Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lægers turnusuddannelsesforløb

 

I medfør af § 31, stk. 1 og 2 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed samt under henvisning til § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1727 af 21. december 2006 om uddannelse til selvstændigt virke som læge, fastsættes:

Kapitel 1

Turnusordningen

§ 1. Turnusordningen omfatter et af Sundhedsstyrelsen fastsat antal turnusuddannelsesforløb, der anvises lægestuderende og læger, der tilmelder sig ordningen, jf. § 5.

Stk. 2. På grundlag af tilmelding fra lægestuderende og læger uddannet ved et dansk sundhedsvidenskabeligt fakultet, fastlægger Sundhedsstyrelsen to gange årligt antallet af uddannelsesforløb. Sundhedsstyrelsen udmelder herefter det nødvendige antal turnusuddannelsesforløb til de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, som udmønter den regionale uddannelseskapacitet.

Stk. 3. Et turnusuddannelsesforløb omfatter et 18-måneders ansættelsesforløb med:

1) 12 måneders ansættelse på sygehus. Denne del af ansættelsen skal finde sted på mindst to og højst tre afdelinger og hver del af ansættelsen skal være af mindst tre måneders varighed. Hvis turnusuddannelsesforløbet opdeles i ansættelser af mindre end seks måneders varighed, skal disse finde sted på samme geografiske enhed. De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse tilrettelægger de enkelte turnusuddannelsesforløb og godkender uddannelsesprogrammer, som sikrer at gældende målbeskrivelse for turnus opfyldes.

2) 6 måneders ansættelse som praksisreservelæge hos en alment praktiserende læge, der er godkendt som praksistutor af de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse tilrettelægger de enkelte turnusuddannelsesforløb i samarbejde med praksis, således at gældende målbeskrivelse for turnus opfyldes.

Stk. 4. De kliniske uddannelseselementer på sygehus skal gennemføres inden praksisreservelægestillingen påbegyndes. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde efter indstilling fra det pågældende Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkende at rækkefølgen fraviges.

Stk. 5. Turnusuddannelsen er det først tællende kliniske uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse.

Stk. 6. Det er en betingelse, at den pågældende har opnået autorisation som læge, inden påbegyndelse af turnus.

Kapitel 2

Ansættelse

§ 2. Ansættelse i turnusuddannelsesforløb gennemføres som heltidsansættelse, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Ansættelse i turnusuddannelsesforløb på deltid eller skiftevis på fuldtid og deltid kan, under forudsætning af, at der kan indgås aftale med ansættelsesmyndigheden, finde sted i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorlov eller forældreorlov.

Stk. 3. Ansættelse i turnusuddannelsesforløb på deltid eller skiftevis på fuldtid og deltid kan, under forudsætning af, at der kan indgås aftale herom med ansættelsesmyndigheden, godkendes, når særlige personlige forhold taler herfor.

Stk. 4. Deltidsansættelse i henhold til stk. 2-3 skal udgøre mindst halvdelen af arbejdstiden i en fuldtidsansættelse. Deltidsansættelsen skal indeholde alle de uddannelsesgivende elementer, som er indeholdt i en tilsvarende fuldtidsansættelse.

Stk. 5. Ved deltidsansættelse efter stk. 2-3 forlænges uddannelsestiden forholdsmæssigt, således at den samlede uddannelsestid svarer til den, der kræves i en fuldtidsansættelse.

Stk. 6. Deltidsansættelse i henhold til stk. 3 godkendes af Sundhedsstyrelsen, der endvidere fastsætter den nødvendige forlængelse af uddannelsesvarigheden ved deltidsansættelse.

§ 3. Ved fravær – bortset fra ferie (herunder særlige feriedage) i henhold til ferieloven eller overenskomst – svarende til mere end 10 % af den fastsatte varighed for en given uddannelsesdel forlænges uddannelsestiden med den samlede fraværsperiode. Ved fravær forstås fraværsperioder på grund af sygdom, graviditet, barsel, omsorgsdage, adoption eller andre særlige grunde.

