Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse til selvstændigt virke som læge

 

I medfør af § 3 og § 31 lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsættes:

§ 1. For at opnå tilladelse til selvstændigt virke som læge, skal en læge have gennemgået et klinisk uddannelsesforløb på 18 måneder (turnusuddannelse). Uddannelsen skal omfatte:

1) 12 måneders ansættelse på et sygehus fordelt på 2 eller 3 afdelinger.

2) 6 måneders ansættelse som praksisreservelæge hos en alment praktiserende læge, der er godkendt som praksistutor.

Stk. 2. Ansættelser af mindre end 3 måneders varighed kan normalt ikke medregnes i de i stk. 1 nævnte uddannelseskrav.

Stk. 3. Ved fravær, bortset fra ferie i henhold til ferieloven eller til overenskomst, svarende til mere end 10 pct. af den fastsatte varighed af en given del af uddannelsen, jf. stk. 1, forlænges uddannelsestiden tilsvarende.

§ 2. Vurdering af lægens opnåede kompetencer sker ved:

1) Løbende evaluering med henblik på godkendelse ved afslutning af de enkelte uddannelseselementer på sygehus samt ved afslutning af uddannelseselementet i praksis.

2) Samlet godkendelse af hele turnusuddannelsen.

§ 3. De uddannelseskrav, der er nævnt i § 1, stk. 1, kan fraviges, såfremt lægen har gennemgået anden uddannelse, der efter Sundhedsstyrelsens vurdering kan sidestilles hermed. Sundhedsstyrelsen kan bestemme, at den i § 1, stk. 1, nr. 2, nævnte ansættelse i særlige tilfælde kan erstattes af ansættelse på en klinisk sygehusafdeling.

§ 4. Sundhedsstyrelsen fastlægger to gange årligt, på grundlag af tilmelding fra lægestuderende og læger uddannet ved et dansk sundhedsvidenskabeligt fakultet, antallet af uddannelsesforløb, der er nødvendige for, at lægevidenskabelige kandidater kan gen nemgå den i § 1, stk. 1 omhandlende uddannelse. Sundhedsstyrelsen fastlægger fordelingen af antallet af turnuskandidater mellem de regioner, der er nævnt i § 34 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, og oplyser de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse herom.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler for lægers adgang til at opnå det i § 1, stk. 1, omhandlende uddannelsesforløb.

§ 5. Læger, der opfylder kravene i overensstemmelse med overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for læger og direktiver vedtaget af De Europæiske Fællesskaber vedrørende etableringsfrihed m.v. for læger, har ret til selvstændigt virke som læge.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 27 af 15. januar 2003 om uddannelse til selvstændigt virke som læge.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 21. december 2006

Lars Løkke Rasmussen

/John Erik Pedersen

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A 2006, hæfte 208, den 12. januar 2007