Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 38-årig kvinde blev opereret for stress-inkontinens (såkaldt TVT-operation)i februar 2004. Under operationen var det nødvendigt at fjerne det anlagte bændel, og idet den pågældende gynækologiske afdeling ikke havde flere TVT-sæt på lager, kunne operatøren ikke fuldføre operationen.

Efter operationen blev patienten kørt på opvågningsafsnittet, og hun blev udskrevet samme aften.

Det blev konstateret, at man havde glemt at fjerne venflon’et inden patienten forlod afdelingen.

Der blev klaget over patienten ikke var under opsyn i timerne efter operationen, og at hun blev udskrevet for tidligt. Der blev endvidere klaget over, at patienten ikke fik en samtale med operatøren omkring den mislykkede operation, og at der ikke blev fulgt op med yderligere kontrol efter udskrivelsen.

Den fulde tekst

Klage over manglende information og overvågning i forbindelse med opvågningen

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere de involverede læger og sygeplejerske i forbindelse med indlæggelsen og den efterfølgende kontrol. Nævnet fandt endvidere, at de involverede læger ikke havde overtrådt lov om patienters retsstilling vedrørende spørgsmålet om information omkring operationen, både før og efter denne.

Nævnet lagde vægt på, at der forelå et fyldestgørende sygeplejekardex, der dokumenterede, at patienten blev observeret og overvåget under hele opvågningen.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at patienten før den planlagte TVT-operation var informeret om indgrebets omfang og risici, og at patienten havde fået udleveret skriftligt patientinformation. Nævnet lagde vægt på, at patienten efter operationen blev informeret af en afdelingslæge omkring operationen og årsagen til, at denne ikke kunne gennemføres. Der er lagt vægt på, at operatøren ringede til patienten dagen efter udskrivelsen og igen forklarede hende forløbet i sagen.

For så vidt angår tidspunktet for udskrivelsen lagde nævnet vægt på, at patienten selv ønskede at komme hjem med det samme, og at patienten var i velbefindende. Nævnet fandt, at det var et hændeligt uheld, at patienten forlod afdelingen med et venflon i hånden.

Endelig lagde nævnet vægt på, at patienten af operatøren blev tilbudt en ny tid til operation i april 2004, og at patienten fik tid i ambulatoriet en måned efter TVT-operationen.