Stk. 2. Forlængelse af ansættelsen eller erstatningsansættelsen skal være af samme varighed som fraværet. Erstatningsansættelse godkendes af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse forud for ansættelsen.

Kapitel 3

Evaluering

§ 4. Turnusuddannelsen evalueres i forløbet med mulighed for justering samt ved afslutningen af de enkelte uddannelseselementer. Ved afslutning af hele uddannelsesforløbet evalueres forløbet med henblik på en samlet godkendelse af turnusuddannelsen.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler for evaluering af uddannelsesforløbet og den tilsvarende godkendelsesprocedure.

Kapitel 4

Tilmelding

§ 5. Lægestuderende og læger uddannet ved et dansk sundhedsvidenskabeligt fakultet kan tilmelde sig den i § 1 omtalte turnusordning efter at have indstillet sig til den lægevidenskabelige kandidateksamen. Sundhedsstyrelsen fastsætter en frist for tilmelding.

Stk. 2. Tilmelding til turnusordningen kan uden nærmere begrundelse udskydes i op til to år efter afsluttet kandidateksamen. Det påhviler lægen selv at holde sig underrettet om tidsfrister for tilmelding.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for den i stk. 2 nævnte tidsfrist.

Stk. 4. Tilmelding til turnusordningen efter stk. 1 og 2, kan kun ske én gang.

§ 6. Sundhedsstyrelsen udarbejder nærmere regler for tilmeldingsfrister, formularkrav samt den praktiske gennemførelse af de lægestuderendes valg af sygehusområde i den enkelte videreuddannelsesregion.

Stk. 2. Lægestuderende og læger vælger sygehusområde efter tur i nummerrækkefølge efter lodtrækning.

§ 7. Lægestuderende og læger, der ikke tager imod et anvist turnusuddannelsesforløb, udgår af turnusordningen.

Kapitel 5

Særlig fordeling

§ 8. Lægestuderende og læger, der har fået godkendt særlige hensyn, jf. § 10, indgår ikke i lodtrækningen og får tildelt sygehusområde efter eget ønske.

§ 9. Gifte og samlevende kan opnå turnusuddannelsesforløb i samme sygehusområde. Tilsvarende gælder, såfremt ægtefællen/samleveren består eksamen et semester senere. I disse tilfælde tilmeldes begge turnusordningen for den der forventes at bestå kandidateksamen først, mens turnusafviklingen først finder sted, når den anden har bestået kandidateksamen. Ordningen gælder også såfremt ægtefællen/samleveren er omfattet af bestemmelsen om særlige hensyn, jf. § 10.

§ 10. Såfremt det kan dokumenteres, at der hos ansøgeren eller dennes nærmeste familie foreligger alvorlig sygdom og de i relation hertil hørende behandlings-, omsorgs- eller pasningsproblemer, forbundet med sygdommen nødvendiggør særlig hensyntagen, kan der efter ansøgning tildeles sygehusområde efter eget ønske. Samme hensyn kan tages, hvis det kan sandsynliggøres, at turnusafviklingen vil medføre ganske særlige og meget alvorlige sociale problemer for den pågældende.

Stk. 2. Det påhviler ansøgeren selv at fremskaffe den fornødne dokumentation fra behandlende læger, relevante myndigheder eller andre.

Stk. 3. Ansøgning om særlige hensyn indsendes til Sundhedsstyrelsen inden udløb af den fastsatte frist.

Stk. 4. Ved afgørelse om tildeling af sygehusområde efter eget ønske, på baggrund af særlige hensyn, rådgives Sundhedsstyrelsen af et udvalg til bedømmelse af de indkomne ansøgninger. Udvalgets medlemmer udpeges af Danske Regioner, Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation, Foreningen af Yngre Læger og Foreningen af Danske Lægestuderende.

Stk. 5. Afgørelse træffes af Sundhedsstyrelsen. Afgørelsen kan påklages til Indenrigs- og sundhedsministeriet.

