Bestyrelsen er teatrets øverste ledelse og har over for kulturministeren det overordnede ansvar.

Teaterchefen varetager den daglige ledelse med ansvar over for bestyrelsen.

De kunstneriske chefer forestår med ansvar over for teaterchefen den daglige ledelse af henholdsvis skuespil, ballet, opera og kapel.

Det Kongelige Teaters bevilling fastsættes som hidtil som en nettobevilling på de årlige finanslove. Regerinen vil søge at etablere en 4-årig budgetaftale for Det Kongelige Teater med Folketingets partier.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

§ 2

I bestemmelsen fastlægges teatrets opgave som landets nationalscene. Der er for så vidt angår stk. 1 alene tale om en sproglig omformulering.

I stk. 2 fastslås, at Det Kongelige Teater ud over turneer i Danmark kan gennemføre turneer i udlandet, hvilket svarer til gældende praksis.

I stk. 3 lovfæstes, at Det Kongelige Teater bør søge at gøre nationalscenens produktioner tilgængelige for et bredt publikum gennem transmissioner i radio og TV samt ved salg af videokassetter, CD'ere m.v. Det forudsættes, at der anvendes de til enhver tid egnede audio- og audiovisuelle medier.

Bestemmelsen om teatrets adgang til at drive uddannelsesvirksomhed er uændret videreført i stk. 4.

Ved den ændrede formulering i stk. 5 af bestemmelsen om Det Kongelige Kapels virke er kapellets medvirken ved opera, ballet og skuespil prioriteret.

§ 3

Det foreslås, at Det Kongelige Teater ledes af en bestyrelse på indtil 6 medlemmer, hvoraf de 5, der beskikkes af kulturministeren, repræsenterer kulturel og ledelsesmæssig indsigt.

Paragraffen indeholder herudover bestemmelser om beskikkelsesperiode, udpegning af formand og næstformand, og om fastsættelse af regler for medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlem.

§ 4

Bestyrelsen er teatrets øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at de bestemmelser, der er fastsat i teaterloven, finansloven og teatrets vedtægt overholdes. Det er regeringens opfattelse, at der inden for disse rammer bør gives bestyrelsen for Det Kongelige Teater mulighed for en selvstændig udformning af teatrets virksomhed herunder fastsættelse af overordnede retningslinier.

Teatrets bevilling fastsættes som hidtil på de årlige finanslove. Regeringen vil søge at skabe politisk tilslutning til, at der indgås 4-årige aftaler om Det Kongelige Teaters bevillinger. Det forudsættes, at der samtidig hermed vil ske lempelser af de for teatret som statsvirksomhed i øjeblikket gældende bevillingsmæssige bestemmelser.

Bestyrelsen kan efter bemyndigelse indgå og opsige kollektive overenskomster. Bestyrelsen kan beslutte, at direktionen eller en arbejdsgiverorganisation kan føre overenskomstforhandlingerne med personalets organisationer.

Bestyrelsen træffer beslutning om direktionens sammensætning, idet det forudsættes, at denne omfatter teatrets administrative og kunstneriske ledelse.

Bestyrelsen ansætter og afskediger teaterchefen og direktionens øvrige medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Lovforslaget har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Merudgifterne i forbindelse med etableringen af en bestyrelse forudsættes afholdt inden for teatrets nettotal.

Bilag

I dette bilag er (med mindre skrift)

indsat den gældende formulering af de bestemmelser

der berøres af lovforslaget

§ 1

I lov nr. 408 af 13. juni 1990, teaterlov, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2

Det Kongelige Teater og Kapel

§ 2. Det Kongelige Teater og Kapel udgør Danmarks Nationalscene. Teatret skal uden ensidighed producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for ballet, opera og skuespil. Der tages særlige hensyn til danske værker. Det Kongelige Teater skal videreføre de klassiske traditioner, samtidig med at det gennem sin virksomhed skal udvikle en nutidig scenekunst.

Stk. 2. Det Kongelige Teater skal gennem sin turnevirksomhed omfatte hele landet. Herudover kan teateret gennemføre turneer i udlandet.

Stk. 3. Der skal skabes mulighed for, at nationalscenens produktioner gøres tilgængelige for et bredt publikum gennem udsendelse i radio og TV samt ved salg af optagelser.

Stk. 4. Det Kongelige Teater kan drive uddannelsesvirksomhed inden for sine arbejdsområder.

Stk. 5. Det Kongelige Kapel medvirker ved opera, ballet og skuespil og kan herudover gennemføre koncertvirksomhed.

§ 2. Det Kongelige Teater er Danmarks nationalteater. Teatret, hvis virke omfatter hele landet, skal uden ensidighed opføre forestillinger af høj kvalitet baseret på nye og klassiske værker inden for ballet, opera og skuespil med særlig hensyntagen til danske ophavsmænd. Det Kongelige Teater skal som led i sin virksomhed medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

Stk. 2. Det Kongelige Kapels virke omfatter ud over virksomhed som opera- og balletkapel afholdelse af koncerter af høj kvalitet.

