Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

(Hæleri og anden efterfølgende medvirken samt IT-efterforskning)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 6. september 2000, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 280 af 25. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 72, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 2«.

2. § 191 a ophæves.

3. § 213, stk. 2, og § 262, stk. 2, ophæves.

4. Overskriften til 28. kapitel affattes således:

»28. kapitel

Formueforbrydelser«.

5. § 284 ophæves.

6. § 285 affattes således:

»§ 285. De i §§ 276 og 278-283 nævnte forbrydelser straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I de i § 283, stk. 2, nævnte tilfælde kan straffen såvel for skyldneren som for den begunstigede fordringshaver gå ned til bøde.

    Stk. 2. Ulovlig omgang med hittegods straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.«

7. § 286, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Under tilsvarende omstændigheder kan straffen for afpresning og åger stige til fængsel i 6 år.«

8. I § 287, stk. 1, ændres »§§ 276-284« til: »§§ 276-283«.

9. § 290 affattes således:

»§ 290. For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse.

    Stk. 2. Når hæleriet er af særlig grov beskaffenhed, eller når hæleriet har været erhvervsmæssigt, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 år.

    Stk. 3. Straf efter denne bestemmelse kan ikke pålægges den, som modtager udbytte til sædvanligt underhold fra familiemedlemmer eller samlever, eller den, der modtager udbytte som normalt vederlag for sædvanlige forbrugsvarer, brugsting eller tjenester.«

10. Efter § 290 udgår

»29. kapitel

Andre strafbare formuekrænkelser«.

11. § 292, stk. 2, og § 300, stk. 2, ophæves.

12. I § 300 c, 1. pkt., udgår »kendte eller«, og i § 300 c, 2. pkt., udgår »forsætligt eller«.

13. Efter § 305 ændres »30. kapitel« til: »29. kapitel«.

§ 2

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 12. september 2000, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 280 af 25. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 687, stk. 3, nr. 1, ændres »§§ 172, 173, 286 eller 289« til: »§§ 172, 173, 286, 289 eller 290«.

2. I § 780, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) indhente oplysning om, hvilke telefoner eller andre tilsvarende kommunikationsapparater inden for et nærmere angivet område der sættes i forbindelse med andre telefoner eller kommunikationsapparater (udvidet teleoplysning),«.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 5 og 6.

3. I § 781, stk. 5, indsættes efter »Aflytning efter § 780, stk. 1, nr. 2,«: »og udvidet teleoplysning efter § 780, stk. 1, nr. 4,«.

4. I § 781, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Udvidet teleoplysning kan foretages, uanset betingelsen i stk. 1, nr. 1, ikke er opfyldt.«

5. § 786, stk. 1, affattes således:

»Det påhviler postvirksomheder og udbydere af offentlige telenet eller teletjenester at bistå politiet ved gennemførelsen af indgreb i meddelelseshemmeligheden, herunder ved at etablere aflytning af telefonsamtaler m.v., ved at give de i § 780, stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte oplysninger samt ved at tilbageholde og udlevere forsendelser m.v.«

6. I § 788, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »jf. dog stk. 4«: »og 5«.

7. I § 788 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Efter afslutningen af et indgreb i meddelelseshemmeligheden i form af udvidet teleoplysning efter § 780, stk. 1, nr. 4, skal der ikke gives underretning om indgrebet til indehaverne af de pågældende telefoner.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

§ 4

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

    Stk. 2. § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frank Jensen