Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Bladet havde bragt en artikel om en polsk født kvinde, hvis opholdstilladelse ville udløbe, fordi hun skulle skilles fra sin danske ægtefælle. Artiklen indeholdt alvorlige beskyldninger mod klageren, som kunne identificeres gennem artiklens oplysninger.

Artiklens emne havde åbenbar offentlig interesse, men det havde ikke været nødvendigt at give oplysninger, der kunne identificere klageren. Endvidere burde oplysningerne have været forelagt klageren, da der var tale om alvorlige beskyldninger.

God presseskik var overtrådt, og bladet blev pålagt at offentliggøre et resumé af kendelsen, hvorved Pressenævnet udtalte sin alvorlige kritik.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 89/1998

 

K har klaget til Pressenævnet over forsiden og en artikel bragt i Kalundborg Folkeblad den (datoen udeladt), idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Forsideartiklen, der var illustreret af et stort billede af klagerens ægtefælle og datter, lød:

"DANSK-GIFT POLSK MOR UD AF VAGTEN

Udvises til en uvis fremtid, fordi hun skal skilles

Om præcis en uge er det Renata C.s (fulde navn gengivet i artiklen) bryllupsdag. Og samme dag skal hun forlade Danmark.

Hun er en af de polske kvinder, der har giftet sig med en dansk mand.

Nogle gange går det godt. For Renata C. (fulde navn gengivet i artiklen) gik det skidt.

Den 21-årige kvinde er ved at blive skilt, og derfor må hun ikke bo i Danmark længere. Men fordi hun stadig er gift, kan hun ikke få understøttelse i Polen.

Parrets skilsmisse skrider særdeles langsomt frem, for Renata C.s (fulde navn gengivet i artiklen) mand vil have forældremyndigheden over deres datter.

I øjeblikket bor mor og datter på kvindecenteret i Kalundborg. Men på fredag udløber Renata C.s (fulde navn gengivet i artiklen) opholdstilladelse.

En polsk kvindes dillema Side 3".

Artiklen på side 3 blev ligeledes illustreret af et billede af klagerens ægtefælle og datter. I denne artikel hed det bl.a.:

"EN POLSK KVINDES DILEMMA

Hendes danske mand vil skilles og have deres fælles spædbarn. Om en uge skal hun ud af Danmark men Polen vil ikke hjælpe

Hun er fra Polen. Hendes mand er fra Danmark. Men de skal skilles, og nu er hendes opholdstilladelse næsten udløbet.

Det hele startede ellers kønt.

På en Picasso-udstilling i Krakow mødte hun den fem år ældre danske mand, som hun senere skulle blive gift med. Dengang kunne Renata og (klagerens for- og efternavn) kun kommunikere gennem en ordbog. Men hun har i mellemtiden lært at tale engelsk, og kan nogenlunde ubesværet forklare sig.

Både hun og hendes mand var og er katolikker, og for nøjagtig to år siden blev de gift på (By) Rådhus. De boede sammen i (By), og året efter blev de viet i en katolsk kirke i Krakow.

Gravid og sendt hjem

Men så gik det galt.

På bryllupsrejsen til Schweiz blev den dengang 20 år gamle Renata C. (fulde navn gengivet i artiklen) gravid, og det skulle ikke blive en let graviditet.

Den tredje december sendte Renata C.s (fulde navn gengivet i artiklen) mand og svigerfar hende til Polen. De kørte fra (By) til Flensborg og satte hende på en bus tilbage til Krakow.

Tre gange kom der omkring 1000 kroner fra Danmark. Betingelsen, skrev de, var, at hun ikke "skabte problemer" for sin mand eller hans familie.

Men arbejdsløs, gravid og syg havde hun ingen mulighed for at klare sig i Polen. Med en dansk mand og efter at have boet i Danmark i 1½ år, oplyser hun, at der ikke var nogen hjælp at hente fra det offentlige system.

Derfor besluttede hun i april at vende tilbage til Danmark. Hun ville kræve, at hendes mand hjalp til med at betale for hende og deres fælles barn.

Ud over nogle små bidrag i tiden omkring fødslen, har hun ikke modtaget penge fra sin mand. Og i sidste uge kom meddelelsen om, at (klagerens for- og efternavn) der ifølge Renata C. (fulde navn gengivet i artiklen) kun har set sit barn én gang vil have forældremyndigheden.

I januar sagde han ellers til Vejle Statsamt, at han syntes, de skulle have fælles forældremyndighed. Det var i forbindelse med parrets separering.

Senere ændrede han mening, og hans advokat skrev den 11. juni til statsamtet, at han ville gå med til at give Renata C. (fulde navn gengivet i artiklen) forældremyndigheden. Men nu efter at deres datter, Angela, blev født den 13. juni vil han altså selv have forældremyndigheden.

Sidder fast

Og dermed bliver parrets separation og skilsmisse trukket i langdrag. Så mens Renata C. (fulde navn gengivet i artiklen) skal rejse ud af landet på næste fredag, er hun stadig gift med en dansker og kan ikke få socialhjælp i Polen."

