Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 84

Forslag til Lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Fremsat af udenrigsministeren (Ellemann-Jensen) Dette dokument indeholder alene p der har doknavn LF 84 19921103

den 3. november 1992

Den fulde tekst

Protokol 1

om horisontale tilpasninger

Bestemmelserne i de retsakter, der er omhandlet i bilagene til aftalen, anvendes i overensstemmelse med aftalen og denne protokol, medmindre andet er fastsat i det relevante bilag. De specifikke tilpasninger, der er nødvendige i de enkelte retsakter, er angivet i det bilag, hvor den pågældende retsakt er anført.

1. Retsakternes præambler

Præamblerne til de omhandlede retsakter tilpasses ikke med henblik på denne aftale. De er relevante i det omfang, det er nødvendigt for at foretage en korrekt fortolkning og anvendelse af retsakternes bestemmelser inden for rammerne af aftalen.

2. Bestemmelser om ef-udvalg

Procedurer, institutionelle ordninger og andre bestemmelser vedrørende EF-udvalg i de omhandlede retsakter behandles i aftalens artikel 81, 100 og 101 og i protokol 31.

3. Bestemmelser om indførelse af procedurer for tilpasning eller ændring af EF-retsakter

Hvis der i en af de omhandlede retsakter er bestemmelser om EF-procedurer for tilpasning, udvidelse eller ændring af den pågældende retsakt eller om udvikling af nye EF-politikker, -initiativer eller -retsakter, gælder de relevante beslutningsprocedurer i aftalen.

4. Udveksling af oplysninger og notifikationsprocedurer

a) I tilfælde, hvor en EF-medlemsstat skal forelægge EF-Kommissionen oplysninger, skal en EFTA-stat forelægge sådanne oplysninger for EFTA-Tilsynsmyndigheden og EFTA-staternes Stående Udvalg. Det samme gælder, når det er de kompetente myndigheder, der skal fremsende oplysninger. EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden udveksler de oplysninger, de modtager fra EF-medlemsstaterne eller fra EFTA-staterne eller fra de kompetente myndigheder.

b) I tilfælde, hvor en EF-medlemsstat skal forelægge en eller flere andre EF-medlemsstater oplysninger, skal den også forelægge disse oplysninger for EF-Kommissionen, som videregiver dem til Det Stående Udvalg med henblik på formidling til EFTA-staterne.

En EFTA-stat skal forelægge tilsvarende oplysninger for en eller flere andre EFTA-stater og for Det Stående Udvalg, som videregiver dem til EF-Kommissionen med henblik på formidling til EF-medlemsstaterne. Det samme gælder, når det er de kompetente myndigheder, der skal forelægge oplysninger.

c) På områder, hvor der på grund af sagens hastende karakter kræves en hurtig overførsel af oplysninger, anvendes der passende sektorspecifikke løsninger med henblik på direkte udveksling af oplysningerne.

d) EF-Kommissionens opgaver i forbindelse med procedurerne for efterprøvning eller godkendelse, information, notifikation eller konsultation og lignende anliggender udføres for EFTA-staternes vedkommende efter procedurer, som de indbyrdes

fastlægger. Dette berører ikke punkt 2, 3 og 7. EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden eller Det Stående Udvalg, alt efter omstændighederne, udveksler alle oplysninger om disse anliggender. Ethvert spørgsmål, som måtte opstå i denne sammenhæng, kan indbringes for Det Blandede EØS-Udvalg.

5. Revisions- og indberetningsprocedurer

I tilfælde, hvor EF-Kommissionen eller et andet EF-organ ifølge en af de omhandlede retsakter skal udarbejde en rapport eller vurdering eller lignende, skal alt efter omstændighederne EFTA-Tilsynsmyndigheden eller Det Stående Udvalg sideløbende i givet fald udarbejde en tilsvarende rapport eller vurdering eller lignende for EFTA-staternes vedkommende, medmindre andet aftales. EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden eller Det Stående Udvalg, alt efter omstændighederne, konsulterer hinanden og udveksler oplysninger under udarbejdelsen af deres respektive rapporter, hvoraf der sendes kopier til Det Blandede EØS-Udvalg.

6. Offentliggørelse af oplysninger

a) I tilfælde, hvor en EF-medlemsstat ifølge en af de omhandlede retsakter skal offentliggøre visse oplysninger om sagsomstændigheder, procedurer og lignende, skal også EFTA-staterne i henhold til aftalen offentliggøre de relevante oplysninger på tilsvarende måde.

b) I tilfælde, hvor sagsomstændigheder, procedurer, rapporter og lignende ifølge en af de omhandlede retsakter skal offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, skal de tilsvarende oplysninger for EFTA-staternes vedkommende offentliggøres i et særskilt EØS-afsnit (* 1) deri.

7. Rettigheder og forpligtelser

Rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder eller borgere har i forhold til hinanden, betragtes som tillagt eller pålagt de kontraherende parter, idet sidstnævnte alt efter omstændighederne også betragtes som deres kompetente myndigheder, offentlige organer, virksomheder eller borgere.

8. Henvisninger til områder

Hvor der i de omhandlede retsakter henvises til »Fællesskabets« eller »fællesmarkedets/det fælles markeds« område, betragtes disse henvisninger i forbindelse med aftalen som henvisninger til de kontraherende parters områder som defineret i aftalens artikel 126.

9. Henvisninger til statsborgere i EF-medlemsstaterne

Hvor der i de omhandlede retsakter henvises til statsborgere i EF-medlemsstaterne, betragtes disse henvisninger i forbindelse med aftalen også som værende henvisninger til statsborgere i EFTA-staterne.

10. Henvisninger til sprog

I tilfælde, hvor EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder eller borgere ifølge en af de omhandlede retsakter har rettigheder eller forpligtelser med hensyn til brug af et hvilket som helst af De Europæiske Fællesskabers officielle sprog, betragtes de tilsvarende rettigheder og forpligtelser med hensyn til brug af et hvilket som helst af alle de kontraherende parters officielle sprog som tillagt eller pålagt de kontraherende parter, deres kompetente myndigheder, offentlige organer, virksomheder eller borgere.

11. Retsakters ikrafttræden og gennemførelse

Bestemmelserne om de i bilagene til aftalen omhandlede retsakters ikrafttræden eller gennemførelse er ikke relevante for aftalen. Tidsfristerne og tidspunkterne for EFTA-staternes ikraftsættelse og gennemførelse af de omhandlede retsakter følger af aftalens artikel 129, stk. 3, såvel som af bestemmelserne om overgangsordninger.

12. Henvisninger til, hvem EF-retsakter er rettet til

Bestemmelser om, at en EF-retsakt er rettet til Fællesskabets medlemsstater, er ikke relevante for aftalen.

(* 1) Indholdsfortegnelsen til EØF-afsnittet skal tilige indeholde henvisning til, hvor de pågældende oplysninger vedrørende EF og dets medlemsstater kan findes.

Protokol 2

om varer, der er udelukket fra aftalens anvendelsesområde i henhold til artikel 8, stk. 3, litra a)

Aftalen finder ikke anvendelse på følgende varer henhørende under HS-kapitel 25-97:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-pos.            Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3501     Casein, caseinater og andre caseinderivater; 

       caseinlim 

 3502     Albuminer, albuminater og andre albuminderivater: 

     10  -  Ægalbumin: 

   ex 10  - - Undtagen ægalbumin uegnet eller som skal gøres 

         uegnet til menneskeføde 

     90  -  Andre varer: 

   ex 90  - - Mælkealbumin (lactalbumin), undtagen mælkealbumin 

         uegnet eller som skal gøres uegnet til menneskeføde 

 3505     Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder 

       forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af 

       stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse: 

     10  -  Dextrin og anden modificeret stivelse: 

   ex 10  -  Stivelse, esterificeret og etherificeret 

 --------------------------------------------------------------------- 

Protokol 3

Om de varer, der er omhandlet i aftalens artikel 8, stk. 3, litra b)

Kapitel I

Almindelig bestemmelse

Artikel 1

Anvendelse af EØS-bestemmelserne

Med forbehold af bestemmelserne i denne protokol og medmindre andet er fastsat i aftalen, finder aftalens bestemmelser anvendelse på varerne i tabel I og II.

Kapitel II

Prisudligningsordninger

Artikel 2

Almindeligt prisudligningsprincip

1. For at tage hensyn til forskelle i priserne på de landbrugsråvarer, der anvendes til fremstilling af varerne i tabel I, udelukker aftalen ikke anvendelse af prisudligningsforanstaltninger for disse varer, dvs. pålæggelse af variable elementer ved import og ydelse af restitutioner ved eksport.

2. Såfremt en kontraherende part anvender interne foranstaltninger, som bevirker en nedsættelse af prisen på råvarerne til forarbejdningsindustrierne, skal der tages hensyn til disse foranstaltninger ved beregningen af prisudligningsbeløbene.

Artikel 3

Nyt beregningssystem

1. Med forbehold af betingelserne og de særlige bestemmelser i artikel 4-9 beregnes prisudligningen på grundlag af mængden af de råvarer, der faktisk anvendes til fremstilling af varen, og på grundlag af referencepriser, der er bekræftet i fællesskab.

2. Medmindre andet er fastsat i artikel 1 i tillæg 1, opkræver de kontraherende parter ikke told eller andre faste beløb for importerede varer, som er omfattet af det i stk. 1 nævnte system.

3. Listen over de råvarer, for hvilke hver af de kontraherende parter må anvende prisudligning, findes i tillæg 2. Proceduren for ændring af listen er anført i tillæg 3.

Artikel 4

Angivelse af råvarer

1. Når der ved import indgives en angivelse af de råvarer, der anvendes i fremstillingsprocessen, til myndighederne i den importerende stat, beregner disse myndigheder, medmindre de har rimelig tvivl med hensyn til nøjagtigheden af oplysningerne i angivelsen, det variable element i forhold til nettovægten af den vare, der frembydes til toldbehandling, og mængden af råvarer som anført i angivelsen.

2. Reglerne vedrørende de angivelser, der skal benyttes, og procedurerne for deres indgivelse findes i tillæg 4.

Artikel 5

Kontrol af angivelserne

1. De kontraherende parter bistår hinanden ved kontrollen af angivelsernes nøjagtighed.

2. Enkelthederne vedrørende proceduren for kontrol af angivelserne findes i tillæg 5.

Artikel 6

Referencepriser

1. De kontraherende parter meddeler Det Blandede EØS-Udvalg priserne på de råvarer, for hvilke der anvendes prisudligningsforanstaltninger. De priser, der meddeles, skal afspejle den faktiske prissituation på den kontraherende parts område. Der skal være tale om de priser, som fremstillingsindustrierne normalt betaler i engros- eller forarbejdningsleddet. Hvis fremstillingsindustrien eller en del af den har adgang til en landbrugsråvare til en lavere pris end den, der ellers gælder på hjemmemarkedet, justeres meddelelsen derefter.

2. Det Blandede EØS-Udvalg bekræfter på grundlag af meddelelserne med jævne mellemrum de referencepriser, der skal anvendes ved beregningen af prisudligningsbeløbene.

3. De nærmere enkeltheder vedrørende de referencepriser, der skal anvendes, samt meddelelsessystemet og procedurerne for bekræftelse af referencepriserne findes i tillæg 6.

Artikel 7

Koefficienter

1. Ved omregning af mængderne af de berørte råvarer til mængder af råvarer, for hvilke der er bekræftet en referencepris, anvender de kontraherende parter aftalte koefficienter.

2. En liste over de koefficienter, der skal anvendes, findes i tillæg 7.

Artikel 8

Forskel mellem referencepriser

Det gælder for hver af de berørte råvarer, at prisudligningsbeløbet ikke må overstige forskellen mellem referenceprisen på hjemmemarkedet og den laveste referencepris i en hvilken som helst af de kontraherende parter.

Artikel 9

Grænse for prisudligningsbeløbene

De variable prisudligningselementer, som en kontraherende part opkræver for en vare fra en anden kontraherende part, må ikke være højere end den told eller det faste beløb, den anvendte den 1. januar 1992 for den pågældende vare fra den berørte kontraherende part. Denne grænse gælder også i tilfælde, hvor tolden eller det faste beløb var pålagt som led i et toldkontingent, men ikke i tilfælde, hvor den pågældende vare ud over tolden eller det faste beløb var undergivet en prisudligningsforanstaltning den 1. januar 1992.

Kapitel III

Andre bestemmelser

Artikel 10

Ikke-anvendelse af kapitel II på varer i tabel II

1. Bestemmelserne i kapitel II finder ikke anvendelse på varer i tabel II. Hvad angår disse varer må de kontraherende parter især ikke opkræve told eller afgifter med tilsvarende virkning, herunder variable elementer, ved import eller yde restitutioner ved eksport.

2. Med hensyn til de varer, der er omhandlet i stk. 1, er de særlige ordninger vedrørende importtold og andre faste beløb fastsat i artikel 2 i tillæg 1.

Artikel 11

Anvendelse af protokol nr. 2

Hvad angår samhandelen mellem en EFTA-stat og Fællesskabet med en vare, der er omfattet af den relevante tabel i protokol nr. 2 til frihandelsoverenskomsten, finder bestemmelserne i protokol nr. 2 og 3 til den respektive frihandelsoverenskomst såvel som alle andre relevante bestemmelser i frihandelsoverenskomsten anvendelse,

- hvis varen er opført i tabel I, men betingelserne for anvendelse af det i artikel 3-9 beskrevne system ikke er opfyldt, eller

- hvis varen henhører under kapitel 1-24 i Det Harmoniserede System, men ikke er anført i tabel I eller II, eller

- hvis varen er opført i protokol 2 til denne aftale,

dog med forbehold af artikel 6 i tillæg 1 til nærværende protokol.

Artikel 12

Gennemsigtighed

1. Med hensyn til prisudligningsforanstaltninger, som anvendes på grundlag af det i artikel 3-9 fastlagte system, meddeler de kontraherende parter så hurtigt som muligt og senest 2 uger efter foranstaltningernes ikrafttræden Det Blandede EØS-Udvalg alle nærmere enkeltheder vedrørende disse foranstaltninger. Enhver af de kontraherende parter kan anmode om, at sådanne foranstaltninger tages op til undersøgelse i Det Blandede EØS-Udvalg på grundlag af ovennævnte bestemmelser.

2. Såfremt en kontraherende part autonomt eller efter aftale anvender et system svarende til det, der er fastlagt i artikel 3-9, for varer, som ikke er opført i tabel I, eller som er opført i denne tabel, men som kommer fra tredjelande, underretter den Det Blandede EØS-Udvalg herom.

3. De kontraherende parter underretter ligeledes Det Blandede EØS-Udvalg om interne foranstaltninger, som bevirker en nedsættelse af prisen på råvarer til fremstillingsindustrierne.

4. Enhver af de kontraherende parter kan anmode om, at de i stk. 2 og 3 omhandlede systemer og foranstaltninger drøftes i Det Blandede EØS-Udvalg.

Artikel 13

Særlige ordninger for bestemte lande

Artikel 4-6 i tillæg 1 indeholder særlige ordninger for Finland, Island, Norge og Østrig.

Artikel 14

Revision

De kontraherende parter tager hvert andet år udviklingen i deres samhandel med forarbejdede landbrugsvarer op til revision. En første revision finder sted inden udgangen af 1993. På baggrund af disse revisioner beslutter de kontraherede parter, om protokollens varedækning eventuelt skal udvides, og om den resterende told og de resterende andre afgifter, der er omhandlet i artikel 1 og 2 i tillæg 1, eventuelt skal afskaffes.

Tillæg 1

Artikel 1

1. De kontraherende parter må ud over de variable prisudligningselementer anvende told eller andre faste beløb på højst 10% for følgende varer: 2007 Syltetøj, frugtgele, marmelade, frugt- eller nøddepure samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre sødemidler

2. De kontraherende parter afskaffer gradvis efter følgende tidsplan tolden og de andre faste beløb for nedennævnte varer:

a) den 1. januar 1993 nedsættes hver enkelt toldsats til fem sjettedele af basistoldsatsen,

b) der foretages fem yderligere nedsættelser på hver en sjettedel den 1. januar 1994, den 1. januar 1995, den 1. januar 1996, den 1. januar 1997 og den 1. januar 1998. 1302 Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer: 20 - Pectinstoffer, pectinater og pectater: ex 20 -- Med indhold af tilsat sukker på 5 vægtprocent eller derover 1517 Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516: 10 - Margarine, undtagen flydende margarine: ex 10 -- Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent 90 - Andre varer: ex 90 -- Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent 2106 Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet: ex 2106 - Andre varer end sirup og andre sukkeropløsninger tilsat smagsstoffer eller farvestoffer: -- Med indhold af mælkefedt på over 15 vægtprocent.

3. De kontraherende parter nedsætter gradvis efter følgende tidsplan tolden og de andre faste beløb for nedennævnte varer:

a) den 1. januar 1993 nedsættes hver enkelt toldsats til 90% af basistoldsatsen,

b) der foretages fire yderligere nedsættelser på hver 10% den 1. januar 1994, den 1. januar 1995, den 1. januar 1996 og den 1. januar 1997. 1702 Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel: 50 - Kemisk ren fructose.

Artikel 2

1. De kontraherende parter afskaffer gradvis efter følgende tidsplan importtolden og de andre faste beløb for nedennævnte varer:

a) den 1. januar 1993 nedsættes hver enkelt toldsats til fem sjettedele af basistoldsatsen,

b) der foretages fem yderligere nedsættelser på hver en sjettedel den 1. januar 1994, den 1. januar 1995, den 1. januar 1996, den 1. januar 1997 og den 1. januar 1998. 1302 Plantesafter og planteekstrakter: pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer: 20 - Pectinstoffer, pectinater og pectater: ex 20 -- Med indhold af tilsat sukker på under 5 vægtprocent

2. De kontraherende parter nedsætter gradvis efter følgende tidsplan importtolden og de andre faste beløb for nedennævnte vare:

a) den 1. januar 1993 nedsættes hver enkelt toldsats til 90% af basistoldsatsen,

b) der foretages fire yderligere nedsættelser på hver 10% den 1. januar 1994, den 1. januar 1995, den 1. januar 1996 og den 1. januar 1997. 1702 Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel: 90 - Andre varer, herunder invertsukker: ex 90 -- Kemisk ren maltose.

Artikel 3

1. De basistoldsatser, ud fra hvilke de i artikel 1 og 2 fastsatte successive nedsættelser foretages, er for hver vare de toldsatser, som en kontraherende part faktisk anvendte den 1. januar 1992 for varer fra de andre kontraherende parter. Såfremt der efter den 1. januar 1992 foretages toldnedsættelser som følge af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-Runden, benyttes sådanne nedsatte toldsatser som basistoldsatser.

2. De nedsatte toldsatser anvendes efter nedrunding til første decimal.

Artikel 4

1. Hvad angår Finland, finder bestemmelserne i artikel 9 i protokollen ikke anvendelse på varer henhørende under HS-pos. 1517 og 2007.

2. Hvad angår Norge, finder bestemmelserne i artikel 9 ikke anvendelse på varer henhørende under HSpos. 2007, 2008 og 2104.

Artikel 5

1. Hvad angår Island, finder bestemmelserne i protokollen ikke anvendelse på følgende varer: 2105 Konsumis, også med indhold af kakao 2106 Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet 90 - Andre varer: ex 90 -- Tilberedninger hovedsagelig bestående af fedt og vand, med indhold af smør eller andet mælkefedt på over 15 vægtprocent

Denne midlertidige ordning tages op til revision af de kontraherende parter inden udgangen af 1998.

2. Hvad angår Island, gælder den begrænsning, der er fastsat i artikel 9 i protokollen, for de prisudligningsbeløb, der opkræves ved import, ikke for varer henhørende under HS-pos. 0403, 1517, 1806, 1901, 1902, 1905, 2007, 2103 og 2104.

De importafgiftsbeløb, der opkræves ved grænsen, må imidlertid i intet tilfælde overstige det niveau, som Island i 1991 anvendte ved import fra en hvilken som helst af de kontraherende parter.

Artikel 6

1. Hvad angår Østrig, finder aftalens artikel 16 anvendelse på varer henhørende under HS-pos. 2208 senest fra den 1. januar 1996. Det bevillingssystem, som Østrig anvender for disse varer, skal imidlertid liberaliseres, og bevillinger skal udstedes automatisk fra den 1. januar 1993.

Østrig afskaffer gradvis i perioden fra den 1. januar 1993 til den 1. januar 1996 efter følgende tidsplan den told, der opkræves ved grænsen for spiritusholdige drikkevarer og ikke denatureret ethylalkohol med et alkoholindhold på under 80% vol henhørende under HS-pos. 2208:

a) den 1. januar 1993 nedsættes den told, der faktisk anvendtes den 1. januar 1991, med 15%,

b) der foretages en yderligere nedsættelse på 15% den 1. januar 1994,

c) der foretages en yderligere nedsættelse på 30% den 1. januar 1995, og

d) der foretages en sidste nedsættelse på 40% den 1. januar 1996.

De nedsatte toldsatser anvendes efter nedrunding til første decimal.

Uanset det ovenfor anførte skal Østrig under hensyntagen til toldindrømmelserne over for Det Europæiske Fællesskab inden for handelsordningen for visse landbrugsvarer med oprindelse i Fællesskabet fra den 1. januar 1993 afskaffe importtolden på følgende varer: 2208 ex 30 Irsk whisky 40 40 Rom og tafia ex 90 Irske flødelikører og ouzo

2. Hvad angår anden told og andre afgifter på spiritusholdige drikkevarer henhørende under HSpos. 2208, efterkommer Østrig bestemmelserne i aftalens artikel 14.

3.

a) Østrig anvender aftalens bestemmelser på følgende varer senest fra den 1. januar 1997: 3505 Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse: Dextrin og anden modificeret stivelse: ex 10 -- Undtagen stivelse, esterificeret og etherificeret 20 - Lim 3809 Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet: 10 - På basis af stivelse eller stivelsesprodukter -- I andre tilfælde: ex 91 -- Til anvendelse i tekstilindustrien: - Med indhold af stivelse eller stivelsesprodukter ex 92 -- Til anvendelse i papirindustrien: - Med indhold af stivelse eller stivelsesprodukter ex 99 -- I andre tilfælde: - Med indhold af stivelse eller stivelsesprodukter 3823 Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter og restprodukter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet: 10 - Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner: ex 10 -- På basis af stivelse eller dextrinstivelse 90 - Andre varer: ex 90 -- Med samlet indhold af sukker, stivelse, stivelsesprodukter eller varer henhørende under pos. 0401-0404 på 30 vægtprocent eller derover

b) Så længe Østrig ikke anvender aftalens bestemmelser på ovenfor anførte varer, finder bestemmelserne i frihandelsoverenskomsten mellem EØF og Østrig vedrørende den bilaterale handel i denne sektor, herunder oprindelsesreglerne i protokol nr. 3 og alle andre relevante bestemmelser, fortsat anvendelse. På samme vilkår finder artikel 21 i og bilag B til EFTA-konventionen såvel som alle andre relevante bestemmelser fortsat anvendelse på samhandelen mellem Østrig og øvrige EFTA-stater med de ovenfor anførte varer.

Tillæg 2

Liste over råvarer, der er genstand for den i protokollens

artikel 3, stk. 3, omhandlede prisudligning

Tillæg 3

Procedure for ændring af listen over råvarer, der er genstand for den i protokollens artikel 3, stk. 3, og tillæg 2 omhandlede prisudligning

Tillæg 4

Regler vedrørende de angivelser, der skal benyttes og procedurerne for deres indgivelse som omhandlet i protokollens artikel 4, stk. 2

Tillæg 5

Nærmere enkeltheder vedrørende den i protokollens artikel 5, stk. 2, omhandlede procedure for kontrol af angivelsen

Tillæg 6

Nærmere enkeltheder vedrørende de referencepriser, der skal anvendes, meddelelsessystemet og procedurerne for bekræftelse af referencepriserne som omhandlet i protokollens artikel 6, stk. 3

Tillæg 7

Liste over de koefficienter, der skal anvendes, som omhandlet i protokollens artikel 7, stk. 2.

Tabel I

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-pos.            Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0403     Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og 

       andet fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også 

       koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, 

       aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: 

     10  -   Yoghurt: 

   ex 10  - -  Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller 

          kakao 

     90  -   Andre varer: 

   ex 90  - -  Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller 

          kakao 

 710     Grønsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne: 

     40  -   Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) 

 0711 (* 2)  Grønsager, foreløbigt konserverede f.eks. med 

       svovldioxid, i ,saltlage, svovlsyrlingbad eller andre 

       konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til 

       umiddelbar fortæring: 

     90  -   Andre grønsager; blandinger af grønsager: 

   ex 90  - -  Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) 

 1302     Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, 

       pectinater og pectater; agaragar og andre planteslimer 

       og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af 

       vegetabilske stoffer: 

     20  -   Pectinstoffer, pectinater og pectater: 

   ex 20  - -  Med indhold af tilsat sukker på 5 vægtprocent 

          eller derover 

 1517     Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af 

       animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier 

       eller fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra 

       dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier 

       eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516: 

     10  -   Margarine, undtagen flydende margarine: 

   ex 10  - -  Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, 

          men ikke over 15 vægtprocent 

     90  -   Andre varer: 

   ex 90  - -  Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, 

          men ikke over 15 vægtprocent 

 1702     Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, 

       glucose og fructose, i fast form; sirup og andre 

       sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer 

       eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med 

       naturlig honning; karamel: 

     50  -   Kemisk ren fructose 

 1704     Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid 

       chokolade) 

 1806     Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold 

       af kakao 

 1902     Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af 

       mel, stivelse eller maltekstrakt, også tilsat 

       kakaopulver, såfremt dette udgør mindre end 50 

       vægtprocent, ikke andetsteds tariferet; tilberedte 

       næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under 

       pos. 0401 til 0404, også tilsat kakaopulver, såfremt 

       dette udgør mindre end 10 vægtprocent, ikke andetsteds 

       tariferet 

 1902     Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller 

       andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. 

       spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, 

       cannelloni; couscous, også tilberedt: 

       -   Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden 

          måde tilberedt: 

     11  - -  Med indhold af æg 

     19  - -  I andre tilfælde 

     20  -   Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden 

          måde tilberedt: 

   ex 20  - -  Andre varer end varer med indhold af pølser, kød, 

          slagteaffald, blod, eller enhver kombination 

          heraf, på over 20 vægtprocent 

     30  -   Andre pastaprodukter 

     40  -   Couscous 

 1903     Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, 

       i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lignende 

 1904     Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af 

       korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn 

       (kerner), undtagen majs, forkogt eller på an-den måde 

       tilberedt 

 1905     Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også 

       tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der 

       anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer 

       af mel eller stivelse 

 2001     Grønsager, frugter, nødder og andre spiselige 

       plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller 

       eddikesyre: 

     90  -   Andre varer: 

   ex 90  - -  Sukkermajs (Zea mays var. saccharata); yamsrødder, 

          søde kartofler og lignende spiselige dele af 

          planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent 

          og derover 

 2004     Andre grønsager, tilberedt eller konserveret på anden 

       måde end med eddike eller eddikesyre, frosne: 

     10  -   Kartofler: 

   ex 10  - -  I form af mel eller flager 

     90  -   Andre grønsager og blandinger af grønsager: 

   ex 90  - -  Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) 

 2005     Andre grønsager, tilberedt eller konserveret på anden 

       måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne: 

     20  -   Kartofler: 

   ex 20  - -  I form af mel eller flager 

     80  -   Sukkermajs (Zea mays var. saccharata) 

 2007     Syltetøj, frugtgele, marmelade, frugt- eller nøddepure 

       samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning 

       eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller 

       andre sødemidler 

 2008     Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt 

       eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, 

       andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds 

       tariferet: 

       -   Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også 

          blandede: 

     11  - -  Jordnødder: 

   ex 11  - - - Jordnøddesmør 

       -   Andre varer, herunder andre blandinger end dem, 

          der henhører under pos. 2008 19: 

     92  - -  Blandinger: 

   ex 92  - -  Kornbaserede 

     99  - -  Andre varer: 

   ex 99  - - - Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. 

          saccharata) 

 2101     Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller 

       mate samt varer tilberedt på basis af disse produkter 

       eller på basis af kaffe, te eller mate, brændt cikorie 

       og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, 

       essenser og koncentrater deraf: 

     10  -   Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt 

          varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, 

          essenser eller koncentrater eller på basis af 

          kaffe: 

   ex 10  - -  Med indhold af mælkefedt på 1,5 vægtprocent og 

          derover, med indhold af mælkeprotein på 2,5 

          vægtprocent og derover, med indhold af sukker på 5 

          vægtprocent og derover eller med indhold af 

          stivelse på 5 vægtprocent og derover 

     20  -   ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller 

          mate samt varer tilberedt på basis af disse 

          ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på 

          basis af te eller mate: 

   ex 20  - -  Med indhold af mælkefedt på 1,5 vægtprocent og 

          derover, med indhold af mælkeprotein på 2,5 

          vægtprocent og derover, med indhold af sukker på 5 

          vægtprocent og derover eller med indhold af 

          stivelse på 5 vægtprocent og derover 

     30  -   Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger 

          samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf: 

   ex 30  - -  Andre brændte kaffeerstatninger end brændt 

          cikorie; ekstrakter, essenser og koncentrater af 

          andre brændte kaffeerstatninger end brændt cikorie 

 2102     Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede 

       mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 

       3002); tilberedte bagepulvere: 

     10  -   levende gær: 

   ex 10  - -  Andre varer end bagegær, dog ikke beregnet til 

          dyrefoder 

     20  -   Inaktiv gær; andre inaktive encellede 

          mikroorganismer: 

   ex 20  - -  Andre varer ikke beregnet til dyrefoder 

     30  -   Tilberedte bagepulvere 

 2103     Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; 

       sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt 

       sennep: 

     20  -   Tomatketchup og andre tomatsaucer 

     30  -   Sennepsmel og tilberedt sennep: 

   ex 30  - -  Tilberedt sennep med indhold af tilsat sukker på 

          5 vægtprocent og derover 

     90  -   Andre varer: 

   ex 90  - -  Andre varer end flydende mango chutney 

 2104     Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling 

       deraf; 

       homogeniserede sammensatte næringsmidler: 

 2105     Konsumis, også med indhold af kakao: 

 2106     Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet: 

 ex      -   Andre varer end sirup og andre sukkeropløsninger, 

 2106        tilsat smagsstoffer eller farvestoffer 

 2203     Øl 

 2205     Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske 

       planter eller aromastoffer 

 2208     Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et 

       alkoholindhold på under 80% vol; spiritus, likør og 

       andre spiritusholdige drikkevarer; sammensatte 

       alkoholholdige tilberedninger, af den art der anvendes 

       til fremstilling af drikkevarer: 

     50  -   Gin og genever 

     90  -   Andre varer: 

   ex 90  - -  Likører med indhold af tilsat sukker på over 

          5 vægtprocent; vodka og akvavit 

 2209     Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre 

 2905     Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller 

       nitrosoderivater deraf: 

       -   Andre polyvalente alkoholer: 

     43  - -  Mannitol 

     44  - -  D-glucitol (sorbitol) 

 3505     Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder 

       forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af 

       stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse: 

 ex      -   Andre varer end stivelse, esterificeret eller 

 3505        etherificeret (ex10) 

 3809     Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller 

       til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og 

       præparater (f.eks. tilberedte appretur- og 

       bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, 

       papir- eller læderindustrien eller i nærstående 

       industrier, ikke andetsteds tariferet: 

     10  -   På basis af stivelse eller stivelsesprodukter 

 3823     Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; 

       produkter og restprodukter fra kemiske og nærstående 

       industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke 

       andetsteds tariferet: 

     60 -   Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 

          2905 44 

(* 2) NB: HS-pos. 0711, 2001 og 2004: Sukkermajs henhørende under disse positionsnumre inkluderer ikke blandinger af sukkermajs og andre produkter henhørende under disse positionsnumre.

Tabel II

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-pos.            Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0901     Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og 

       hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, 

       uanset blandingsforholdet: 

 0902     Te 

 1302     Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer: 

       pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer 

       og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af 

       vegetabilske stoffer: 

       -   Plantesafter og planteekstrakter: 

     12 - -  Af lakrids 

     13 - -  Af humle 

     20 -   Pectinstoffer, pectinater og pectater 

    ex 20 - -  Med indhold af tilsat sukker på under 

          5 vægtprocent 

       -   Planteslimer og gelatineringsmidler, også 

          modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer: 

     31 - -  Agar-agar 

     32 - -  Planteslimer og gelatineringsmidler, også 

          modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af 

          johannesbrød eller af guarfrø 

     39 - -  Andre varer 

 1404     Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet: 

     20 -   Bomuldslinters 

 1516     Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt 

       fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, 

       inter-esterificerede, re-esterificerede eller 

       elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde 

       bearbejdede: 

     20 -   Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner 

          deraf 

    ex 20 - -  Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks) 

 1518     Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og 

       fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, 

       svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i 

       vacuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk 

       modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; 

       ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af 

       animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier 

       eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olie 

       fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet: 

 ex      -   Linoxyn 

 1518 

 1519     Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra 

       raffinering; industrielle fedtalkoholer 

 ex      -   Andre varer ikke beregnet til dyrefoder 

 1519 

 1520     Glycerol (glycerin), også kemisk ren; glycerolvand og 

       clycerollud: 

 1521     Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og 

       anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også 

       raffineret eller farvet: 

 1522     Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, 

       fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks: 

 1702     Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, 

       glucose og fructose, i fast form; sirup og andre 

       sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer 

       eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med 

       naturlig honning; karamel: 

     90 -   Andre varer, herunder invertsukker: 

    ex 90 - -  Kemisk ren maltose 

 1803     Kakaomasse, også affedtet 

 1804     Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie 

 1805     Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler 

 2002     Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end 

       med eddike eller eddikesyre: 

     90 -   Andre tilfælde end hele eller i stykker 

 2008     Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt 

       eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, 

       andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds 

       tariferet: 

       -   Andre varer, herunder andre blandinger end 

          blandinger henhørende under pos. 2008 19: 

     91 - -  Palmehjerter 

 2101     Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller 

       mate samt varer tilberedt på basis af disse produkter 

       eller på basis af kaffe, te eller mate; brændt cikorie 

       og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, 

       essenser og koncentrater deraf: 

     10 -   Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt 

          varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, 

          essenser eller koncentrater eller på basis af 

          kaffe: 

    ex 10 - -  Uden indhold af mælkefedt, mælkeprotein, sukker 

          eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på 

          under 1,5 vægtprocent, med indhold af mælkeprotein 

          på under 2,5 vægtprocent, med indhold af sukker på 

          under 5 vægtprocent eller med indhold af stivelse 

          på under 5 vægtprocent 

     20 -   Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller 

          mate samt varer tilberedt på basis af disse 

          ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på 

          basis af te eller mate: 

    ex 20 - -  Uden indhold af mælkefedt, mælkeprotein, sukker 

          eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på 

          under 1,5 vægtprocent, med indhold af mælkeprotein 

          på under 2,5 vægtprocent, med indhold af sukker på 

          under 5 vægtprocent eller med indhold af stivelse 

          på under 5 vægtprocent 

     30 -   Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger 

          samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf: 

    ex 30 - -  Brændt cikorie; ekstrakter, essenser og 

          koncentrater af brændt cikorie 

 2103     Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; 

       sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt 

       sennep: 

     10 -   Sojasauce 

     30 -   Sennepsmel og tilberedt sennep: 

    ex 30 - -  Sennepsmel; tilberedt sennep med indhold af tilsat 

          sukker på under 5 vægtprocent 

     90 -   Andre varer: 

    ex 90 - -  Flydende mangochutney 

 2201     Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og 

       vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre 

       sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne 

 2208     Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et 

       alkoholindhold på under 80% vol; spiritus, likør og 

       andre spiritusholdige drikkevarer; sammensatte 

       alkoholholdige tilberedninger, af den art der anvendes 

       til fremstilling af drikkevarer: 

     20 -   Spiritus fremstillet ved destillation af druevin 

          eller druekvas 

     30 -   Whisky 

     40 -   Rom og tafia 

     90 -   Andre varer: 

    ex 90 - -  Andre varer end likør med indhold af tilsat sukker 

          på over 5 vægtprocent, vodka og akvavit 

 --------------------------------------------------------------------- 

Protokol 4

om oprindelsesregler

Indholdsfortegnelse

Afsnit I - Almindelige bestemmelser

- Art. 1 Definitioner

Afsnit II - Definition af begrebet »varer med oprindelsesstatus«

- Art. 2 Oprindelseskriterier

- Art. 3 Fuldt ud fremstillede varer

- Art. 4 Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede varer

- Art. 5 Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

- Art. 6 Kvalificerende enhed

- Art. 7 Tilbehør, reservedele og værktøj

- Art. 8 Varer i sæt

- Art. 9 Neutrale elementer

Afsnit III - Territorialkrav

- Art. 10 Territorialitetsprincip

- Art. 11 Bearbejdning eller forarbejdning uden for EØS

- Art. 12 Genindførsel af produkter

- Art. 13 Direkte transport

- Art. 14 Udstillinger

Afsnit IV - Toldgodtgørelse eller -fritagelse

- Art. 15 Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

Afsnit V - Bevis for oprindelse

- Art. 16 Almindelige betingelser

- Art. 17 Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

- Art. 18 Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

- Art. 19 Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

- Art. 20 Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af tidligere udstedte eller udfærdigede beviser for oprindelse

- Art. 21 Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

- Art. 22 Godkendte eksportører

- Art. 23 Gyldigheden af beviset for oprindelse

- Art. 24 Fremlæggelse af bevis for oprindelse

- Art. 25 Indførsel i form af delforsendelser

- Art. 26 Undtagelser fra formelt bevis for oprindelse

- Art. 27 Leverandørerklæring

- Art. 28 Støttedokumenter

- Art. 29 Opbevaring af bevis for oprindelse, leverandørerklæringer og støttedokumenter

- Art. 30 Uoverensstemmelser og formelle fejl

- Art. 31 Beløb udtrykt i ecu

Afsnit VI - Ordninger for administrativt samarbejde

- Art. 32 Gensidig bistand

- Art. 33 Kontrol af beviset for oprindelse

- Art. 34 Undersøgelse af leverandørerklæringer

- Art. 35 Bilæggelse af tvister

- Art. 36 Sanktioner

Afsnit VII - Ceuta og melilla

- Art. 37 Bestemmelser vedrørende Ceuta og Melilla

- Art. 38 Særlige betingelser

Liste over tillæg

Tillæg I: Indledende noter til listen i tillæg II

Tillæg II: Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at den fremstillede vare kan få oprindelsesstatus

Tillæg III: Varecertifikat EUR.1 og anmodning om varecertifikat EUR.1

Tillæg IV: Fakturaerklæring

Tillæg V: Leverandørerklæring

Tillæg VI: Langtids-leverandørerklæring

Tillæg VII: Liste over de i artikel 2, stk. 3, nævnte varer, der midlertidigt er undtaget fra denne protokols anvendelsesområde, bortset fra bestemmelserne i afsnit IV, V og VI

Tillæg VIII: Liste over de i artikel 2, stk. 2, nævnte varer, for hvilke Republikken Østrigs område er undtaget fra EØS' område med hensyn til fastsættelse af oprindelse

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »fremstilling« alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer;

b) »materialer« alle former for bestanddele, råstoffer, komponenter eller dele osv., der er anvendt i fremstillingen af varen;

c) »vare« den vare, der fremstilles, også når den senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces;

d) »produkter« både materialer og varer;

e) »toldværdi« den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, udfærdiget i Geneve den 12. april 1979;

f) »prisen ab fabrik« den pris, der betales for varen ab fabrik til den producent i EØS, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, eller til den person i EØS, som drog omsorg for, at den sidste bearbejdning eller forarbejdning finder sted uden for EØS, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der er refunderet eller kan refunderes ved den fremstillede vares udførsel;

g) »materialernes værdi« toldværdien på indførselstidspunktet af de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i EØS;

h) »værdien af materialerne med oprindelsesstatus« værdien af de materialer, som er defineret i litra g) anvendt med de fornødne ændringer;

i) »kapitler« og »pos.« de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »Det Harmoniserede System« eller »HS«;

j) »tariferet« en vares eller et materiales tarifering under en bestemt pos.;

k) »sending« varer, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et enkelt transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en enkelt faktura.