§ 11. Lægestuderende og læger, der får tildelt en turnus-Ph.d. blok ved et af de sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark, udgår af lodtrækningen og får tildelt turnusuddannelse i den videreuddannelsesregion, hvor Ph.d. forløbet afvikles.

Stk. 2 . Ordningen med turnus-Ph.d. blokke omfatter højst tolv blokke fordelt med fem blokke i Region Øst, tre blokke i Region Syd og fire blokke i Region Nord pr. turnusfordeling.

Stk. 3. Det påhviler ansøgeren selv at fremsende dokumentation for det tildelte Ph.d. forløb. Dokumentation indsendes til Sundhedsstyrelsen senest 3 måneder før påbegyndelse af turnus-Ph.d. blokken.

§ 12. Lægestuderende og læger kan tilmelde sig »Turnus i Forsvaret«, hvilket indebærer, at seks måneders tjeneste ved ét af Forsvarets Sundhedscentre erstatter seks måneders ansættelse som praksisreservelæge i turnusuddannelsen. Sygehusdelen af turnusuddannelsen vil samtidig blive afviklet i det område, hvor sundhedscentret er placeret. Lægestuderende og læger, der tilmelder sig ordningen, udgår af den ordinære turnusfordeling og deltager forlods i en særlig lodtrækning om tildeling af ønskede sundhedscentre. Ordningen kan ikke anvendes i kombination med de i §§ 9, 10 og 11 nævnte særlige fordelinger, ligesom bytning ikke kan finde sted.

Stk. 2. Ordningen »Turnus i Forsvaret« omfatter højst 10 kandidater pr. fordeling. Kandidater, der tildeles turnus i Forsvaret fordeles før øvrige kandidater. Kandidater, der efter særlig lodtrækning ikke tildeles turnus i Forsvaret indgår efterfølgende i den ordinære lodtrækning.

Stk. 3 . For de kandidater, der opnår »Turnus i Forsvaret« tilrettelægger Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste det enkelte uddannelsesforløb, således at gældende målbeskrivelse for turnus opfyldes.

Stk. 4. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler for »Turnus i Forsvaret« herunder for godkendelsesproceduren.

§ 13. Under særlige omstændigheder kan det tildelte turnusforløb overflyttes efter skriftlig aftale mellem de berørte Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse .

Kapitel 6

Udsættelse af turnusafvikling

§ 14. Lægestuderende og læger tilmeldt turnusordningen har ret til midlertidig udsættelse af det tilbudte turnusuddannelsesforløb i forbindelse med orlov i henhold til gældende lovgivning.

§ 15. Mandlige lægestuderende og læger, der ønsker at aftjene værnepligt uden at være omfattet af bestemmelsen i § 12, har ret til midlertidig udsættelse af det tilbudte turnusuddannelsesforløb så længe værnepligten varer. Udsættelse af turnusuddannelsen på grund af aftjening af værnepligt meddeles til det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i den videreuddannelsesregion, hvor turnusforløbet skal afvikles.

§ 16. Lægestuderende og læger tilmeldt turnusordningen, ansat eller med tilbud om ansættelse i Ph.d.-stilling eller anden forskerstilling, kan på baggrund af dokumentation fra vedkommende universitet eller anden forskningsinstitution, gives udsættelse indtil udløb af stillingen, dog maksimalt 4 år efter kandidateksamen.

§ 17. Ansøgning efter § 16 skal indsendes til det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i den videreuddannelsesregion, hvor lægen har fået tildelt sygehusområde. Ansøgning skal indsendes senest 3 måneder før en ønsket udsættelse. Ved ansøgninger indsendt efter denne frist afgør det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 157 af 28. februar 2003 om lægers turnusuddannelsesforløb som ændret ved bekendtgørelse nr. 832 af 3. august 2004 og bekendtgørelse nr. 388 af 2. maj 2006.

Sundhedsstyrelsen, den 10. januar 2007

Else Smith

/Eva Hammershøy