Klageren har anført, at det er i strid med god presseskik, at bladet i to tilfælde har nævnt hans navn. Bladet har desuden afsløret hans identitet ved at angive hans religion, samt hvor og hvornår de blev gift.

Klageren har videre anført, at der i artiklen er direkte fejl, blandt andet at han har prøvet at få skilsmisse siden januar, mens hans ægtefælle har modarbejdet dette.

Klageren har yderligere anført, at journalisten ikke har undersøgt sine kilder og ikke har prøvet at belyse sagen fra klagerens side, idet han ikke er blevet kontaktet.

Klageren har herudover anmodet bladet om at dementere artiklens indhold.

Klageren har endelig anmodet om, at sagen behandles fortroligt.

Bladet har fremlagt kopi af bladets brev til klageren af (udeladt). Heraf fremgår:

"Vi har via Pressenævnet modtaget din klage over vores artikel om Renata (efternavn) den (udeladt).

Vi har bragt artiklen, fordi vi mener, den har en principiel interesse i forhold til udlændinges situation i Danmark. Historien er bragt som en "citathistorie", hvor vi vælger at lade hende fortælle om sine oplevelser, set fra hendes synspunkt. For at historien kan være fyldestgørende, har vi fundet det både naturligt og nødvendigt, at hun har fået lov til at fortælle om sin mand. Intentionen var bestemt ikke at hænge dig ud.

I vore overvejelser ved at nævne dit navn indgik, at du ikke er fra vores lokalområde, men bosat i Jylland, hvorfor du næppe ville kunne identificeres af vores læsere. Det håber vi bestemt heller ikke er sket.

Samtidig var Renata (efternavn) i vidt omfang i stand til at dokumentere det, hun fortalte os.

Efter at vi har modtaget din klage, har vi naturligvis tænkt sagen igennem en gang til, og vi må erkende, at vi skulle have forelagt dig de oplysninger, som vedrører dig, så du fik mulighed for at kommentere dem. Det må du undskylde, at vi ikke gjorde.

Hvis du ønsker det, vil vi derfor tilbyde, at du i nærmeste fremtid kan henvende dig for at få omtalt din side af sagen i avisen. Vi vil ikke hænge os i, at den officielle frist for krav om genmæle er overskredet."

Bladet har i en udtalelse anført, at brevet er bladets kommentar til sagen.

Det fremgår ikke af det, der er fremlagt for nævnet, om klagerens opfattelse af sagen efterfølgende er blevet beskrevet.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Per Sørensen, Bo Maltesen, Lene Sarup og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Artiklens omtale af udlændinges situation i Danmark har åbenbar offentlig interesse. Imidlertid finder Pressenævnet, at det til opfyldelsen af formålet med artiklen var unødvendigt at offentliggøre klagerens navn og andre oplysninger om klageren, der var egnet til at identificere ham.

Artiklen indeholdt endvidere alvorlige beskyldninger mod klageren, fremsat af klagerens ægtefælle. Disse beskyldninger burde have været efterprøvet i særlig grad, f.eks. ved at de blev forelagt for klageren forud for offentliggørelsen. Da dette ikke skete, har bladet også på dette punkt tilsidesat god presseskik.

Pressenævnet udtaler derfor sin alvorlige kritik af Kalundborg Folkeblad.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægges det herefter den ansvarshavende redaktør af Kalundborg Folkeblad at offentliggøre følgende:

"Kendelse fra Pressenævnet.

Kalundborg Folkeblad bragte den (udeladt) en artikel om en polsk født kvinde, hvis opholdstilladelse i Danmark udløber, idet hun står for at blive skilt fra sin danske ægtefælle. I artiklen blev ægtefællens navn nævnt, ligesom der blev bragt andre oplysninger om parret, som kunne identificere ægtefællen.

Kvindens ægtefælle har klaget til Pressenævnet, idet han mener, at bladet har tilsidesat god presseskik.

Pressenævnet har i anledning af klagen udtalt, at artiklens omtale af udlændinges situation i Danmark har åbenbar offentlig interesse. Imidlertid finder Pressenævnet, at det til opfyldelsen af formålet med artiklen var unødvendigt at offentliggøre klagerens navn og andre oplysninger om klageren, der var egnet til at identificere ham.

Artiklen indeholdt endvidere alvorlige beskyldninger mod klageren, fremsat af klagerens ægtefælle. Disse beskyldninger burde have været efterprøvet i særlig grad ved, at de blev forelagt for klageren forud for offentliggørelsen. Da dette ikke skete, har bladet også på dette punkt tilsidesat god presseskik.

Pressenævnet udtaler derfor sin alvorlige kritik af Kalundborg Folkeblad.

København, den 4. november 1998.

Per Sørensen, Bo Maltesen, Lene Sarup og Ole Askvig."

Afsagt den 4. november 1998.