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET

»VARER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Oprindelseskriterier

1. En vare anses for at have oprindelse i EØS i henhold til denne aftale, hvis den enten er fuldt ud fremstillet eller tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet i EØS. De kontraherende parters områder, herunder også de territoriale farvande, på hvilke aftalen finder anvendelse, betragtes i denne sammenhæng som eet område.

2. Uanset stk. 1 er Republikken Østrigs område indtil den 1. januar 1997 undtaget fra EØS' område med hensyn til fastsættelse af oprindelse for de i tillæg VIII nævnte varer, og sådanne varer anses kun for at have oprindelse i EØS, hvis de enten er fuldt ud fremstillet eller tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet på de andre kontraherende parters områder.

3. De i tillæg VII nævnte varer er midlertidigt undtaget fra denne protokols anvendelsesområde. Dog gælder bestemmelserne i afsnit IV til VI med de fornødne ændringer for disse varer.

Artikel 3

Fuldt ud fremstillede varer

1. Som varer, der fuldt ud er fremstillet i EØS, betragtes:

a) mineralske varer, som er udvundet af dets jord eller havbund;

b) vegetabilske varer, der er høstet der;

c) levende dyr, som er født og opdrættet der;

d) varer fra levende dyr, som er opdrættet der;

e) varer fra jagt og fiskeri, som er drevet der;

f) varer fra havfiskeri og andre varer, som er hentet op fra havet uden for de kontraherende parters territoriale farvande af deres fartøjer;

g) varer, der er fremstillet på de kontraherende parters flydende fabrikker på basis alene af de i litra f) nævnte varer;

h) brugte artikler, som er indsamlet der, og som kun kan anvendes til genvinding af råmateriale, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt;

i) affald og skrot fra fremstillingsvirksomhed, som er udøvet der;

j) produkter, som er fremstillet der på basis alene af de i litra a) til i) nævnte varer.

2. Udtrykkene »deres fartøjer« og »de kontraherende parters flydende fabrikker« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og flydende fabrikker:

a) som er registreret eller anmeldt i en EF-medlemsstat eller en EFTA-stat;

b) som fører en EF-medlemsstats eller en EFTA-stats flag;

c) som for mindst 50%»s vedkommende ejes af statsborgere i EF-medlemsstaterne eller EFTA-staterne eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en af disse stater, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller EFTA-staterne, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse stater eller offentlige institutioner eller statsborgere i disse stater;

d) hvis kaptajn og officerer er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller EFTA-staterne, og

e) hvis besætning er sammensat således, at mindst 75% er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller EFTA-staterne.

Artikel 4

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede varer

1. Ved anvendelsen af artikel 2 anses varer, der ikke fuldt ud er fremstillet i EØS, for at være tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet, når de på listen i tillæg II angivne betingelser er opfyldt.

Disse betingelser angiver for alle varer, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal være foretaget af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen af de pågældende varer, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis en vare, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser vedrørende den pågældende vare er opfyldt, anvendes til fremstilling af en anden vare, gælder de betingelser, som er angivet vedrørende den vare, i hvilken den indarbejdes, ikke for den, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er blevet anvendt ved fremstillingen af den.

2. Uanset stk. 1 kan materialer uden oprindelsesstatus, som ifølge listens betingelser vedrørende en given vare ikke må anvendes til fremstilling af den pågældende vare, alligevel anvendes med de i artikel 11, stk. 4, fastsatte undtagelser, forudsat at

a) deres samlede værdi ikke er på mere end 10% af varens pris ab fabrik;

b) der på de steder på listen, hvor der er angivet en eller flere procentsatser for maksimumsværdien af materialerne uden oprindelsesstatus, ikke i kraft af anvendelsen af dette stykke finder en overskridelse sted af de pågældende procentsatser.

Dette stykke gælder ikke for varer, der er omfattet af kapitel 50 til 63 i Det Harmoniserede System.

3. Stk. 1 og 2 gælder med de i artikel 5 fastsatte undtagelser.

Artikel 5

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1. Følgende bearbejdninger eller forarbejdninger betragtes som utilstrækkelige til at give varerne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 4 er opfyldt:

a) behandling med henblik på at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende);

b) simple foranstaltninger bestående i afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder opdeling i sæt), vask, maling og tilskæring;

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli;

ii) simpel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, i etuier, i æsker, på bræt,plader, bakker mv. samt alle andre simple emballeringsarbejder;

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve varerne eller deres emballage;

e) simpel blanding af varer af samme eller forskellig art, når en eller flere af bestanddelene ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne anerkendes som varer med oprindelse i EØS;

f) simpel samling af dele for at kunne danne en komplet vare;

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte arbejdsprocesser;

h) slagtning af dyr.

2. De arbejdsprocesser, som udføres i EØS for en given vares vedkommende, betragtes som en helhed, når det bestemmes, om bearbejdningen eller forarbejdningen af den pågældende vare skal anses for utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

Artikel 6

Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er den vare, der anses for at være basisenheden ved tarifering i Det Harmoniserede Systems nomenklatur.

Heraf følger, at:

a) når en vare, der består af en gruppe eller samling af artikler, i henhold til Det Harmoniserede System tariferes under en og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed;

b) når en sending består af et antal identiske varer, der tariferes under samme position i Det Harmoniserede System, tages hver vare for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i Det Harmoniserede System er indbefattet i varen ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 7

Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i varens pris eller ikke faktureret særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner eller køretøjer.

Artikel 8

Varer i sæt

Varer i sæt i henhold til punkt 3 i de almindelige bestemmelser i Det Harmoniserede System betragtes som varer med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af varer med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, forudsat at værdien af varerne uden oprindelsesstatus ikke overstiger 15% af sættets pris ab fabrik.

Artikel 9

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om en vare har oprindelse i EØS, undersøges det ikke, om energi, anlæg og udstyr, maskiner og værktøj, der er anvendt ved fremstillingen af varen, samt produkter, der er anvendt ved fremstillingen, men som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i den pågældende vares endelige sammensætning, har oprindelsesstatus.

AFSNIT III

TERRITORIALKRAV

Artikel 10

Territorialitetsprincip

Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i EØS. I denne sammenhæng betragtes opnåelsen af oprindelsesstatus med de i artikel 11 og 12 fastsatte undtagelser for afbrudt, hvis produkter, som har undergået bearbejdning eller forarbejdning i EØS, har forladt EØS« område, uanset om der har fundet behandling sted uden for dette område.

Artikel 11

Bearbejdning eller forarbejdning uden for EØS

1. Opnåelsen af oprindelsesstatus på de i afsnit II fastsatte betingelser berøres ikke af bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for EØS af materialer, som udføres fra og derefter genindføres til EØS, forudsat at:

a) de pågældende materialer fuldt ud er fremstillet i EØS eller har undergået en bearbejdning eller forarbejdning der, som er mere vidtgående end de i artikel 5 omhandlede utilstrækkelige arbejdsprocesser, før deres udførsel af EØS, og

b) det over for toldmyndighederne kan godtgøres, at:

i) de genindførte produkter er fremkommet ved bearbejdning eller forarbejdning af de udførte materialer, og

ii) den samlede værditilvækst, som er opnået uden for EØS ved anvendelse af denne artikel, ikke udgør mere end 10% af prisen ab fabrik for den færdigvare, for hvilken der kræves oprindelsesstatus.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 gælder de i afsnit II fastsatte betingelser vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus ikke for bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for EØS. Hvis der imidlertid på listen i tillæg II anvendes en regel om maksimumsværdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ved fastlæggelsen af den pågældende færdigvares oprindelsesstatus, må den samlede værdi af de materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt i EØS, og den samlede værditilvækst, som er opnået uden for EØS ved anvendelse af denne artikel, tilsammen ikke overstige den fastsatte procentsats.

3. Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 forstås ved »samlet værditilvækst« alle omkostninger, som påløber uden for EØS, herunder alle tilføjede materialer.

4. Stk. 1 og 2 gælder ikke for varer, der ikke opfylder de på listen i tillæg II fastsatte betingelser, og som kun kan betragtes som tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede, fordi den generelle tolerance i artikel 4, stk. 2, tages i anvendelse.

5. Stk. 1 og 2 gælder ikke for varer, der er omfattet af kapitel 50 til 63 i Det Harmoniserede System.

Artikel 12

Genindførsel af produkter

Produkter, som udføres fra en af de kontraherende parter til et tredjeland og derefter genindføres, anses for aldrig at have forladt EØS, hvis det over for toldmyndighederne kan godtgøres, at:

a) de genindførte produkter er de samme produkter som dem, der blev udført, og

b) de ikke har undergået nogen behandling ud over, hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land, eller medens de udførtes.

Artikel 13

Direkte transport

1. Den præferenceordning, der er fastsat i aftalen, gælder kun for varer, som opfylder kravene i denne protokol, og som transporteres i EØS. Dog kan varer, der udgør en enkelt sending, transporteres gennem andre områder end EØS' område, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring på disse områder, såfremt varerne til stadighed har været overvåget af toldmyndighederne i transit- eller oplagringslandet, og de ikke har været underkastet anden behandling end eventuel losning og lastning eller enhver anden behandling, der har haft til formål at sikre, at deres tilstand ikke er blevet forringet.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for indførselslandets toldmyndigheder fremlægges:

a) et gennemgående fragtbrev udstedt i udførselslandet som grundlag for transporten gennem transitlandet, eller

b) en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) en nøjagtig beskrivelse af varerne,

ii) datoen for varernes losning og lastning, i påkommende tilfælde med angivelse af de anvendte fartøjers navne, og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke varerne har henligget i transitlandet, eller

c) i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 14

Udstillinger

1. Varer, som afsendes fra en af de kontraherende parter til en udstilling i et tredjeland, og som efter udstillingen sælges til indførsel i en anden kontraherende part, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at de opfylder de i denne protokol fastsatte betingelser for at kunne anerkendes som varer med oprindelse i EØS, og det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har sendt disse varer fra en af de kontraherende parter til udstillingslandet og har ladet dem udstille der;

b) at denne eksportør har solgt varerne eller overdraget dem til en modtager i en anden kontraherende part;

c) at varerne under udstillingen eller umiddelbart efter er afsendt til den sidstnævnte kontraherende part i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at varerne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på den pågældende udstilling.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit V, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens betegnelse og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for varernes art og for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske varer, og under hvilke varerne er under konstant toldkontrol.

AFSNIT IV

TOLDGODTGØRELSE ELLER -FRITAGELSE

Artikel 15

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

1. De kontraherende parter yder ingen toldgodtgørelse eller -fritagelse af nogen art for materialer uden oprindelsesstatus, der benyttes til fremstilling af varer med oprindelse i EØS som omhandlet i denne protokol, for hvilke der er udstedt eller udfærdiget et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit V.

2. Forbuddet i stk. 1 gælder enhver ordning med hel eller delvis godtgørelse af, fritagelse for eller ikke-betaling af told eller afgifter med tilsvarende virkning i de kontraherende parter for så vidt angår de materialer, der anvendes ved fremstillingen, såfremt en sådan godtgørelse, fritagelse eller ikke-betaling udtrykkeligt eller faktisk finder anvendelse, når de varer, som er fremstillet på basis af de nævnte materialer, udføres, men ikke når de er bestemt til forbrug på den pågældende kontraherende parts hjemmemarked.

3. Eksportører af varer, som er omfattet af et bevis for oprindelse, skal når som helst på toldmyndighedernes begæring kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at der ikke er opnået toldgodtgørelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er benyttet til fremstilling af de pågældende varer, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning for sådanne materialer faktisk er betalt.

4. Bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 gælder tillige for emballage i henhold til artikel 6, stk. 2, tilbehør, reservedele og værktøj i henhold til artikel 7 og varer i sæt i henhold til artikel 8, såfremt disse artikler er uden oprindelsesstatus.

5. Bestemmelserne i stk. 1 til 4 gælder kun for materialer af den art, som er omfattet af aftalen. Desuden er de ikke til hinder for, at de kontraherende parter anvender prisudligningsforanstaltninger for landbrugsvarer i forbindelse med udførsel i henhold til aftalens bestemmelser.

AFSNIT V

BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 16

Almindelige betingelser

1. Varer med oprindelsesstatus i henhold til denne protokol er ved indførsel til en af de kontraherende parter omfattet af aftalen ved fremlæggelse af:

a) enten et varecertifikat EUR.1, der er vist i tillæg III

b) eller i de i artikel 21, stk. 1, nævnte tilfælde en erklæring, hvis tekst fremgår af tillæg IV, afgivet af eksportøren på grundlag af en faktura, en følgeseddel eller et andet handelsdokument, som indeholder en beskrivelse af varerne, der er tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres (i det følgende benævnt »fakturaerklæringen«).

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 er varer med oprindelsesstatus i henhold til denne protokol i de i artikel 26 nævnte tilfælde omfattet af aftalen, uden at det er nødvendigt at fremlægge nogen af de ovennævnte dokumenter.

Artikel 17

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i tillæg III.

Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, på hvilke aftalen er affattet, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med trykte bogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Såfremt rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal udstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en EF-medlemsstat eller en EFTA-stat, hvis de pågældende varer kan betragtes som varer med oprindelse i EØS og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

5. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger til at efterprøve, at varerne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og at foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de måtte finde hensigtsmæssig.

De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er korrekt udfyldt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

6. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i den del af certifikatet, der er forbeholdt toldmyndighederne.

7. Varecertifikat EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder ved udførslen af de varer, som det vedrører. Certifikatet stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 18

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Uanset artikel 17, stk. 7, kan varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de varer, som det vedrører, såfremt

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved den pågældende udførsel,

b) eller det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de varer, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har sikret sig, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

»EXPEDIDO A POSTERIORI«, »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«, »NACHTRÆGLICH AUSGESTELLT«, »ISSUED RETROSPECTIVELY«, »DELIVRE A POSTERIORI«, »RILASCIATO A POSTERIORI«, »AFGEGEVEN A POSTERIORI«, »EMITIDO A POSTERIORI«, »UTSTEDT SENERE«, »ANNETTU JÆLIKÆTEEN«, »UTFÆRDAT I EFTERHAND«.

5. Den i stk. 4 omhandlede påtegning anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

Artikel 19

Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til den toldmyndighed, der udstedte dette, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndigheden beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplaret, der bliver udstedt på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

»DUPLICADO«, »DUPLIKAT«, »DUPLIKAT«, »DUPLICATE«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«, »SEGUNDA VIA«, »EFTIRRIT«, »DUPLIKAT«, »KAKSOISKAPPALE«, »DUPLIKAT«.

3. Den i stk. 2 omhandlede påtegning anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det oprindelige varecertifikat EUR.1, får virkning fra den pågældende dato.

Artikel 20

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af tidligere udstedte eller udfærdigede beviser for oprindelse

Når varer, som udgør en enkelt sending, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring, er anbragt under kontrol af et toldsted i en EF-medlemsstat eller en EFTA-stat, skal det originale bevis for oprindelse kunne erstattes med et eller flere varecertifikater EUR.1, som er udstedt af dette toldsted med henblik på forsendelse af alle eller en del af disse varer til andre toldsteder i EØS, uanset om disse er beliggende i samme EF-medlemsstat eller EØS-stat eller ej.

Artikel 21

Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

1. En fakturaerklæring som omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra b), kan udfærdiges:

a) af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 22

b) af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere pakker indeholdende varer med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke er på mere end 6 000 ecu.

2. Der kan udfærdiges en fakturaerklæring, hvis de pågældende varer kan betragtes som varer med oprindelse i EØS og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

3. Den eksportør, som udfærdiger en fakturaerklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring ved maskinskrivning, stempling eller trykning af erklæringen, hvis tekst fremgår af tillæg IV, på fakturaen, følgeseddelen eller et andet handelsdokument ved anvendelse af en af de sproglige udgaver, der er vist i dette tillæg, i overensstemmelse med udførselslandets lovgivning. Erklæringen kan også være håndskrevet; i så fald skal den være skrevet med blæk og med trykte bogstaver.

5. Fakturaerklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne underskrift.

En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 22 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udførselslandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

6. Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved udførslen af de varer, som den vedrører, eller efterfølgende. Såfremt fakturaerklæringen udfærdiges, efter at de varer, som den vedrører, er blevet angivet til indførselslandets toldmyndigheder, skal denne fakturaerklæring indeholde en henvisning til, hvilke dokumenter der allerede er fremlagt for disse myndigheder.

Artikel 22

Godkendte eksportører

1. Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, i det følgende benævnt »godkendt eksportør«, der hyppigt forsender varer i henhold til aftalen, og som til toldmyndighedernes tilfredshed giver alle de nødvendige garantier, således at de kan efterprøve, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt, tilladelse til at udfærdige fakturaerklæringer uanset de pågældende varers værdi.

2. Toldmyndighederne kan udpege godkendte eksportører og til denne udpegelse knytte betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3. Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldtilladelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen.

4. Toldmyndighederne kontrollerer den brug, som den godkendte eksportør gør af tilladelsen.

5. Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen tilbage. De skal gøre dette, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen.

Artikel 23

Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Varecertifikat EUR.1 skal være gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt af udførselslandet, og skal i samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

Fakturaerklæringen skal være gyldig i fire måneder fra den dato, hvor den er blevet udfærdiget af eksportøren, og skal i samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. De varecertifikater EUR.1 og fakturaerklæringer, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, såfremt overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer, forudsat at varerne er blevet fremlagt for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 24

Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Varecertifikater EUR.1 og fakturaerklæringer fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i henhold til det pågældende lands bestemmelser. Disse myndigheder er berettiget til at forlange en oversættelse af et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring. De kan desuden kræve, at indførselsanmeldelsen suppleres med importørens angivelse af, at varerne opfylder de betingelser, der er nødvendige, for at aftalen kan finde anvendelse.

Artikel 25

Indførsel i form af delforsendelser

Når varer henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i Det Harmoniserede System på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i Det Harmoniserede System, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af første delforsendelse fremlægges et enkelt bevis for disse varers oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 26

Undtagelser fra formelt bevis for oprindelse

1. Varer i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller varer, der medbringes af rejsende som personlig bagage, betragtes som varer med oprindelsesstatus, for hvilke det ikke er nødvendigt at fremlægge et formelt bevis for oprindelse, såfremt det drejer sig om indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter, og det erklæres, at varerne opfylder betingelserne i denne protokol, og der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår varer sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse C2/CP3 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter betragtes lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af varer bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse varer ikke overstige 500 ecu, for så vidt angår småforsendelser, eller 1 200 ecu, for så vidt angår varer, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 27

Leverandørerklæring

1. Når der i en af de kontraherende parter udstedes et varecertifikat EUR.1 eller udfærdiges en fakturaerklæring vedrørende varer med oprindelsesstatus, ved hvis fremstilling der er benyttet produkter, som hidrører fra andre kontraherende parter, og som har undergået bearbejdning eller forarbejdning i EØS uden at have opnået præferenceoprindelsesstatus, tages de leverandørerklæringer i betragtning, som er udstedt vedrørende disse produkter i henhold til denne artikel.

2. Den i stk. 1 omhandlede leverandørerklæring tjener som bevis for den bearbejdning eller forarbejdning, der har fundet sted af de pågældende produkter i EØS, med henblik på fastlæggelse af, om de varer, til hvis fremstilling de pågældende produkter er anvendt, kan betragtes som varer med oprindelse i EØS og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

3. Med undtagelse af de i stk. 4 nævnte tilfælde skal leverandøren udfærdige en separat leverandørerklæring for hver sending produkter i den i tillæg V angivne form på et ark papir, der vedlægges fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument, som indeholder en beskrivelse af de pågældende produkter, der er tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres.

4. Hvis en leverandør regelmæssigt forsyner en bestemt kunde med produkter, for hvis vedkommende bearbejdningen eller forarbejdningen i EØS forventes at ligge på et konstant niveau gennem længere tid, kan han fremlægge en enkelt leverandørerklæring, som dækker efterfølgende sendinger af disse produkter, i det følgende benævnt »langtids-leverandørerklæring«.

En langtids-leverandørerklæring er normalt gyldig i op til et år efter den dato, på hvilken erklæringen udfærdiges. Toldmyndighederne i det land, hvor erklæringen er udfærdiget, fastsætter nærmere betingelser for anvendelse af længere perioder.

Langtids-leverandørerklæringen udfærdiges af leverandøren i den i tillæg VI angivne form og skal indeholde en beskrivelse af de pågældende produkter, der er tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres. Den overdrages til den pågældende kunde, før første sending af de af den pågældende erklæring omfattede produkter leveres, eller sammen med dennes første sending.

Hvis langtids-leverandørerklæringen ikke længere kan anvendes på de leverede produkter, underretter leverandøren straks sin kunde herom.

5. Den i stk. 3 og 4 nævnte leverandørerklæring skal være maskinskrevet eller trykt ved anvendelse af et af de sprog, som aftalen er affattet på, i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor den er udfærdiget, og skal være forsynet med leverandørens personlige håndskrevne underskrift. Erklæringen kan også være håndskrevet; i så fald skal den være skrevet med blæk og med trykte bogstaver.

6. Den leverandør, som udfærdiger en erklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i det land, hvor erklæringen er udfærdiget, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de i erklæringen afgivne oplysninger er korrekte.

Artikel 28

Støttedokumenter

De i artikel 17, stk. 3, artikel 21, stk. 3, og artikel 27, stk. 6, omhandlede dokumenter, der benyttes som bevis for, at varer, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring, kan betragtes som varer med oprindelse i EØS og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, og at oplysningerne i en leverandørerklæring er korrekte, kan bl.a. omfatte følgende:

a) direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede produkter hos den pågældende eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans eksterne eller interne regnskab;

b) dokumenter, som beviser oprindelsesstatus for de materialer, der er benyttet ved fremstillingen af de omhandlede produkter, og som er udstedt eller udfærdiget i den kontraherende part, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med den pågældende kontraherende parts lovgivning;

c) dokumenter, som beviser den bearbejdning eller forarbejdning, der har fundet sted i EØS af materialer benyttet til fremstilling af de omhandlede produkter, og som er udstedt eller udfærdiget i den kontraherende part, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med den pågældende kontraherende parts lovgivning;

d) varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer, som beviser oprindelsesstatus for de materialer, der er benyttet ved fremstillingen af de omhandlede produkter, og som er udstedt eller udfærdiget i andre kontraherende parter i overensstemmelse med denne protokol;

e) leverandørerklæringer, som beviser den bearbejdning eller forarbejdning, der har fundet sted i EØS af materialer benyttet til fremstilling af de omhandlede produkter, og som er udfærdiget i andre kontraherende parter i overensstemmelse med denne protokol;

f) passende bevis for, at bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget uden for EØS i henhold til artikel 11, har fundet sted under overholdelse af de i denne artikel fastsatte betingelser.

Artikel 29

Opbevaring af bevis for oprindelse, leverandørerklæringer og støttedokumenter

1. En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst to år opbevare de i artikel 17, stk. 3, omhandlede dokumenter.

2. En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal i mindst to år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring samt de i artikel 21, stk. 3, omhandlede dokumenter.

3. En leverandør, der udfærdiger en leverandørerklæring, skal i mindst to år opbevare genparter af erklæringen og af den faktura, den følgeseddel eller det andet handelsdokument, som erklæringen knytter sig til, samt de i artikel 27, stk. 6, omhandlede dokumenter.

En leverandør, der udfærdiger en langtids-leverandørerklæring, skal i mindst to år opbevare genparter af erklæringen og af alle de fakturaer, følgesedler eller andre handelsdokumenter, der angår produkter, som er omfattet af den pågældende erklæring og sendt til den pågældende kunde, samt de i artikel 27, stk. 6, omhandlede dokumenter. Denne periode begynder på det tidspunkt, hvor langtidsleverandørerklæringens gyldighedsperiode udløber.

4. De toldmyndigheder i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst to år opbevare den i artikel 17, stk. 2, omhandlede anmodningsformular.

5. Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst to år opbevare de varecertifikater EUR.1 og de fakturaerklæringer, der fremlægges for dem.

Artikel 30

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem påtegningerne på et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring og påtegningerne på de dokumenter, der forevises toldstedet med henblik på varernes indklarering, medfører dette i sig selv ikke, at varecertifikat EUR.1 eller fakturaerklæringen er ugyldig, såfremt det på fyldestgørende måde godtgøres, at det pågældende dokument svarer til de frembudte varer.

2. Klare formelle fejl såsom maskinskrivningsfejl på et varecertifikat EUR.1, en fakturaerklæring eller en leverandørerklæring bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 31

Beløb udtrykt i ecu

1. Modværdien i udførselslandets nationale valuta af de beløb, der er udtrykt i ecu, fastsættes af udførselslandet og meddeles de øvrige kontraherende parter. Hvis beløbene er større end de tilsvarende beløb fastsat af indførselslandet, skal sidstnævnte land godtage dem, hvis varerne er faktureret i udførselslandets valuta. Hvis varerne er faktureret i en anden EF-medlemsstats eller EFTA-stats valuta, skal indførselslandet godtage det beløb, som meddeles af det pågældende land.

2. Til og med den 30. april 1998 udgør de beløb, der skal benyttes i en given national valuta, modværdien i den pågældende nationale valuta af de i ecu udtrykte beløb pr. 1. oktober 1992.

For hver efterfølgende periode af 5 års varighed undersøger Det Blandede EØS-Udvalg de i ecu udtrykte beløb og disses modværdi i EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes nationale valutaer på grundlag af ecu-vekselkurserne den første hverdag i oktober måned året før det år, i hvilket femårsperioden starter.

Som led i denne undersøgelse sikrer Det Blandede EØS-Udvalg, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i nogen national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i ecu udtrykte beløb.

AFSNIT VI

ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 32

Gensidig bistand

For at sikre en korrekt anvendelse af denne protokol yder de kontraherende parter gennem de kompetente toldmyndigheder hinanden gensidig bistand ved kontrollen med ægtheden af varecertifikater EUR.1, fakturaerklæringer og leverandørerklæringer og med rigtigheden af de oplysninger, der afgives i disse dokumenter.

Artikel 33

Kontrol af beviset for oprindelse

1. Efterfølgende undersøgelse af varecertifikater EUR.1 og fakturaerklæringer skal udføres stikprøvevis og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder har rimelig tvivl hvad angår sådanne dokumenters ægthed, de pågældende varers oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende varecertifikat EUR.1 og fakturaen, hvis den er blevet fremlagt, eller fakturaerklæringen eller en genpart af de nævnte dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af de materielle eller formelle elementer, der gør det berettiget at foretage en undersøgelse.

Til støtte for anmodningen om efterfølgende kontrol fremsender de samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i varecertifikat EUR.1 eller i fakturaerklæringen er ukorrekte.

3. Selve kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferenceordningen for de pågældende varer, medens de afventer resultatet af undersøgelsen, skal de tilbyde at frigive varerne til importøren med forbehold af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om undersøgelsen, skal underrettes om resultaterne af denne undersøgelse så hurtigt som muligt. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende varer kan betragtes som varer med oprindelse i EØS og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

Artikel 34

Undersøgelse af leverandørerklæringer

1. Efterfølgende undersøgelse af leverandørerklæringer eller langtids-leverandørerklæringer kan udføres stikprøvevis og i øvrigt når toldmyndighederne i det land, hvor der på baggrund af sådanne erklæringer er udstedt varecertifikater EUR.1 eller udfærdiget fakturaerklæringer, har rimelig tvivl hvad angår dokumentets ægthed eller korrektheden af de i dokumentet givne oplysninger.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1, skal toldmyndighederne i det ovennævnte land tilbagesende leverandørerklæringen samt fakturaen (fakturaerne), følgesedlen (følgesedlerne) eller det andet handelsdokument (de andre handelsdokumenter) angående de af denne erklæring omfattede produkter til toldmyndighederne i det land, hvor erklæringen er udfærdiget, i givet fald med angivelse af de materielle eller formelle elementer, der gør det berettiget at foretage en undersøgelse.

Til støtte for anmodningen om efterfølgende kontrol fremsender de samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i leverandørerklæringen er ukorrekte.

3. Selve kontrollen gennemføres af toldmyndighederne i det land, hvor leverandørerklæringen er udfærdiget. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af leverandørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. De toldmyndigheder, der har anmodet om undersøgelsen, skal underrettes om resultaterne af denne undersøgelse så hurtigt som muligt. Disse resultater skal klart vise, om de i leverandørerklæringen afgivne oplysninger er korrekte, og sætte dem i stand til at afgøre, om og i hvilken udstrækning denne leverandørerklæring kunne danne grundlag for udstedelse af et varecertifikat EUR.1 eller udfærdigelse af en fakturaerklæring.

Artikel 35

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med de i artikel 33 og 34 fastsatte kontrolprocedurer opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om en undersøgelse, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for undersøgelsens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges disse for Det Blandede EØS-Udvalg.

Artikel 36

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at få en præferenceordning for varer.

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

Artikel 37

Bestemmelser vedrørende Ceuta og Melilla

1. Udtrykkene »EØS« i denne protokol omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket »varer med oprindelse i EØS« omfatter ikke varer med oprindelse i Ceuta og Melilla.

2. Ved anvendelsen af protokol 49 til aftalen om varer med oprindelse i Ceuta og Melilla anvendes nærværende protokol med de fornødne ændringer, jf. dog de særlige betingelser i artikel 38.

Artikel 38

Særlige betingelser

1. Følgende betragtes som:

a) varer med oprindelse i Ceuta og Melilla:

i) varer, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla;

ii) varer, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og ved hvis fremstilling der er benyttet materialer, som ikke fuldt ud er fremstillet der, forudsat at disse varer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Ceuta og Melilla. Denne betingelse gælder dog ikke for materialer med oprindelse i EØS som omhandlet i denne protokol;

b) varer med oprindelse i EØS:

i) varer, der fuldt ud er fremstillet i EØS

ii) varer, der er fremstillet i EØS, og ved hvis fremstilling der er benyttet materialer, som ikke fuldt ud er fremstillet der, forudsat at disse varer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i EØS. Denne betingelse gælder dog ikke for materialer med oprindelse i Ceuta og Melilla som omhandlet denne protokol.

2. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt område.

3. Hvis et bevis for oprindelse, der er udstedt eller udfærdiget i henhold til denne protokol, angår varer med oprindelse i Ceuta og Melilla, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM«.

Hvad angår varecertifikat EUR.1, skal dette angives i rubrik 4 på certifikatet.

Hvad angår fakturaerklæringen, skal dette angives på det dokument, hvorpå erklæringen afgives.

4. Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

5. 15 finder ikke anvendelse på samhandelen mellem Ceuta og Melilla på den ene side og EFTAstaterne på den anden side.

TILLÆG I

INDLEDENDE NOTER TIL LISTEN I TILLÆG II

Note 1:

Listen indeholder for alle varer, der er omfattet af aftalen, regler for, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at disse varer kan betragtes som tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i henhold til artikel 4, stk. 1, i protokollen.

Note 2:

2.1. I de to første kolonner på listen beskrives den fremstillede vare. I første kolonne angives positionsnummer eller kapitel i Det Harmoniserede System, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

2.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle varer, der i henhold til Det Harmoniserede System tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

2.3. Når der er forskellige regler på listen for forskellige varer inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4.

2.4. Hvis der i forbindelse med en angivelse i de første to kolonner er specificeret en regel i både kolonne 3 og 4, kan eksportøren vælge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i kolonne 4. Hvis der ikke er angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3 anvendes.

Note 3:

3.1. Bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, i protokollen angående varer med oprindelsesstatus, der benyttes til fremstilling af andre varer, finder anvendelse, uanset om denne status er opnået på den fabrik, hvor disse varer benyttes, på en anden fabrik i samme land eller i et andet EØS-land.

Eksempel:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40% af varens pris ab fabrik, er fremstillet af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos. ex 7224.

Hvis smedningen er foretaget i EØS på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus,har den allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Smedningen anses så for at have oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om denne er fremstillet på samme fabrik, på en anden fabrik i samme land eller i et andet EØS-land. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

3.2. Reglen på listen er den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig og yderligere bearbejdning eller forarbejdning giver også oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende et sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke på et senere stadium.

3.3. Når det i en regel på listen specificeres, at en vare må fremstilles af mere end eet materiale, betyder det, at et hvilket som helst eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialer anvendes.

Eksempel:

I reglen for vævede stoffer i ex kapitel 50 til kapitel 55 hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at begge materialer skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

3.4. Når det i en regel på listen hedder, at en vare skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen naturligvis ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen (se også note 6.2 nedenfor angående tekstiler).

Eksempel:

Reglen angående tilberedte fødevarer under pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf helt specifikt er udelukket, er ikke til hinder for, at der kan anvendes mineralsalte, kemikalier og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

Dette gælder imidlertid ikke for varer, der - selv om de ikke må fremstilles af det bestemte materiale, som er nævnt på listen - på et tidligere fremstillingstrin må fremstilles af et materiale af samme art.

Eksempel:

Når en beklædningsgenstand i ex kapitel 62 er fremstillet af fiberdug, og sådanne artikler kun må tilvirkes af garn uden oprindelsesstatus, er det ikke muligt at anvende fiberdug, selv når fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde bør der som hovedregel anvendes materiale, der befinder sig på stadiet umiddelbart forud for garnfremstillingen, dvs. fiberstadiet.

3.5. Når der i en regel på listen angives to procenter som maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Heraf følger, at maksimumsværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus aldrig må være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte materialer, de gælder for.

Note 4:

4.1. »Naturlige fibre« anvendes på listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre. De er begrænset til stadiet, inden spinding foretages, herunder også affald, og omfatter medmindre andet er angivet også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

4.2. »Naturlige fibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003 såvel som uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101, 5102, 5103, 5104 og 5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301, 5302, 5303, 5304 og 5305.

4.3. »Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50 til 63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4.4. »Korte kemofibre« anvendes på listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501 til 5507.

Note 5:

5.1. Når der for en bestemt vare på listen er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af denne vare, og som sammenlagt udgør 10% eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (se også note 5.3 og 5.4 nedenfor).

5.2. Denne tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede varer, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke

- uld

- grove dyrehår

- fine dyrehår

- hestehår

- bomuld

- materialer til papirfremstilling og papir

- hør

- hamp

- jute og andre bastfibre

- sisal og andre agavefibre

- kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

- endeløse syntetiske fibre

- endeløse regenererede fibre

- korte syntetiske fibre

- korte regenererede fibre.

Eksempel:

Garn under henhørende pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre uden oprindelsesstatus, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10 vægtprocent af garnet.

Eksempel:

Vævet stof henhørende under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

Eksempel:

Tuftet tekstilstof henhørende under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun en blandet vare, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

Eksempel:

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor en blandet vare.

Eksempel:

Et tæppe med tufter, der er fremstillet af garn af regenererede fibre og bomuldsgarn og med en bagbeklædning af jute, er en blandet vare, fordi der er anvendt tre basistekstilmaterialer. Således kan materialer uden oprindelsesstatus, der indgår på et senere stadium i fremstillingen, end reglen tillader det, anvendes, forudsat at deres samlede vægt ikke overstiger 10% af vægten af tæppets tekstilmaterialer. Således kan både jutebagbeklædningen og/eller garnet af regenererede fibre indføres på dette fremstillingsstadium, forudsat at vægtbetingelserne er opfyldt.

5.3. For varer, hvori der indgår »garn fremstillet af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20% med hensyn til dette garn.

5.4. For varer, hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie, er tolerancen 30% med hensyn til denne strimmel.

Note 6:

6.1. For de tekstilvarer, der er markeret på listen med en fodnote, der henviser til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen på listen i kolonne 3 for den fremstillede vare, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end varen, og at deres værdi ikke overstiger 8% af varens pris ab fabrik.

6.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50 til 63, kan anvendes frit, uanset om de indeholder tekstilmaterialer eller ej.

Eksempel:

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand såsom benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, idet knapper ikke tariferes under kapitel 50 til 63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

6.3. Når der gælder en procentregel, skal der ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus, tages hensyn til værdien af de materialer, der ikke tariferes under kapitel 50 til 63.

