Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 232

Forslag til Lov om forhøjelse af hædersgaver

Fremsat af socialministeren (Karen Jespersen)

den 17. marts 1993

Vedtaget ved tredjebehandling den 29. april 1993

Lov nr. 277 af 06/05/1993

Den fulde tekst

§ 1. De beløb, som oprindelig er fastsat som hædersgaver i henhold

til de love, der er anført under 1-4, forhøjes med 625 pct., dvs.

til 5.800 kr. årligt.

1) Lov nr. 93 af 26. marts 1940 om udbetaling af hædersgaver til danske sømænd og fiskere og deres efterladte, som ændret ved lov nr. 384 af 9. august 1945 og lov nr. 67 af 3. marts 1948.

2) Lov nr. 378 af 10. juli 1940 om udbetaling af hædersgaver til efterladte efter faldne og til sårede den 9. april 1940.

3) Lov nr. 383 af 9. august 1945 om visse hædersgaver til danske søfarende og fiskere og deres efterladte.

4) Lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 1. april 1992, som ændret ved lov nr. 502 af 24. juni 1992.

Stk. 2. Tilsvarende forhøjelse foretages af hædersgaver til sårede og til efterladte efter faldne den 29. august 1943 og af understøttelse, der ydes i anledning af ulykkestilfælde på søen som følge af krigsbegivenheder under verdenskrigen 1914-18.

§ 2. Såfremt en modtager af hædersgave tillige har ret til pension efter § 14, stk. 1, 2 eller stk. 3, nr. 1, i lov om social pension, forhøjes hædersgaven med yderligere 1.800 kr. årligt. Forhøjelsen tilkommer ikke en enke, til hvem en hædersgave er overgået ved ægtefællens død, medmindre hun selv har ret til pension efter § 14, stk. 1, 2 eller stk. 3, nr. 1, i lov om social pension. En modtager af hædersgave, der har ret til forhøjelsen på 1.800 kr. årligt, bevarer denne ret efter overgang til at modtage folkepension ved det fyldte 67. år.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. januar 1994. Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 710 af 22. november 1989 om forhøjelse af hædersgaver.

Oprindeligt fremsat forslag

§ 1. De beløb, som oprindeligt er fastsat som hædersgaver i henhold

til de love, der er anført under 1-4, forhøjes med 625 pct., dvs. til

5.800 kr. årligt.

1) Lov nr. 93 af 20. marts 1940 om udbetaling af hædersgaver til danske sømænd og fiskere og deres efterladte, som ændret ved lov nr. 384 af 9. august 1945 og lov nr. 67 af 3. marts 1948.

2) Lov nr. 378 af 10. juli 1940 om udbetaling af hædersgaver til efterladte efter faldne og til sårede den 9. april 1940.

3) Lov nr. 383 af 9. august 1945 om visse hædersgaver til danske søfarende og fiskere og deres efterladte.

4) Lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre, jfr. lovbekendtgørelse nr. 244 af 1. april 1992 som ændret ved lov nr. 502 af 24. juni 1992.

Stk. 2. Tilsvarende forhøjelse foretages af hædersgaver til sårede og til efterladte efter faldne den 29. august 1943 og af understøttelse, der ydes i anledning af ulykkestilfælde på søen som følge af krigsbegivenheder under verdenskrigen 1914-18.

§ 2. Såfremt en modtager af hædersgave tillige har ret til pension efter §14, stk. 1-2 eller stk. 3, nr. 1, i lov om social pension, forhøjes hædersgaven med yderligere 1.800 kr. årligt. Forhøjelsen tilkommer ikke en enke, til hvem en hædersgave er overgået ved ægtefællens død, medmindre hun selv har ret til pension efter § 14, stk. 1-2 eller stk. 3, nr. 1, i lov om social pension. En modtager af hædersgave, der har ret til forhøjelsen på 1.800 kr. årligt, bevarer denne ret efter overgang til at modtage folkepension ved det fyldte 67. år.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. januar 1994. Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 710 af 22. november 1989 om forhøjelse af hædersgaver.

Bemærkninger til lovforslaget

For at markere 50-året for regeringens brud med besættelsesmagten den 29. august 1943 samt 50-året for jødernes redning til Sverige i oktober 1943, foreslås en forhøjelse af hædersgavebeløbet. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med det samtidige lovforslag til ændring af lov om erstatning til besættelsestidens ofre og tillægslov hertil, hvor det foreslås, at kravet om et erhvervsevnetab på halvdelen eller derover for at modtage hædersgave bortfalder.

De hædersgaver, der er nævnt i lovforslaget, er med få undtagelser oprindeligt fastsat til 800 kr. Hædersgaverne er siden reguleret i anledning af 10, 15, 20, og 25-årsdagen for Danmarks befrielse samt i anledning af 25-årsdagen for regeringens brud med besættelsesmagten-hver gang med 25 pct. af det oprindelige beløb.

Den 1. januar 1979, den 1. april 1985 og den 1. april 1990 blev hædersgavebeløbet forhøjet med yderligere 150 pct. eller i alt 575 pct. af det oprindelige beløb, således at hædersgaven nu udgør 5.400 kr. årligt.

Til hædersgavemodtagere, som tillige har ret til førtidspension efter § 14, stk. 1-2, eller stk. 3, nr.1, i lov om social pension, ydes et tillæg til hædersgaven på 1.800 kr. årligt. Tillægget skyldes ændringer i skattelovgivningen i forbindelse med indførelse af kildeskatten.

Det foreslås nu, at de beløb, som oprindeligt er fastsat som hædersgaver i de nævnte love, fra 1. januar 1994 forhøjes med yderligere 50 pct., således at hædersgaver fra 1. januar 1994 ydes med 5.800 kr. til invaliderede og enker (7.600 kr. til visse førtidspensionister, jfr. ovenfor).

Det foreslås endvidere, at en tilsvarende forhøjelse foretages af hædersgaver til sårede og til efterladte efter faldne den 29. august 1943, og af de understøttelser, der ydes i anledning af ulykkestilfælde på søen som følge af krigsbegivenheder i den første verdenskrig. De nævnte understøttelser er hidtil blevet behandlet på linje med hædersgaverne.

Administrative og økonomiske konsekvenser af lovforslaget

Det forventes, at der i 1993 vil være ca. 5.300 hædersgavemodtagere. Den foreslåede forhøjelse forventes at medføre en merudgift på ca. 2.1 mill. kr. årligt.

Med en samtidig udvidelse af personkredsen, som følge af forslaget om bortfald af kravet om et erhvervsevnetab på 50 pct., jfr. forslag til lov om ændring af lov om erstatning til besættelsestidens ofre og tillægslov hertil, forventes de to lovforslag derfor samlet at medføre årlige merudgifter på 11.4 mill. kr. Lovforslaget forventes ikke at medføre administrative merudgifter.

Officielle noter

Ingen