Stk. 3. Teatret kan drive uddannelsesvirksomhed inden for sit arbejdsområde.

§ 3. Det Kongelige Teater er en statsvirksomhed, der ledes af en bestyrelse på indtil 6 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.

Stk. 2. 5 medlemmer udpeges af kulturministeren og skal repræsentere kulturel og ledelsesmæssig indsigt.

Stk. 3. Medarbejderne på Det Kongelige Teater kan udpege en repræsentant til bestyrelsen.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter regler for medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlem.

Stk. 5. Blandt medlemmerne udpeger kulturministeren formand og næstformand.

Stk. 6. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted een gang.

Stk. 7. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 8. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

§ 3. Teatret drives som en statsvirksomhed under Kulturministeriet.

§ 4. Bestyrelsen er Det Kongelige Teaters øverste ledelse og har over for kulturministeren det overordnede ansvar for, at de bestemmelser for teatrets virksomhed, der er fastsat, overholdes.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen en vedtægt for Det Kongelige Teater.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra direktionen beslutning om budgettet inden for de på finansloven fastsatte rammer og om indgåelse og opsigelse af kollektive overenskomster, hvortil der måtte være givet bemyndigelse af finansministeren.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om sammensætningen af en direktion.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter teaterchefen og direktionens øvrige medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4 a. Teaterchefen varetager den daglige ledelse af Det Kongelige Teater og udarbejder i samarbejde med de øvrige direktionsmedlemmer repertoireplaner og forslag til budget.

Stk. 2. De kunstneriske chefer forstår med ansvar over for teaterchefen den daglige ledelse af henholdsvis skuespil, ballet, opera og kapel.«

§ 4. Teatrets øverste ledelse varetages af en teaterchef, der udnævnes af kongen.

Stk. 2. Teaterchefen udnævner de kunstneriske chefer.

Stk. 3. Kulturministeren udfærdiger efter indstilling fra teaterchefen et reglement for de ved teatret ansatte.

Efter 2. behandling den 13. december 1991

§ 1

I teaterloven, lov nr. 408 af 13. juni 1990, affattes kapitel 2 således:

»Kapitel 2

Det Kongelige Teater og Kapel

§ 2. Det Kongelige Teater og Kapel udgør Danmarks nationalscene. Teatret skal uden ensidighed producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for ballet, opera og skuespil. Der tages særlige hensyn til danske værker. Det Kongelige Teater skal videreføre de klassiske traditioner, samtidig med at det gennem sin virksomhed skal udvikle en nutidig scenekunst.

Stk. 2. Det Kongelige Teater skal gennem sin turnevirksomhed omfatte hele landet. Herudover kan teatret gennemføre turneer i udlandet.

Stk. 3. Det Kongelige Teater har til opgave at skabe mulighed for, at nationalscenens produktioner kan gøres tilgængelige for et bredt publikum gennem udsendelse i radio og tv samt ved salg af optagelser. Teatret skal endvidere bidrage til, at denne mulighed udnyttes på bedst mulig måde.

Stk. 4. Det Kongelige Teater kan drive uddannelsesvirksomhed inden for sine arbejdsområder.

Stk. 5. Det Kongelige Kapel medvirker ved opera, ballet og skuespil og kan herudover gennemføre koncertvirksomhed.

§ 3. Det Kongelige Teater er en statsvirksomhed, der ledes af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.

Stk. 2. 6 medlemmer udpeges af kulturministeren og skal repræsentere kulturel og ledelsesmæssig indsigt.

Stk. 3. Medarbejderne på Det Kongelige Teater kan udpege to repræsentanter til bestyrelsen.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter regler for medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlem.

Stk. 5. Blandt medlemmerne udpeger kulturministeren formand og næstformand.

Stk. 6. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted een gang.

Stk. 7. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 8. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

§ 4. Bestyrelsen er Det Kongelige Teaters øverste ledelse og har over for kulturministeren det overordnede ansvar for, at de bestemmelser for teatrets virksomhed, der er fastsat, overholdes.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen en vedtægt for Det Kongelige Teater.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra direktionen beslutning om budgettet inden for de på finansloven fastsatte rammer og om indgåelse og opsigelse af kollektive overenskomster, hvortil der måtte være givet bemyndigelse af finansministeren.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om sammensætningen af en direktion.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter teaterchefen og direktionens øvrige medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4 a. Teaterchefen varetager den daglige ledelse af Det Kongelige Teater og udarbejder i samarbejde med de øvrige direktionsmedlemmer repertoireplaner og forslag til budget.

Stk. 2. De kunstneriske chefer forestår med ansvar over for teaterchefen den daglige ledelse af henholdsvis skuespil, ballet, opera og kapel.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

Officielle noter

Ingen