Tillæg II

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at den fremstillede vare kan få oprindelsesstatus

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS-position   Varebeskrivelse    Bearbejdning eller for- 

                    arbejdning af materialer uden 

                    oprindelsesstatus, som giver 

                    den færdige vare oprindelses- 

                    status 

 --------------------------------------------------------------------- 

   (1)      (2)        (3)     eller  (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 0208   Andet kød og spise-  Fremstilling, ved 

       ligt slagteaffald   hvilken alle an- 

       af hval, fersk,    vendte materialer 

       kølet eller fros-   henhører under en 

       set          anden position 

                   end den færdige 

                   vare 

 Kapitel 3  Fisk og krebsdyr,   Fremstilling, ved 

       bløddyr og andre    hvilken alle an- 

       hvirvelløse vanddyr  vendte materialer, 

                   der henhører un- 

                   der kapitel 3, 

                   skal være fuldt 

                   ud fremstillet 

 ex 0403   Kærnemælk, koa-    Fremstilling, ved 

       guleret mælk og    hvilken: 

       fløde, yoghurt,    - alle anvendte 

       kefir og anden      materialer, der 

       fermenteret eller    henhører under 

       syrnet mælk og fløde,  kapitel 4, skal 

       aromatiseret eller    være fuldt ud 

       tilsat frugt, nødder   fremstillet 

       eller kakao      - alle anvendte 

                    frugtsafter (und- 

                    tagen ananas-, 

                    lime- eller grape- 

                    frugtsafter), der 

                    henhører under 

                    pos. 2009, alle- 

                    rede skal have 

                    oprindelsesstatus, 

                    og 

                   - værdien af alle 

                    anvendte mate- 

                    rialer, der hen- 

                    hører under kapitel 

                    17, ikke overstiger 

                    30% af den færdige 

                    vares pris ab fabrik 

 ex 0710 og  Sukkermajs (Zea    Fremstilling, ved hvil- 

 ex 0711   mays var.       ken alle anvendte mate- 

       saccharata)      rialer henhører under 

                  en anden position 

                  end den færdige vare 

 0901     Kaffe, rå eller    Fremstilling på basis 

       brændt, også kof-   af alle materialer 

       feinfri; skaller 

       og hinder af kaffe; 

       kaffeerstatning med 

       indhold af kaffe, 

       uanset blandings- 

       forholdet 

 0902     Te, også aroma-    Fremstilling på basis 

       tiseret        af alle materialer 

 ex 1302   Plantesafter og 

       planteekstrakter af 

       lakrids og humle; 

       pectinstoffer, 

       pectinater og 

       pectater; agar- 

       agar og andre 

       planteslimer og 

       gelatinerings- 

       midler, også mo- 

       dificerede, ud- 

       vundet af vege- 

       tabilske stoffer: 

       - Planteslimer    Fremstilling på basis 

        og gelaterings-   af ikke modificerede 

        midler, modi-    planteslimer og gela- 

        ficerede, ud-    teringsmidler 

        vundet af vege- 

        tabilske stoffer 

       - Andre varer     Fremstilling, ved 

                  hvilken værdien af 

                  alle anvendte mate- 

                  rialer ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex 1404   Bomuldslinters    Fremstilling, ved 

                  hvilken alle 

                  anvendte mate- 

                  rialer henhører 

                  under en anden 

                  position end den 

                  færdige vare 

 1504     Fedtstoffer og 

       olier udvundet af 

       fisk og havpatte- 

       dyr, samt frak- 

       tioner deraf, 

       også raffinerede, 

       men ikke kemisk 

       modificerede: 

       - Fraktioner i    Fremstilling på 

        fast form, af    basis af alle ma- 

        fiskeolier     terialer, der hen- 

        samt fedtstoffer  hører under pos. 

        og olier ud-    1504 

        vundet af hav- 

        pattedyr 

       - Andre varer     Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer, 

                  der henhører under 

                  kapitel 2 og 3, 

                  skal være fuldt ud 

                  fremstillet 

 ex 1516   Animalske og     Fremstilling, ved 

       vegetabilske fedt-  hvilken alle anvendte 

       stoffer og olier   materialer, der hen- 

       samt fraktioner    hører under kapitel 

       deraf, helt eller   2 og 3, skal være 

       delvis hydrerede,   fuldt ud fremstillet 

       interesterifi- 

       cerede, reesterifi 

       cerede eller 

       elaidiniserede, 

       også raffinerede, 

       men ikke på anden 

       måde bearbejdede, 

       fuldt ud fremstil- 

       let af fisk eller 

       havpattedyr 

 ex 1516   Hærdet ricinusolie  Fremstilling, ved 

       (såkaldt opalvoks)  hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position 

                  end den færdige 

                  vare 

 ex 1517   Margarine; spiselige Fremstilling, ved 

       blandinger eller   hvilken: 

       tilberedninger af   - alle anvendte ma- 

       animalske eller     terialer henhører 

       vegatabilske fedt-   under en anden 

       stoffer eller      position end den 

       olier eller af     færdige vare, og 

       fraktioner af for-  - alle anvendte ma- 

       forskellige fedt-    terialer, der hen- 

       stoffer og olier    hører under kapitel 

       fra dette kapitel,   4, skal være fuldt 

       undtagen spiselige   ud fremstillet 

       fedtstoffer og 

       olier eller frak- 

       tioner deraf hen- 

       hørende under 

       pos. 1516, med ind- 

       hold af mælkefedt 

       på over 10 vægt- 

       procent, men ikke 

       over 15 vægtprocent 

 ex 1518   Linoxyn        Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 ex 1519   Industrielle 

       monocarboxylfedt- 

       syrer; sure olier 

       fra raffinering; 

       industrielle fedt- 

       alkoholer, ikke 

       til dyrefoder 

       - Industrielle    Fremstilling, ved 

        monocarboxyl-    hvilken alle an- 

        fedtsyrer;     vendte materialer 

        sure olier fra   henhører under en 

        raffinering     anden position end 

                  den færdige vare 

       - Industrielle    Fremstilling på basis 

        fedtalkoholer    af alle materialer, 

                  herunder andre ma- 

                  terialer, der hen- 

                  hører under pos. 

                  1519 

 1520     Glycerol (glycerin), Fremstilling, ved 

       også kemisk ren;   hvilken alle an- 

       glycerolvand og    vendte materialer 

       glycerollud      henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 1521     Vegetabilsk voks   Fremstilling ved 

       (undtagen tri-    hvilken alle an- 

       glycerider), bivoks  vendte varer hen- 

       og anden insektvoks  hører under en 

       samt spermacet    anden position end 

       (hvalrav), også    den færdige vare 

       raffineret eller 

       farvet 

 1522     Degras; restpro-   Fremstilling, ved 

       dukter fra be-    hvilken alle an- 

       handling af fedt-   vendte materialer 

       stoffer, fede olier  henhører under en 

       eller animalsk og   anden position end 

       vegetabilsk voks   den færdige vare 

 ex 1603   Ekstrakter og saft  Fremstilling, ved 

       af hvalkød, fisk,   hvilken alle an- 

       krebsdyr, bløddyr   vendte materialer 

       eller andre hvirvel- der henhører under 

       løse vanddyr     kapitel 2 og 3, 

                  skal være fuldt ud 

                  fremstillet 

 1604     Fisk, tilberedt eller Fremstilling, ved 

       konserveret; kaviar  hvilken al anvendt 

       og kaviarerstatning  fisk og fiskerogn 

       tilberedt af fiske-  skal være fuldt ud 

       rogn         fremstillet 

 1605     Krebsdyr, bløddyr   Fremstilling, ved 

       og andre hvirvel-   hvilken alle an- 

       løse vanddyr,     vendte krebsdyr, 

       tilberedt eller kon- bløddyr og andre 

       serveret       hvirvelløse vand- 

                  dyr skal være 

                  fuldt ud frem- 

                  stillet 

 ex 1702   Kemisk ren lactose  Fremstilling på basis 

       og maltose      af alle materialer, 

                  herunder andre mate- 

                  rialer, der henhører 

                  under pos. 1702 

 1704     Sukkervarer uden   Fremstilling, ved 

       indhold af kakao   hvilken alle anvendte 

       (herunder hvid    varer henhører under 

       chokolade)      en anden position 

                  end den færdige vare, 

                  dog forudsat at 

                  værdien af alle 

                  andre anvendte ma- 

                  terialer henhørende 

                  under kapitel 17 ikke 

                  overstiger 30% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 1803     Kakaomasse, også   Fremstilling, ved 

       affedtet       hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 1804     Kakaosmør, kakaofedt Fremstilling, ved 

       og kakaoolie     hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 1805     Kakaopulver, ikke   Fremstilling, ved 

       tilsat sukker eller  hvilken alle an- 

       andre sødemidler   vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 1806     Chokolade og andre  Fremstilling, ved 

       tilberedte nærings-  hvilken alle an- 

       midler med indhold  vendte materialer 

       af kakao       henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare, 

                  dog forudsat at 

                  værdien af alle 

                  anvendte materialer, 

                  der henhører under 

                  kapitel 17, 

                  ikke overstiger 30% 

                  af den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 1901     Maltekstrakt; til- 

       beredte nærings- 

       midler fremstillet 

       af mel, af stivelse 

       eller maltekstrakt, 

       også tilsat kakao, 

       såfremt dette udgør 

       mindre end 50 

       vægtprocent, ikke 

       andetsteds tari- 

       feret; tilberedte 

       næringsmidler frem- 

       stillet af pro- 

       dukter henhørende 

       under pos. 0401 

       til 0404, også 

       tilsat kakao, så- 

       fremt dette udgør 

       mindre end 10 

       vægtprocent, ikke 

       andetsteds tariferet: 

       - Maltekstrakt    Fremstilling på basis 

                  af korn, der henhører 

                  under kapitel 10 

       - Andre varer     Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer hen- 

                  hører under en anden 

                  position end den 

                  færdige vare, dog 

                  forudsat at værdien 

                  af alle anvendte ma- 

                  terialer, der hen- 

                  hører under kapitel 

                  17, ikke overstiger 

                  30% af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

 ex 1902   Pastaprodukter,    Fremstilling, ved 

       også kogte eller med hvilken al anvendt 

       fyld (af kød eller  korn og varer deraf 

       andre varer) eller  (undtagen hård hvede 

       på anden måde til-  og heraf fremstil- 

       beredt, f.eks.    lede produkter) skal 

       spaghetti, makaroni, være fuldt ud frem- 

       nudler, lasagne,   stillet 

       gnocchi, ravioli, 

       cannelloni - 

       bortset fra varer, 

       der indeholder 

       over 20 vægtprocent 

       af pølser, kød 

       eller slagteaffald 

       af enhver art, blod 

       eller alle kombi- 

       nationer heraf; 

       couscous, også til- 

       beredt 

 1903     Tapioka og tapioka-  Fremstilling på basis 

       erstatninger frem-  af alle materialer, 

       stillet af stivelse, undtagen kartoffel- 

       i form af flager,   stivelse, der hen- 

       gryn, perlegryn,   hører under pos. 

       sigtemel o.lign.   1108 

 1904     Varer fremstillet 

       ved ekspandering 

       eller ristning af 

       korn eller korn- 

       produkter (f.eks. 

       corn flakes); korn 

       (kerner) undtagen 

       majs, forkogt eller 

       på anden måde til- 

       beredt 

       - Uden indhold af 

        kakao 

       - Korn (kerner),   Fremstilling på 

        undtagen majs,   basis af alle ma- 

        forkogt eller på  terialer, undtagem 

        anden måde til-   korn og kolber af 

        beredt       sukkermajs, til- 

                  beredt eller kon- 

                  serveret, hen- 

                  hørende under pos. 

                  2001, 2004 og 2005, 

                  og sukkermajs, 

                  også kogt i vand 

                  eller dampkogte, 

                  henhørende under 

                  pos. 0710 

       - Andre varer     Fremstilling, ved 

                  hvilken 

                  - al anvendt korn 

                   og mel (und- 

                   tagen majs af 

                   arten »Zea 

                   Indurata« samt 

                   hård hvede og 

                   heraf frem- 

                   stillede pro- 

                   dukter) skal 

                   være fuldt ud 

                   fremstillet og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte mate- 

                   rialer hen- 

                   hørende under 

                   kapitel 17 

                   ikke overstiger 

                   30% af den fær- 

                   dige vares pris 

                   ab fabrik 

       - Med indhold af   Fremstilling på 

        kakao        basis af mate- 

                  rialer, der ikke 

                  henhører under 

                  pos. 1806, dog for- 

                  udsat at værdien af 

                  alle anvendte mate- 

                  rialer henhørende 

                  under kapitel 17 

                  ikke overstiger 30% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

 1905     Brød, wienerbrød,   Fremstilling på 

       kager, kiks og andet basis af alle ma- 

       bagværk, også tilsat terialer, undtagen 

       kakao; kirkeoblater, materialer, der 

       oblatkapsler til   henhører under 

       lægemidler, segl-   kapitel 11 3) 

       oblater og lignende 

       varer af mel eller 

       stivelse 

 ex 2001   Sukkermajs (Zea mays Fremstilling, ved 

       var. saccharata),   hvilken alle an- 

       tilberedt eller kon- vendte materialer 

       serveret med eddike  henhører under en 

       eller eddikesyre;   anden position end 

       yamsrødder, søde   den færdige vare 

       kartofler og lignende 

       spiselige dele af 

       planter med indhold 

       af stivelse på 5 

       vægtprocent, til- 

       beredt eller kon- 

       serveret med eddike 

       eller eddikesyre 

 ex 2002   Tomater, tilberedt  Fremstilling, ved 

       eller konserveret   hvilken alle an- 

       på anden måde end   vendte tomater, 

       med eddike eller   der henhører 

       eddikesyre, ikke   under kapitel 7 

       hele eller i stykker og 20, allerede 

                  skal have op- 

                  rindelsesstatus 

 ex 2004 og  Kartofler i form af  Fremstilling, ved 

 ex 2005   mel eller flager,   hvilken alle an- 

       tilberedt eller kon- vendte materialer 

       serveret på anden   henhører under en 

       måde end med eddike  anden position end 

       eller eddikesyre;   den færdige vare 

       sukkermajs (Zea 

       mays var. sac- 

       charata), tilberedt 

       eller konserveret 

       på anden måde end 

       med eddike eller 

       eddikesyre 

 2007     Syltetøj, frugtgele, Fremstilling, ved 

       marmelade, frugt   hvilken: 

       eller nøddepure samt - alle anvendte ma- 

       frugt- eller nødde-   terialer hen- 

       demos, fremstillet   hører under en 

       ved kogning eller    anden position 

       anden varme-      end den færdige 

       behandling, også    vare, og 

       tilsat sukker eller  - værdien af alle 

       andre sødemidler    anvendte mate- 

                   rialer, der hen- 

                   hører under 

                   kapitel 17, ikke 

                   overstiger 30% 

                   af den færdige 

                   vares pris 

                   ab fabrik 

 ex 2008   Jordnøddesmør; blan- Fremstilling, ved 

       dinger baseret på   hvilken alle an- 

       korn; palmehjerter;  den position end 

       majs, undtagen    den færdige vare 

       sukkermajs (Zea 

       mays var. 

       saccharata) 

 2101     Ekstrakter, es-    Fremstilling, ved 

       senser og koncen-   hvilken alle an- 

       trater af kaffe,   vendte materialer 

       te eller mate samt  henhører under en 

       varer tilberedt på  anden position end 

       basis af disse pro-  den færdige vare 

       dukter eller på 

       basis af kaffe, te 

       eller mate; brændt 

       cikorie og andre 

       brændte kaffe- 

       erstatninger samt 

       ekstrakter, es- 

       senser og koncen- 

       trater deraf 

 ex 2102   Levende gær, und-   Fremstilling, ved 

       tagen bagegær, ikke  hvilken alle an- 

       til dyrefoder;    vendte materialer 

       inaktiv gær, ikke   henhører under en 

       til dyrefoder; andre anden position 

       encellede mikro-   end den færdige 

       organismer, døde,   vare 

       ikke til dyrefoder; 

       tilberedte bagepulvere 

 2103     Saucer samt til- 

       beredninger til 

       fremstilling deraf; 

       sammensatte smags- 

       præparater; senneps- 

       mel og tilberedt 

       sennep: 

       - Saucer samt til-  Fremstilling, ved 

        beredninger til   hvilken alle an- 

        fremstilling deraf; vendte materialer 

        sammensatte smags- henhører under en 

        præparater     anden position end 

                  den færdige vare, 

                  dog kan sennepsmel 

                  eller tilberedt 

                  sennep anvendes 

       - Sennepsmel og til- Fremstilling på 

        beredt sennep    basis af alle 

                  materialer 

 2104     Supper og bouillon 

       samt tilberedninger 

       til fremstilling 

       deraf; homogeni- 

       serede sammensatte 

       næringsmidler: 

       - Supper og bouil-  Fremstilling på 

        lon samt tilbe-   basis af alle ma- 

        redninger til frem- terialer undtagen 

        stilling deraf   tilberedte eller 

                  konserverede grøn- 

                  sager, der hen- 

                  hører under pos. 

                  2002 til 2005 

       - Homogeniserede   Fremstilling, ved 

        sammensatte næ-   hvilken alle an- 

        ringsmidler     vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 2105     Konsumis, også med  Fremstilling, ved 

       indhold af kakao   hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 ex 2106   Tilberedte nærings-  Fremstilling, ved 

       midler, ikke andet-  hvilken alle an- 

       steds tariferet    vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 2201     Vand, herunder na-  Fremstilling, ved 

       turligt eller kun-  hvilken al vand, 

       stigt mineralvand,  der henhører un- 

       og vand tilsat kul-  der kapitel 22, 

       syre, ikke tilsat   allerede skal 

       sukker eller andre  have oprindelses- 

       sødemidler og ikke  status 

       aromatiseret; is og 

       sne 

 2203     Øl          Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 2205     Vermouth og anden   Fremstilling, ved 

       vin af friske     hvilken alle an- 

       druer, tilsat aroma- vendte druer eller 

       tiske planter eller  varer deraf skal 

       aromastoffer     være fuldt ud 

                  fremstillet 

 ex 2208   Ethanol (ethyl- 

       alkohol), ikke dena- 

       tureret, med et 

       alkoholindhold på 

       under 80% vol; 

       spiritus, likør 

       og andre spiritus- 

       holdige drikkevarer: 

       - Ouzo        Fremstilling: 

                  - på basis af ma- 

                   terialer, der 

                   ikke henhører un- 

                   der pos. 2207 og 

                   2208, og 

                  - ved hvilken alle 

                   anvendte druer 

                   eller varer deraf 

                   skal være fuldt 

                   ud fremstillet 

       - Andre varer     Fremstilling: 

                  - på basis af ma- 

                   terialer, der 

                   ikke henhører 

                   under pos. 2207 

                   og 2208, og 

                  - ved hvilken alle 

                   anvendte druer 

                   eller varer der- 

                   af skal være 

                   fuldt ud frem- 

                   stillet eller 

                   såfremt alle 

                   andre anvendte 

                   materialer al- 

                   lerede har op- 

                   rindelsesstatus, 

                   må der anvendes 

                   arrak, som højst 

                   må udgøre 5 rum- 

                   fangsprocent af 

                   varen 

 2209     Eddike og eddikeer-  Fremstilling, ved 

       statninger frem-   hvilken: 

       stillet af eddikesyre - alle anvendte ma- 

                   terialer hen- 

                   hører under en 

                   anden position 

                   end den færdige 

                   vare, og 

                  - alle anvendte 

                   druer eller va- 

                   rer deraf skal 

                   være fuldt ud 

                   fremstillet 

 ex 2301   Hvalkød; mel, pulver Fremstilling, ved 

       og piller (pellets)  hvilken alle an- 

       af fisk, krebsdyr,  vendte materialer 

       bløddyr eller andre  der henhører un- 

       hvirvelløse vanddyr  der kapitel 2 og 

                  3, skal være 

                  fuldt ud frem- 

                  stillet 

 ex 2309   »Solubles« af fisk  Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer, 

                  der henhører under 

                  kapitel 3, skal 

                  være fuldt ud frem- 

                  stillet 

 ex Kap. 25  Salt; svovl; jord-  Fremstilling, ved 

       og stenarter; gips,  hvilken alle an- 

       kalk og cement;    vendte materialer 

       undtagen produkter  henhører under en 

       henhørende under   anden position end 

       pos.         den færdige vare 

       ex 2504, ex 2515, 

       ex 2516, ex 2518, 

       ex 2519, ex 2520, 

       ex 2524, ex 2525 og 

       ex 2530, for hvilke 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

 ex 2504   Naturlig krystal-   Berigelse af kul- 

       linsk grafit med   indholdet, rens- 

       beriget kulindhold,  ning og maling af 

       renset og malet    af krystallinsk 

                  rågrafit 

 ex 2515   Marmor, groft til-  Tildannelse, også 

       dannet, også ved   ved savning, af 

       savning til blokke  marmor (eventuelt 

       eller til kvadratiske allerede udsavet), 

       eller rektangulære  af tykkelse over 

       plader, af tykkelse  25 cm 

       højst 25 cm 

 ex 2516   Granit, porfyr,    Tildannelse, også 

       basalt, sandsten og  ved savning, af 

       andre monument-    sten (eventuelt 

       eller bygningssten,  allerede udsavet), 

       groft tildannet,   af tykkelse over 

       også ved savning,   25 cm 

       til blokke eller til 

       kvadratiske eller 

       rektangulære plader, 

       af tykkelse højst 

       25 cm 

 ex 2518   Dolomit        Brænding af ikke- 

                  brændt dolomit 

 ex 2519   Naturlig magnesium-  Fremstilling, ved 

       carbonat (magnesit), hvilken alle an- 

       knust og pakket i   vendte materialer 

       lufttætte beholdere, henhører under en 

       og magnesiumoxid,   anden position end 

       også rent, dog ikke  den færdige vare. 

       smeltet eller død-  Dog må der an- 

       brændt (sintret)   vendes naturlig 

       magnesia       magnesiumcarbonat 

                  (magnesit) 

 ex 2520   Gips, særlig til-   Fremstilling, ved 

       beredt til dental-  hvilken værdien af 

       brug         alle anvendte ma- 

                  terialer ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex 2524   Asbestfibre, rå    Fremstilling på 

                  basis af asbest- 

                  malm (asbest- 

                  koncentrat) 

 ex 2525   Glimmerpulver     Maling af glimmer 

                  og glimmeraffald 

 ex 2530   Brændte eller     Brænding eller 

       pulveriserede jord-  knusning af jord- 

       pigmenter       pigmenter 

 Kapitel 26  Malme, slagger og   Fremstilling, ved 

       aske         hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 ex Kap. 27  Mineralske olier og  Fremstilling, ved 

       produkter af deres  hvilken alle an- 

       destillering;     vendte materialer 

       bituminøse mate-   henhører under en 

       rialer, mineralsk   anden position end 

       voks; undtagen    den færdige vare 

       produkter henhørende 

       under pos. ex 2707 

       og 2709 til 2715, 

       for hvilke de 

       gældende regler er 

       anført nedenfor 

 ex 2707   Lignende olier som  Disse færdigvarer 

       mineralolier, frem-  er omfattet af til- 

       stillet ved destil-  læg VII 

       lation af højtem- 

       peraturtjære fra 

       stenkul, for så 

       vidt deres indhold 

       af aromatiske be- 

       standdele, beregnet 

       efter vægt, er 

       større end deres 

       indhold af ikke- 

       aromatiske bestand- 

       dele, og af hvilke 

       der ved destil- 

       lation op til 250 

       graderC overde- 

       stilleres mindst 65 

       rumfangsprocent 

       (herunder blandinger 

       af benzin og benzen), 

       til anvendelse som 

       brændstof 

 2709 til   Mineralolier udvundet Disse færdigvarer 

 2715     ved destillation    er omfattet af til- 

       deraf; bituminøse   læg VII 

       substanser, mineralsk 

       voks 

 ex Kap. 28  Uorganiske kemi-   Fremstilling, ved  Fremstilling 

       kalier; uorganiske  hvilken alle an-   ved hvilken 

       eller organiske for- vendte materialer  værdien af 

       bindelser af ædle   henhører under en  alle an- 

       metaller, af sjældne anden position end  vendte mate- 

       jordarters metaller, den færdige vare   terialer ikke 

       af radioaktive grund- Materialer, der   overstiger 

       stoffer og af iso-  henhører under    40% af den 

       toper; undtagen    samme position, må  færdige vares 

       produkter henhørende dog anvendes, for-  pris ab fa- 

       under pos. ex 2811,  udsat at deres    brik 

       ex 2833 og ex 2840,  værdi ikke over- 

       for hvilke de gæl-  stiger 20% af den 

       dende regler er    færdige vares pris 

       anført nedenfor    ab fabrik 

 ex 2811   Svovltrioxid     Fremstilling på   Fremstilling, 

                  basis af svovl-   ved hvilken 

                  dioxid        værdien af 

                             alle anvendte 

                             varer ikke 

                             overstiger 

                             40% af den 

                             færdige va- 

                             res pris ab 

                             fabrik 

 ex 2833   Aluminiumsulfat    Fremstilling, ved 

                  hvilken værdien 

                  af alle anvendte 

                  materialer ikke 

                  overstiger 50% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 ex 2840   Natriumperborat    Dinatriumtetra-   Fremstilling, 

                  borat pentahydrat  ved hvilken 

                             værdien af 

                             alle anvendte 

                             materialer 

                             ikke over- 

                             stiger 40% 

                             af den fær- 

                             dige vares 

                             pris ab fa- 

                             brik 

 ex Kap. 29  Organiske kemi-    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       kalier; undtagen pro- hvilken alle an-   ved hvilken 

       dukter henhørende   vendte materialer  værdien af 

       under pos. ex 2901,  henhører under en  alle anvendte 

       ex 2902, ex 2905,   anden position end  materialer 

       2915, 2932, 2933 og  den færdige vare.  ikke oversti- 

       2934, for hvilke de  Materialer, der hen- ger 40% af 

       gældende regler er  hører under samme  den færdige 

       anført nedenfor    me position, må dog vares pris 

                  anvendes, forudsat  ab fabrik 

                  at deres værdi 

                  ikke overstiger 

                  20% af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

 ex 2901   Acycliske carbon-   Disse færdigvarer er 

       hybrider, til an-   omfattet af tillæg 

       vendelse som brænd-  VII 

       stof 

 ex 2902   Cycloalkaner og    Disse færdigvarer 

       cycloalkener (und-  er omfattet af til- 

       tagen azulener),   læg VII 

       benzen, toluen og 

       xylen, til anven- 

       delse som brændstof 

 ex 2905   Metalalkoholater af  Fremstilling på   Fremstilling, 

       alkoholer henhørende basis af alle ma-  ved hvilken 

       under denne position terialer, her-    værdien af 

       og af ethanol eller  under andre mate-  alle anvend- 

       glycerol       rialer, der hen-   te materialer 

                  hører under pos.   ikke oversti- 

                  2905. Dog må me-   ger 40% af 

                  talalkoholater    den færdige 

                  henhørende under   vares pris ab 

                  denne position    fabrik 

                  anvendes, forudsat 

                  at deres værdi ikke 

                  overstiger 20% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 2915     Mættede acycliske   Fremstilling på   Fremstilling, 

       monocarboxylsyrer og basis af alle ma-  ved hvilken 

       deres anhydrider,   terialer. Værdien  værdien af 

       halogenider, pero-  af alle anvendte   alle anvendte 

       xider og peroxysyrer; materialer, der   materialer 

       halogen-, sulfo-,   henhører under    ikke oversti- 

       nitro- og nitro-   pos. 2915 og 2916,  ger 40% af 

       oderivater deraf   må dog ikke over-  den færdige 

                  stige 20% af den   vares pris 

                  færdige vares pris  ab fabrik 

                  ab fabrik 

 2932     Heterocycliske for- 

       bindelser udeluk- 

       kende med oxygen 

       som heteroatom(er): 

       - Indre ethere og   Fremstilling på   Fremstilling, 

        halogen-, sulfo-,  basis af alle ma-  ved hvilken 

        nitro- og nitro-   terialer. Værdien  værdien af 

        soderivater deraf  af alle anvendte   alle anvendte 

                  materialer, der   materialer 

                  henhører under    ikke over- 

                  pos. 2909, må dog  stiger 40% af 

                  ikke overstige 20%  den færdige 

                  af den færdige    vares pris 

                  vares pris ab    ab fabrik 

                  fabrik 

       - Cycliske acetaler  Fremstilling på   Fremstilling, 

        og indre hemiace-  basis af alle    ved hvilken 

        taler samt halo-  materialer      værdien af 

        gen-, sulfo-,              alle anvendte 

        nitro- og nitro-             materialer 

        soderivater deraf            ikke over- 

                             stiger 40% 

                             af den fær- 

                             dige vares 

                             pris ab fa- 

                             brik 

       - Andre varer     Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                  hvilken alle an-   ved hvilken 

                  vendte materialer  værdien af 

                  henhører under en  alle anvendte 

                  anden position end  materialer 

                  den færdige vare.  ikke oversti- 

                  Materialer, der   ger 40% af 

                  henhører under samme den færdige 

                  position, må dog   vares pris 

                  anvendes, forudsat  ab fabrik 

                  at deres værdi ikke 

                  overstiger 20% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 2933     Heterocycliske for-  Fremstilling på   Fremstilling, 

       bindelser udelukkende basis af alle ma-  ved hvilken 

       med nitrogen som   terialer. Værdien  værdien af 

       heteroatom(er);    af alle anvendte   alle anvendte 

       nucleinsyrer og    materialer, der   materialer 

       derds salte      henhører under    ikke oversti- 

       pos. 2932 og 2933,  pos. 2932 og 2933,  ger 40% af 

                  må dog ikke over-  den færdige 

                  stige 20% af den   vares pris 

                  færdige vares pris  ab fabrik 

                  ab fabrik 

 2934     Andre heterocycliske Fremstilling på   Fremstilling, 

       forbindelser     basis af alle ma-  ved hvilken 

                  terialer. Værdien af værdien af 

                  alle anvendte ma-  alle anvendte 

                  terialer, der hen-  materialer 

                  hører under pos.   ikke over- 

                  2932, 2933 og 2934, stiger 40% 

                  må dog ikke over-  af den fær- 

                  stige 20% af den   dige vares 

                  færdige vares pris  pris ab fa- 

                  ab fabrik      brik 

 ex Kap. 30  Pharmaceutiske    Fremstilling ved 

       produkter; undtagen  hvilken alle an- 

       produkter henhørende vendte materialer 

       under pos. 3002, 3003 henhører under 

       og 3004, for     en anden position 

       hvilke de gældende  end den færdige 

       regler er anført   vare. Materialer, 

       nedenfor       der henhører under 

                  samme position, 

                  må dog anvendes, 

                  forudsat at deres 

                  værdi ikke over- 

                  stiger 20% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 3002     Menneskeblod; 

       dyreblod tilberedt 

       til terapeutisk, 

       profylaktisk eller 

       diagnostisk brug; 

       antisera og andre 

       blodbestanddele; 

       vacciner, toksiner, 

       mikroorganisme- 

       kulturer (undtagen 

       gær) samt lignende 

       produkter: 

       - Varer bestående   Fremstilling på 

        af mindst to pro-  basis af alle ma- 

        dukter, der er   terialer, herunder 

        blandet til tera-  andre materialer, 

        peutisk eller pro- der henhører under 

        fylaktisk brug,   pos. 3002. Materi- 

        eller ublandede   alerne i denne be- 

        produkter til    beskrivelse kan 

        samme brug, i    også anvendes, 

        doseret stand    forudsat at deres 

        eller i former   værdi ikke over- 

        eller pakninger   stiger 20% af den 

        til detailsalg   færdige vares pris 

                  ab fabrik 

       - Andre varer: 

       - Menneskeblod    Fremstilling på 

                  basis af alle ma- 

                  terialer, herunder 

                  andre materialer, 

                  der henhører under 

                  pos. 3002. Materi- 

                  alerne i denne be- 

                  skrivelse kan også 

                  anvendes, forudsat 

                  at deres værdi 

                  ikke overstiger 

                  20% af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

       - Dyreblod tilberedt Fremstilling på 

        til terapeutisk   basis af alle ma- 

        eller profylaktisk terialer, herunder 

        brug        andre materialer, 

                  der henhører under 

                  pos. 3002. Ma- 

                  terialerne i denne 

                  beskrivelse kan 

                  også anvendes, 

                  forudsat at deres 

                  værdi ikke over- 

                  stiger 20% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

       - Blodbestanddele,  Fremstilling på 

        undtagen antisera; basis af alle ma- 

        hæmoglobin og    terialer, herunder 

        serumglobuliner   andre materialer, 

                  der henhører under 

                  pos. 3002. Materi- 

                  alerne i denne be- 

                  skrivelse kan også 

                  anvendes, forudsat 

                  at deres værdi ikke 

                  overstiger 20% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

       - Hæmoglobin, blod-  Fremstilling på 

        globuliner og    basis af alle ma- 

        serumglobuliner   terialer, herunder 

                  andre materialer, 

                  der henhører under 

                  pos. 3002. Ma- 

                  terialerne i denne 

                  beskrivelse kan 

                  også anvendes, 

                  forudsat at deres 

                  værdi ikke over- 

                  stiger 20% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af alle ma- 

                  terialer, herunder 

                  andre materialer, 

                  der henhører under 

                  pos. 3002. Materi- 

                  alerne i denne be- 

                  skrivelse kan også 

                  anvendes, forudsat 

                  at deres værdi 

                  ikke overstiger 

                  20% af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

 3003 og   Lægemidler (und-   Fremstilling, ved 

 3004     tagen produkter    hvilken: 

       henhørende under   - alle anvendte 

       pos. 3002, 3005     materialer hen- 

       eller 3006)       hører under en 

                   anden position 

                   end den færdige 

                   vare. Materi- 

                   aler, der hen- 

                   hører under pos. 

                   3003 eller 3004, 

                   må dog anvendes, 

                   forudsat at 

                   deres samlede 

                   værdi ikke over- 

                   stiger 20% af 

                   den færdige va- 

                   res pris ab 

                   fabrik, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte materi- 

                   aler ikke over- 

                   stiger 50% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex Kap. 31  Gødningsstoffer, und-  Fremstilling, ved Fremstilling, 

       tagen produkter hen-  hvilken alle an-  ved hvilken 

       hørende under pos.   vendte materialer værdien af 

       ex 3105, for hvilken  henhører under en alle anvendte 

       den gældende regel er  anden position   materialer 

       anført nedenfor     end den færdige  ikke oversti- 

                   vare. Materialer, ger 40% af 

                   der henhører un-  den færdige 

                   der samme posi-  vares pris 

                   tion, må dog an-  ab fabrik 

                   vendes, forudsat 

                   at deres værdi 

                   ikke overstiger 

                   20% af den fær- 

                   dige vares pris 

                   ab fabrik 

 ex 3105   Mineralske eller ke- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       miske gødningsstoffer hvilken:       ved hvilken 

       indeholdende to eller - alle anvendte ma- værdien af 

       tre af gødnings-    terialer henhører alle anvendte 

       elementerne nitrogen,  under en anden   materialer 

       phosphor og kalium;   position end den  ikke over- 

       andre gødnings-     færdige vare.   stiger 40% af 

       stoffer; varer hen-   Materialer, der  den færdige 

       hørende under dette   henhører under   vares pris 

       kapitel, i form af   samme position   ab fabrik 

       tabletter eller lig-  må dog anvendes, 

       nende eller i pak-   forudsat at deres 

       ninger af bruttovægt  værdi ikke over- 

       10 kg og derunder,   stiger 20% af den 

       undtagen:        færdige vares 

       - Natriumnitrat     pris ab fabrik 

       - Calciumcyanamid   - værdien af alle 

       - Kaliumsulfat     anvendte mate- 

       - Kalium        rialer ikke 

       - magnesiumsulfat    overstiger 50% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 ex Kap. 32  Garve- og farvestof-  Fremstilling, ved Fremstilling, 

       ekstrakter; garve-   hvilken alle an-  ved hvilken 

       syrer og derivater   vendte materialer værdien af 

       deraf; pigmenter og   henhører under en alle anvendte 

       andre farvestoffer;   anden position end materialer 

       maling og lakker; kit, den færdige vare. ikke over- 

       spartelmasse o.lign.;  Materialer, der  stiger 40% 

       trykfarver, blæk og   henhører under   af den fær- 

       tusch; undtagen pro-  samme position,  dige vares 

       dukter henhørende    må dog anvendes,  pris ab 

       under pos. ex 3201 og  forudsat at    fabrik 

       3205, for hvilke de   deres værdi ikke 

       gældende regler er   overstiger 20% 

       anført nedenfor     af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 ex 3201   Garvesyrer (tanniner)  Fremstilling på  Fremstilling, 

       samt salte, ethere,   basis af garve-  ved hvilken 

       estere og andre deri-  stofekstrakter   værdien af 

       vater deraf       af vegetabilsk   alle anvendte 

                   oprindelse     materialer 

                             ikke over- 

                             stiger 40% 

                             af den fær- 

                             dige vares 

                             pris ab fa- 

                             brik 

 3205     Substratpigmenter;  Fremstilling på   Fremstilling, 

       præparater som nævnt baiss af alle ma-  ved hvilken 

       i bestemmelse 3 til  terialer undtagen  værdien af 

       dette kapitel, på   materialer, der   alle anvendte 

       basis af substrat-  henhører under pos. materialer 

       pigenter 4)      3203, 3204 og 3205. ikke over- 

                  Materialer, der   stiger 40% af 

                  henhører under pos. den færdige 

                  3205, må dog an-   vares pris 

                  vendes, forudsat at ab fabrik 

                  deres værdi ikke 

                  overstiger 20% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 ex Kap. 33  Flygtige vegetabilske Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       olier og resinoider; hvilken alle an-   ved hvilken 

       parfumevarer, kos-  vendte materialer  værdien af 

       metik og toilet-   henhører under en  alle anvendte 

       midler; undtagen   anden position end  materialer 

       produkter henhørende den færdige vare.  ikke oversti- 

       under pos. 3301, for Materialer, der   ger 40% af 

       hvilken den gældende henhører under sam- den færdige 

       regel er anført    me position, må   vares pris ab 

       nedenfor       dog anvendes, for-  fabrik 

                  udsat at deres værdi 

                  ikke overstiger 

                  20% af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

 3301     Flygtige vegeta-   Fremstilling på   Fremstilling, 

       bilske olier (også  basis af alle ma-  ved hvilken 

       befriet for ter-   terialer, herunder  værdien af 

       pener), også i    materialer, der   alle anvendte 

       fast form; re-    hidrører fra den   materialer 

       sinoider; koncen-   anden »gruppe«    ikke over- 

       trater af flygtige  under denne posi-  stiger 40% 

       vegetabilske olier  tion. 5) Materi-   af den fær- 

       i fedtstoffer, ikke- aler, der hen-    dige vares 

       flygtige olier, voks hører under samme  pris ab 

       eller lignende frem- gruppe, må dog an-  fabrik 

       kommet ved enfleurage vendes, forudsat 

       eller maceration;   at deres værdi 

       terpenholdige bi-   ikke overstiger 

       produkter fra be-   20% af den færdige 

       handling af      vares pris ab fabrik 

       flygtige vegeta- 

       bilske olier; vand- 

       fase fra vanddamp- 

       destillation af 

       flygtige vegeta- 

       bilske olier samt 

       vandige opløsninger 

       af sådanne olier 

 ex Kap. 34  Sæbe, organiske over- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       fladeaktive stoffer  hvilken alle an-   ved hvilken 

       samt vaske- og ren-  vendte materialer  værdien af 

       gøringsmidler; smøre- henhører under en  alle anvendte 

       midler, syntetisk   anden position    materialer 

       voks og tilberedt   end den færdige   ikke over- 

       voks, pudse- og    vare. Materialer,  stiger 40% af 

       skuremidler, lys og  der henhører under  den færdige 

       lignende produkter;  samme position,   vares pris 

       dentalvoks og andre  må dog anvendes,   ab fabrik 

       dentalpræparater på  forudsat at deres 

       basis af gips; und-  værdi ikke over- 

       tagen produkter    stiger 20% af den 

       henhørende under pos. færdige vares pris 

       ex 3403 og 3404,   ab fabrik 

       for hvilke de gæl- 

       dende regler er an- 

       ført nedenfor 

 ex 3403   Tilberedte smøre-   Disse færdigvarer 

       midler, med indhold  er omfattet af 

       af olier udvundet af tillæg VII 

       jordolie eller af rå 

       olier hidrørende fra 

       bituminøse mine- 

       raler, forudsat at 

       de udgør mindre end 

       70 vægtprocent deraf 

 3404     Syntetisk voks og   Disse færdigvarer 

       tilberedt voks:    er omfattet af til- 

       - På basis af paraf- læg VII 

        fin, jordolievoks 

        eller voks udvundet 

        af bituminøse 

        mineraler, slack- 

        voks eller 

        scale-voks 

       - Andre varer     Fremstilling på   Fremstilling, 

                  basis af alle mate- ved hvilken 

                  rialer, undtagen:  værdien af 

                  - hydrerede olier,  alle anvendte 

                   der har karakter  materialer 

                   af voks, som hen- ikke over- 

                   hører under pos.  stiger 40% 

                   1516        af den fær- 

                  - fedtsyrer, ikke  dige vares 

                  - fedtsyrer, ikke  pris ab 

                   kemisk definerede fabrik 

                   eller industriel- 

                   le fedtalko- 

                   holer, der har 

                   karakter af voks, 

                   som henhører 

                   under pos. 

                   1519 

                  - materialer, der 

                   henhører under 

                   pos. 3404 

                  Disse materialer må 

                  dog anvendes, for- 

                  udsat at deres 

                  værdi ikke over- 

                  stiger 20% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex Kap. 35  Proteiner; modifi-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       ceret stivelse; lim  hvilken alle an-   ved hvilken 

       og klister; enzymer; vendte materialer  værdien af 

       undtagen produkter  henhører under en  alle anvendte 

       henhørende under pos. anden position end  materialer 

       3501, 3502, 3505 og  den færdige vare.  ikke oversti- 

       ex 3507. Reglerne for Materialer, der hen- ger 40% af 

       produkter henhørende hører under samme  den færdige 

       under pos. ex 3502,  position, må dog   vares pris 

       ex 3505 og ex 3507  anvendes, forudsat  ab fabrik 

       er anført nedenfor  at deres værdi 

                  ikke overstiger 

                  20% af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

 ex 3502   Ægalbumin, uegnet   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       eller som skal gøres hvilken alle an-   ved hvilken 

       uegnet til menneske- vendte materialer  værdien af 

       føde; mælkealbumin  henhører under en  alle anvendte 

       (lactalbumin), uegnet anden position end  materialer 

       eller som skal gøres den færdige vare.  ikke oversti- 

       uegnet til menneske- Materialer, der   ger 40% af 

       føde         henhører under samme den færdige 

                  position, må dog an- vares pris 

                  vendes, forudsat at ab fabrik 

                  deres værdi ikke 

                  overstiger 20% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 ex 3505   Dextrin og anden mo- Fremstilling på   Fremstilling, 

       dificeret stivelse,  basis af alle,    ved hvilken 

       undtagen stivelse,  materialer, und-   værdien af 

       esterificeret eller  tagen materialer,  alle anvendte 

       etherificeret; lim på der henhører under  materialer 

       basis af stivelse,  pos. 1108      ikke oversti- 

       dextrin eller               ger 40% af 

       anden modificeret             den færdige 

       stivelse                  vares pris 

                             ab fabrik 

 ex 3507   Tilberedte enzymer,  Fremstilling, ved 

       ikke andetsteds    hvilken værdien af 

       tariferet       alle anvendte ma- 

                  terialer ikke 

                  overstiger 50% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 Kapitel 36  Krudt og andre eks-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       plosive stoffer;   hvilken alle an-   ved hvilken 

       pyrotekniske ar-   vendte materialer  værdien af 

       tikler, tændstikker; henhører under en  alle anvendte 

       pyrophore legeringer; anden position end  materialer 

       visse brændbare    den færdige vare.  ikke over- 

       materialer      Materialer, der   stiger 40% af 

                  henhører under sam- den færdige 

                  me position, må dog vares pris 

                  anvendes, forudsat  ab fabrik 

                  at deres værdi ikke 

                  overstiger 20% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 ex Kap. 37  Fotografiske og kine- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       matografiske ar-   hvilken alle an-   ved hvilken 

       tikler, undtagen   vendte materialer  værdien af 

       produkter henhørende henhører under en  alle anvendte 

       under pos. 3701,   anden position end  materialer 

       3702 og 3704, for   den færdige vare.  ikke over- 

       hvilke de gældende  Materialer, der   stiger 40% 

       regler er anført   henhører under sam- af den fær- 

       nedenfor       me position, må   dige vares 

                  dog anvendes, for-  pris ab 

                  udsat at deres værdi fabrik 

                  ikke overstiger 20% 

                  af den færdige va- 

                  res pris ab fabrik 

 3701     Fotografiske plader 

       og fotografiske 

       bladfilm, lysfølsomme, 

       ikke eksponerede, 

       af andre materialer 

       end papir, pap 

       eller tekstilstof; 

       film til umiddel- 

       bar billedfrem- 

       stilling (»instant 

       film«) i plader, 

       lysfølsomme, ikke 

       eksponerede, også i 

       kassetter: 

       - Film til umiddel-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

        bar billedfrem-   hvilken alle an-   ved hvilken 

        stilling (»instant vendte materialer  værdien af 

        film«), til farve- henhører under    alle anvendte 

        optagelser, i kas- en anden position  materialer 

        setter       end pos. 3701 eller ikke oversti- 

                  3702. Materialer,  ger 40% af 

                  der henhører under  den færdige 

                  pos. 3702, må dog  vares pris 

                  anvendes, forudsat  ab fabrik 

                  at deres værdi ikke 

                  overstiger 30% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

       - Andre varer     Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                  hvilken alle an-   ved hvilken 

                  vendte materialer  værdien af 

                  henhører under en  alle anvendte 

                  anden position end  materialer 

                  pos. 3701 eller pos. ikke over- 

                  3702. Materialer,  stiger 40% af 

                  der henhører under  den færdige 

                  pos. 3701 og 3702,  vares pris ab 

                  må dog anvendes,   fabrik 

                  forudsat at deres 

                  værdi ikke over- 

                  stiger 20% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 3702     Fotografiske film i  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       ruller, lysfølsomme, ved hvilken alle   ved hvilken 

       ikke eksponerede, af anvendte materialer værdien af 

       andre materialer end henhører under en  alle anvendte 

       papir, pap eller   anden position    materialer 

       tekstilstof; film til end pos. 3701 eller ikke over- 

       umiddelbar billed-  3701         stiger 40% 

       fremstilling                af den fær- 

       (»instant film«) i             dige vares 

       ruller, lysfølsomme,            pris ab 

       ikke eksponerede              fabrik 

 3704     Fotografiske plader, Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       film, papir, pap og  hvilken alle an-   ved hvilken 

       tekstilstof, eks-   vendte materialer  værdien af 

       ponerede, men ikke  henhører under en  alle anvendte 

       fremkaldte      anden position end  materialer 

                  pos. 3701 til 3704  ikke over- 

                             stiger 40% 

                             af den fær- 

                             dige vares 

                             pris ab fa- 

                             brik 

 ex Kap. 38  Diverse kemiske    Fremstilling, ved  Fremstilling 

       produkter; undtagen  hvilken alle an-   ved hvilken 

       produkter henhørende vendte materialer  værdien af 

       under pos. 3801, ex  henhører under en  alle anvendte 

       3803, ex 3805, ex   anden position end  materialer 

       3806, ex 3807, 3808  den færdige vare.  ikke over- 

       til 3814, 3818 til  Materialer, der   stiger 40% af 

       3820, 3822 og 3823,  henhører under sam- den færdige 

       for hvilke de gæl-  me position, må dog vares pris 

       dende regler er an-  anvendes, forudsat  ab fabrik 

       ført nedenfor     at deres værdi ikke 

                  overstiger 20% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 3801     Kunstig grafit; 

       kolloid eller semi- 

       kolloid grafit; præ- 

       parater på basis 

       af grafit eller 

       andet kul, i form 

       af pasta, blokke, 

       plader eller andre 

       halvfabrikata: 

       - Kolloid grafit i  Fremstilling, ved 

        suspension i olie, hvilken værdien af 

        og semi-kolloid   alle anvendte ma- 

        grafit; kulholdig  terialer ikke over- 

        pasta til elek-   stiger 50% af den 

        troder       færdige vares pris 

                  ab fabrik 

       - Grafit, i form af  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

        pasta, der udgør en hvilken værdien af  ved hvilken 

        blanding med jord- af alle anvendte   værdien af 

        olie, indeholdende materialer, der   alle anvendte 

        over 30 vægtprocent henhører under pos. materialer 

        grafit       3403, ikke over-   ikke over- 

                  stiger 20% af den  stiger 40% af 

                  færdige vares pris  den færdige 

                  ab fabrik      vares pris 

                             ab fabrik 

       - Andre varer     Fremstilling, ved  Fremstilling 

                  hvilken alle an-   ved hvilken 

                  vendte materialer  værdien af 

                  henhører under en  alle anvendte 

                  anden position end  materialer 

                  den færdige vare.  ikke over- 

                  Materialer, der hen- stiger 40% af 

                  hører under denne  af den fær- 

                  position, må dog   dige vares 

                  anvendes, forudsat  pris ab 

                  at deres værdi ikke fabrik 

                  overstiger 20% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 ex 3803   Raffineret tallolie  Raffinering af rå  Fremstilling, 

       (tallsyre)      tallolie (tall-   ved hvilken 

                  syre)        værdien af 

                             alle an- 

                             vendte mate- 

                             rialer ikke 

                             overstiger 

                             40% af den 

                             færdige 

                             vares pris 

                             ab fabrik 

 ex 3805   Sulfatterpentin,   Rensning ved     Fremstilling, 

       renset        destillation     ved hvilken 

                  eller raffinering  værdien af 

                  af rå sulfat-    alle anvendte 

                  terpentin      materialer 

                             ikke over- 

                             stiger 40% 

                             af den fær- 

                             dige vares 

                             pris ab 

                             fabrik 

 ex 3806   Harpiksestere     Fremstilling på   Fremstilling, 

                  basis af harpiks-  ved hvilken 

                  syrer        værdien af 

                             alle anvendte 

                             materialer 

                             ikke over- 

                             stiger 40% 

                             af den fær- 

                             dige vares 

                             pris ab 

                             fabrik 

 ex 3807   Trætjærebeg      Destillation af   Fremstilling, 

                  trætjære       ved hvilken 

                             værdien af 

                             alle an- 

                             vendte mate- 

                             rialer ikke 

                             overstiger 

                             40% af den 

                             færdige va- 

                             res pris ab 

                             fabrik 

 3808     Insektbekæmpelses   Fremstilling, ved 

       -midler, rotteudryd- hvilken værdien 

       delsesmidler, af-   af alle anvendte 

       svampningsmidler,   materialer ikke 

       ukrudtsbekæmpelses-  overstiger 50% 

       midler, antispirings- af den færdige 

       midler, plantevækst- vares pris ab 

       regulatorer, des-   fabrik 

       infektionsmidler og 

       lignende produkter, 

       der er formet eller 

       pakket til detail- 

       salg eller forelig- 

       ger som præparater 

       eller færdige ar- 

       tikler (f.eks. 

       bånd, væger og lys 

       præpareret med 

       svovl, samt flue- 

       papir) 

 3809     Efterbehandlings-   Fremstilling, ved 

       midler, acceleratorer hvilken værdien af 

       til farvning eller  alle anvendte ma- 

       til fiksering af   terialer ikke over- 

       farvestoffer samt   stiger 50% af den 

       andre produkter og  færdige vares pris 

       præparater (f.eks.  ab fabrik 

       tilberedte appretur 

       og bejdsemidler), af 

       den art, der an- 

       vendes i teks-til-, 

       papir- eller læder- 

       industrien eller i 

       nærstående indu- 

       strier, ikke andet- 

       steds tariferet 

 3810     Metalbejdser; flus-  Fremstilling, ved 

       midler og andre    hvilken værdien af 

       hjælpemidler til   alle anvendte ma- 

       lodning eller svejs- terialer ikke over- 

       ning; lodde- og    stiger 50% af den 

       svejsepulver samt   færdige vares pris 

       lodde- og svejse-   ab fabrik 

       pasta, bestående af 

       metal og andre stof- 

       fer; præparater af 

       den art, der anvendes 

       til fyldning eller 

       belægning af svejse- 

       elektroder eller 

       svejsetråd 

 3811     Præparater til mod- 

       virkning af bank- 

       ning, oxydation, kor- 

       rosion eller harpiks- 

       dannelse, visko- 

       sitetsforhøjende præ- 

       parater og andre 

       tilberedte additiver 

       til mineralolier 

       (herunder benzin) 

       eller til andre væs- 

       ker, som anvendes 

       til samme formål 

       som mineralolier: 

       - Tilberedte addi-  Disse færdigvarer 

        tiver til smøre-  er omfattet af til- 

        olier, med indhold læg VII 

        af olier udvundet 

        af jordolie eller 

        af rå olier hid- 

        rørende fra bitu- 

        minøse mineraler 

       - Andre varer     Fremstilling, ved 

                  hvilken værdien af 

                  alle anvendte ma- 

                  terialer ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 3812     Tilberedte vulkani-  Fremstilling, ved 

       seringsaccelera-   hvilken værdien af 

       torer; sammensatte  alle anvendte ma- 

       lødgøringsmidler til terialer ikke over- 

       gummi eller plast,  stiger 50% af den 

       ikke andetsteds tari- færdige vares pris 

       feret; antioxydanter ab fabrik 

       og andre sammensatte 

       stabilisatorer til 

       gummi eller plast 

 3813     Præparater og lad-  Fremstilling, ved 

       ninger til ild-    hvilken værdien af 

       slukningsapparater;  alle anvendte ma- 

       ildslukkere      terialer ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 3814     Sammensatte organiske Fremstilling, ved 

       stiopløsnings- og   hvilken værdien af 

       fortyndingsmidler,  alle anvendte ma- 

       ikke andetsteds    terialer ikke 

       tariferet; præparater overstiger 50% af 

       til fjernelse af   den færdige vares 

       maling og lak     pris ab fabrik 

 3818     Kemiske grundstoffer, Fremstilling, ved 

       doteret til an-    hvilken værdien af 

       vendelse i elektro-  alle anvendte ma- 

       nikken, i form af   terialer ikke over- 

       skiver, plader    stiger 50% af den 

       (wafers) eller    færdige vares pris 

       lignende; kemiske   ab fabrik 

       forbindelser, do- 

       teret til an- 

       vendelse i elek- 

       tronikken 

 3819     Bremsevæsker samt   Fremstilling, ved 

       andre tilberedte   hvilken værdien af 

       væsker til hydrau-  alle anvendte ma- 

       liske transmissioner, terialer ikke over- 

       ikke indeholdende   stiger 50% af den 

       eller indeholdende  færdige vares pris 

       mindre end 70 vægt-  ab fabrik 

       procent af olier ud- 

       vundet af jordolie 

       eller af rå olier 

       hidrørende fra bi- 

       tuminøse mineraler 

 3820     Antifrostpræparater  Fremstilling, ved 

       (herunder køler-   hvilken værdien af 

       væsker) og tilberedte alle anvendte ma- 

       væsker til afrimning terialer ikke over 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 3822     Sammensatte reagens- Fremstilling, ved 

       midler til diag-   hvilken værdien af 

       nostisk brug eller  alle anvendte ma- 

       til laboratoriebrug, terialer ikke over- 

       undtagen varer hen-  stiger 50% af den 

       hørende under pos.  færdige vares pris 

       3002 eller 3006    ab fabrik 

 3823     Tilberedte binde- 

       midler til støbe- 

       forme eller støbe- 

       kerner; produkter 

       og restprodukter 

       fra kemiske og nær- 

       stående industrier 

       (herunder blandinger 

       af naturprodukter), 

       ikke andetsteds tari- 

       feret: 

       - Følgende varer   Fremstilling, ved  Fremstilling 

        henhørende under  hvilken alle an-   ved hvilken 

        denne position:   vendte materialer  værdien af 

       - Tilberedte binde-  henhører under en  alle anvendte 

        midler til støbe-  anden position end  materialer 

        forme eller støbe- den færdige vare.  ikke over- 

        kerner, på basis  Materialer, der   stiger 40% 

        af naturlige    henhører under    af den fær- 

        harpiksprodukter  samme position,   dige vares 

       - Naphtensyre og ikke må dog anvendes,   pris ab 

        vandopløselige   forudsat at deres  fabrik 

        salte af naphten-  værdi ikke over- 

        syre; estere af   stiger 20% af den 

        naphtensyre     færdige vares pris 

       - Sorbitol, undtagen ab fabrik 

        varer henhørende 

        under pos. 2905 

       - Petroleumssulfona- 

        ter, bortset fra 

        petroleumssulfona- 

        ter af alkali- 

        metaller, af am- 

        monium eller af 

        ethanolaminer; 

        thiophenholdige 

        sulfonsyrer af 

        olier hidrørende 

        fra bituminøse mi- 

        neraler og salte 

        deraf 

       - Ionbyttere 

       - Luftabsorberende 

        præparater 

        (getters) 

       - Alkalisk jernoxid 

        (gasrensemasse) 

       - Gasvand ogbrugt 

        gasrensemasse 

       - Sulfonaphtensyre og 

        ikke-vandopløselige 

        salte heraf; estere 

        af sulfonaphtensyre 

       - Fuselolie og dippel- 

        solie 

       - Blandinger af salte 

        med forskellige 

        anioner 

       - Kopieringspasta, 

        på basis af gela- 

        tine, også på 

        papir- eller teks- 

        tilunderlag 

       - Andre varer     Fremstilling, ved 

                  hvilken værdien af 

                  alle anvendte ma- 

                  terialer ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex 3901 til Plast i ubearbejdet 

 3915     form, affald, afklip 

       og skrot, af 

       plast; undtagen pro- 

       dukter henhørende 

       under pos. ex 3907, 

       for hvilke de gæl- 

       dende regler er an- 

       ført nedenfor 

       - Additionspolymeri- Fremstilling, ved  Fremstilling 

        sationsprodukter  hvilken:       ved hvilken 

                  - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte materia- alle an- 

                   ler ikke over-   vendte mate- 

                   stiger 50% af den rialer ikke 

                   færdige vares   overstiger 

                   ab fabrik, og   25% af den 

                  - værdien af an-   af den fær- 

                   vendte materialer dige vares 

                   henhørende under  pris ab 

                   kapitel 39 ikke  fabrik 

                   overstiger 20% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 6) 

       - Andre varer      Fremstilling, ved Fremstilling. 

                   hvilken værdien af ved hvilken 

                   anvendte mate-   værdien af 

                   rialer henhørende alle anvendte 

                   under kapitel 39  materialer 

                   ikke overstiger  ikke over- 

                   20% af den færdige stiger 25% 

                   vares pris ab   af den fær- 

                   fabrik 6)     dige vares 

                             pris ab 

                             fabrik 

 ex 3907   Copolymerer frem-   Fremstilling, ved 

       stillet af polycar-  hvilken alle an- 

       bonat og acrylonitril vendte materialer 

       og butadienstyren   henhører under en 

       (ABS)         anden position end 

                  den færdige vare. 

                  Materialer, der 

                  henhører under 

                  samme position, 

                  må dog anvendes, 

                  forudsat at deres 

                  værdi ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex 3916 til Halvfabrikata, af 

 3921     plast; undtagen 

       produkter henhørende 

       under pos. ex 3916, 

       ex 3917 og ex 3920, 

       for hvilke reglerne 

       er anført nedenfor: 

       - Flade varer, be-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

        arbejdet på anden  hvilken værdien af  ved hvilken 

        måde end blot over- alle anvendte ma-  værdien af 

        fladebehandlede   terialer henhørende alle anvendte 

        eller tilskåret i  under kapitel 39   materialer 

        anden form end   ikke overstiger 50% ikke over- 

        kvadratisk eller  af den færdige vares stiger 25% 

        rektangulær; andre pris ab fabrik    af den fær- 

        varer, bearbejdet            dige vares 

        på anden måde end            pris ab 

        blot overflade-             fabrik 

        behandlede 

       - Andre varer: 

       - Af additionspoly-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

        merisationspro-   hvilken       ved hvilken 

        dukter       - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte mate-   alle anvendte 

                   rialer ikke over- materialer 

                   stiger 50% af den ikke over- 

                   færdige vares pris stiger 25% 

                   ab fabrik     af den fær- 

                  - værdien af alle   dige vares 

                   anvendte materialer pris ab 

                   henhørende under  fabrik 

                   kapitel 39 ikke 

                   overstiger 20% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

       - Andre varer     Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                  hvilken værdien af  ved hvilken 

                  alle anvendte mate- værdien af 

                  rialer henhørende  alle anvendte 

                  under kapitel 39   materialer 

                  ikke overstiger 20% ikke over- 

                  af den færdige    stiger 25% 

                  vares pris ab    af den fær- 

                  fabrik 6)      dige vares 

                  pris ab fabrik    pris ab 

                             fabrik 

 ex 3916 og  Profiler og rør    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

 ex 3917              hvilken:       ved hvilken 

                  - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte mate-   alle anvendte 

                   rialer ikke over- materialer 

                   stiger 50% af   ikke over- 

                   den færdige vares stiger 25% 

                   pris ab fabrik,  af den fær- 

                  - værdien af alle  dige vares 

                   anvendte mate-   pris ab 

                   rialer henhørende fabrik 

                   under samme posi- 

                   tion ikke over- 

                   stiger 20% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex 3920 Ionomere ark eller film   Fremstilling på  Fremstilling, 

                   basis af delsalt  ved hvilken 

                   af termoplastik,  værdien af 

                   der er en copo-  alle anvendte 

                   lymer af ethylen  materialer 

                   og metacrylsyre,  ikke over- 

                   delvis neutra-   stiger 25% 

                   liseret med metal- af den fær- 

                   loner hovedsagelig dige vares 

                   af zink og natrium pris ab 

                             fabrik 

 3922 til   Varer af plast     Fremstilling, ved 

 3926                 hvilken værdien 

                   af alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 50% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex Kap. 40  Gummi og varer deraf;  Fremstilling, ved 

       undtagen produkter   hvilken alle an- 

       henhørende under pos.  vendte materialer 

       ex 4001, 4005, 4012 og henhører under en 

       ex 4017, for hvilke de anden position end 

       gældende regler er   den færdige vare 

       anført nedenfor 

 ex 4001   »Sole-crepe«-plader   Sammenpresning af 

                   »thin pale crepe« 

                   -lag 

 4005     Blandet gummi, ikke   Fremstilling, ved 

       vulkaniseret, i u-   hvilken værdien af 

       bearbejdet form eller  alle anvendte ma- 

       som plader eller bånd  terialer ikke 

                   overstiger 50% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 4012     Dæk af gummi, regum- 

       mierede eller brugte 

       massive eller hule 

       ringe, udskiftelige 

       slidbaner til dæk samt 

       fælgbånd, af gummi: 

       - Dæk af gummi, re-  Regummiering af 

        gummierede, massive brugte dæk 

        eller hule ringe 

       - Andre varer     Fremstilling af 

                  alle materialer 

                  undtagen mate- 

                  rialer henhørende 

                  under pos. 4011 

                  eller 4012 

 ex 4017   Varer af hård gummi  Fremstilling på 

                  basis af hård gummi 

 ex Kap. 41  Huder, skind (und-  Fremstilling, ved 

       tagen pelsskind) og  hvilken alle an- 

       læder; undtagen pro- vendte materialer 

       dukter henhørende   henhører under en 

       under pos. ex 4102,  anden position end 

       4104 til 4107 og   den færdige vare 

       4109, for hvilke de 

       gældende regler er 

       anført nedenfor 

 ex 4102   Afhårede fåre- og   Afhåring af fåre og 

       lammeskind      lammeskind 

 ex 4104 til Læder, uden hår    Eftergarvning af 

 4107     eller uld, undtagen  forgarvet læder 

       læder henhørende   ELLER 

       under pos. 4108 og  Fremstilling, ved 

       4109         hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 4109     Laklæder og lamineret Fremstilling på 

       laklæder; metal-   basis af læder, der 

       liseret læder     henhører under pos. 

                  4104 til 4107, 

                  forudsat at værdien 

                  heraf ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 Kap. 42   Varer af læder;    Fremstilling, ved 

       sadelmagerarbejder;  hvilken alle an- 

       rejseartikler,    vendte materialer 

       håndtasker og lig-  henhører under en 

       nende varer; varer af anden position end 

       tarme         den færdige vare 

 ex Kap. 43  Pelsskind og kunstigt Fremstilling, ved 

       pelsskind samt varer hvilken alle an- 

       deraf; undtagen pro- vendte materialer 

       dukter henhørende   henhører under en 

       under pos. ex 4302  anden position end 

       og 4303, for hvilke  den færdige vare 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

 ex 4302   Garvede eller be- 

       redte pelsskind, 

       sammensatte: 

       - Til plader, kors  Blegning eller 

        og lignende     farvning samt ud- 

                  klipning og sammen- 

                  sætning af garvede 

                  eller beredte ikke 

                  sammensatte pels- 

                  skind 

       - I andre tilfælde  Fremstilling på 

                  basis af garvede 

                  eller beredte ikke 

                  sammensatte pels- 

                  skind 

 4303     Beklædningsgenstande Fremstilling på 

       og tilbehør dertil  basis af garvede 

       samt andre varer af  eller beredte 

       pelsskind       ikke-sammensatte 

                  pelsskind, der 

                  henhører under 

                  pos. 4302 

 ex Kap. 44  Træ og varer deraf;  Fremstilling, ved 

       trækul; undtagen   hvilken alle an- 

       produkter henhørende vendte materialer 

       under pos. ex 4403,  henhører under en 

       ex 4407, ex 4408,   anden position end 

       ex 4409, ex 4410   den færdige vare 

       til ex 4413, ex 

       4415, ex 4416, 4418 

       og ex 4421, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 ex 4403   Træ, groft tildannet Fremstilling på 

       på to eller fire   basis af træ, og- 

       sider         også afbarket eller 

                  groft tilhugget 

 ex 4407   Træ, savet eller   Høvlning, slibning 

       tilhugget i længde-  eller fingerskarv- 

       retningen, skåret   ning 

       eller skrællet, 

       høvlet, slebet eller 

       sammensat ved 

       fingerskarvning, af 

       tykkelse over 6 mm 

 ex 4408   Finerplader og    Sammensætning, høvl- 

       plader til kryds-   ning, slibning 

       finer, sammensat,   eller fingerskrav 

       samt andet træ savet 

       i længderetningen, 

       skåret eller skræl- 

       let, høvlet, slebet 

       eller sammensat ved 

       fingerskarvning, af 

       tykkelse 6 mm eller 

       derunder 

 4409     Træ (herunder ikke- 

       sammensatte parket- 

       staver), profileret 

       (pløjet, notet, 

       falset, rejfet, 

       kelet eller lig- 

       nende) i hele længden 

       på en eller flere 

       kanter, eller over- 

       flader slebet eller 

       sammensat ved 

       fingerskarvning: 

       - Slebet eller sam-  Slibning eller 

        mensat ved finger- skarvning 

        skarvning 

       - Ramme- og møbel-  Forarbejdning til 

        lister       ramme- og møbel- 

                  lister 

       - Andre varer     Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 ex 4410 til Ramme- og møbel-   Forarbejdning til 

 ex 4413   lister samt      ramme- og møbel 

       profilerede lister  lister 

       til bygning 

 ex 4415   Pakkasser, tremme-  Fremstilling på 

       kasser, tromler og  basis af planker 

       lignende paknings-  og brædder, ikke 

       genstande, af træ   afskåret i fær- 

                  dige længder 

 ex 4416   Fade, tønder, kar,  Fremstilling på 

       baljer, bøtter og   basis af emner af 

       andre bødkerarbejder træ til øndestaver, 

       samt dele dertil,   også savet på de 

       af træ        to væsentligste 

                  sider, men ikke 

                  yderligere bearbejdede 

 4418     Snedker- og tømrer- 

       arbejder af træ til 

       bygningsbrug, her- 

       under lamelplader 

       (celleplader) af 

       træ sammensatte 

       parketstaver og tag- 

       spån (»shingles« og 

       »shakes«), af træ 

       - Snedker- og     Fremstilling, ved 

        tømrerarbejder af  hvilken alle an- 

        træ til bygnings-  vendte materialer 

        brug        henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare. 

                  Dog må lamelplader 

                  (celleplader) og 

                  tagspån (»shingles 

                  » og »shakes«) an- 

                  vendes 

       - Ramme- og møbel-  Forarbejdning til 

        lister       ramme- og møbel- 

                  lister 

       - Andre varer     Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 ex 4421   Tændstikemner; træ-  Fremstilling på 

       pløkke til fodtøj   basis af træ, der 

                  henhører under 

                  alle positioner, 

                  dog undtagen træ- 

                  trådhenhørende 

                  under pos. 4409 

 ex Kap. 45  Kork og varer deraf; Fremstilling, ved 

       undtagen varer hen-  hvilken alle an- 

       hørende under pos.  vendte materialer 

       4503, for hvilken   henhører under en 

       den gældende regel  anden position end 

       er anført nedenfor  den færdige vare 

 4503     Varer af naturkork  Fremstilling på 

                  basis af kork hen- 

                  hørende under pos. 

                  4501 

 Kap. 46   Kurvemagerarbejder  Fremstilling, ved 

       og andre varer af   hvilken alle an- 

       flettematerialer   vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 Kap. 47   Papirmasse af træ   Fremstilling, ved 

       eller andre cel-   hvilken alle an- 

       luloseholdige mate-  vendte materialer 

       rialer; affald af   henhører under en 

       papir og pap     anden position end 

                  den færdige vare 

 ex Kap. 48  Papir og pap; varer  Fremstilling, ved 

       af papirmasse, papir hvilken alle an- 

       og pap; undtagen   vendte materialer 

       varer henhørende   henhører under en 

       under pos. ex 4811,  anden position end 

       4816, 4817, ex 4818, den færdige vare 

       ex 4819, ex 4820 og 

       ex 4823, for hvilke 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

 ex 4811   Papir og pap, lin-  Fremstilling på 

       jeret eller kvadre-  basis af materialer 

       ret          til fremstilling af 

                  papir henhørende 

                  under kapitel 47 

 4816     Karbonpapir, selv-  Fremstilling på 

       kopierende papir samt basis af materialer 

       andet kopierings- og til fremstilling af 

       overføringspapir   papir henhørende 

       (undtagen varer hen- under kapitel 47 

       hørende under pos. 

       4809), stencils og 

       offsetplader af 

       papir, også i æsker 

 4817     Konvolutter, lukkede Fremstilling, ved 

       brevkort, ikke-   hvilken: 

       illustrerede post-  - alle anvendte ma- 

       kort samt korre-    terialer henrører 

       spondancekort, af   under en anden po- 

       papir eller pap;    sition end den 

       æsker, mapper og    færdige vare, og 

       lignende af papir  - værdien af alle an- 

       og pap, indeholdende  vendte materialer 

       assortimenter af    ikke overstiger 

       brevpapir, konvolut-  50% af den færdige 

       ter mv.        vares pris ab 

                   fabrik 

 ex 4818   Toiletpapir      Fremstilling på 

                  basis af materialer 

                  til fremstilling 

                  af papir henhørende 

                  under kapitel 47 

 ex 4819   Æsker, kartoner,   Fremstilling ved 

       sække, poser og    hvilken: 

       andre emballagegen-  - alle anvendte mate- 

       stande af papir,    rialer henhører 

       pap, cellulosevat    under en anden 

       eller cellulose-    position end den 

       fiberdug        færdige vare, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte mate- 

                   rialer ikke over- 

                   stiger 50% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex 4820   Brevpapirblokke    Fremstilling, ved 

                  hvilken værdien af 

                  alle anvendte ma- 

                  terialer ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex 4823   Andet papir, pap,   Fremstilling på 

       cellulosevat og    basis af materialer 

       cellulosefiberdug,  til fremstilling af 

       tilskåret       papir henhørende 

                  under kapitel 47 

 ex Kap. 49  Bøger, aviser,    Fremstilling, ved 

       billeder og andre   hvilken alle an- 

       tryksager; hånd-   vendte materialer 

       skrevne eller ma-   henhørende under 

       skinskrevne arbejder en anden position 

       samt tegninger;    end den færdige 

       undtagen varer hen-  vare 

       hørende under pos. 

       4909 og 4910, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 4909     Postkort, trykte   Fremstilling på 

       eller illustrerede;  basis af alle ma- 

       trykte kort med    terialer, der ikke 

       lykønskninger el-   henhører under pos. 

       ler personlige med-  4909 og 4911 

       delelser, også 

       illustrerede, med 

       eller uden konvo- 

       lutter eller påsat 

       udstyr 

 4910     Kalendere af enhver 

       art, trykte, her- 

       under kalender- 

       blokke: 

       - Såkaldte »evig-   Fremstilling, ved 

        hedskalendere«   hvilken 

        også til udskifte- - alle anvendte ma- 

        lige kalender-    terialer henhører 

        blokke, monteret   under en anden 

        på andet underlag   position end den 

        end af papir eller  den færdige vare, 

        pap          og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte mate- 

                   rialer ikke over- 

                   stiger 50% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

       - Andre varer      Fremstilling på 

                   basis af mate- 

                   rialer, der ikke 

                   henhører under 

                   pos. 4909 og 

                   4911 

 ex Kap. 50  Natursilke; undtagen  Fremstilling, ved 

       varer henhørende under hvilken alle an- 

       pos. ex 5003, 5004 til vendte materialer 

       ex 5006 og 5007, for  henhører under en 

       hvilke de gældende   anden position 

       regler er anført    end den færdige 

       nedenfor        vare 

 ex 5003   Affald af natursilke  Kartning eller kæm- 

       (herunder kokoner, der ning af affald af 

       er uanvendelige til   natursilke 

       afhaspning, samt garn- 

       affald og opkradset 

       tekstilmateriale), 

       kartet eller kæmmet 

 5004 til   Garn af natursilke  Fremstilling på 

 ex 5006   eller affald af natur basis af 7) 

       silke         - natursilke eller 

                   affald af natur- 

                   silke, kartet el- 

                   ler kæmmet eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spinding 

                  - andre naturfibre, 

                   ikke kartet eller 

                   kæmmet eller på 

                   anden måde be- 

                   redt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsnin- 

                   ger, eller mate- 

                   rialer til frem- 

                   stilling af papir 

 5007     Vævet stof af natur- 

       silke eller af affald 

       af natursilke: 

       - Af tekstil i for-  Fremstilling på 

        bindelse med gummi- basis af enkelt- 

        tråd        trådet garn 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - kokosgarn 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsnin- 

                   ger, eller 

                  - papir 

                  ELLER 

                  Trykning i forbin- 

                  delse med mindst 

                  to forberedende el- 

                  ler afsluttende be- 

                  handlinger (som 

                  vaskning, blegning, 

                  mercerisering, 

                  varmefiksering, op- 

                  ruening, kalan- 

                  dering, krympefri 

                  behandling, krøl- 

                  behandling, im- 

                  prægnering, deka- 

                  tering, belægning, 

                  laminering, stop- 

                  ning og repara- 

                  tion), såfremt vær- 

                  dien af det utrykte 

                  stof ikke over- 

                  stiger 47,5% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 ex Kap. 51  Uld samt fine eller  Fremstilling, ved 

       grove dyrehår; garn  hvilken alle an- 

       og vævet stof af   vendte materialer 

       hestehår; undtagen  henhører under en 

       varer henhørende   anden position 

       under pos. 5106 til  end den færdige 

       5110 og 5111 til   vare 

       5113, for hvilke 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

 5106 til   Garn af uld, af fine Fremstilling på 

 5110     eller grove dyrehår  basis af: 7) 

       eller af hestehår 

                  - råsilke eller sil- 

                   keaffald, kartet 

                   eller kæmmet eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spinding, 

                  - naturlige fibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsnin- 

                   ger, eller 

                  - materialer til 

                   fremstilling af 

                   papir 

 5111 til   Vævede stoffer af 

 5113     uld, af fine el- 

       ler grove dyrehår 

       eller af hestehår: 

       - Af tekstil i for-  Fremstilling på 

        bindelse med gum-  basis af enkelt- 

        mitråd       trådet garn 7) 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - kokosgarn 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsnin- 

                   ger eller 

                  - papir 

                  ELLER 

                  Trykning i for- 

                  bindelse med mindst 

                  to forberedende el- 

                  ler afsluttende be- 

                  handlinger (som 

                  vaskning, blegning, 

                  mercerisering, var- 

                  mefiksering, op- 

                  ruening, kalan- 

                  dering, krympefri 

                  behandling, krøl- 

                  behandling, im- 

                  prægnering, deka- 

                  tering, belægning, 

                  laminering, stop- 

                  ning og repara- 

                  tion), såfremt vær- 

                  dien af det utrykte 

                  stof ikke over- 

                  stiger 47,5% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex Kap. 52  Bomuld; undtagen   Fremstilling, ved 

       varer henhørende   hvilken alle an- 

       under pos. 5204 til  vendte materialer 

       5207 og 5208 til   henhører under en 

       5212, for hvilke de  anden position end 

       gældende regler er  den færdige vare 

       anført nedenfor 

 5204 til   Garn og tråd af bom- Fremstilling på 

 5207     uld          basis af: 

                  - råsilke eller 

                   silkeaffald, kar- 

                   tet eller kæm- 

                   met eller på an- 

                   den måde beredt 

                   til spinding 

                  - naturlige fibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede el- 

                   ler på anden måde 

                   beredt til spin- 

                   ding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

                   eller 

                  - materialer til 

                   fremstilling af 

                   papir 

 5208 til   Vævede stoffer af 

 5212     bomuld 

       - Af tekstil i for-  Fremstilling på 

        bindelse med gum-  basis af enkelt- 

        mitråd       trådet garn 7) 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - kokosgarn 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsnin- 

                   ger, eller 

                  - papir 

                  ELLER 

                  Trykning i for- 

                  bindelse med mindst 

                  to forberedende 

                  eller afsluttende 

                  behandlinger (som 

                  vaskning, blegning, 

                  mercerisering, var- 

                  mefiksering, op- 

                  ruening, kalan- 

                  dering, krympefri 

                  behandling, krøl- 

                  behandling, im- 

                  prægnering, dekate- 

                  ring, belægning, 

                  laminering, stop- 

                  ning og repara- 

                  tion), såfremt 

                  værdien af det u- 

                  trykte stof ikke 

                  overstiger 47,5% 

                  af den færdige va- 

                  res pris ab fabrik 

 ex Kap. 53  Andre vegetabilske  Fremstilling, ved 

       tekstilfibre; papir- hvilken alle an- 

       garn og vævet stof  vendte materialer 

       af papirgarn: und-  henhører under en 

       tagen varer hen-   anden position end 

       hørende under pos.  den færdige vare 

       5306 til 5308 og 

       5309 til 5311, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 5306 til   Garn af andre vege-  Fremstilling på 

 5308     tabilske tekstil-   basis af: 7) 

       fibre; papirgarn   - råsilke eller sil- 

                   keaffald, kartet 

                   eller kæmmet el- 

                   ler på anden måde 

                   beredt til spinding 

                  - naturlige fibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsnin- 

                   ger, eller 

                  - materialer til 

                   fremstilling af 

                   papir 

 5309 til   Vævet stof af 

 5311     andre vegetabilske 

       tekstilfibre; 

       vævet stof af 

       papirgarn 

       - Af tekstil i for-  Fremstilling på 

        bindelse med gum-  basis af enkelt- 

        mitråd       trådet garn 7) 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - kokosgarn 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsnin- 

                   ger, eller 

                  - papir 

                  ELLER 

                  Trykning i for- 

                  bindelse med mindst 

                  to forberedende el- 

                  ler afsluttende be- 

                  handlinger (som 

                  vaskning, blegning, 

                  mercerisering, var- 

                  mefiksering, oprue- 

                  ning, kalandering, 

                  krympefri behand- 

                  ling, krølbehand- 

                  ling, imprægnering, 

                  dekatering, be- 

                  lægning, lamine- 

                  ring, stopning og 

                  reparation), så- 

                  fremt værdien af 

                  det utrykte stof 

                  ikke overstiger 

                  47,5% af den fær- 

                  dige vares pris 

                  ab fabrik 

 5401 til   Garn, monofilamenter Fremstilling på 

 5406     og tråd af endeløse  basis af: 7) 

       kemofibre 

                  - råsilke eller 

                   silkeaffald, kar- 

                   tet eller kæmmet 

                   eller på anden 

                   måde beredt til 

                   spinding 

                  - naturlige fibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsnin- 

                   ger, eller 

                  - materialer til 

                   fremstilling af 

                   papir 

 5407 og   Vævet stof af garn 

 5408     af endeløse kemofibre 

       - Af tekstil i for-  Fremstilling på 

        bindelse med gum-  basis af enkelt- 

        mitråd       trådet garn 7) 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - kokosgarn 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede el- 

                   ler på anden måde 

                   beredt til spin- 

                   ding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsnin- 

                   ger, eller 

                  - papir 

                  ELLER 

                  Trykning i for- 

                  bindelse med mindst 

                  to forberedende 

                  eller afsluttende 

                  behandlinger (som 

                  vaskning, blegning, 

                  mercerisering, var- 

                  mefiksering, oprue- 

                  ning, kalandering, 

                  krympefri behand- 

                  ling, krølbehand- 

                  ling, imprægnering, 

                  dekatering, belæg- 

                  ning, laminering, 

                  stopning og repa- 

                  ration), såfremt 

                  værdien af det u- 

                  trykte stof ikke 

                  overstiger 47,5% 

                  af den færdige va- 

                  res pris ab fabrik 

 5501 til   Korte komofibre    Fremstilling på 

 5507                basis af kemikalier 

                  og spindeopløsnin- 

                  ger 

 5508 til   Garn og sytråd    Fremstilling på 

 5511                basis af 7) 

                  - råsilke eller 

                   silkeaffald, kar- 

                   tet eller kæmmet 

                   eller på anden 

                   måde beredt til 

                   spinding 

                  - naturlige fibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsnin- 

                   ger, eller 

                  - materialer til 

                   fremstilling af 

                   papir 

 5512 til   Vævet stof af 

 5516     korte kemofibre 

       - Af tekstil i for  Fremstilling på 

        bindelse med gum-  basis af enkelt- 

        mitråd       trådet garn 7) 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - kokosgarn 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spinding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsnin- 

                   ger, eller 

                  - papir 

                  ELLER 

                  Trykning i forbin- 

                  delse med mindst to 

                  forberedende eller 

                  afsluttende behand- 

                  linger (som vask- 

                  ning, blegning, 

                  mercerisering, 

                  varmefiksering, op- 

                  ruening, kalande- 

                  ring, krympefri be- 

                  handling, krølbe- 

                  handling, imprægne- 

                  ring, dekatering, 

                  belægning, lamine- 

                  ring, stopning og 

                  reparation), så- 

                  fremt værdien af 

                  det utrykte stof 

                  ikke overstiger 

                  47,5% af den fær- 

                  dige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex Kap. 56  Vat, filt og fiber-  Fremstilling på 

       dug; særligt garn,  basis af: 7) 

       sejlgarn, reb og   - kokosgarn 

       tovværk samt varer  - naturlige fibre 

       deraf; undtagen    - kemikalier eller 

       varer henhørende un-  spindeopløsnin- 

       der pos. 5602, 5604,  ger, eller 

       5605 og 5606, for   - materialer til 

       hvilke de gældende   fremstilling af 

       regler er anført    papir 

       nedenfor 

 5602     Filt, også impræg- 

       neret, overtrukket, 

       belagt eller lami- 

       neret: 

       - Nålefilt      Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - naturlige fibre 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

                  Fremstilling på 

                  basis af: 

                  - filamenter af 

                   polypropylen, der 

                   henhører under 

                   pos. 5402-fibre 

                   af polypropylen, 

                   der henhører un- 

                   der pos. 5503 

                   eller 5506 

                  - bånd (tow) af 

                   filamenter af po- 

                   lypropylen, der 

                   henhører under 

                   pos. 5501 

                  er dog tilladt, 

                  forudsat at de 

                  enkelte filamenters 

                  eller fibres finhed 

                  er mindre end 9 de- 

                  citex, og at deres 

                  værdi ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, 

                   af casein, eller 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

 5604     Tråde og snore af 

       gummi, overtrukket 

       med tekstil; teks- 

       tilgarn samt strim- 

       ler og lignende 

       som nævnt i pos. 

       5404 eller 5405, 

       imprægneret, over- 

       trukket, belagt 

       eller beklædt med 

       gummi eller plast: 

       - Tråde og snore af  Fremstilling på 

        gummi, overtrukket basis af tråde og 

        med tekstil     snore af gummi, u- 

                  den tekstilovertræk 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - naturlige fibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede el- 

                   ler på anden måde 

                   beredt til spin- 

                   ding 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløs- 

                   ninger, eller 

                  - materialer til 

                   fremstilling af 

                   papir 

 5605     Metalliseret garn,  Fremstilling på 

       også overspundet,   basis af: 7) 

       bestående af tekstil- - naturlige fibre 

       garn eller strimler  - korte kemofibre, 

       og lignende som     ikke kartede 

       nævnt i pos. 5404    eller kæmmede 

       eller 5405, i for-   eller på anden 

       bindelse med metal   måde beredt til 

       i form af tråd, bånd  spinding 

       eller pulver eller  - kemikalier eller 

       overtrukket med     spindeopløsninger, 

       metal          eller 

                  - materialer til 

                   fremstilling af 

                   papir 

 5606     Overspundet garn   Fremstilling på 

       samt overspundne   basis: 7) 

       strimler og lignende - naturlige fibre 

       som nævnt i pos.   - korte kemofibre, 

       5404 eller 5405     ikke kartede el- 

       (bortset fra garn    ler kæmmede eller 

       henhørende under    på anden måde be- 

       pos. 5605 og over-   redt til spinding 

       spundet garn af    - kemikalier eller 

       hestehår); chenille-  spindeopløsninger, 

       garn; krimmergarn    eller 

       (»chainettegarn«)   - materialer til 

                   fremstilling af 

                   papir 

 Kap. 57   Gulvtæpper og anden 

       gulvbelægning af 

       tekstilmaterialer: 

       - Af nålefilt     Fremstilling på 

                  basis af:7) 

                  - naturlige fibre 

                   eller 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

                  Fremstilling på 

                  basis af: 

                  - filamenter af po- 

                   lypropylen, der 

                   henhører under 

                   pos. 5402 

                  - fibre af polypro- 

                   pylen, der hen- 

                   hører under pos. 

                   5503 eller 5506, 

                   eller 

                  - bånd (tow) af 

                   filamenter af po- 

                   lypropylen, der 

                   henhører under 

                   pos. 5501 

                  er dog tilladt, for- 

                  udsat at de enkelte 

                  filamenters eller 

                  fibres finhed er 

                  mindre end 9 deci- 

                  tex, og at deres 

                  værdi ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

       - Af andet filt    Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - naturlige fibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spin- 

                   ding, eller 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

 - Af andre varer          Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - kokosgarn 

                  - garn af ende- 

                   løse syntetiske 

                   eller regenere- 

                   rede fibre 

                  - naturlige fibre, 

                   eller 

                  - korte kemofibre, 

                   ikke kartede 

                   eller kæmmede 

                   eller på anden 

                   måde beredt til 

                   spinding 

 ex Kap. 58  Særlige vævede 

       stoffer; tuftede 

       tekstilstoffer; 

       blonder og knip- 

       linger; tapis- 

       serier; possement- 

       artikler; brode- 

       rier, undtagen 

       varer henhørende 

       under pos. 5805 

       og 5810, for 

       hvilke de gæl- 

       dende regler er 

       anført nedenfor 

       - Af tekstil i    Fremstilling på 

        forbindelse med   basis af enkelt- 

        gummitråd      trådet garn 7) 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, 

                   ikke kartede 

                   eller kæmmede 

                   eller på anden 

                   måde beredt til 

                   spinding, eller 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

                  ELLER 

                  Trykning i for- 

                  bindelse med mindst 

                  to forberedende 

                  eller afsluttende 

                  behandlinger (som 

                  vaskning, blegning, 

                  mercerisering, var- 

                  mefiksering, op- 

                  ruening, kalan- 

                  dering, krympefri 

                  behandling, krøl- 

                  behandling, im- 

                  prægnering, dekate- 

                  ring, belægning, 

                  laminering, stop- 

                  ning og repara- 

                  tion), såfremt vær- 

                  dien af det utrykte 

                  stof ikke over- 

                  stiger 47,5% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 5805     Håndvævede tapis-   Fremstilling, ved 

       serier (af typerne  hvilken alle an- 

       Gobelin, Flandern,  vendte materialer 

       Aubusson, Beauvais  henhører under en 

       o.lign.) og broderede anden position end 

       tapisserier (med   den færdige vare 

       gobelinsting, kors- 

       sting o.lign.), 

       også konfektionerede 

 5810     Broderier i løbende  Fremstilling, ved 

       længder, strimler   hvilken: 

       eller motiver 

                  - alle anvendte ma- 

                   terialer henhører 

                   under en anden 

                   position end den 

                   færdige vare, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte mate- 

                   rialer ikke over- 

                   stiger 50% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 5901     Tekstilstof, over-  Fremstilling på 

       trukket med vege-   basis af garn 

       tabilske carbohydrat- 

       gummier eller sti- 

       velsesholdige 

       substanser af den 

       art, der anvendes 

       til fremstilling 

       af bogbind, etuier 

       mv.; kalkerlærred; 

       præpareret maler- 

       lærred; buckram og 

       lignende stivede 

       tekstilstoffer af 

       den art, der 

       anvendes til frem- 

       stilling af hatte 

 5902     Cordvæv (stræk- 

       lærred) fremstillet 

       af garn med høj 

       styrke, af nylon 

       eller andre poly- 

       amider, polyestere 

       eller viskose: 

       - Med indhold af   Fremstilling på 

        højst 90 vægt-   basis af garn 

        procent tekstil- 

        materialer 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af kemi- 

                  kalier eller 

                  spindeopløsninger 

 5903     Tekstilstof, im-   Fremstilling på 

       prægneret, over-   basis af garn 

       trukket, belagt 

       eller lamineret med 

       plast, undtagen 

       varer henhørende 

       under pos. 5902 

 5904     Linoleum, også i   Fremstilling på 

       tilskårne stykker;  basis af garn 7) 

       gulvbelægnings- 

       materialer be- 

       stående af tekstil- 

       underlag med over- 

       træk eller belægning, 

       også i tilskårne 

       stykker 

 5905     Vægbeklædning af   Fremstilling på 

       tekstilmaterialer:  basis af garn 

       - Imprægneret, over- 

        trukket, belagt 

        eller lamineret 

        med gummi, plast 

        eller andre mate- 

        rialer 

       - Andre        Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - kokosgarn 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, 

                   ikke kartede 

                   eller kæmmede 

                   eller på anden 

                   måde beredt til 

                   spinding, eller 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

                  ELLER 

                  Trykning i for- 

                  bindelse med mindst 

                  to forberedende 

                  eller afsluttende 

                  behandlinger (som 

                  vaskning, blegning, 

                  mercerisering, var- 

                  mefiksering, oprue- 

                  ning, kalandering, 

                  krympefri behand- 

                  ling, krølbe- 

                  handling, im- 

                  prægnering, de- 

                  katering, be- 

                  lægning, lamine- 

                  ring, stopning og 

                  reparation), så- 

                  fremt værdien af 

                  det utrykte stof 

                  ikke overstiger 

                  47,5% af den fær- 

                  dige vares pris 

                  ab fabrik 

 5906     Tekstilstof, gum- 

       mieret, undtagen 

       varer henhørende 

       under pos. 5902: 

       - Af trikotage    Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spin- 

                   ding, eller 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

       - Andet stof af    Fremstilling på 

        garn af endeløse  basis af kemikalier 

        syntetiske fibre 

        med indhold af 

        tekstilmaterialer 

        på over 90 vægt- 

        procent 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af garn 

 5907     Tekstilstof, im-   Fremstilling på 

       prægneret, over-   basis af garn 

       trukket eller be- 

       lagt på anden måde; 

       malede teater- 

       kulisser, malede 

       atelierbagtæpper 

       o.lign. 

 5908     Væger af tekstil, 

       vævede, flettede 

       eller strikkede, 

       til lamper, ovne, 

       gastændere, lys 

       o.lign.; glødenet 

       og glødestrømper 

       samt rørformede 

       emner til frem- 

       stilling deraf, 

       også imprægnerede 

       - Glødenet og gløde- Fremstilling på 

        strømper, imprægne- basis af rørformede 

        rede        emner til frem- 

                  stilling deraf 

       - Andre varer     Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 5909 til   Tekstilvarer til 

 5911     teknisk brug: 

       - Polerskiver og   Fremstilling på 

        -ringe af andre   basis af garn 

         materialer end   eller affald af 

         filt, henhørende  stoffer eller klude 

         under pos. 5911  henhørende under 

                  pos. 6310 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - kokosgarn 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spin- 

                   ding, eller 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

 Kap. 60   Trikotagestof     Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spinding, 

                   eller 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

 Kap. 61   Beklædningsgenstande 

       og tilbehør til be- 

       klædningsgenstande, 

       af trikotage: 

       - Fremstillet ved   Fremstilling på 

        sammensyning eller basis af garn 8) 

        anden samling af 

        to eller flere 

        stykker af tri- 

        kotagestof, der 

        enten er skåret i 

        form eller direkte 

        fremstillet 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af: 7) 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spinding, 

                   eller 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

 ex Kap. 62  Beklædningsgenstande Fremstilling på 

       og tilbehør til be-  basis af garn 7) 8) 

       klædningsgenstande 

       undtagen varer af 

       trikotage og varer 

       henhørende under 

       pos. ex 6202, ex 

       6204, ex 6206, ex 

       6209, ex 6210, 

       6213, 6214, ex 6216 

       og 6217, for hvilke 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

 ex 6202,   Beklædningsgenstande Fremstilling på 

 ex 6204,   og tilbehør til be-  basis af garn 8) 

 ex 6206 og  klædningsgenstande  ELLER 

 ex 6209   til kvinder, piger  Fremstilling på 

       og spædbørn, for-   basis af vævede 

       synet med broderi   stoffer, ikke bro- 

                  deret, hvis værdi 

                  ikke overstiger 40% 

                  af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 8) 

 ex 6210 og  Brandsikkert udstyr  Fremstilling på 

 ex 6216   af vævet stof over-  basis af garn 8) 

       trukket med et lag  ELLER 

       aluminiumbehandlet  Fremstilling på 

       polyester       basis af vævede 

                  stoffer, ikke 

                  overtrukket, hvis 

                  værdi ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 8) 

 6213 og   Lommetørklæder; 

 6214     sjaler, tørklæder, 

       mantiller, slør og 

       lignende varer: 

       - Forsynet med bro-  Fremstilling på 

        deri:        basis af ubleget 

                  enkelttrådet garn 

                  7) 8) 

                  ELLER 

                  Fremstilling på 

                  basis af vævede 

                  stoffer, ikke bro- 

                  deret, hvis værdi 

                  ikke overstiger 

                  40% af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 8) 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af ubleget 

                  enkelttrådet garn 

                  7) 8) 

 6217     Andet konfektioneret 

       tilbehør til be- 

       klædningsgenstande; 

       dele af beklædnings- 

       genstande eller af 

       tilbehør til be- 

       klædningsgenstande, 

       bortset fra varer 

       henhørende under 

       pos. 6212: 

       - Forsynet med bro-  Fremstilling på 

        deri:        basis af garn 8) 

                  ELLER 

                  Fremstilling på 

                  basis af vævede 

                  stoffer, ikke 

                  broderet, hvis 

                  værdi ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares 

                  pris ab fabrik 8) 

       - Brandsikkert ud-  Fremstilling på 

        styr af vævet stof basis af garn 8) 

        overtrukket med et ELLER 

        lag af aluminium-  Fremstilling på 

        behandlet polyester basis af vævede 

                  stoffer, ikke over- 

                  trukket, hvis værdi 

                  ikke overstiger 

                  40% af den færdige 

                  vares pris ab fa- 

                  brik 8) 

       - For til kraver og  Fremstilling, ved 

        manchetter, til-  hvilken: 

        skåret 

                  - alle anvendte ma- 

                   terialer henhører 

                   under en anden po- 

                   sition end den 

                   færdige vare, og 

                  - værdien af alle an- 

                   vendte materialer 

                   ikke overstiger 

                   40% af den fær- 

                   dige vares pris 

                   ab fabrik 

       - Andre varer     Fremstilling på ba- 

                  sis af garn 8) 

 ex Kap. 63  Andre konfektionerede Fremstilling, ved 

       tekstilvarer;     hvilken alle an- 

       håndarbejdssæt;    vendte materialer 

       brugte beklædnings-  henhører under en 

       genstande og brugte  anden position 

       tekstilvarer; klude; end den færdige 

       undtagen varer hen-  vare 

       hørende under pos. 

       6301 til 6304, 6305, 

       6306, ex 6307 og 

       6308, for hvilke de 

       gældende regler er 

       anført nedenfor 

 6301 til   Plaider og lignende 

 6304     tæpper, sengelinned 

       m.v., gardiner 

       m.v. samt andre bo- 

       ligtekstiler: 

       - Af filt, ikke væ-  Fremstilling på 

        vede stoffer    basis af 7) 

                  - naturlige fibre, 

                   eller 

                  - kemikalier el- 

                   ler spinde- 

                   opløsninger 

       - Andre varer 

       - Forsynet med bro-  Fremstilling på 

        deri:        basis af ubleget 

                  enkelttrådet garn 

                  7) 9) 

                  ELLER 

                  Fremstilling på 

                  basis af vævede 

                  stoffer (bortset 

                  fra trikotagestof), 

                  ikke broderet, hvis 

                  værdi ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

       - I andre tilfælde  Fremstilling på 

                  basis af ubleget 

                  enkelttrådet garn 

                  7) 9) 

 6305     Sække og poser til  Fremstilling på 

       emballage       basis af: 7) 

                  - naturlige fibre 

                  - korte kemofibre, 

                   ikke kartede el- 

                   ler kæmmede eller 

                   på anden måde be- 

                   redt til spin- 

                   ding, eller 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

 6306     Presenninger og mar- 

       kiser; telte; sejl 

       til både, sejlbræt- 

       ter eller sejlvogne; 

       campingudstyr: 

       - Af ikke vævede   Fremstilling på 

        stoffer       basis af 7) 

                  - naturlige fibre, 

                   eller 

                  - kemikalier eller 

                   spindeopløsninger 

       - Andre varer     Fremstilling på 

                  basis af ubleget 

                  enkelttrådet garn 

                  7) 

 6307     Andre konfektio-   Fremstilling, ved 

       nerede varer (her-  hvilken værdien af 

       under snitmønstre)  alle anvendte mate- 

                  rialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 6308    Sæt bestående af   Hver artikel i sæt- 

       vævet stof og garn,  tet skal opfylde 

       også med tilbehør,  den regel, der gæl- 

       til fremstilling af  der for den, så- 

       tæpper, tapisserier, fremt den ikke ind- 

       broderede duge og   gik i sættet; dog 

       servietter eller   må der medtages ar- 

       lignende tekstil-   tikler uden oprin- 

       varer, i pakninger  delsesstatus, for- 

       til detailsalg    udsat at deres sam- 

                  lede værdi ikke 

                  overstiger 15% af 

                  sættets pris ab 

                  fabrik 

 6401 til   Fodtøj        Fremstilling på 

 6405                basis af alle mate- 

                  rialer, undtagen 

                  samlede dele be- 

                  stående af overdel 

                  fastgjort til bind- 

                  sål eller andre un- 

                  derdele, der hen- 

                  hører under pos. 

                  6406 

 6406     Dele til fodtøj;   Fremstilling, ved 

       indlægssåler, hæle-  hvilken alle an- 

       puder og lignende   vendte materialer 

       varer; gamacher,   henhører under en 

       skinnebensbeskyttere anden position end 

       og lignende varer   den færdige vare 

       samt dele dertil 

 ex Kap. 65  Hovedbeklædning og  Fremstilling, ved 

       dele dertil; und-   hvilken alle an- 

       tagen varer hen-   vendte materialer 

       hørende under pos.  henhører under en 

       6503 og 6505, for   anden position end 

       hvilke de gældende  den færdige vare 

       regler er anført 

       nedenfor 

 6503     Hatte og anden    Fremstilling på 

       hovedbeklædning af  basis af garn eller 

       filt, fremstillet af tekstilfibre 8 

       hattestumper eller 

       plane hatteemner 

       henhørende under 

       pos. 6501, også 

       forede eller gar- 

       nerede 

 6505     Hatte og anden ho-  Fremstilling på 

       vedbeklædning, af   basis af garn 

       trikotage eller    eller tekstilfibre 8) 

       konfektioneret af 

       blonder, kniplinger, 

       filt eller andet 

       tekstilstof (men 

       ikke af bånd eller 

       strimler), også fo- 

       rede eller garnerede; 

       hårnet, uanset ma- 

       terialets art, også 

       forede eller gar- 

       nerede 

 ex Kap. 66  Paraplyer, parasol-  Fremstilling, ved 

       ler, spadserestokke, hvilken alle an- 

       siddestokke, piske,  vendte materialer 

       ridepiske samt dele  henhører under en 

       dertil; undtagen va- anden position end 

       rer henhørende under den færdige vare 

       pos. 6601, for hvilke 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

 6601     Paraplyer og parasol- Fremstilling, ved 

       ler (herunder stok-  hvilken værdien af 

       keparaplyer, have-  alle anvendte mate- 

       parasoller o.lign.)  terialer ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 Kap. 67   Bearbejdede fjer og  Fremstilling, ved 

       dun samt varer af   hvilken alle an- 

       fjer og dun; kunstige vendte materialer 

       blomster; varer af  henhører under en 

       menneskehår      anden position end 

                  den færdige vare 

 ex Kap. 68  Varer af sten, gips, Fremstilling, ved 

       cement, asbest,    hvilken alle an- 

       glimmer og lignende  vendte materialer 

       materialer; undtagen henhører under en 

       varer henhørende un- anden position end 

       der pos. ex 6803,   den færdige vare 

       ex 6812 og ex 6814, 

       for hvilke de gæl- 

       dende regler er an- 

       ført nedenfor 

 ex 6803   Varer af skifer,   Fremstilling på 

       herunder varer af   basis af bear- 

       agglomeret skifer   bejdet skifer 

 ex 6812   Varer af asbest    Fremstilling på 

       eller af blandinger  basis af materialer 

       på basis af asbest  henhørende under 

       eller på basis af   alle positioner 

       asbest og magnesium- 

       carbonat 

 ex 6814   Varer af glimmer,   Fremstilling på 

       herunder varer af   basis af bear- 

       agglomeret eller re- bejdet glimmer, her- 

       konstitueret glimmer, under varer af ag- 

       også på underlag af  glomeret eller re- 

       papir, pap eller   konstitueret glim- 

       andre materialer   mer 

 Kap. 69   Keramiske produkter  Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 ex Kap. 70  Glas og glasvarer;  Fremstilling, ved 

       undtagen varer hen-  hvilken alle an- 

       hørende under pos.  vendte materialer 

       7006, 7007, 7008,   henhører under en 

       7009, 7010, 7013 og  anden position end 

       ex 7019, for hvilke  den færdige vare 

       de gældende regler 

       er anført nedenfor 

 7006     Glas som nævnt i pos. Fremstilling på 

       7003, 7004 eller   basis af materialer 

       7005, bøjet, facet-  henhørende under pos. 

       eller kantslebet,   7001 

       graveret, boret, e- 

       maljeret eller på 

       anden måde bear- 

       bejdet, men ikke 

       indrammet eller i 

       forbindelse med 

       andre materialer 

 7007     Sikkerhedsglas, be-  Fremstilling på 

       stående af hærdet   basis af materialer 

       eller lamineret    henhørende under 

       glas         pos. 7001 

 7008     Isolationsruder be-  Fremstilling på 

       stående af flere lag basis af materialer 

       glas         henhørende under 

                  pos. 7001 

 7009     Glasspejle, også   Fremstilling på 

       indrammede, herunder basis af materialer 

       bakspejle       henhørende under 

                  pos. 7001 

 7010     Balloner, flasker,  Fremstilling, ved 

       flakoner, krukker,  hvilken alle an- 

       tabletglas, ampuller vendte materialer 

       og andre beholdere af henhører under en 

       glas, af den art der anden position end 

       anvendes til trans-  den færdige vare 

       port af varer eller  ELLER 

       som emballage; hen-  Slibning af flasker 

       kogningsglas; prop-  eller flakoner, 

       per, låg og andre   hvis værdi ikke 

       lukkeanordninger, af overstiger 50% af 

       glas         den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 7013     Bordservice, køkken-, Fremstilling, ved 

       toilet- og kontor-  hvilken alle an- 

       artikler, dekora-   vendte materialer 

       tionsgenstande til  henhører under en 

       indendørs brug og   anden position end 

       lignende varer, af  den færdige vare 

       glas, undtagen varer ELLER 

       henhørende under pos. Slibning af varer 

       7010 eller 7018    af glas, hvis værdi 

                  ikke overstiger 

                  50% af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

                  ELLER 

                  Dekoration, und- 

                  tagen serigrafisk 

                  trykning, udeluk- 

                  kende udført i hån- 

                  den, af varer af 

                  glas, blæst med 

                  munden, hvis værdi 

                  ikke overstiger 

                  50% af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

 ex 7019   Varer af glasfibre,  Fremstilling på 

       undtagen garn     basis af: 

                  - fiberbånd, ro- 

                   vings, garn el- 

                   ler afhuggede 

                   tråde, ufarvede 

                  - glasuld 

 ex Kap. 71  Naturperler, kultur- Fremstilling, ved 

       perler, ædel- og   hvilken alle an- 

       halvædelsten, ædle  vendte materialer 

       metaller, ædelmetal- henhører under en 

       duble samt varer af  anden position end 

       disse materialer;   den færdige vare 

       bijouterivarer; 

       mønter; undtagen 

       varer henhørende 

       under pos.ex 7102, 

       ex 7103, ex 7104, 

       7106, ex 7107, 

       7108, ex 7109, 

       7110, ex 7111, 

       7116 og 7117, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 ex 7102,   Bearbejdede ædel- og Fremstilling på 

 ex 7103 og  halvædelsten (na-   basis af ubear- 

 ex 7104   turlige, syntetiske  bejdede ædel og 

       eller rekonstruerede) halvædelsten 

 7106, 7108  Ædle metaller: 

 og 7110 

       - Ubearbejdede    Fremstilling på 

                  basis af mate- 

                  rialer, der ikke 

                  henhører under 

                  pos. 7106, 7108 

                  eller 7110 

                  ELLER 

                  Adskillelse ved 

                  elektrolyse, varme- 

                  behandling eller 

                  kemisk behandling 

                  af ædle metaller, 

                  der henhører under 

                  pos. 7106, 7108 

                  eller 7110 

                  ELLER 

                  Legering af ædle 

                  metaller, der hen- 

                  hører under pos. 

                  7106, 7108 eller 

                  pos. 7110, ind- 

                  byrdes eller med 

                  andre uædle metaller 

       - I form af halv-   Fremstilling på 

        fabrikata eller   basis af ubear- 

        som pulver     bejdede ædelmetal- 

                  ler 

 ex 7107,   Ædelmetalduble, i   Fremstilling af 

 ex 7109 og  form af halvfabrikata ædelmetalduble på 

 ex 7111              basis af ubear- 

                  bejdede ædelme- 

                  taller 

 7116     Varer af natur-    Fremstilling, ved 

       perler eller kultur- hvilken værdien af 

       perler, ædel- eller  alle anvendte mate- 

       halvædelsten (natur- rialer ikke oversti- 

       lige, syntetiske   ger 50% af den fær- 

       eller rekonstruerede) dige vares pris ab 

                  fabrik 

 7117     Bijouterivarer    Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

                  ELLER 

                  Fremstilling på 

                  basis af dele af 

                  uædle metaller, 

                  ikke pletteret 

                  eller overtrukket 

                  med ædle metaller, 

                  forudsat at vær- 

                  dien af alle an- 

                  vendte materialer 

                  ikke overstiger 

                  50% af den færdige 

                  vares værdi ab 

                  fabrik 

 ex Kap. 71  Jern og stål; und-  Fremstilling, ved 

       tagen varer hen-   hvilken alle an- 

       hørende under pos.  vendte materialer 

       7207, 7208 til 7216, henhører under en 

       7217, ex 7218, 7219  anden position end 

       til 7222, 7223, ex  den færdige vare 

       7224, 7225 til 7227, 

       7228 og 7229, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 7207     Halvfabrikata, af   Fremstilling af ma- 

       jern og ulegeret stål terialer henhørende 

                  under pos. 7201, 

                  7202, 7203, 7204 

                  eller 7205 

 7208 til   Fladvalsede pro-   Fremstilling på 

 7216     dukter, stænger, pro- basis af ingots og 

       filer af jern og u-  andre ubearbejdede 

       legeret stål     former af mate- 

                  rialer henhørende 

                  under pos. 7206 

 7217     Tråd af jern og ule- Fremstilling på 

       geret stål      basis af halvfabri- 

                  kata henhørende un- 

                  der pos. 7207 

 ex 7218,   Halvfabrikata, flad- Fremstilling på 

 7219 til   valsede produkter   basis af ingots og 

 7222     og profiler af    andre ubearbejdede 

       rustfrit stål     former af mate- 

                  rialer henhørende 

                  under pos. 7218 

 7223     Tråde af rustfrit   Fremstilling på 

       stål         basis af halv- 

                  fabrikata hen- 

                  hørende under 

                  pos. 7218 

 ex 7224,   Halvfabrikata, flad- Fremstilling på 

 7225 til   valsede produkter   basis af ingots 

 7227     og profiler, i    eller andre ubear- 

       uregelmæssigt oprul- bejdede former af 

       lede ringe, af andet materialer henhø- 

       legeret stål     rende under pos. 

                  7224 

 7228     Andre stænger af   Fremstilling på 

       andet legeret stål;  basis af ingots 

       profiler, af andet  eller andre ubear- 

       legeret stål; hule  bejdede former af 

       borestænger, af    materialer hen- 

       legeret eller ulege- hørende under pos. 

       ret stål       7206, 7218 eller 

                  7224 

 7229     Tråd af andet legeret Fremstilling på 

       stål         basis af halvfabri- 

                  kata henhørende 

                  under pos. 7224 

 ex Kap. 73  Varer af jern og   Fremstilling, ved 

       stål; undtagen varer hvilken alle an- 

       henhørende under   vendte materialer 

       pos. ex 7301, 7302,  henhørende under 

       7304, 7305, 7306,   en anden position 

       ex 7307, 7308 og ex  end den færdige 

       7315, for hvilke de  vare 

       gældende regler er 

       anført nedenfor 

 ex 7301   Spunsvægjern     Fremstilling på 

                  basis af materialer 

                  henhørende under 

                  pos. 7206 

 7302     Følgende materiel af Fremstilling på 

       jern og stål, til   basis af materialer 

       jernbaner og sporveje:henhørende under 

       skinner, kontraskin- pos. 7206 

       skinner og tandhjuls 

       tunger, krydsninger, 

       trækstænger og andet 

       materiel til spor- 

       skifter, sveller, 

       skinnelasker, skin- 

       nestole, kiler til 

       skinnestole, under- 

       lagsplader, klem- 

       plader, langplader, 

       sporstænger og andet 

       specielt materiel 

       til samling eller 

       befæstelse af skin- 

       ner 

 7304, 7305  Rør og hule pro-   Fremstilling på 

 og 7306   filer, af jern (bort- basis af materia- 

       set fra støbejern) og ler henhørende 

       stål         under pos. 7206, 

                  7207, 7218 eller 

                  7224 

 ex 7307   Rørfittings af rust- Drejning, boring 

       frit stål (ISO No   gevindskæring, af- 

       X 5 CrNiMo 1712)   gratning og sand- 

       bestående af flere  blæsning af smedede 

       dele         emner, hvis værdi 

                  ikke overstiger 

                  35% af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

 7308     Konstruktioner (und- Fremstilling, ved 

       tagen præfabrikerede hvilken alle an- 

       bygninger henhørende vendte materialer 

       under pos. 9406) og  henhører under en 

       dele til konstruk-  anden position end 

       tioner (f.eks. broer den færdige vare. 

       og brosektioner,   Svejsede profiler 

       sluseporte, tårne,  der henhører under 

       gittermaster, tage  pos. 7301, må dog 

       og tagkonstruktioner, ikke anvendes 

       døre, vinduer og 

       rammer dertil samt 

       dørtærskler, skod- 

       der, rækværker, 

       søjler og piller), 

       af jern og stål; 

       plader, stænger, 

       profiler, rør 

       o.lign., af jern 

       og stål, for- 

       arbejdet til 

       brug i konstruk- 

       tioner 

 ex 7315   Snekæder       Fremstilling, ved 

                  hvilken værdien af 

                  alle anvendte ma- 

                  terialer, der hen- 

                  hører under pos. 

                  7315, ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex Kap. 74  Kobber og varer    Fremstilling, ved 

       deraf; undtagen varer hvilken: 

       henhørende under   - alle anvendte 

       pos. 7401, 7402,    materialer henhø- 

       7403, 7404 og 7405,   rer under en 

       for hvilke de gæl-   anden position 

       dende regler er     end den færdige 

       anført nedenfor     vare, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte mate- 

                   rialer ikke over- 

                   stiger 50% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 7401     Kobbersten; cement-  Fremstilling, ved 

       kobber (udfældet   hvilken alle an- 

       kobber)        vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position 

                  end den færdige 

                  vare 

 7402     Uraffineret kobber;  Fremstilling, ved 

       kobberanoder til   hvilken alle an- 

       elektrolytisk raf-  vendte materialer 

       finering       henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 7403     Raffineret kobber 

       og kobberlegeringer 

       i ubearbejdet form: 

       - Raffineret kobber  Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

       - Kobberlegeringer  Fremstilling på 

                  basis af raffi- 

                  neret kobber, i 

                  ubearbejdet form 

                  eller af affald 

                  og skrot 

 7404     Affald og skrot, af  Fremstilling, ved 

       kobber        hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 7405     Kobberforlegeringer  Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 ex Kap. 75  Nikkel og varer der- Fremstilling, ved 

       af; undtagen varer  hvilken: 

       henhørende under pos. - alle anvendte ma- 

       7501 til 7503, for   terialer henhører 

       hvilke de gældende   under en anden po- 

       regler er anført    sition end den 

       nedenfor        færdige vare, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte mate- 

                   rialer ikke over- 

                   stiger 50% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 7501 til   Nikkelsten, nikkel-  Fremstilling, ved 

 7503     oxidsinter og andre  hvilken alle an- 

       mellemprodukter fra  vendte materialer 

       fremstillingen af   henhører under en 

       nikkel; ubearbejdet  anden position end 

       nikkel; affald og   den færdige vare 

       skrot af nikkel 

 ex Kap. 76  Aluminium og varer  Fremstilling, ved 

       deraf; undtagen varer hvilken: 

       henhørende under pos. - alle anvendte ma- 

       7601, 7602 og ex    terialer henhører 

       7616, for hvilke de   under en anden po- 

       gældende regler er   sition end den 

       anført nedenfor     færdige vare, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte mate- 

                   rialer ikke 

                   overstiger 50% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 7601     Ubearbejdet alumi-  Fremstilling ved 

       nium         termisk eller elek- 

                  trolytisk behand- 

                  ling af ulegeret 

                  aluminium eller af- 

                  fald og skrot af 

                  aluminium 

 7602     Affald og skrot af  Fremstilling, ved 

       aluminium       hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 ex 7616   Varer af aluminium,  Fremstilling, ved 

       undtagen trådvæv,   hvilken 

       trådnet, tråddug,   - alle anvendte ma- 

       trådgitter og lig-   terialer henhører 

       nende varer (her-    under en anden po- 

       under endeløse bånd)  sition end den 

       af aluminiumtråd    færdige vare. Dog 

       samt strækmetal af   kan trådvæv, tråd- 

       aluminium        net, tråddug, 

                   trådgitter og lig- 

                   nende varer (her- 

                   under endeløse 

                   bånd) af alu- 

                   miniumtråd samt 

                   strækmetal af alu- 

                   minium anvendes, 

                   og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte ma- 

                   terialer ikke 

                   overstiger 50% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex Kap. 78  Bly og varer deraf;  Fremstilling, ved 

       undtagen varer hen-  hvilken: 

       hørende under pos.  - alle anvendte ma- 

       7801 og 7802, for    terialer henhører 

       hvilke de gældende   under en anden po- 

       regler er anført    sition end den 

       nedenfor        færdige vare, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte ma- 

                   terialer ikke 

                   overstiger 50% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 7801     Ubearbejdet bly: 

       - Raffineret bly   Fremstilling på ba- 

                  sis af »bullion 

                  »eller »work«-bly 

       - Andre varer     Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare. 

                  Dog må affald og 

                  skrot henhørende 

                  under pos. 7802 

                  ikke anvendes 

 7802     Affald og skrot af  Fremstilling, ved 

       bly          hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 ex Kap. 79  Zink og varer deraf; Fremstilling, ved 

       undtagen varer hen-  hvilken: 

       hørende under pos.  - alle anvendte ma- 

       7901 og 7902, for    terialer henhører 

       hvilke de gældende   under en anden po- 

       regler er anført    sition end den 

       nedenfor        færdige vare, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte mate- 

                   rialer ikke over- 

                   stiger 50% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 7901     Ubearbejdet zink   Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare. 

                  Dog må affald og 

                  skrot henhørende 

                  under pos. 7902 

                  ikke anvendes 

 7902     Affald og skrot af  Fremstilling, ved 

       zink         hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 ex Kap. 80  Tin og varer deraf;  Fremstilling, ved 

       undtagen varer hen-  hvilken: 

       hørende under pos.  - alle anvendte ma- 

       8001, 8002 og 8007,   terialer henhører 

       for hvilke de gæl-   under en anden po- 

       dende regler er     sition end den 

       anført nedenfor     færdige vare, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte mate- 

                   rialer ikke over- 

                   stiger 50% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8001     Ubearbejdet tin    Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare. 

                  Dog må affald og 

                  skrot henhørende 

                  under pos. 8002 

                  ikke anvendes 

 8002 og   Affald og skrot af  Fremstilling, ved 

 8007     tin; andre varer af  hvilken alle an- 

       tin          vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 Kap. 81   Andre uædle metal- 

       ler; sintrede kera- 

       miske metaller 

       (cermets); varer 

       af disse materialer 

       - Andre uædle me-   Fremstilling, ved 

        taller, bear-    hvilken værdien af 

        bejdede; varer af  alle anvendte ma- 

        disse materialer:  terialer, der hen- 

                  hører under samme 

                  position som den 

                  færdige vare, ikke 

                  overstiger 50% 

                  af den færdige va- 

                  res pris ab fabrik 

       - Andre varer     Fremstilling, ved 

                  hvilken alle an- 

                  vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare 

 ex Kap. 82  Værktøj, redskaber,  Fremstilling, ved 

       knive, skeer og    hvilken alle an- 

       gafler samt dele   vendte materialer 

       dertil, af uædle   henhører under en 

       metaller; undtagen  anden position end 

       varer henhørende   den færdige vare 

       under pos. 8206, 

       8207, 8208, ex 8211, 

       8214 og 8215, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 8206     Værktøj henhørende  Fremstilling, ved 

       under mindst to af  hvilken alle an- 

       positionerne 8202-  vendte materialer 

       8205, i sæt til de-  henhører under en 

       tailsalg       anden position end 

                  pos. 8202 til 8205. 

                  Dog må værktøj 

                  henhørende under 

                  pos. 8202 til 8205 

                  medtages i sæt, 

                  forudsat at deres 

                  værdi ikke over- 

                  stiger 15% af det 

                  færdige sæts pris 

                  ab fabrik 

 8207     Udskifteligt værktøj Fremstilling, ved 

       til håndværktøj,   hvilken: 

       også mekanisk, eller - alle anvendte ma- 

       til værktøjsmaskiner  terialer henhører 

       (f.eks. til presning,  under en anden 

       stansning, lokning,   position end den 

       gevindskæring, bo-   færdige vare, og 

       ring, udboring,    - værdien af alle 

       rømning, fræsning,   anvendte mate- 

       rialerdrejning og    rialer ikke 

       skruning), herunder   overstiger 40% 

       matricer til tråd-   af den færdige 

       trækning eller     vares pris ab 

       stregpresning af    fabrik 

       af metal, samt 

       værktøj til bjerg- 

       og jordboring 

 8208     Knive og skær til   Fremstilling, ved 

       maskiner og meka-   hvilken: 

       niske apparater    - alle anvendte ma- 

                   terialer henhører 

                   under en anden po- 

                   sition end den 

                   færdige vare, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte mate- 

                   rialer ikke over- 

                   stiger 40% af 

                   den færdige va- 

                   res pris ab fa- 

                   brik 

 ex 8211   Knive (undtagen    Fremstilling, ved 

       varer henhørende   hvilken alle an- 

       under pos. 8208) med vendte materialer 

       skærende eller sav-  henhører under en 

       takket æg (herunder  anden position end 

       beskæreknive), samt  den færdige vare. 

       blade dertil     Dog må blade til 

                  knive og håndtag 

                  af uædle metaller 

                  anvendes 

 8214     Andre skære- og    Fremstilling, ved 

       klipperedskaber (f.  hvilken alle an- 

       eks. hårklippere,   vendte materialer 

       flækkeknive, hugge  henhører under en 

       knive, hakkeknive og anden position end 

       papirknive); red-   den færdige vare. 

       skaber til manicure  Dog må håndtag af 

       eller pedicure (her- uædle metaller an- 

       under neglefile),   vendes 

       også i sæt 

 8215     Skeer, gafler, po-  Fremstilling, ved 

       tageskeer, hulskeer, hvilken alle an- 

       kageskeer, fiske-   vendte materialer 

       knive, smørknive,   henhører under en 

       sukkertænger og    anden position end 

       lignende artikler   den færdige vare. 

       til køkken og     Dog må håndtag af 

       bordbrug       uædle metaller 

                  anvendes 

 ex kap.83  Diverse varer af   Fremstilling, ved 

       uædle metaller; und- hvilken alle an- 

       tagen varer hen-   vendte materialer 

       hørende under pos.  henhører under en 

       ex 8306, for hvilken anden position end 

       de gældende regler  den færdige vare 

       er anført nedenfor 

 ex 8306   Statuetter og andre  Fremstilling, ved 

       dekorationsgenstande, hvilken alle an- 

       af uædle metaller   vendte materialer 

                  henhører under en 

                  anden position end 

                  den færdige vare. 

                  Andre materialer 

                  henhørende under 

                  pos. 8306 må dog 

                  anvendes, forudsat 

                  at deres værdi 

                  ikke overstiger 

                  30% af den færdige 

                  vares pris ab 

                  fabrik 

 ex Kap. 84  Atomreaktorer;    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       kedler; maskiner og  hvilken:       ved hvilken 

       apparater samt me-  - alle anvendte   værdien af 

       kaniske redskaber;   materialer hen-  alle an- 

       dele dertil; und-    hører under en   vendte ma- 

       tagen varer hen-    anden position   terialer ikke 

       hørende under pos.   end den færdige  overstiger 

       ex 8401, 8402, 8403,  vare, og      30% af den 

       ex 8404, 8406 til   - værdien af alle  færdige vares 

       8409, 8411, 8412,    anvendte mate-   pris ab 

       ex 8413, ex 8414,    rialer ikke over- fabrik 

       8415, 8418, ex 8419,  stiger 40 af den 

       8420, 8423, 8425 til  færdige vares 

       8430, ex 8431, 8439,  pris ab fabrik 

       8441, 8444 til 

       8447, ex 8448, 

       8452, 8456 til 

       8466, 8469 til 

       8472, 8480, 8482, 

       8484 og 8485, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 ex 8401   Brændselselementer  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       til atomreaktorer 10) hvilken alle an-   ved hvilken 

                  vendte materialer  værdien af 

                  henhører under en  alle anvendte 

                  anden position end  materialer 

                  den færdige vare   ikke over- 

                             stiger 30% 

                             af den fær- 

                             dige vares 

                             pris ab fa- 

                             brik 

 8402     Dampkedler (und-   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       tagen centralvarme-  hvilken:       ved hvilken 

       kedler, som også kan - alle anvendte ma- værdien af 

       producere lavtryks-   terialer henhører alle anvendte 

       damp); kedler med    under en anden po- materialer 

       overhedning       sition end den   ikke over- 

                   færdige vare, og  stiger 25% 

                  - værdien af alle  af den fær- 

                   anvendte mate-   dige vares 

                   rialer ikke over- pris ab 

                   stiger 40% af   fabrik 

                   den færdige va- 

                   res pris ab 

                   fabrik 

 8403 og ex  Kedler til central-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

 8404     opvarmning, undtagen hvilken alle an-   ved hvilken 

       kedler henhørende   vendte materialer  værdien af 

       under pos. 8402, samt henhører under en  alle anvendte 

       hjælpeapparater til  anden position end  materialer 

       kedler til central-  end pos. 8403 eller ikke over- 

       opvarmning      8404         stiger 40% 

                             af den fær- 

                             dige vares 

                             pris ab 

                             fabrik 

 8406     Dampturbiner     Fremstilling, ved 

                  hvilken værdien 

                  af alle anvendte 

                  materialer ikke 

                  overstiger 40% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 8407     Forbrændingsmotorer  Fremstilling, ved 

       med gnisttænding,   hvilken værdien af 

       med frem- og tilbage- alle anvendte ma- 

       gående eller ro-   terialer ikke over- 

       terende stempel    stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8408     Forbrændingsmotorer  Fremstilling, ved 

       med kompressions-   hvilken værdien af 

       tænding med stempel  alle anvendte ma- 

       (diesel- eller semi- terialer ikke over- 

       dieselmotorer)    stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8409     Dele som udelukkende Fremstilling, ved 

       eller hovedsagelig  hvilken værdien af 

       anvendes til for-   alle anvendte mate- 

       brændingsmotorer   terialer ikke over- 

       henhørende under pos. stiger 40% af den 

       8407 eller 8408    færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 8411     Turboreaktorer, pro- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       pelturbiner og andre hvilken       ved hvilken 

       gasturbiner      - alle anvendte   værdien af 

                   materialer hen-  alle an- 

                   hører under en   vendte ma- 

                   anden position   terialer 

                   end den færdige  ikke over- 

                   vare, og      stiger 25% 

                  - værdien af alle  af den fær- 

                   anvendte mate-   dige vares 

                   rialer ikke    pris ab 

                   overstiger 40%   fabrik 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik 

 8412     Andre kraftmaskiner  Fremstilling, ved 

       og motorer      hvilken værdien af 

                  alle anvendte mate- 

                  rialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex 8413   Roterende positive  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       fortrængningspumper  hvilken:       ved hvilken 

                  - alle anvendte ma- værdien af 

                   terialer henhører alle anvendte 

                   under en anden   materialer 

                   position end den  ikke over- 

                   færdige vare, og  stiger 25% 

                  - værdien af alle  af den fær- 

                   anvendte mate-   dige vares 

                   rialer ikke over- pris ab 

                   stiger 40% af den fabrik 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex 8414   Industrielle ven-   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       tilatorer, blæsere  hvilken:       ved hvilken 

       o.lign.        - alle anvendte ma- værdien af 

                   terialer henhører alle anvendte 

                   under en anden   materialer 

                   position end den  ikke over- 

                   færdige vare, og  stiger 25% 

                  - værdien af alle  af den fær- 

                   anvendte mate-   dige vares 

                   rialer ikke over- pris ab 

                   stiger 40% af den fabrik 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8415     Luftkonditionerings- Fremstilling, ved 

       maskiner bestående af hvilken værdien af 

       en motordreven ven-  alle anvendtdte ma- 

       tilator og elementer terialer ikke over- 

       til ændring af    stiger 40% af den 

       luftens temperatur og færdige vares pris 

       fugtighed, herunder  ab fabrik 

       maskiner uden mu- 

       lighed for særskilt 

       regulering af fug- 

       tighedsgraden 

 8418     Køleskabe, frysere  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       og andre maskiner   hvilken:       ved hvilken 

       og apparater til   - alle anvendte ma- værdien af 

       køling og frysning,   terialer henhører alle anvendte 

       elektriske og andre;  under en anden po- materialer 

       varmepumper, und-    sition end den   ikke over- 

       tagen luftkondi-    færdige vare, og  stiger 25% af 

       tioneringsmaskiner  - værdien af alle  den færdige 

       henhørende under    anvendte mate-   vares pris 

       pos. 8415        rialer ikke    ab fabrik 

                   overstiger 40% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab 

                   fabrik, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte ma- 

                   terialer uden 

                   oprindelses- 

                   status ikke 

                   overstiger vær- 

                   dien af anvendte 

                   materialer med 

                   oprindelses- 

                   status 

 ex 8419   Maskiner til træ-,  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       papirmasse- og    hvilken:       ved hvilken 

       papindustrien     - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte materi-  alle an- 

                   aler ikke over-  vendte mate- 

                   stiger 40% af den terialer ikke 

                   færdige vares   overstiger 

                   pris ab fabrik,  30% af den 

                   og         færdige vares 

                  - materialer hen-  pris ab fa- 

                   hørende under   brik 

                   samme position som 

                   den færdige vare 

                   inden for oven- 

                   nævnte grænse kun 

                   anvendes op til en 

                   værdi af 25% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik. 

 8420     Kalandere og andre  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       valsemaskiner, und-  hvilken:       ved hvilken 

       tagen maskiner til  - værdien af alle  værdien af 

       metal eller glas,    anvendte materi-  alle an- 

       samt valser dertil   aler ikke over-  vendte mate- 

                   stiger 40% af den terialer ikke 

                   færdige vares   overstiger 

                   pris ab fabrik,  30% af den 

                   og         færdige vares 

                  - materialer hen-  pris ab fa- 

                   hørende under   brik 

                   samme position som 

                   den færdige vare 

                   inden for oven- 

                   nævnte grænse kun 

                   anvendes op til en 

                   værdi af 25% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik. 

 8423     Vægte, herunder    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       tælle- og kontrol-  hvilken:       ved hvilken 

       vægte (undtagen    - alle anvendte   værdien af 

       vægte, følsomme for   materialer hen-  alle anvendte 

       5 centigram og der-   hører under en   materialer 

       under); vægtlodder   anden position   ikke over- 

       af enhver art      end den færdige  stiger 25% af 

                   vare, og      den færdige 

                  - værdien af alle  vares pris 

                   anvendte mate-   ab fabrik 

                   rialer ikke 

                   overstiger 40% 

                   af den færdige 

                   vares pris 

                   ab fabrik 

 8425 til   Maskiner og appara-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

 8428     ter til løftning,   hvilken:       ved hvilken 

       lastning, losning   - værdien af alle  værdien af 

       eller flytning     anvendte materi-  alle an- 

                   aler ikke over-  vendte mate- 

                   stiger 40% af den terialer ikke 

                   færdige vares   overstiger 

                   pris ab fabrik,  30% af den 

                   og         færdige vares 

                  - materialer hen-  pris ab fa- 

                   hørende under   brik 

                   pos. 8431 inden 

                   for ovennævnte 

                   grænse kun an- 

                   vendes op til en 

                   værdi af 10% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik. 

 8429     Bulldozere, angle- 

       dozere, vejhøvle 

       (graders og level- 

       lers), scrapere, 

       gravemaskiner, læs- 

       semaskiner, stampe- 

       maskiner og vej- 

       tromler, selvkørende: 

       - Vejtromler     Fremstilling, ved 

                  hvilken værdien af 

                  alle anvendte materi- 

                  aler ikke overstiger 

                  40% af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

       - Andre        Fremstilling, ved  Fremstilling 

                  hvilken:       ved hvilken 

                  - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte materi-  alle an- 

                   aler ikke over-  vendte mate- 

                   stiger 40% af den terialer ikke 

                   færdige vares   overstiger 

                   pris ab fabrik,  30% af den 

                   og         færdige vares 

                  - materialer hen-  pris ab fa- 

                   hørende under   brik 

                   pos. 8431 inden 

                   for ovennævnte 

                   grænse kun an- 

                   vendes op til en 

                   værdi af 10% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik. 

 8430     Andre maskiner og   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       apparater til jord-  hvilken:       ved hvilken 

       arbejde, minedrift,  - værdien af alle  værdien af 

       stenbrydning o.lign.  anvendte materi-  alle an- 

       (f.eks. maskiner til  aler ikke over-  vendte mate- 

       planering, udgrav-   stiger 40% af den terialer ikke 

       ning, stampning,    færdige vares   overstiger 

       komprimering eller   pris ab fabrik,  30% af den 

       boring); piloterings-  og         færdige vares 

       maskiner (rambukke)  - materialer hen-  pris ab fa- 

       og maskiner til op-   hørende under   brik 

       trækning af pæle;    pos. 8431 inden 

       sneplove og sne-    for ovennævnte 

       blæsere         grænse kun an- 

                   vendes op til en 

                   værdi af 10% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik. 

 ex 8431   Dele til vejtromler  Fremstilling, ved 

                  hvilken værdien af 

                  alle anvendte materi- 

                  aler ikke overstiger 

                  40% af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

 8439     Maskiner og appara-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       ter til fremstil-   hvilken:       ved hvilken 

       ling af papirmasse  - værdien af alle  værdien af 

       eller til fremstil-   anvendte materi-  alle an- 

       ling og efterbehand-  aler ikke over-  vendte mate- 

       ling af papir og pap  stiger 40% af den terialer ikke 

                   færdige vares   overstiger 

                   pris ab fabrik,  30% af den 

                   og         færdige vares 

                  - materialer hen-  pris ab fa- 

                   hørende under   brik 

                   samme position 

                   som den færdige 

                   vare inden for 

                   ovennævnte grænse 

                   kun anvendes op til 

                   en værdi af 25% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik. 

 8441     Andre maskiner og   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       apparater til for-  hvilken:       ved hvilken 

       arbejdning af papir- - værdien af alle  værdien af 

       masse, papir og pap,  anvendte materi-  alle an- 

       herunder papir og    aler ikke over-  vendte mate- 

       papskæremaskiner af   stiger 40% af den terialer ikke 

       enhver art       færdige vares   overstiger 

                   pris ab fabrik,  30% af den 

                   og         færdige vares 

                  - materialer hen-  pris ab fa- 

                   hørende under   brik 

                   samme position 

                   som den færdige 

                   vare inden for 

                   ovennævnte grænse 

                   kun anvendes op til 

                   en værdi af 25% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik. 

 8444 til   Maskiner henhørende  Fremstilling, ved 

 8447     under disse posi-   hvilken værdien af 

       tioner til anven-   alle anvendte 

       delse inden for    materialer ikke 

       tekstilindustrien   overstiger 40% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 ex 8448   Hjælpemaskiner og   Fremstilling, ved 

       hjælpeapparater til  hvilken værdien af 

       brug i forbindelse  alle anvendte 

       med maskiner hen-   materialer ikke 

       hørende under pos.  overstiger 40% af 

       8444 og 8445     den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 8452     Symaskiner, und- 

       tagen symaskiner 

       til hæftning af 

       bøger henhørende 

       under pos. 8440; 

       møbler, borde og 

       overtræk, specielt 

       konstrueret til 

       symaskiner; 

       symaskinnåle: 

       - Symaskiner (skyt-  Fremstilling, ved 

        temaskiner), hvis  hvilken: 

        hoved vejer 16 kg  - værdien af alle 

        og derunder uden   anvendte materi- 

        motor eller 17 kg   aler ikke over- 

        og derunder med    stiger 40% af den 

        motor         færdige vares 

                   pris ab fabrik, 

                  - værdien af alle 

                   materialer uden 

                   oprindelsesstatus, 

                   der anvendes ved 

                   samling af symaskin- 

                   hovedet (uden motor), 

                   ikke overstiger 

                   værdien af anvendte 

                   materialer med 

                   oprindelsesstatus, 

                   og 

                  - de anvendte tråd- 

                   spændings-, griber- 

                   og zig-zagsynings- 

                   mekanismer allerede 

                   har oprindelsesstatus 

       - Andre maskiner    Fremstilling, ved 

                   hvilken værdien af 

                   alle anvendte 

                   materialer ikke 

                   overstiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8456 til   Værktøjsmaskiner og  Fremstilling, ved 

 8466     maskiner samt dele  hvilken værdien af 

       og tilbehør dertil  alle anvendte 

       henhørende under pos. materialer ikke 

       8456 til 8466     overstiger 40% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 8469 til   Kontormaskiner    Fremstilling, ved 

 8472     (f.eks. skrive-    hvilken værdien af 

       maskiner, regne-   alle anvendte 

       maskiner, automa-   materialer ikke 

       tiske databehand-   overstiger 40% af 

       lingsmaskiner,    den færdige vares 

       duplikatorer og    pris ab fabrik 

       hæftemaskiner) 

 8480     Formkasser til    Fremstilling, ved 

       metalstøbning,    hvilken værdien af 

       bundplader til stø-  alle anvendte 

       beforme; støbeforms- materialer ikke 

       modeller; støbeforme overstiger 50% af 

       til metaller (bort-  den færdige vares 

       set fra kokiller),  pris ab fabrik 

       metalkarbider, glas, 

       mineralske materia- 

       ler, gummi og plast 

 8482     Kugle- og rullelejer Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                  hvilken:       ved hvilken 

                  - alle anvendte   værdien af 

                   materialer hen-  alle anvendte 

                   hører under en   materialer 

                   anden position   ikke over- 

                   end den færdige  stiger 25% af 

                   vare, og      den færdige 

                  - værdien af alle  vares pris 

                   anvendte materi-  ab fabrik 

                   aler ikke over- 

                   stiger 40% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8484     Pakninger o.lign.   Fremstilling, ved 

       af metalplader i   hvilken værdien af 

       forbindelse med    alle anvendte 

       andet materiale    materialer ikke 

       eller af to eller   overstiger 40% af 

       flere lag metal;   den færdige vares 

       sæt og assortimenter pris ab fabrik 

       af pakninger o.lign. 

       af forskellig beskaf- 

       fenhed, i poser, 

       hylstre eller 

       lignende emballager 

 8485     Dele til maskiner,  Fremstilling, ved 

       apparater og meka-  hvilken værdien af 

       niske redskaber ikke alle anvendte 

       andetsteds tariferet materialer ikke 

       i dette kapitel og  overstiger 40% af 

       ikke forsynet med   den færdige vares 

       elektriske forbin-  pris ab fabrik 

       delsesdele, isola- 

       torer, spoler, kon- 

       takter eller andre 

       elektriske dele 

 ex Kap. 85  Elektriske maskiner  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       og apparater, elek-  hvilken:       ved hvilken 

       trisk materiel samt  - alle anvendte   værdien af 

       dele dertil; lyd-    materialer hen-  alle anvendte 

       optagere og lydgen-   hører under en   materialer 

       givere, billed- og   anden position   ikke over- 

       lydoptagere eller    end den færdige  stiger 30% af 

       billed- og lydgen-   vare, og      den færdige 

       givere til fjernsyn  - værdien af alle  vares pris 

       samt dele og tilbe-   anvendte materi-  ab fabrik 

       hør dertil; undtagen  aler ikke over- 

       varer henhørende    stiger 40% af den 

       under pos. 8501,    færdige vares 

       8502, ex 8518, 8519   pris ab fabrik 

       til 8529, 8535 til 

       8537, ex 8541, 8542, 

       8544 til 8548, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 8501     Elektriske motorer  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       generatorer, med   hvilken:       ved hvilken 

       undtagelse af gene-  - værdien af alle  værdien af 

       ratorsæt        anvendte materi-  alle an- 

                   aler ikke over-  vendte mate- 

                   stiger 40% af den terialer ikke 

                   færdige vares   overstiger 

                   pris ab fabrik,  30% af den 

                   og         færdige vares 

                  - materialer hen-  pris ab 

                   hørende under   fabrik 

                   pos. 8503 inden 

                   for ovennævnte 

                   grænse kun anven- 

                   des op til en 

                   værdi af 10% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8502     Elektriske generator- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       sæt og roterende   hvilken:       ved hvilken 

       elektriske omformere - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte materi-  alle an- 

                   aler ikke over-  vendte mate- 

                   stiger 40% af den terialer ikke 

                   færdige vares   overstiger 

                   pris ab fabrik,  30% af den 

                   og         færdige vares 

                  - materialer hen-  pris ab fa- 

                   hørende under   brik 

                   pos. 8501 eller 

                   8503 inden for 

                   ovennævnte 

                   grænse tilsammen 

                   kun anvendes op til 

                   en værdi af 10% af 

                   den færdige vares pris 

                   ab fabrik. 

 ex 8518   Mikrofoner og sta-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       tiver dertil;     hvilken:       ved hvilken 

       højttalere, også   - værdien af alle  værdien af 

       monteret i kabinet;   anvendte materi-  alle an- 

       elektriske lav-     aler ikke over-  vendte mate- 

       frekvensforstærkere;  stiger 40% af den terialer ikke 

       elektriske lydfor-   færdige vares   overstiger 

       stærkere        pris ab fabrik,  25% af den 

                   og         færdige vares 

                  - værdien af alle  pris ab 

                   anvendte mate-   fabrik 

                   rialer uden op- 

                   rindelsesstatus 

                   ikke overstiger 

                   værdien af anvendte 

                   materialer med 

                   oprindelsesstatus 

 8519     Pladetallerkener, 

       pladespillere, 

       kassettespillere 

       og andre lydgen- 

       givere, uden indbyg- 

       get lydoptager: 

       - Elektriske     Fremstilling, ved  Fremstilling 

        grammofoner     hvilken:       ved hvilken 

                  - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte mate-   alle anvendte 

                   rialer ikke over- materialer 

                   stiger 40% af den ikke over- 

                   færdige vares   stiger 25% af 

                   pris ab fabrik,  den færdige 

                   og         vares pris 

                  - værdien af alle  ab fabrik 

                   anvendte materialer 

                   uden oprindelses- 

                   status ikke over- 

                   stiger værdien af 

                   anvendte materialer 

                   med oprindelsesstatus 

       - Andet udstyr    Fremstilling, ved  Fremstilling 

                  hvilken:       ved hvilken 

                  - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte mate-   alle anvendte 

                   rialer ikke over- materialer 

                   stiger 40% af den ikke over- 

                   færdige vares   stiger 30% af 

                   pris ab fabrik,  den færdige 

                   og         vares pris 

                  - værdien af alle  ab fabrik 

                   anvendte materialer 

                   uden oprindelses- 

                   status ikke over- 

                   stiger værdien af 

                   anvendte materialer 

                   med oprindelsesstatus 

 8520     Magnetiske båndop-  Fremstilling, ved  Fremstilling 

       tagere og andre lyd- hvilken:       ved hvilken 

       optagere, også med  - værdien af alle  værdien af 

       indbygget lydgengiver  anvendte mate-   alle anvendte 

                   rialer ikke over- materialer 

                   stiger 40% af den ikke over- 

                   færdige vares   stiger 30% af 

                   pris ab fabrik,  den færdige 

                   og         vares pris 

                  - værdien af alle  ab fabrik 

                   anvendte materialer 

                   uden oprindelses- 

                   status ikke over- 

                   stiger værdien af 

                   anvendte materialer 

                   med oprindelsesstatus 

 8521     Apparater til op-   Fremstilling, ved  Fremstilling 

       tagelse og gen-    hvilken:       ved hvilken 

       givelse af videoed  - værdien af alle  værdien af 

       indbygget lydgengiver  anvendte mate-   alle anvendte 

                   rialer ikke over- materialer 

                   stiger 40% af den ikke over- 

                   færdige vares   stiger 30% af 

                   pris ab fabrik,  den færdige 

                   og         vares pris 

                  - værdien af alle  ab fabrik 

                   anvendte materialer 

                   uden oprindelses- 

                   status ikke over- 

                   stiger værdien af 

                   anvendte materialer 

                   med oprindelsesstatus 

 8522     Dele og tilbehør til Fremstilling, ved 

       apparater henhørende hvilken værdien af 

       under pos. 8519 til  alle anvendte 

       8521         materialer ikke 

                  overstiger 40% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 8523     Uindspillede medier  Fremstilling, ved 

       til optagelse af lyd hvilken værdien af 

       eller andre fæno-   alle anvendte 

       mener, undtagen    materialer ikke 

       varer henhørende   overstiger 40% af 

       under kapitel 37   den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 8524     Plader, bånd og andre 

       medier med indspil- 

       ning af lyd eller 

       andre fænomener, 

       herunder matricer 

       og mastere til frem- 

       stilling af plader, 

       undtagen varer 

       henhørende under 

       kapitel 37: 

       - Matricer og     Fremstilling, ved 

        mastere til frem-  hvilken værdien af 

        stilling af     alle anvendte mate- 

        plader       rialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

       - Andre varer     Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                  hvilken:       ved hvilken 

                  - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte materi-  alle an- 

                   aler ikke over-  vendte mate- 

                   stiger 40% af den terialer ikke 

                   færdige vares   overstiger 

                   pris ab fabrik,  30% af den 

                   og         færdige vares 

                  - materialer hen-  pris ab fa- 

                   hørende under   brik 

                   pos. 8523 inden 

                   for ovennævnte 

                   grænse kun an- 

                   vendes op til en 

                   værdi af 10% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik. 

 8525     Sendere til radio-  Fremstilling, ved  Fremstilling 

       telefoni, radiotele- hvilken:       ved hvilken 

       grafi, radiofoni og  - værdien af alle  værdien af 

       fjernsyn, også sam-   anvendte mate-   alle anvendte 

       menbygget med modta-  rialer ikke over- materialer 

       gere, lydoptagere    stiger 40% af den ikke over- 

       eller lydgengivere;   færdige vares   stiger 25% af 

       fjernsynskameraer    pris ab fabrik,  den færdige 

                   og         vares pris 

                  - værdien af alle  ab fabrik 

                   anvendte materialer 

                   uden oprindelses- 

                   status ikke over- 

                   stiger værdien af 

                   anvendte materialer 

                   med oprindelsesstatus 

 8526     Radarapparater,    Fremstilling, ved  Fremstilling 

       radionavigerings-   hvilken:       ved hvilken 

       apparater og radio-  - værdien af alle  værdien af 

       fjernbetjenings-    anvendte mate-   alle anvendte 

       apparater        rialer ikke over- materialer 

                   stiger 40% af den ikke over- 

                   færdige vares   stiger 25% af 

                   pris ab fabrik,  den færdige 

                   og         vares pris 

                  - værdien af alle  ab fabrik 

                   anvendte materialer 

                   uden oprindelses- 

                   status ikke over- 

                   stiger værdien af 

                   anvendte materialer 

                   med oprindelsesstatus 

 8527     Modtagere til radio- Fremstilling, ved  Fremstilling 

       telefoni, radiotele- hvilken:       ved hvilken 

       grafi eller radio-  - værdien af alle  værdien af 

       foni, også sammen-   anvendte mate-   alle anvendte 

       bygget med lydop-    rialer ikke over- materialer 

       tagere, lydgengivere  stiger 40% af den ikke over- 

       eller et ur i et    færdige vares   stiger 25% af 

       fælles kabinet     pris ab fabrik,  den færdige 

                   og         vares pris 

                  - værdien af alle  ab fabrik 

                   anvendte materialer 

                   uden oprindelses- 

                   status ikke over- 

                   stiger værdien af 

                   anvendte materialer 

                   med oprindelsesstatus 

 8528     Fjernsynsmodtagere 

       (herunder videogengivere 

       (monitorer) og video- 

       projektionsapparater) 

       også sammenbygget med 

       radiofonimodtagere, 

       lydoptagere eller 

       -gengivere eller 

       videooptagere eller 

       -gengivere i et fælles 

       kabinet: 

       - Videooptagere    Fremstilling, ved  Fremstilling 

        eller gengivere   hvilken:       ved hvilken 

        med indbygget    - værdien af alle  værdien af 

        videotuner      anvendte mate-   alle anvendte 

                   rialer ikke over- materialer 

                   stiger 40% af den ikke over- 

                   færdige vares   stiger 30% af 

                   pris ab fabrik,  den færdige 

                   og         vares pris 

                  - værdien af alle  ab fabrik 

                   anvendte materialer 

                   uden oprindelses- 

                   status ikke over- 

                   stiger værdien af 

                   anvendte materialer 

                   med oprindelsesstatus 

       - Andre apparater   Fremstilling, ved  Fremstilling 

                  hvilken:       ved hvilken 

                  - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte mate-   alle anvendte 

                   rialer ikke over- materialer 

                   stiger 40% af den ikke over- 

                   færdige vares   stiger 25% af 

                   pris ab fabrik,  den færdige 

                   og         vares pris 

                  - værdien af alle  ab fabrik 

                   anvendte materialer 

                   uden oprindelses- 

                   status ikke over- 

                   stiger værdien af 

                   anvendte materialer 

                   med oprindelsesstatus 

 8529     Dele, som udelukkende 

       eller hovedsagelig 

       anvendes i apparater 

       henhørende under pos. 

       8525 til 8528: 

       - Udelukkende eller  Fremstilling, ved 

        hovedsagelig til  hvilken værdien af 

        til videooptagere  alle anvendte 

        eller gengivere   materialer ikke 

                  overstiger 40% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

       - Andre varer     Fremstilling, ved  Fremstilling 

                  hvilken:       ved hvilken: 

                  - værdien af alle  - værdien af 

                   anvendte mate-    alle an- 

                   rialer ikke over-  vendte 

                   stiger 40% af den  materialer 

                   færdige vares    ikke over- 

                   pris ab fabrik,   stiger 25% 

                   og          af den fær- 

                  - værdien af alle   dige vares 

                   anvendte materialer pris ab 

                   uden oprindelses-  fabrik 

                   status ikke over- 

                   stiger værdien af 

                   anvendte materialer 

                   med oprindelsesstatus 

 8535 og   Elektriske apparater Fremstilling, ved  Fremstilling, 

 8536                hvilken:       ved hvilken 

                  - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte materi-  alle an- 

                   aler ikke over-  vendte mate- 

                   stiger 40% af den terialer ikke 

                   færdige vares   overstiger 

                   pris ab fabrik,  30% af den 

                   og         færdige vares 

                  - materialer hen-  pris ab fa- 

                   hørende under   brik 

                   pos. 8538 inden 

                   for ovennævnte 

                   grænse kun anvendes 

                   op til en værdi af 

                   10% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik. 

 8537     Tavler (herunder   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       numeriske kontrol-  hvilken:       ved hvilken 

       tavler), plader,   - værdien af alle  værdien af 

       konsoller, pulte,    anvendte materi-  alle an- 

       kabinetter o.lign.,   aler ikke over-  vendte mate- 

       sammensat af to     stiger 40% af den terialer ikke 

       eller flere af de    færdige vares   overstiger 

       under pos. 8535     pris ab fabrik,  30% af den 

       eller 8536 nævnte    og         færdige vares 

       apparater, til    - materialer hen-  pris ab fa- 

       elektrisk styring    hørende under   brik 

       eller elektricitets   pos. 8538 inden 

       -distribution,     for ovennævnte 

       herunder også      grænse kun an- 

       apparater sammenbyg-  vendes op til en 

       get med instrumenter  værdi af 10% af den 

       og apparater hen-    færdige vares pris 

       hørende under      ab fabrik. 

       kapitel 90, undtagen 

       koblingsapparater 

       henhørende under 

       pos. 8517 

 ex 8541   Dioder, transis-   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       torer og lignende   hvilken:       ved hvilken 

       halvlederkom-     - alle anvendte   værdien af 

       ponenter; undtagen   materialer hen-  alle anvendte 

       skiver, som endnu    hører under en   materialer 

       ikke er udskåret    anden position   ikke over- 

       i chips         end den færdige  stiger 25% af 

                   vare, og      den færdige 

                  - værdien af alle  vares pris 

                   anvendte mate-   ab fabrik 

                   rialer ikke 

                   overstiger 40% 

                   af den færdige 

                   vares pris 

                   ab fabrik 

 8542     Elektroniske     Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       integrerede kredsløb hvilken:       ved hvilken 

       og mikrokredsløb   - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte materi-  alle an- 

                   aler ikke over-  vendte mate- 

                   stiger 40% af den terialer ikke 

                   færdige vares   overstiger 

                   pris ab fabrik,  25% af den 

                   og         færdige vares 

                  - materialer hen-  pris ab fa- 

                   hørende under   brik 

                   pos. 8541 eller 

                   8542 inden for 

                   ovennævnte 

                   grænse tilsammen 

                   kun anvendes op til 

                   en værdi af 10% af 

                   den færdige vares pris 

                   ab fabrik. 

 8544     Isolerede (herunder  Fremstilling, ved 

       lakerede eller anodi- hvilken værdien af 

       serede) elektriske  alle anvendte 

       ledninger, kabler   materialer ikke 

       (herunder koaksial-  overstiger 40% af 

       kabler) og andre   den færdige vares 

       isolerede elektriske pris ab fabrik 

       ledere, også for- 

       synet med forbindel- 

       sesdele; optiske 

       fiberkabler, frem- 

       stillet af indivi- 

       duelt overtrukne 

       fibre, også samlet 

       med elektriske 

       ledere eller forsynet 

       med forbindelsesdele 

 8545     Kulelektroder,    Fremstilling, ved 

       børstekul, lampekul, hvilken værdien af 

       batterikul og andre  alle anvendte 

       varer af grafit    materialer ikke 

       eller andet kul,   overstiger 40% af 

       også i forbindelse  den færdige vares 

       med metal, af den   pris ab fabrik 

       art der anvendes 

       til elektrisk brug 

 8546     Elektriske iso-    Fremstilling, ved 

       latorer uanset    hvilken værdien af 

       materialets art    alle anvendte 

                  materialer ikke 

                  overstiger 40% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 8547     Isolationsdele til  Fremstilling, ved 

       elektriske maskiner, hvilken værdien af 

       apparater og mate-  alle anvendte 

       riel, for så vidt   materialer ikke 

       delene, bortset fra  overstiger 40% af 

       istøbte simple samle- den færdige vares 

       dele af metal (f.eks. pris ab fabrik 

       sokler med gevind), 

       består helt af iso- 

       lerende materiale, 

       undtagen isolatorer 

       henhørende under 

       pos. 8546; elektriske 

       installationsrør 

       og forbindelsesdele 

       dertil, af uædle 

       metaller og med ind- 

       vendig isolering 

 8548     Elektriske dele til  Fremstilling, ved 

       maskiner og ap-    hvilken værdien af 

       parater, ikke andet- alle anvendte 

       steds tariferet i   materialer ikke 

       dette kapitel     overstiger 40% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 8601 til   Lokomotiver, vogne  Fremstilling, ved 

 8607     og andet materiel   hvilken værdien af 

       til jernbaner og   alle anvendte 

       sporveje samt dele  materialer ikke 

       dertil        overstiger 40% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 8608     Stationært jernbane- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       og sporvejsmateriel; hvilken:       ved hvilken 

       mekanisk og elektro- - alle anvendte   værdien af 

       mekanisk signal-,    materialer hen-  alle anvendte 

       sikkerheds- eller    hører under en   materialer 

       trafikregulerings-   anden position   ikke over- 

       udstyr til jern-    end den færdige  stiger 30% af 

       baner, sporveje,    vare, og      den færdige 

       landeveje, floder   - værdien af alle  vares pris 

       og kanaler, par-    anvendte materi-  ab fabrik 

       keringsområder,     aler ikke over- 

       havne eller luft-    stiger 40% af den 

       havne; dele dertil   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8609     Godsbeholdere     Fremstilling, ved 

       (containere), også  hvilken værdien af 

       til væsker og     alle anvendte 

       gasser, specielt   materialer ikke 

       konstrueret og    overstiger 40% af 

       udstyret til en    den færdige vares 

       eller flere      pris ab fabrik 

       transportformer 

 ex Kap. 87  Køretøjer (undtagen  Fremstilling, ved 

       til jernbaner og   hvilken værdien af 

       sporveje) samt dele  alle anvendte 

       og tilbehør dertil;  materialer ikke 

       undtagen varer hen-  overstiger 40% af 

       hørende under pos.  den færdige vares 

       8709 til 8711,    pris ab fabrik 

       ex 8712, 8715 og 

       8716, for hvilke de 

       gældende regler er 

       anført nedenfor 

 8709     Motortrucks uden   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       løftemekanisme, af  hvilken:       ved hvilken 

       de typer der benyt-  - alle anvendte   værdien af 

       tes i fabrikker,    materialer hen-  alle anvendte 

       pakhuse, havne og    hører under en   materialer 

       lufthavne til      anden position   ikke over- 

       transport af gods    end den færdige  stiger 30% af 

       over korte afstande;  vare, og      den færdige 

       traktorer, af de   - værdien af alle  vares pris 

       typer der benyttes   anvendte materi-  ab fabrik 

       på jernbaneperroner;  aler ikke over- 

       dele til de nævnte   stiger 40% af den 

       køretøjer        færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8710     Tanks og andre    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       pansrede kampvogne,  hvilken:       ved hvilken 

       motoriserede, også  - alle anvendte   værdien af 

       med våben; dele til   materialer hen-  alle anvendte 

       sådanne køretøjer    hører under en   materialer 

                   anden position   ikke over- 

                   end den færdige  stiger 30% af 

                   vare, og      den færdige 

                  - værdien af alle  vares pris 

                   anvendte materi-  ab fabrik 

                   aler ikke over- 

                   stiger 40% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8711     Motorcykler (herunder 

       knallerter) og cykler 

       med hjælpemotor, også 

       med sidevogne; side- 

       vogne: 

       - Med forbrændings- 

        motor med frem- og 

        tilbagegående 

        stempel og slag- 

        volumen: 

       - 50 (cm3) og     Fremstilling, ved  Fremstilling, 

        derunder      hvilken:       ved hvilken 

                  - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte materi-  alle an- 

                   aler ikke over-  vendte mate- 

                   stiger 40% af den terialer ikke 

                   færdige vares   overstiger 

                   pris ab fabrik,  20% af den 

                   og         færdige vares 

                  - værdien af alle  pris ab fa- 

                   anvendte mate-   brik 

                   rialer uden op- 

                   rindelsesstatus 

                   ikke overstiger 

                   værdien af an- 

                   vendte materialer 

                   med oprindelses- 

                   status 

       - Over 50 (cm3)    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                  hvilken:       ved hvilken 

                  - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte materi-  alle an- 

                   aler ikke over-  vendte mate- 

                   stiger 40% af den terialer ikke 

                   færdige vares   overstiger 

                   pris ab fabrik,  25% af den 

                   og         færdige vares 

                  - værdien af alle  pris ab fa- 

                   anvendte mate-   brik 

                   rialer uden op- 

                   rindelsesstatus 

                   ikke overstiger 

                   værdien af an- 

                   vendte materialer 

                   med oprindelses- 

                   status 

       - Andre varer     Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                  hvilken:       ved hvilken 

                  - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte materi-  alle an- 

                   aler ikke over-  vendte mate- 

                   stiger 40% af den terialer ikke 

                   færdige vares   overstiger 

                   pris ab fabrik,  30% af den 

                   og         færdige vares 

                  - værdien af alle  pris ab fa- 

                   anvendte mate-   brik 

                   rialer uden op- 

                   rindelsesstatus 

                   ikke overstiger 

                   værdien af an- 

                   vendte materialer 

                   med oprindelses- 

                   status 

 ex 8712   Cykler uden motor   Fremstilling på   Fremstilling, 

       (herunder trehjulede basis af materialer, ved hvilken 

       transportcykler)   der ikke henhører  værdien af 

                  under pos. 8714   alle anvendte 

                             materialer 

                             ikke over- 

                             stiger 30% af 

                             den færdige 

                             vares pris 

                             ab fabrik 

 8715     Barnevogne, klap-   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       vogne o.lign.,    hvilken:       ved hvilken 

       samt dele dertil:   - alle anvendte ma- værdien af 

                   terialer henhører alle anvendte 

                   under en anden po- materialer 

                   sition end den   ikke over- 

                   færdige vare, og  stiger 30% af 

                  - værdien af alle  den færdige 

                   anvendte materia- vares pris 

                   ler ikke oversti- ab fabrik 

                   ger 40% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 8716     Påhængsvogne     Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       og sættevogne;    hvilken:       ved hvilken 

       andre køretøjer    - alle anvendte ma- værdien af 

       uden fremdrivnings-   terialer henhører alle anvendte 

       mekanisme; dele der-  under en anden po- materialer 

       til           sition end den   ikke over- 

                   færdige vare, og  stiger 30% af 

                  - værdien af alle  den færdige 

                   anvendte materia- vares pris 

                   ler ikke oversti- ab fabrik 

                   ger 40% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex Kap. 88  Luft- og rumfartøjer  Fremstilling, ved Fremstilling, 

       samt dele dertil;    hvilken alle an-  ved hvilken 

       undtagen varer hen-   vendte materialer værdien af 

       hørende under pos. ex  henhører under en alle anvendte 

       8804 og 8805, for    anden position   materialer 

       hvilke de gældende   end den færdige  ikke over- 

       regler er anført    vare        stiger 40% af 

       nedenfor                  den færdige 

                             vares pris 

                             ab fabrik 

 ex 8804 Rotochutes         Fremstilling på ba- Fremstilling, 

                  sis af alle materi- ved hvilken 

                  aler, herunder and- værdien af 

                  re materialer hen-  alle anvendte 

                  hørende under pos.  materialer 

                  8804         ikke over- 

                             stiger 40% af 

                             den færdige 

                             vares pris 

                             ab fabrik 

 8805     Startanordninger   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       til luftfartøjer;   hvilken alle anvend- ved hvilken 

       landingsanordning-  te materialer hen-  værdien af 

       er til landing af   hører under en    alle anvendte 

       luftfartøjer på han- anden position end  materialer 

       garskibe og lign-   den færdige vare   ikke over- 

       ende apparater og             stiger 30% af 

       anordninger;                den færdige 

       stationært flyve-             vares pris 

       træningsudstyr;              ab fabrik 

       dele dertil 

 Kap. 89   Skibe, både og flyd- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       ende materiel     hvilken alle anvend- ved hvilken 

                  te materialer hen-  værdien af 

                  hører under en    alle anvendte 

                  anden position end  materialer 

                  den færdige vare.  ikke over- 

                  Dog må skibsskrog  stiger 40% af 

                  henhørende under   den færdige 

                  pos. 8906 ikke an-  vares pris 

                  vendes        ab fabrik 

 ex Kap. 90  Optiske, fotogra-   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       fiske og kinemato-  hvilken:       ved hvilken 

       grafiske instrument- - alle anvendte ma- værdien af 

       er og apparater;    terialer henhører alle anvendte 

       måle-, kontrol- og   under en anden   materialer 

       præcisionsinstrumen-  position end den  ikke over- 

       ter og apparater;    færdige vare, og  stiger 30% af 

       medicinske og kirur- - værdien af alle  den færdige 

       giske instrumenter   anvendte material- vares pris 

       og apparater; dele   er ikke over-   ab fabrik 

       og tilbehør dertil;   stiger 40% af 

       undtagen varer hen-   den færdige vares 

       hørende under pos.   pris ab fabrik 

       9001, 9002, 9004, 

       ex 9005, ex 9006, 

       9007, 9011, ex 9014, 

       9015 til 9020 og 

       9024 til 9033, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 9001     Optiske fibre og   Fremstilling, ved 

       bundter af optiske  hvilken værdien af 

       fibre; kabler af   alle anvendte ma- 

       optiske fibre,    terialer ikke over- 

       undtagen varer hen-  stiger 40% af den 

       hørende under pos.  færdige vares 

       8544; folier og    pris ab fabrik 

       plad-er af pola- 

       riserende mate- 

       rialer; uindfat- 

       tede linser (her- 

       under kontaktlin- 

       ser), prismer, 

       spejle og andre 

       optiske artikler, 

       af ethvert mate- 

       riale, undtagen 

       sådanne varer af 

       glas, som ikke er 

       optisk bearbejdet 

 9002     Indfattede linser,  Fremstilling, ved 

       prismer, spejle og  hvilken værdien 

       andre optiske ar-   af alle anvendte ma- 

       tikler af ethvert   terialer ikke over- 

       materiale, til in-  stiger 40% af den 

       strumenter og ap-   færdige vares 

       parater, undtagen   pris ab fabrik 

       sådanne varer af 

       glas, som ikke er 

       optisk bearbejdet 

 9004     Briller og lignende  Fremstilling, ved 

       varer, korrigerende, hvilken værdien af 

       beskyttende eller   alle anvendte ma- 

       andet         terialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex 9005   Kikkerter og andre  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       optiske teleskoper  hvilken:       ved hvilken 

       samt stativer og   - alle anvendte   værdien af 

       monteringer dertil,   materialer hen-  alle anvendte 

       undtagen astronom-   hører under en   materialer 

       iske refraktions-    anden position   ikke over- 

       teleskoper samt     end den færdige  stiger 30% af 

       stativer og monte-   vare, og      den færdige 

       ringer dertil     - værdien af alle  vares pris 

                   anvendte materi-  ab fabrik 

                   aler ikke over- 

                   stiger 40% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik, og 

                  - værdien af alle an- 

                   vendte materialer 

                   uden oprindelses- 

                   status ikke over- 

                   stiger værdien af 

                   anvendte material- 

                   er med oprindelses- 

                   status 

 ex 9006   Fotografiapparater  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       (undtagen kinemato-  hvilken:       ved hvilken 

       grafiske apparater); - alle anvendte   værdien af 

       lynlysapparater og   materialer hen-  alle anvend- 

       lynlyslamper til foto- hører under en   te materialer 

       grafisk brug, undtag-  anden position   ikke over- 

       en lynlyslamper med   end den færdige  stiger 30% af 

       elektrisk tænding    vare, og      den færdige 

                  - værdien af alle  vares pris 

                   anvendte materi-  ab fabrik 

                   aler ikke oversti- 

                   ger 40% af den fær- 

                   dige vares pris 

                   ab fabrik, og 

                  - værdien af alle an- 

                   vendte varer uden 

                   oprindelsesstatus 

                   ikke overstiger 

                   værdien af anvend- 

                   te varer med op- 

                   rindelsesstatus 

 9007     Kinematografiske   Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       kameraer og projek-  hvilken:       ved hvilken 

       tionsapparater, også - alle anvendte   værdien af 

       med lydoptagere     materialer hen-  alle anvendte 

       eller -gengivere    hører under en   materialer 

                   anden position   ikke over- 

                   end den færdige  stiger 30% af 

                   vare, og      den færdige 

                  - værdien af alle  vares pris 

                   anvendte materi-  ab fabrik 

                   aler ikke over 

                   stiger 40% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte materia- 

                   ler uden oprind- 

                   elsesstatus ikke 

                   overstiger værdien 

                   af anvendte materi- 

                   aler med oprindel- 

                   sesstatus 

 9011     Optiske mikroskoper, Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       herunder mikroskoper hvilken:       ved hvilken 

       til fotomikrografi,  - alle anvendte   værdien af 

       kinefotomikrografi   materialer hen-  alle anvendte 

       eller mikroprojek-   hører under en   materialer 

       tion          anden position   ikke oversti- 

                   end den færdige  ger 30% af 

                   vare, og      den færdige 

                  - værdien af alle  vares pris 

                   anvendte materi-  ab fabrik 

                   aler ikke over- 

                   stiger 40% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte materia- 

                   ler uden oprind- 

                   elsesstatus ikke 

                   overstiger værdi- 

                   en af anvendte ma- 

                   terialer med op- 

                   rindelsesstatus 

 ex 9014   Andre navigations-  Fremstilling, ved 

       instrumenter og    hvilken værdien af 

       -apparater      alle anvendte ma- 

                  terialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 9015     Instrumenter og    Fremstilling, ved 

       apparater til     hvilken værdien af 

       geodæsi, topogra-   alle anvendte ma- 

       fi, landmåling,    terialer ikke over- 

       nivellering, foto-  stiger 40% af den 

       grammetri, hydrogra- færdige vares pris 

       fi, oceanografi,   ab fabrik 

       hydrologi, meteoro- 

       logi eller geofysik, 

       undtagen kompasser; 

       afstandsmålere 

 9016     Vægte, følsomme for  Fremstilling, ved 

       5 centigram og der-  hvilken værdien af 

       under, også med til- alle anvendte ma- 

       hørende lodder    terialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 9017     Instrumenter til   Fremstilling, ved 

       tegning, afstikning  hvilken værdien af 

       eller beregning    alle anvendte ma- 

       (f.eks. tegnemas-   terialer ikke over- 

       kiner, pantografer,  stiger 40% af den 

       vinkelmålere, tegne- færdige vares pris 

       bestik, linealer,   ab fabrik 

       regnestokke og regne- 

       skiver); instrument- 

       er og apparater til 

       længdemåling, til 

       brug i hånden 

       (f.eks. metermål, 

       mikrometre og skyde- 

       lærer), ikke andet- 

       steds tariferet i 

       dette kapitel 

 9018     Instrumenter og ap-  Fremstilling på   Fremstilling, 

       parater til medi-   basis af alle ma-  ved hvilken 

       cinsk, kirurgisk,   terialer, herunder  værdien af 

       dental eller veteri- materialer hen-   alle anvendte 

       nær brug, herunder  hørende under pos.  materialer 

       instrumenter og ap-  9018         ikke over- 

       parater til scinti-            stiger 40% af 

       grafi, andre elektro-           den færdige 

       medicinske instrumen-           vares pris 

       ter og apparater              ab fabrik 

       samt apparater til 

       synsprøver: 

       - Tandlægestole med 

        indbyggede tandlæge- 

        instrumenter eller 

        spytbakke 

       - Andre instrumenter Fremstilling, ved  Fremstilling, 

        og apparater    hvilken:       ved hvilken 

                  - alle anvendte ma- værdien af 

                   terialer henhører alle anvendte 

                   under en anden po- materialer 

                   sition end den   ikke over- 

                   færdige vare, og  stiger 25% af 

                  - værdien af alle  den færdige 

                   anvendte material- vares pris 

                   er ikke overstig- ab fabrik 

                   er 40% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 9019     Apparater til mekano- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       terapi; massageappa- hvilken:       ved hvilken 

       rater; apparater til - alle anvendte ma- værdien af 

       psykotekniske under-  terialer henhører alle anvendte 

       søgelser; apparater   under en anden   materialer 

       til ozonterapi, oxy-  position end den  ikke over- 

       genterapi eller aero-           stiger 25% af 

       solterapi, respira-            den færdige 

       tionsapparater til             vares pris 

       kunstigt åndedræt og            ab fabrik 

       andre apparater til 

       respirationsterapi 

       færdige vare, og 

       - værdien af alle 

        anvendte material- 

        er ikke overstig- 

        er 40% af den 

        færdige vares pris 

        ab fabrik 

 9020     Andre respirations-  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       apparater og gasmas- hvilken:       ved hvilken 

       ker, undtagen beskyt- - alle anvendte ma- værdien af 

       telsesmasker uden me-  terialer henhører alle anvendte 

       kaniske eller udskif-  under en anden   materialer 

       telige filtre      position end den  ikke over- 

                   færdige vare, og  stiger 25% af 

                  - værdien af alle  den færdige 

                   anvendte materia- vares pris 

                   ler ikke overstig- ab fabrik 

                   er 40% af den 

                   færdige vares pris 

                   ab fabrik 

 9024     Maskiner og appara-  Fremstilling, ved 

       ter til afprøvning  hvilken værdien af 

       af hårdhed, styrke,  alle anvendte ma- 

       kompressionsevne,   terialer ikke over- 

       elasticitet eller   stiger 40% af den 

       andre mekaniske 

       egenskaber ved ma- 

       terialer (f.eks. me- 

       taller, træ, teksti- 

       ler, papir, plast) 

       færdige vares pris 

       ab fabrik 

 9025     Densimetre, aræome-  Fremstilling, ved 

       tre, flydevægte og  hvilken værdien af 

       lignende flydein-   alle anvendte ma- 

       strumenter, termome- terialer ikke over- 

       tre, pyrometre, baro- stiger 40% af den 

       metre, hygrometre og færdige vares pris 

       psycrometre, også re- ab fabrik 

       gistrerende samt kom- 

       binationer af disse 

       instrumenter 

 9026     Instrumenter og appa- Fremstilling, ved 

       rater til måling   hvilken værdien af 

       eller kontrollering  alle anvendte ma- 

       af strømningshastig- terialer ikke over- 

       hed, standhøjde,   stiger 40% af den 

       tryk eller andre va- færdige vares pris 

       riable størrelser i  ab fabrik 

       væsker eller gasser 

       (f.eks. gennemstrøm- 

       ningsmålere, væske- 

       standsmålere, mano- 

       metre, varmemålere), 

       undtagen instrumenter 

       og apparater henhør- 

       ende under pos. 9014, 

       9015, 9028 eller 9032 

 9027     Instrumenter og appa- Fremstilling, ved 

       rater til fysiske   hvilken værdien af 

       eller kemiske analys- alle anvendte ma- 

       er (f.eks. polari-  terialer ikke over- 

       metre, refraktometre, stiger 40% af den 

       spektrometre samt gas færdige vares pris 

       eller røganalyserings-ab fabrik 

       apparater); instrumen- 

       ter og apparater til 

       måling eller kontrol- 

       lering af viskositet, 

       porøsitet, ekspansion, 

       overfladespænding 

       o.lign.; instrumenter 

       og apparater til ka- 

       lorimetriske, akus- 

       tiske eller fotome- 

       triske målinger 

       (herunder belysnings- 

       målere); mikrotomer 

 9028     Forbrugs- og produk- 

       tionsmålere til gas- 

       ser, væsker og elek- 

       tricitet, herunder 

       justeringsmålere: 

       - Dele og tilbehør  Fremstilling, ved 

                  hvilken værdien af 

                  alle anvendte ma- 

                  terialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

       - Andre varer     Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                  hvilken:       ved hvilken 

                  - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte materi-  alle anvendte 

                   aler ikke over-  materialer 

                   stiger 40% af den ikke over- 

                   færdige vares pris stiger 30% af 

                   ab fabrik, og   den færdige 

                  - værdien af alle  vares pris 

                   anvendte material- ab fabrik 

                   er uden oprind- 

                   elsesstatus ikke 

                   overstiger værdi- 

                   en af anvendte ma- 

                   terialer med oprind- 

                   elsesstatus 

 9029     Omdrejningstællere,  Fremstilling, ved 

       produktionstællere,  hvilken værdien af 

       taxametre, kilome-  alle anvendte ma- 

       tertællere, skridt-  terialer ikke over- 

       tællere o.lign.;   stiger 40% af den 

       hastighedsmålere og  færdige vares pris 

       takometre, undtagen  ab fabrik 

       varer henhørende 

       under pos. 9015; 

       stroboskoper 

 9030     Oscilloskoper,    Fremstilling, ved 

       spektrumanalysatorer hvilken værdien af 

       og andre instrument- alle anvendte ma- 

       er og apparater til  terialer ikke over- 

       måling eller kontrol- stiger 40% af den 

       lering af elektriske færdige vares pris 

       størrelser, undtagen ab fabrik 

       målere henhørende 

       under pos. 9028; 

       instrumenter og appa- 

       rater til måling 

       eller påvisning af 

       alfa-, beta- eller 

       gammastråler, rønt- 

       genstråler, kosmiske 

       stråler eller andre 

       ioniserede stråler 

 9031     Instrumenter, appa-  Fremstilling, ved 

       rater og maskiner   hvilken værdien af 

       til måling eller kon- alle anvendte ma- 

       trollering, ikke   terialer ikke over- 

       andetsteds tariferet stiger 40% af den 

       i dette kapitel;   færdige vares pris 

       profilprojektions-  ab fabrik 

       apparater 

 9032     Instrumenter og ap-  Fremstilling, ved 

       parater til automa-  hvilken værdien af 

       tisk regulering    alle anvendte ma- 

                  terialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 9033     Dele og tilbehør,   Fremstilling, ved 

       ikke andetsteds ta-  hvilken værdien af 

       riferet i dette ka-  alle anvendte ma- 

       pitel, til maskiner, terialer ikke over- 

       apparater og instru- stiger 40% af den 

       menter henhørende   færdige vares pris 

       under kapitel 90   ab fabrik 

 ex Kap. 91  Ure og dele dertil;  Fremstilling, ved 

       undtagen varer hen-  hvilken værdien af 

       hørende under pos.  alle anvendte ma- 

       9105 og 9109 til   terialer ikke over- 

       9113, for hvilke de  stiger 40% af den 

       gældende regler er  færdige vares pris 

       anført nedenfor    ab fabrik 

 9105     Andre ure       Fremstilling, ved  Fremstilling, 

                  hvilken:       ved hvilken 

                  - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte material- alle anvendte 

                   er ikke oversti-  materialer 

                   ger 40% af den   ikke over- 

                   færdige vares   stiger 30% 

                   pris ab fabrik,  af den fær- 

                   og         dige vares 

                  - værdien af alle  pris ab 

                   anvendte material- fabrik 

                   er uden oprind- 

                   elsesstatus ikke 

                   overstiger værdi- 

                   en af anvendte ma- 

                   terialer med op- 

                   rindelsesstatus 

 9109     Andre urværker, kom- Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       plette og samlede   hvilken:       ved hvilken 

                  - værdien af alle  værdien af 

                   anvendte materia- alle anvendte 

                   ler ikke over-   materialer 

                   stiger 40% af den ikke over- 

                   færdige vares   stiger 30% af 

                   pris ab fabrik,  den færdige 

                   og         vares pris 

                  - værdien af alle  ab fabrik 

                   anvendte materia- 

                   ler uden oprind- 

                   elsesstatus ikke 

                   overstiger værdi- 

                   en af anvendte 

                   materialer med 

                   oprindelsesstatus 

 9110     Komplette urværker,  Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       ikke samlede eller  hvilken:       ved hvilken 

       kun delvis samlede  - værdien af alle  værdien af 

       (værksæt); ukomplet-  anvendte materia- alle anvendte 

       te urværker, samlede;  ler ikke overstig- materialer 

       råværker til urværk-  er 40% af den fær- ikke over- 

       er           dige vares pris  stiger 30% 

                   ab fabrik, og   af den fær- 

                  - materialer, der  dige vares 

                   henhører under   pris ab fab- 

                   pos. 9114, inden  rik 

                   for ovennævnte 

                   grænse, kun an- 

                   vendes op til en 

                   værdi af 10% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 9111     Kasser til ure,    Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       samt dele dertil   hvilken:       ved hvilken 

                  - alle anvendte ma- værdien af 

                   terialer henhører alle anvendte 

                   under en anden   materialer 

                   position end den  ikke over- 

                   færdige vare, og  stiger 30% af 

                  - værdien af alle  den færdige 

                   anvendte materia- vares pris 

                   ler ikke oversti- ab fabrik 

                   ger 40% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 9112     Urkasser og      Fremstilling, ved  Fremstilling, 

       lignende kabinetter  hvilken:       ved hvilken 

       til andre varer    - alle anvendte ma- værdien af 

       under dette kapitel,  terialer henhører alle anvendte 

       samt dele dertil    under en anden   materialer 

                   position end den  ikke over- 

                   færdige vare, og  stiger 30% 

                  - værdien af alle  af den fær- 

                   anvendte material- dige vares 

                   er ikke overstig- pris ab 

                   er 40% af den fær- fabrik 

                   dige vares pris 

                   ab fabrik 

 9113     Urremme og urlænker  Fremstilling, ved 

       samt dele dertil:   hvilken værdien af 

       - Af uædelt metal,  alle anvendte ma- 

        også forgyldt,   terialer ikke over- 

        forsølvet eller   stiger 40% af den 

        platineret, eller  færdige vares 

        dubleret med ædle  pris ab fabrik 

        metaller 

       - Andre varer     Fremstilling, ved 

                  hvilken værdien af 

                  alle anvendte ma- 

                  terialer ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 Kap. 92   Musikinstrumenter;  Fremstilling, ved 

       dele og tilbehør   hvilken værdien af 

       dertil        alle anvendte ma- 

                  terialer ikke over- 

                  stiger 40% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 Kap. 93   Våben og ammunition  Fremstilling, ved 

       samt dele og tilbe-  hvilken værdien af 

       hør dertil      alle anvendte ma- 

                  terialer ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex Kap. 94  Møbler; sengebunde,  Fremstilling, ved 

       madrasser, dyner,   hvilken alle an- 

       puder o.lign.;    vendte materialer 

       lamper og belys-   henhører under 

       ningsartikler,    en anden position 

       ikke andetsteds    end den færdige 

       tariferet; lys-    vare 

       skilte, navneplader 

       med lys og lignende 

       varer; præfabrike- 

       rede bygninger; 

       undtagen varer hen- 

       hørende under pos. 

       ex 9401, ex 9403, 

       9405 og 9406, for 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 ex 9401 og  Møbler af metal med  Fremstilling, ved 

 ex 9403   upolstret bomuldsbe- hvilken alle anvendte 

       træk med en vægt på  materialer henhører 

       300 g/m2 eller mindre under en anden posi- 

                  tion end den færdige 

                  vare 

                  ELLER 

                  Fremstilling på basis 

                  af vævet stof af bom- 

                  uld, der allerede er 

                  formtilvirket med 

                  henblik på anvendel- 

                  se til varer henhør- 

                  ende under pos. 9401 

                  eller 9403, forudsat 

                  at: 

                  - dets værdi ikke 

                   overstiger 25% af 

                   den færdige vares 

                   pris ab fabrik, og 

                  - alle andre anvendte 

                   materialer allerede 

                   har oprindelsessta- 

                   tus og henhører 

                   under en anden po- 

                   sition end pos. 

                   9401 eller 9403 

 9405     Lamper og belys-   Fremstilling, ved 

       ningsartikler (her-  hvilken værdien af 

       under projektører)  alle anvendte ma- 

       og dele dertil,    terialer ikke over- 

       ikke andetsteds    stiger 50% af den 

       tariferet; lys-    færdige vares pris 

       skilte, navneplader  ab fabrik 

       med lys og lignende 

       varer, med permanent 

       monteret lyskilde, 

       samt dele dertil, 

       ikke andetsteds 

       tariferet 

 9406     Præfabrikerede byg-  Fremstilling, ved 

       ninger        hvilken værdien af 

                  alle anvendte ma- 

                  terialer ikke over- 

                  stiger 50% af den 

                  færdige vares pris 

                  ab fabrik 

 ex Kap. 95  Legetøj, spil og   Fremstilling, ved 

       sportsartikler; dele hvilken alle anvendte 

       og tilbehør dertil;  materialer henhører 

       undtagen varer hen-  under en anden po- 

       hørende under pos.  sition end den fær- 

       9503 og ex 9506, for dige vare 

       hvilke de gældende 

       regler er anført 

       nedenfor 

 9503     Andet legetøj;    Fremstilling, ved 

       skalamodeller og   hvilken: 

       lignende modeller   - alle anvendte ma- 

       til underholdnings-   terialer henhører 

       og legebrug, også    under en anden po- 

       bevægelige; pusle-   sition end den fær- 

       spil af enhver art   dige vare, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte materia- 

                   ler ikke oversti- 

                   ger 50% af den 

                   færdige vares 

                   pris ab fabrik 

 ex 9506   Redskaber og rekvi-  Fremstilling, ved 

       sitter til alminde-  hvilken alle anvend- 

       lige fysiske øvel-  te materialer hen- 

       ser, gymnastik, at-  hører under en anden 

       letik og andre    position end den 

       sportsgrene      færdige vare. Dog må 

       (bortset fra bord-  groft formtilvirkede 

       tennis) eller til   blokke til fremstil- 

       udendørsleg og    ling af golfkøller 

       spil, ikke andet-   anvendes 

       steds tariferet i 

       dette kapitel; 

       svømmebassiner og 

       soppebassiner 

 ex Kap. 96  Diverse; undtagen   Fremstilling, ved 

       varer henhørende   hvilken alle anvend- 

       under pos. ex 9601,  te materialer hen- 

       ex 9602, ex 9603,   hører under en anden 

       9605, 9606, 9612,   position end den 

       ex 9613 og ex 9614,  færdige vare 

       for hvilke de gæld- 

       ende regler er an- 

       ført nedenfor 

 ex 9601 og  Varer af animalske,  Fremstilling på ba- 

 ex 9602   vegetabilske eller  sis af bearbejdede 

       mineralske udskær-  udskæringsmaterialer 

       ingsmaterialer    henhørende under 

                  samme position 

 ex 9603   Koste og børster   Fremstilling, ved 

       (undtagen riskoste  hvilken værdien 

       o.lign samt børster  af alle anvendte ma- 

       af mår- eller egern- terialer ikke over- 

       hår), gulvfejeappa-  stiger 50% af den 

       rater til brug i   færdige vares pris 

       hånden (undtagen   ab fabrik 

       apparater med motor); 

       malerpuder og maler- 

       ruller; skrabere og 

       svabere 

 9605     Rejsesæt til toilet- Hver artikel i sættet 

       brug, til syning   skal opfylde den regel, 

       eller til rengøring  der gælder for den, 

       af fodtøj eller be-  såfremt den ikke indgik 

       klædningsgenstande  i sættet; dog må der 

                  medtages artikler uden 

                  oprindelsesstatus, for- 

                  udsat at deres samlede 

                  værdi ikke overstiger 

                  15% af den færdige 

                  vares pris ab fabrik 

 9606     Knapper, trykknap-  Fremstilling, ved 

       per, tryklåse     hvilken: 

       o.lign. samt knap-  - alle anvendte mate- 

       forme og andre dele   rialer henhører 

       til disse varer;    under en anden po- 

       knapemner        sition end den fær- 

                   dige vare, og 

                  - værdien af alle 

                   anvendte material- 

                   er ikke overstiger 

                   50% af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 9612     Farvebånd med farve  Fremstilling, ved 

       til skrivemaskiner,  hvilken: 

       instrumenter     - alle anvendte ma- 

       o.lign., også på    terialer henhører 

       spoler eller i kas-   under en anden po- 

       setter; stempelpuder,  sition end den 

       med eller uden farve,  færdige vare, og 

       også i æsker     - værdien af alle an- 

                   vendte materialer 

                   ikke overstiger 50% 

                   af den færdige 

                   vares pris ab fabrik 

 ex 9613   Tændere (fyrtøjer)  Fremstilling, ved 

       med tryktændingsan-  hvilken værdien af 

       ordning        alle anvendte ma- 

                  terialer henhørende 

                  under pos. 9613 ikke 

                  overstiger 30% af 

                  den færdige vares 

                  pris ab fabrik 

 ex 9614   Piber og pibe-    Fremstilling på ba- 

       hoveder        sis af råt tilhug- 

                  gede blokke 

 Kap. 97   Kunstværker,     Fremstilling, ved 

       samleobjekter og   hvilken alle anvend- 

       antikviteter     te materialer hen- 

                  hører under en anden 

                  position end den fær- 

                  dige vare 

(* 3) Indtil den 30. november 1992 må majsmel (»masa« mel), der er fremstillet ved »mixtamalization« (alkalin kogning og udblødning), dog anvendes.

(* 4) Efter bestemmelse 3 til kapitel 32 drejer det sig om præparater, som anvendes til farvning af alle materialer eller som bestanddele til fremstilling af farvepræparater, forudsat at de ikke henhører under en anden position i kapitel 32.

(* 5) Ved »gruppe« forstås enhver anden del af positionen, som er adskilt fra resten af positionsteksten ved semikolon.

(* 6) For varer, der består af materialer, som henhører under både pos. 3901 til 3906, på den ene side, og pos. 3907 til 3911, på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for den pågældende vare.

(* 7) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se indledende note 5.

(* 8) Se indledende note 6.

(* 9) Angående artikler af trikotage, ikke elastik eller gummieret, fremstillet ved sammensyning eller samling på den anden måde af stykker, der er tilskåret eller direkte formfremstillet, se indledende note 6.

(* 10) Denne regel finder anvendelse indtil den 31. december 1993.

Tillæg III

Varecertifikat eur.1

og anmodning om varecertifikat eur.1

Trykningsinstruks

1. Formularens format er 210 x 297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit og skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g pr. m2. Det skal forsynes med guillochetryk i bunden i grøn farve, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

2. EØS-staternes offentlige myndigheder kan forbeholde sig ret til selv at trykke formularerne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hver formular forsynes med en bemærkning om godkendelsen. Hver formular skal forsynes med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere trykkeriet. Den skal desuden forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation. Tillæg IV fakturaerklæring

Fakturaerklæringen, hvis tekst er angivet på næste side, skal udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . .(* 1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i EØS(* 2).

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizacion aduanera n . . .(* 1)) declara que, salvo indicacion en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial EEE(* 2).

Tysk

Der Ausfuhrer (Ermæchtiger Ausfuhrer; Bewilligungs-Nr. . . .(* 1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht erklært, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, præferenzbegunstigte EWR-Ursprungswaren sind(* 2).

Græsk

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorization NO . . .(* 1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferentiol origin(* 2).

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. . . .(* 1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE(* 2).

Fransk

L'exportateur des produits couverts par le present document (autorisation douaniere nI . . .(* 1)) declare que, sauf indication claire de contraire, ces produits ont l'origine preferentielle EEE(* 2).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . .(* 1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiele EERoorsprong zijn(* 2).

Portugisisk

O abaixo assinado, exportador dos productos cobertos pelo presente documento (autorizaeao aduaneira n . . .(* 1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrario, estes produtos sao de origem preferencial EEE(* 2).

Islandsk

Utflytjandi varanna, sem skjal petta tekur til (heimild tollyfirvalda nr. . . .(* 1)), lysir vi yfir, ad se eigi annars greinilega getid eru pær af EES fridindauppruna(* 2).

Norsk

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. . . . (* 1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har EØS preferanseopprinnelse(* 2).

Finsk

Tæssæ asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejæ (tullin lupanumero . . .(* 1)) ilmoittaa, ettæ næmæ tuotteet ovat, ellei toisin ole selvæsti merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ETA-alkuperææ(* 2).

Svensk

Exportøren av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. . . .(* 1)) førsækrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har førmånsberættigande EES-ursprung(* 2).

 

      ....................., den................ (* 3) 

               (sted og dato) 

      .......................................... (* 4) 

      (Eksportørens underskrift; endvidere skal 

       navnet på den person, der underskriver 

       erklæringen, angives i letlæselig form) 

(* 1) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i henhold til artikel 22 i protokollen, skal nummeret på den godkendte eksportørs tilladelse anføres her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordene i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(* 2) Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører varer med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 38 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges, ved hjælp af mærket »CM«.

(* 3) Disse angivelser kan udelades, hvis oplysningerne fremgår af selve dokumentet.

(* 4) Jf. artikel 21, stk. 5, i protokollen. Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn.

 

              Tillæg V 

           Leverandørerklæring 

Leverandørerklæringen, hvis tekst er angivet på næste side, skal udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Leverandørerklæring

vedrørende produkter, der har undergået bearbejdning eller forarbejdning i

EØS uden at have opnået præferenceoprindelsesstatus

Undertegnede leverandør af de produkter, som er omfattet af vedlagte dokument, erklærer, at

1. Følgende materialer, der ikke har oprindelse i EØS, er blevet anvendt i EØS til fremstilling af disse produkter:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                  (Leverandørens underskrift og 

                  adresse; endvidere skal navnet 

                  på den person, der underskriver 

                  erklæringen, angives i 

                  letlæselig form) 

 --------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Hvis den faktura, den følgeseddel eller det andet handelsdokument, hvortil erklæringen er knyttet, vedrører forskellige typer produkter eller produkter, som ikke omfatter materialer uden oprindelsesstatus i samme udstrækning, skal leverandøren klart sondre mellem dem.

Eksempel:

Dokumentet vedrører forskellige modeller af elektriske motorer henhørende under pos. 8501, der skal anvendes til fremstilling af vaskemaskiner henhørende under pos. 8450. Arten og værdien af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af disse motorer, varierer fra model til model. Modellerne skal derfor angives hver for sig i første kolonne, og oplysningerne i de øvrige kolonner skal angives separat for hver af modellerne for at gøre det muligt for producenten af vaskemaskinerne at foretage en korrekt vurdering af sine varers oprindelsesstatus alt efter, hvilken model elektrisk motor han anvender.

(* 2) Oplysningerne i disse kolonner angives kun, hvis de er nødvendige.

Eksempel:

Det fremgår af reglen for beklædningsgenstande henhørende under ex kapitel 62, at der gerne må anvendes garn uden oprindelsesstatus. Hvis en fransk producent af sådanne beklædningsgenstande anvender stof, der er indført fra Schweiz, hvor det er fremstillet ved anvendelse af vævegarn uden oprindelsesstatus, er det tilstrækkeligt, at den schweiziske leverandør i sin erklæring beskriver det anvendte materiale uden oprindelsesstatus som garn uden angivelse af det pågældende garns HS-position og værdi.

En producent af tråd af jern henhørende under HS-pos. 7217, som har fremstillet varen af jernstænger uden oprindelsesstatus, angiver »stænger af jern« i kolonne 2. Såfremt denne tråd skal anvendes i fremstillingen af en maskine, for hvilken der ifølge oprindelsesreglen gælder en bestemt procent for værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus, skal værdien af jernstængerne uden oprindelsesstatus angives i kolonne 3.

(* 3) Ved »værdien af materialer« forstås toldværdien på tidspunktet for indførslen af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus, eller, såfremt denne ikke er kendt eller ikke kan konstateres, den først konstaterbare pris, der er betalt for materialerne i EØS.

Den nøjagtige værdi af hvert enkelt anvendt materiale uden oprindelsesstatus skal anføres pr. enhed af de produkter, der er angivet i første kolonne.

(* 4) Ved »samlet værditilvækst« forstås alle omkostninger, der er påløbet uden for EØS, herunder værdien af alle materialer, der er tilføjet der.

Den nøjagtige samlede værditilvækst, der er opnået uden for EØS, skal anføres pr. enhed af de produkter, der er angivet i første kolonne. Tillæg VI Langtids-leverandørerklæring

Langtids-leverandørerklæringen, hvis tekst er angivet på næste side, skal udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Langtids-leverandørerklæring

Vedrørende produkter, der har undergået bearbejdning eller forarbejdning i

EØS uden at have opnået præferenceoprindelsesstatus

Undertegnede leverandør af de produkter, som er omfattet af dette dokument, og som regelmæssigt leveres til (* 1),

erklærer, at:

1. Følgende materialer, der ikke har oprindelse i EØS, er blevet anvendt i EØS til fremstilling af disse produkter:

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Beskrivelse   Beskrivelse   HS-pos. for   Vædi af 

 af de     af anvendte   anvendte    anvendte 

 leverede    materialer   materialer   materialer 

 varer(* 2)   uden op-    uden op-    uden op- 

         rindelses-   rindelses-   rindelses- 

         status     status(* 3)   status (* 3)(* 4) 

 ------------------------------------------------------------------- 

 ..........   ..........   ..........   .............. 

 ..........   ..........   ..........   .............. 

 ..........   ..........   ..........   .............. 

                 Samlet værdi:  .............. 

 ..........   ..........   ..........   .............. 

 ..........   ..........   ..........   .............. 

 ..........   ..........   ..........   .............. 

                 Samlet værdi:  .............. 

 ------------------------------------------------------------------- 

2. Alle andre materialer, der er anvendt i EØS til fremstilling af disse produkter, har oprindelse i EØS;

3. Følgende produkter har undergået bearbejdning eller forarbejdning uden for EØS i henhold til artikel 11 i protokol 4 til EØS-aftalen og har der opnået følgende samlede værditilvækst:

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Beskrivelse af de leverede    Samlet værditilvækst opnået 

   produkter            uden for EØS (* 5) 

 ------------------------------------------------------------------- 

 ...........................    ............................ 

 ...........................    ............................ 

 ...........................    ............................ 

 ------------------------------------------------------------------- 

Denne erklæring gælder for alle efterfølgende sendinger af disse produkter afsendt
 

 fra ....................... 

 til .......................(* 6) 

 Hvis erklæringen ikke længere gælder, forpligter jeg mig til 

 straks at give 

 ...........................(* 1) meddelelse herom. 

           ..........................., den 

              (sted og dato) 

           ............................ 

           (Leverandørens underskrift 

           og adresse; endvidere skal 

           navnet på den person, der 

           underskriver erklæringen, 

           angives i letlæselig form) 

(* 1) Kundens navn og adresse.

(* 2) Hvis erklæringen vedrører forskellige produkter eller produkter, som ikke omfatter materialer uden oprindelsesstatus i samme udstrækning, skal leverandøren klart sondre mellem dem.

Eksempel:

Dokumentet vedrører elektriske motorer henhørende under pos. 8501, der skal anvendes til fremstilling af vaskemaskiner henhørende under pos. 8450. Arten og værdien af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af disse motorer, varierer fra model til model. Modellerne skal derfor angives hver for sig i første kolonne, og oplysningerne i de øvrige kolonner skal angives separat for hver af modellerne for at gøre det muligt for producenten af vaskemaskinerne at foretage en korrekt vurdering af sine varers oprindelsesstatus alt efter, hvilken model elektrisk motor han anvender.

(* 3) Oplysningerne i disse kolonner angives kun, hvis de er nødvendige.

Eksempel:

Det fremgår af reglen for beklædningsgenstande henhørende under ex kapitel 62, at der gerne må anvendes garn uden oprindelsesstatus. Hvis en fransk producent af sådanne beklædningsgenstande anvender stof, der er indført fra Schweiz, hvor det er fremstillet ved anvendelse af vævegarn udenoprindelsesstatus, er det tilstrækkeligt, at den schweiziske leverandør i sin erklæring beskriver det anvendte materiale uden oprindelsesstatus som garn uden angivelse af det pågældende garns HS-position og værdi.

En producent af tråd af jern henhørende under HS-pos. 7217, som har fremstillet varen af jernstænger uden oprindelsesstatus, angiver »stænger af jern« i kolonne 2. Såfremt denne tråd skal anvendes i fremstillingen af en maskine, for hvilken der ifølge oprindelsesreglen gælder en bestemt procent for værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus, skal værdien af jernstængerne uden oprindelsesstatus angives i kolonne 3.

(* 4) Ved »værdien af materialer« forstås toldværdien ved indførslen af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus, eller, såfremt denne ikke er kendt eller ikke kan konstateres, den først konstaterbare pris, der er betalt for materialerne i EØS.

Den nøjagtige værdi af hvert enkelt anvendt materiale uden oprindelsesstatus skal anføres pr. enhed af de produkter, der er angivet i første kolonne.

(* 5) Ved »samlet værditilvækst« forstås alle omkostninger, der er påløbet uden for EØS, herunder værdien af alle materialer, der er tilføjet der.

Den nøjagtige samlede værditilvækst, der er opnået uden for EØS, skal anføres pr. enhed af de produkter, der er angivet i første kolonne.

(* 6) Indsæt datoerne. Leverandørerklæringen gælder normalt højst 12 mdr., jf. dog de betingelser, som fastlægges af toldmyndighederne i det land, hvor leverandørerklæringen udfærdiges. Tillæg VII

Liste over de i artikel 2, stk. 3, nævnte varer, der midlertidigt er undtaget fra denne protokols anvendelsesområde, bortset fra bestemmelserne i afsnit IV, V og VI

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 HS-pos.      Varebeskrivelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ex 2707      Olier, hvis indhold af aromatiske bestanddele - 

          beregnet efter vægt - er større end deres indhold 

          af ikke-aromatiske bestanddele, og som er lignende 

          olier som mineralolier, udvundet ved destillation 

          af højtemperaturtjære fra stenkul, af hvilke der 

          ved destillation på op til 250 grader C 

          overdestilleres mere end 65 rumfangsprocent 

          (herunder blandinger af benzin og benzen), til 

          anvendelse som brændstof 

 2709 til2715   Mineralolier og produkter udvundet ved 

          destillation deraf; bituminøse substanser; 

          mineralsk voks 

 ex 2901      Acycliske carbonhydrider til anvendelse som 

          brændstof 

 ex 2902      Cyckloalkaner og cyckloalkener (ikke azulener), 

          benzen, toluen og xylener, til anvendelse som 

          brændstof 

 ex 3403      Tilberedte smøremidler, der indeholder mindre end 

          70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie 

          eller af rå olier hidrørende fra bituminøse 

          mineraler 

 ex 3404      Syntetisk voks og tilberedt voks på basis af 

          paraffin, olievoks, voks udvundet af bituminøse 

          mineraler, slack-voks eller scale-voks 

 ex 3811      Tilberedte tilsætningsstoffer til smøremidler med 

          indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå 

          olier hidrørende fra bituminøse mineraler 

 -------------------------------------------------------------------- 

            Tillæg VIII 

 Liste over de i artikel 2, stk. 2, nævnte varer, for hvilke 

  republikken østrigs område er undtaget fra EØS' område med henblik 

  på fastsættelse af oprindelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 HS-pos.      Varebeskrivelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 x 3505      extrin og anden modificeret stivelse, undtagen 

          esterificeret og etherificeret stivelse; lim og 

          klister 

 ex 3809      Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning 

          eller til fiksering af farvestoffer samt andre 

          produkter og præparater (f.eks. tilberedte 

          appretur- og bejdsemidler), af den art der 

          anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien 

          eller i nærstående industrier, ikke andetsteds 

          tariferet; på basis af stivelse eller stivelses- 

          produkter eller med indhold af stivelse eller pro- 

          dukter udvundet af stivelse 

 ex 3823      Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbe- 

          kerner; produkter og restprodukter fra kemiske og 

          nærstående industrier (herunder blandinger af 

          naturprodukter), ikke andetsteds tariferet: 

          - Tilberedte bindemidler til støbeforme eller 

           støbekerner, med indhold af stivelse eller pro- 

           dukter udvundet af stivelse 

          - Andre varer (undtagen naphtensyrer, 

           ikke-vandopløselige salte deraf og estere deraf; 

           ikke-agglomererede metalcarbider, blandede 

           indbyrdes eller med metalliske bindemidler; 

           tilberedte additiver til cement, mørtel eller 

           beton; ikke-ildfast mørtel og beton; Sorbitol 

           (undtagen varer henhørende under pos. 2905 44)), 

           med samlet indhold af sukker, stivelse, produk- 

           ter udvundet af stivelse eller produkter henhør- 

           ende under pos. 0401, 0402, 0403 og 0404 på 30 

           vægtprocent og derover 

 -------------------------------------------------------------------- 

Protokol 5

Om finanstold

(Liechtenstein, Schweiz)

1. Med forbehold af stk. 2 i denne protokol kan Liechtenstein og Schweiz midlertidigt opretholde finanstolden på varer henhørende under de i vedlagte liste anførte toldpositioner under overholdelse af betingelserne i artikel 14 i aftalen. Tolden på varer under pos. 0901 og ex 2101 skal afskaffes senest den 31. december 1996.

2. Påbegyndes der produktion i Liechtenstein eller Schweiz af en vare af samme art som en af de i listen anførte varer, skal finanstolden på sidstnævnte vare afskaffes.

3. Det Blandede EØS-Udvalg vurderer situationen inden udgangen af 1996.

Liste

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Toldposition        Varebeskrivelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0901            Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; 

               skaller og hinder af kaffe; 

               kaffeerstatning med indhold af kaffe, 

               uanset blandingsforholdet (i en 

               overgangsperiode på fire år) 

          ex 2101  Ekstrakter, essenser og koncentrater af 

               kaffe og varer tilberedt på basis af 

               disse produkter (i en overgangsperiode 

               på fire år) 

 2707.1010/9990       Olier og andre produkter fremstillet ved 

               destillation 

 2709.0010/0090 

 2710.0011/0029 

 2711.1110/2990       Jordoliegas og andre gasformige carbon- 

               hydrider 

          ex alle  Produkter, der anvendes som motorbrænd- 

          tarif-  stof 

          kapitler 

          ex 8407  Forbrændingsmotorer med gnisttænding, 

               med frem- og tilbagegående eller rote- 

               rende stempel, til motorkøretøjer hen- 

               hørende under pos. 8702.9010, 

               8703.1000/2420, 9010/9030, 

               8704.3110/3120, 9010/9020 

          ex 8408  Forbrændingsmotorer med kompressions- 

               tænding med stempel (diesel- eller 

               semidieselmotorer), til køretøjer hen- 

               hørende under pos. 8702.1010, 8703.1000, 

               3100/3320, 8704.2110/2120 

          ex 8409  Dele, som udelukkende eller hovedsagelig 

               anvendes til forbrændingsmotorer hen- 

               hørende under pos. 8407 eller 8408: 

               - Cylinderblokke og cylindertopstykker 

                til motorkøretøjer henhørende under 

                pos. 8702.1010, 9010, 8703.1000/2420, 

                3100/3320, 8704.2110/2120, 3110/3120 

          ex 8702  Motorkøretøjer til offentlig personbe- 

               fordring, af vægt højst 1 600 kg 

          ex 8703  Automobiler og andre motorkøretøjer, 

               hovedsagelig konstrueret til personbe- 

               fordring (undtagen automobiler hen- 

               hørende under pos. 8702), herunder 

               stationcars og racerbiler 

          ex 8704  Automobiler til godsbefordring, af vægt 

               højst 1 600 kg 

          ex 8706  Chassiser med motor, til motorkøretøjer 

               henhørende under pos. 8702.1010, 9010, 

               8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 

               3110/3120, 9010/9020 

          ex 8707  Karrosserier og førerhuse, til motor- 

               køretøjer henhørende under pos. 

               8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 

               8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020 

          ex 8708  Dele og tilbehør til motorkøretøjer hen- 

               hørende under pos. 8702.1010, 9010, 

               8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 

               3110/3120, 9010/9020: 

 1000            - Kofangere og dele dertil 

 2990            - Andre dele og tilbehør til karrosserier 

                og førerhuse, undtagen sådanne, som 

                henhører under pos. 8708.1000/2010, 

                bortset fra bagagebærere, nummerplader 

                og skiholdere 

               - Bremser og servobremser og dele dertil 

 3100            - Monterede bremsebelægninger 

 3990            - Undtagen trykluftsbeholdere, til 

                bremser 

 4090            - Gearkasser 

 5090            - Drivaksler med differentiale, også med 

                andre transmissionsdele 

 6090            - Bæreaksler og dele dertil 

 7090            - Hjul, samt dele og tilbehør dertil, 

                undtagen hjulflanger og dele dertil, 

                ikke overfladebehandlet, og hjulflang- 

                er og dele dertil, ikke bearbejdede 

                eller kun groft tildannede 

 9299            - Lydpotter og udstødningsrør, bortset 

                fra ordinære lydpotter med siderør af 

                længde 15 cm og derunder 

 9390            - Koblinger og dele dertil 

 9490            - Rat, ratstammer og styrehuse 

 9999            - I andre tilfælde, undtagen ratovertræk 

 -------------------------------------------------------------------- 

Protokol 6

om Schweiz' og Liechtensteins opbygning af obligatoriske lagre

Schweiz og Liechtenstein kan lade varer, som i tider med alvorlig knaphed med hensyn til forsyninger er uundværlige for befolkningens overlevelse og, for så vidt angår Schweiz, for hæren, være omfattet af en ordning for opbygning af obligatoriske lagre, når sådanne varer ikke produceres eller produceres i utilstrækkelige mængder i Schweiz og Liechtenstein, og varernes egenskaber og art gør det muligt at opbygge lagre.

Schweiz og Liechtenstein anvender denne ordning på en måde, der ikke direkte eller indirekte indebærer forskelsbehandling af varer, som importeres fra de øvrige kontraherende parter, i forhold til tilsvarende eller substituerende nationalt fremstillede varer.

Protokol 7

om de kvantitative restriktioner, som Island må opretholde

Uanset artikel 11 i aftalen, kan Island opretholde kvantitative restriktioner for følgende varer:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Islandsk position.     Varebeskrivelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 96.03            Koste og børster o.lign. (herunder koste 

               og børster, som udgør dele til maskiner, 

               apparater eller køretøjer), håndbetjente 

               mekaniske gulvfejeapparater, uden motor, 

               samt svabere og fjerkoste; tilberedte 

               børstebundter; malerpuder og 

               malerruller; vinduesskvisere: 

               - Tandbørster, barberkoste, hårbørster, 

                neglebørster, øjenvippebørster og 

                andre toiletbørster til personlig 

                brug, herunder børster, som udgør dele 

                til apparater: 

 96.03 29           - - Andre varer: 

 96.03 29 01            - - - Med børsteblokke af plastik- 

                     materiale 

 96.03 29 09            - - - Andre varer 

 -------------------------------------------------------------------- 

Protokol 8

om statslige monopoler

1. For følgende statslige monopoler af erhvervsmæssig karakter finder aftalens artikel 16 anvendelse senest fra den 1. januar 1995:

- det østrigske monopol på salt,

- det islandske monopol på gødningsstoffer,

- det schweiziske og liechtensteinske monopol på salt og krudt.

2. Artikel 16 gælder også for vin (HS-kode 22.04).

Protokol 9

Om handel med fisk og andre produkter fra havet

Artikel 1

1. Med forbehold af bestemmelserne i tillæg 1 ophæver EFTA-staterne ved aftalens ikrafttræden importtold og afgifter med tilsvarende virkning for de varer, der er opført i tabel I i tillæg 2.

2. Med forbehold af bestemmelserne i tillæg 1 anvender EFTA-staterne ikke kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for de varer, der er opført i tabel I i tillæg 2. I denne forbindelse finder aftalens artikel 13 anvendelse.

Artikel 2

Fællesskabet ophæver ved aftalens ikrafttræden importtold og afgifter med tilsvarende virkning for de varer, der er opført i tabel II i tillæg 2.

2. Fællesskabet nedsætter gradvis tolden på de varer, der er opført i tabel III i tillæg 2, efter følgende tidsplan:

a) den 1. januar 1993 nedsættes hver enkelt toldsat til 86% af basistolden

b) der foretages yderligere fire nedsættelser på hver 14% af hver enkelt basistoldsats henholdsvis den 1. januar 1994, den 1. januar 1995, den 1. januar 1996 og den 1. januar 1997.

3. De basistoldsatser, som ligger til grund for de i stk. 2 omhandlede successive nedsættelder, er for hver vares vedkommende den toldsats, som Fællesskabet har konsolideret i henhold til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT), eller hvis tolden eller er konsolideret, den autonome toldsats pr. 1. januar 1992. Hvis der foretages toldnedsættelser efter den 1. januar 1992 som følge af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-Runden, anvendes de således nedsatte toldsatser som basistoldsatser.

Hvis der findes nedsatte toldsatser for visse varer inden for rammerne af bilaterale aftaler mellem Fællesskabet og individuelle EFTA-stater, betragtes disse satser som basistoldsatser for hver af de berørte EFTA-stater.

4. Toldsatser, der beregnes i overensstemmelse med stk. 2 og 3, anvendes afrundet til en decimal.

5. Fællesskabet anvender ikke kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for de varer, der er opført i tillæg 2. I denne forbindelse finder aftalens artikel 13 anvendelse.

Artikel 3

Artikel 1 og 2 finder anvendelse på varer med oprindelse i de kontraherende parters områder. Oprindelsesreglerne er fastsat i protokol 4 til aftalen.

Artikel 4

1. Støtte til fiskerisektoren af statsmidler, som skaber konkurrencefordrejning, afskaffes.

2. Bestemmelserne vedrørende markedsordningen i fiskerisektoren tilpasses, således at de ikke skaber konkurrencefordrejning.

3. De kontraherende parter bestræber sig på at sikre konkurrencevilkår, som giver de andre kontraherende parter mulighed for at afstå fra at anvende antidumpningforanstaltninger og udligningstold.

Artikel 5

De kontraherende parter træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at alle fiskerfartøjer, som fører en anden kontraherende parts flag, har samme adgang som deres egne fartøjer til havne og anlæg i første afsætningsled samt alt det udstyr og alle de tekniske installationer, der er forbundet hermed.

Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan en kontraherende part afvise landinger af fisk fra en fiskebestand af fælles interesse, hvis der består alvorlig uenighed om forvaltningen af den pågældende bestand.

Artikel 6

Hvis de nødvendige tilpasninger af bestemmelserne ikke er blevet foretaget til de kontraherende parters tilfredshed på tidspunktet for aftalens ikrafttræden, kan uoverensstemmelser indbringes for Det Blandede EØS-Udvalg. Såfremt der ikke opnås enighed, finder aftalens artikel 114 tilsvarende anvendelse.

Artikel 7

Bestemmelserne i de aftaler, der er opført i tillæg 3, har forrang for bestemmelserne i denne protokol i det omfang, de giver de pågældende EFTA-stater gunstigere handelsordninger end denne protokol.

Tillæg 1

Artikel 1

Finland kan midlertidigt opretholde sin nuværende ordning for følgende varer. Finland forelægger senest den 31. december 1992 en fast tidsplan for ophævelsen af disse undtagelser.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 HS-position    Varebeskrivelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ex 0302      Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet 

          fiskekød henhørende under pos.0304: 

          - Laks 

          - Østersøsild 

 ex 0303      Fisk frosset, undtagen filet og andet fiskekød 

          henhørende under pos. 0304: 

          - Laks 

          - Østersøsild 

 ex 0304      Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, 

          kølet eller frosset: 

          - Filet, fersk eller kølet, af laks 

          - Filet, fersk eller kølet, af Østersødild 

          (Udtrykket »filet« dækker også fileter, hvor de 

          to sider hænger sammen, f.eks. ved ryggen eller 

          bugen) 

 -------------------------------------------------------------------- 

Artikel 2

1. Liechtenstein og Schweiz kan opretholde told på importen af følgende varer.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 HS-position    Varebeskrivelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ex 0301-0305   Fisk, undtagen filet, frosset, henhørende under 

          pos. ex 0304, af anden fisk end saltvandsfisk, ål 

          og laks 

 -------------------------------------------------------------------- 

Disse ordninger skal tages op til revision inden den 1. januar 1993.

2. Med forbehold af en eventuel fortsættelse af told som følge af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-Runden kan Liechtenstein og Schweiz opretholde variable importafgifter i forbindelse med deres landbrugspolitik for følgende fisk og andre produkter fra havet.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 HS-position    Varebeskrivelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ex Kapitel 15   Fedtstoffer og olier til menneskeføde 

 ex Kapitel 23   Foderstoffer til anomalsk produktion 

 -------------------------------------------------------------------- 

Artikel 3

1. Sverige kan indtil den 31. december 1993 anvende kvantitative importrestriktioner for følgende varer, for så vidt det måtte være nødvendigt for at undgå alvorlige forstyrrelser på det svenske marked.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 HS-position    Varebeskrivelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ex 0302      Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet 

          fiskekød henhørende under pos. 0304: 

          - Sild 

          - Torsk 

 -------------------------------------------------------------------- 

2. Så længe Finland midlertidigt opretholder sin nuværende ordning for Østersøsild, kan Sverige anvende kvantitative importrestriktioner for denne vare, når den har oprindelse i Finland.

Tillæg 2

Tabel I

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 HS-position    Varebeskrivelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0208       Andet kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet 

          eller frosset: 

 ex 0208 90    - Andre varer: 

          - - Af hvaler 

 Kapitel 3     Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse 

          vanddyr 

 1504       Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpatte- 

          dyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men 

          ikke kemisk modificerede 

 1516       Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier 

          samt fraktioner deraf, helt eller delvis 

          hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede 

          eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke 

          på anden måde bearbejdede 

 ex 1516 10    - Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner 

          deraf: 

          - - Udelukkende udvundet af fisk eller havpattedyr 

 1603       Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr 

          eller andre hvirvelløse vanddyr: 

 ex 1603 00    - Ekstrakter og saft af hvalkød, fisk, krebsdyr, 

           bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr 

 1604       Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og 

          kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn 

 1605       Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, 

          tilberedt eller konserveret 

 2301       Mel, pulver og piller (pellets) af kød, slagteaf- 

          fald, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvel- 

          løse vanddyr, uegnet til menneskeføde; 

          fedtegrever: 

 ex 2301 10    - Mel, pulver og piller (pellets) af kød eller 

           slagteaffald; fedtegrever: 

          - - Hvalkød 

 ex 2301 20    - Mel, pulver og piller (pellets) af fisk, 

           krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse 

           vanddyr 

 2309       Tilberedt dyrefoder: 

 ex 2309 90    - Andre varer: 

          - - »Solubles« af fisk 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tabel II 

 -------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode      Varebeskrivelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

  0302 50    Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha- 

  0302 69 35   lus) og fisk af arten Boreogadus saida (polar- 

  0303 60    torsk), fersk, kølet eller frosset, herunder 

          filet, fersk eller kølet 

  0303 79 41 

  0304 10 31 

  0302 62 00   Kuller (Melanogrammus aeglefinus), fersk, kølet 

  0303 72 00   eller frosset, herunder filet, fersk eller kølet 

 ex 0304 10 39 

  0302 63 00   Sej (Pollachius virens), fersk, kølet eller 

  0303 73 00   frosset, herunde filet, fersk eller kølet 

 ex 0304 10 39 

  0302 21 10   Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og atlan- 

  0302 21 30   terhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus), 

  0303 31 10   fersk, kølet eller frosset, herunder filet, fersk 

          eller kølet 

  0303 31 30 

 ex 0304 10 39 

  0305 62 00   Torsk (Gadus morhua, Gadus agac, Gadus macrocepha- 

  0305 69 10   lus) og fisk af arten Boreogadus saida (polar- 

          torsk), saltet, men ikke tørret eller rødet, og 

          disse fisk i saltlage 

  0305 51 10   Torsk (Gadus morhua, Gadus agac, Gadus macrocephal- 

  0305 59 11   us) og fisk af arten Boreogadus saida (polar- 

          torsk), tørret, ikke saltet 

  0305 30 11   Filet af torsk (Gadus morhua, Gadus agac, Gadus 

  0305 30 19   macrocephalus) og af fisk af arten Boreogadus 

          saida (polartorsk), tørre, saltet eller i salt- 

          lage, men ikke røget 

  0305 30 90   Filet af andre fisk, tørre, saltet eller i salt- 

          lage, men ikke røget 

  1604 19 91   Filet af andre fisk, rå, kun belagt med dej, mel 

          eller rasp (paneret), også for-friturestegt, 

          frosset 

  1604 30 90   Kaviarerstatning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tabel III 

 For hver af de følgende positioner omfatter de indrømmerlser, 

  Fællesskabet har givet, ikke varer, der er opført i tabel II eller 

  i tilføjelsen til tabel III. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode      Varebeskrivelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0301       Fisk, levende 

 0302       Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet 

          fiskekød henhørende under pos. 0304 

 0303       Filet, frosset, undtagen filet og andet fiskekød 

          henhørende under pos. 0304 

 0304       Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, 

          kølet eller frosset 

 0305       Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, 

          også kogt før eller under røgningen; mel, pulver 

          og piller (pellets) af fisk, egnet til menneske- 

          føde 

 0306       Krebsdyr, også afskallede, levende, ferske, kølede 

          frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; 

          krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, 

          også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i 

          saltlage; mel, pulver og piller (pellets) af krebs- 

          dyr, egnet til menneskeføde 

 0307       Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, 

          frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; hvirvel- 

          løse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, 

          levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede 

          eller i saltlage; mel, pulver og piller (pellets) 

          af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet 

          til menneskeføde 

 1604       Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og 

          kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn 

 1605       Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, 

          tilberedt eller konserveret 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tilføjelse til tabel III 

 -------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode      Varebeskrivelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 a) Laks      Stillehavslaks (Oncorhynchus-arter), atlanterhavs- 

          laks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho) 

  0301 99 11   Levende 

  0302 12 00   Fersk eller kølet 

  0303 10 00   Frosset stillehavslaks 

  0303 22 00   Frosset atlanterhavslaks og donaulaks 

  0304 10 13   Filet, fersk eller kølet 

  0304 20 13   Filet, frosset 

 ex 0304 90 97   Andet kød, frosset 

  0305 30 30   Filet, saltet eller i saltlage, men ikke rødet 

  0305 41 00   Røget, herunder filet 

  0305 69 50   Saltet eller i saltlage, men ikke tørret eller 

          røget 

  1604 11 00   Hel eller i stykker, tilberedt eller konserveret 

  1604 20 10   Andre tilberedninger eller anden konserves 

 b) Sild:     (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

  0302 40 90   Fersk eller kølet, i perioden 16. juni til 

          14. februar 

 ex 0302 70 00   Lever, rogn og mælke, fersk eller kølet 

  0303 50 90   Frosset, i perioden 16. juni til 14. februar 

 ex 0303 80 00   Lever, rogn og mælke, frosset 

 ex 0304 10 39   Filet, fersk 

  0304 10 93   Lapper, ferske, i perioden 16. juni til 14. februar 

 ex 0304 10 98   Andet kød, fersk 

  0304 20 75   Filet, frosset 

  0304 90 25   Andet kød, frosset, i perioden 16. juni til 

          14. februar 

 ex 0305 20 00   Lever, røgn og mælke, tørret, røget, saltet eller 

          i saltlage 

  0305 42 00   Røget, herunder filet 

  0305 59 30   Tørret, også saltet, men ikke røget 

  0305 61 00   Saltet eller i saltlage, en ikke tørret eller røget 

  1604 12 10   Filet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp 

          (paneret), også forfriturestegt, frosset 

  1604 12 90   Tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker, 

          undtagen hakket 

 ex 1604 20 90   Andre tilberedninger eller anden konserves 

 c) Makrel:    (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

          japonicus) 

  0302 64 90   Fersk eller kølet, i perioden 16. juni til 

          14. februar 

  0303 74 19   Frosset, i perioden 16. juni til 14. februar 

          (Scomber scombrus, Scomber japonicus) 

  0303 74 90   Frosset, i perioden 16. juni til 14. februar 

          (Scomber australasicus) 

 ex 0304 10 39   Filet, fersk 

  0304 20 51   Filet, frosset (Scomber australasicus) 

 ex 0304 20 53   Filet, frosset (Scomber scombrus, Scomber 

          japonicus) 

 ex 0304 90 97   Andet kød, frosset 

  0305 49 30   Røget, herunder filet 

  1604 15 10   Hel eller i stykker, tilberedt eller konserveret 

          (Scomber Scombrus, Scomber japonicus) 

  1604 15 90   Hel eller i stykker, tilberedt eller konserveret 

          (Scomber australasicus) 

 ex 1604 20 90   Andre tilberedninger eller anden konserves 

 -------------------------------------------------------------------- 

 KN-kode      Varebeskrivelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 d) Rejer: 

  0306 13 10   Af Pandalidae-familien, frosne 

  0306 13 30   Af slægten (Crangon (hesterejer), frosne 

  0306 13 90   Andre rejer, frosne 

  0306 23 10   Af Pandalidae-familien, ikke frosne 

  0306 23 31   Af slægten Crangon (hesterejer), ferske, kølede, 

          kogt i vand eller dampkogte 

  0306 23 39   Rejer af slægten Crangon (hesterejer), i andre 

          tilfælde 

  0306 30 90   Andre rejer, ikke frosne 

  1605 20 00   Tilberedt eller konserveret 

 e) Kammuslinger: (Pecten maximus) 

 ex 0307 21 00   Levende, ferske eller kølede 

  0307 29 10   Frosne 

 ex 1605 90 10   Tilberedt eller konserveret 

 f) Jomfruhummer: (Nephrops norvegicus) 

  0306      Frosne 

  0306 29 30   Ikke frosne 

 ex 1605 40 00   Tilberedt eller konserveret 

 -------------------------------------------------------------------- 

Tillæg 3

De aftaler mellem Fællesskabet og individuelle EFTA-stater, der er omhandlet i artikel 7:

- aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Sverige, undertegnet den 22. juli 1972, og en efterfølgende brevveksling vedrørende landbrug og fiskeri, undertegnet den 14. juli 1986;

- aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Edsforbund, undertegnet den 22. juli 1972, og en efterfølgende brevveksling vedrørende landbrug og fiskeri, undertegnet den 14. juli 1986;

- aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge, undertegnet den 14. maj 1973, og en efterfølgende brevveksling vedrørende landbrug og fiskeri, undertegnet den 14. juli 1986;

- artikel 1 i protokol 6 til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island, undertegnet den 22. juli 1972.

Protokol 10

om forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport

Kapitel I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »kontrol«, toldvæsenets eller andre kontrolmyndigheders foranstaltninger, som består i fysisk undersøgelse, herunder visuel kontrol, af transportmidlerne og/eller varerne selv, med henblik på at efterprøve, om deres art, oprindelse, tilstand, mængde eller værdi er i overensstemmelse med oplysningerne i de forelagte dokumenter,

b) »formaliteter«, alle formaliteter, som administrationen pålægger de erhvervsdrivende at opfylde, og som består i forelæggelse eller undersøgelse af dokumenter og certifikater, der ledsager varerne, eller andre oplysninger om varerne eller transportmidlerne, uanset i hvilken form de foreligger.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Med forbehold af de særlige bestemmelser, der er gældende i medfør af aftaler indgået mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og EFTA-staterne, gælder denne protokol for kontrol og formaliteter i forbindelse med transport af varer, der skal passere en grænse mellem en EFTA-stat og Fællesskabet og mellem EFTA-staterne.

2. Denne protokol finder ikke anvendelse på kontrolforanstaltninger eller formaliteter:

- i forbindelse med skibe og luftfartøjer i deres egenskab af transportmidler; den finder imidlertid anvendelse på køretøjer og varer, der befragtes med nævnte transportmidler,

- der er nødvendige for udstedelse af sundheds- eller plantesundhedscertifikater i varernes oprindelses- eller afsendelsesland.

Kapitel II

Procedurer

Artikel 3

Stikprøver og formaliteter

1. Medmindre andet er udtrykkeligt fastsat i denne protokol, træffer de kontraherende parter de nødvendige foranstaltninger for at sikre:

- at de forskellige former for kontrol og formaliteter, jf. artikel 2, stk. 1, finder sted med den kortest mulige tidsfrist og så vidt muligt på samme sted,

- kontrollen foretages ved hjælp af stikprøvekontrol, undtagen i behørigt begrundede tilfælde.

2. Med henblik på gennemførelse af stk. 1, andet led, er grundlaget for gennemførelse af stikprøvekontrollen det samlede antal forsendelser, der passerer en grænsepost og frembydes ved et toldsted eller en kontroltjeneste i en given periode, og ikke det samlede antal varer, der udgør hver forsendelse.

3. De kontraherende parter gør det lettere at anvende forenklede procedurer og databehandlings- og datatransmissionsteknikker på varers afgangs- og bestemmelsessteder i forbindelse med udførsel, transit og indførsel af varer.

4. De kontraherende parter bestræber sig på at placere toldstederne, herunder toldstederne inde på deres territorium, på en sådan måde, at de erhvervsdrivendes behov tilgodeses bedst muligt.

Artikel 4

Veterinære regler

Inden for områder, der vedrører beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og dyrebeskyttelse, træffer Det Blandede EØS-Udvalg i overensstemmelse med aftalens artikel 93, stk. 2, afgørelse om gennemførelse af de principper, der er fastlagt i artikel 3, 7 og 13 i nærværende protokol, og om reglerne om gebyrer, der skal opkræves ved opfyldelse af formaliteter og gennemførelse af kontrolforanstaltninger.

Artikel 5

Plantesundhedsregler

1. Plantesundhedskontrol ved indførsel må kun tage form af stikprøver og undersøgelse af prøver undtagen i behørigt begrundede tilfælde. Kontrollen skal gennemføres enten på varernes bestemmelsessted eller et andet sted, der er udpeget inden for de respektive territorier, forudsat at varernes rejserute påvirkes mindst muligt.

2. Reglerne om gennemførelse af identitetskontrol ved indførsel af varer, der er omfattet af plantebeskyttelseslovgivningen, vedtages af Det Blandede EØS-Udvalg i overensstemmelse med aftalens artikel 93, stk. 2. Det Blandede EØS-Udvalg træffer i overensstemmelse med aftalens artikel 93, stk. 2, afgørelse om foranstaltningerne i forbindelse med de gebyrer, der skal opkræves for plantesundhedsformaliteter og -kontrol.

3. Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse på varer fremstillet i Fællesskabet eller i en EFTA-stat undtagen i tilfælde, hvor de efter deres art ikke frembyder nogen plantesundhedsrisiko, eller i tilfælde, hvor de har gennemgået en plantesundhedskontrol ved indførsel til de respektive kontraherende parters område, og hvor det ved sådan kontrol konstateres, at de opfylder kravene om plantesundhed som fastsat i deres lovgivning.

4. Hvis en kontraherende part finder, at der er overhængende fare for, at skadelige organismer indføres eller spredes på dens område, kan den træffe de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at beskytte sig selv mod denne fare. De kontraherende parter underretter straks hinanden om, hvilke foranstaltninger der er truffet, med angivelse af de grunde, der gjorde dem nødvendige.

Artikel 6

Delegation af beføjelser

De kontraherende parter påser, at en af de andre repræsenterede tjenestegrene, fortrinsvis toldvæsenet, efter udtrykkelig bemyndigelse fra de kompetente myndigheder og på deres vegne kan foretage kontrol, som disse myndigheder er ansvarlige for, og at den pågældende tjenestegren, for så vidt denne kontrol vedrører kravet om at forelægge de nødvendige dokumenter, kan efterprøve disses gyldighed og autenticitet samt identiteten af de varer, der er angivet i disse dokumenter. I så tilfælde skal de pågældende myndigheder sikre, at de midler, der er nødvendige for at foretage denne kontrol, er til stede.

Artikel 7

Anerkendelse af kontrol og dokumenter

Med henblik på gennemførelse af denne protokol, og uden at dette berører muligheden for at gennemføre stikprøvekontrol, anerkender de kontraherende parter i forbindelse med import af varer eller i forbindelse med varer i transit den gennemførte kontrol og de dokumenter, der er udfærdiget af de andre kontraherende parters kompetente myndigheder, og hvori det attesteres, at varerne er i overensstemmelse med de lovmæssige krav i importlandet eller tilsvarende krav i eksportlandet.

Artikel 8

Grænseposternes åbningstider

1. Hvis varetrafikkens omfang berettiger dertil, sørger de kontraherende parter for:

a) at grænseposterne er åbne, undtagen når der er forbud mod varetrafik, således at:

- grænserne kan passeres hele døgnet og der kan foretages kontrol og udfyldes formaliteter i forbindelse hermed for varer, der er henført under en toldforsendelsesprocedure, for disses transportmidler og for køretøjer uden last, undtagen hvis grænsekontrol er nødvendig for at forhindre spredning af sygdom eller at beskytte dyr,

- kontrolforanstaltninger og formaliteter i forbindelse med transportmidler og varer, som ikke befinder sig under en toldforsendelsesprocedure, kan foretages fra mandag til fredag i en sammenhængende periode på mindst ti timer og om lørdagen i en sammenhængende periode på mindst seks timer, medmindre disse dage er officielle fri- og helligdage,

b) de perioder, der er nævnt i litra a), andet led,tilpasses på en sådan måde, at det faktiske behov imødekommes, og til dette formål splittes op eller udvides om nødvendigt, når det drejer sig om køretøjer og varer, der fragtes ad luftvejen.

2. Hvis en generel overholdelse af de perioder, der er nævnt i stk. 1, litra a), og stk. 1, litra b), rejser problemer for veterinærvæsenet, sørger de kontraherende parter for, at en veterinærekspert er til stede i disse perioder, forudsat at befragteren har givet et varsel på mindst tolv timer; drejer det sig om transport af levende dyr, kan dette varsel imidlertid forlænges til atten timer.

3. Hvis flere grænseposter er beliggende i umiddelbar nærhed af en og samme grænsezone, kan de pågældende kontraherende parter i fællesskab aftale, at der for visse af disse poster afviges fra stk. 1, forudsat at de andre poster i denne zone kan toldbehandle varer og køretøjer i overensstemmelse med nævnte stykke.

4. Med hensyn til de grænseposter og toldsteder og toldtjenester, der er nævnt i stk. 1, og på de betingelser, der er fastlagt af de kontraherende parter, sørger de kompetente myndigheder for, hvis der specifikt anmodes herom i åbningstiderne og med god begrundelse, at der undtagelsesvis kan foretages kontrol og opfyldes formaliteter uden for åbningstiderne, forudsat at der, hvor det er relevant, betales for sådanne ydelser.

Artikel 9

Baner til hurtig passage

De kontraherende parter bestræber sig på ved grænseposter, hvor det er teknisk muligt og varetrafikkens omfang taler herfor, at etablere baner til hurtig passage, reserveret for varer, der er henført under en toldforsendelsesprocedure, for disses transportmidler, for køretøjer uden last og for alle sådanne varer, der er underkastet kontrolforanstaltninger og formaliteter, der ikke er mere omfattende end dem, der er påkrævet for varer, der er henført under en forsendelsesprocedure.

Kapitel III

Samarbejde

Artikel 10

Samarbejde mellem myndigheder

1. For at lette grænsepassagen træffer de kontraherende parter de foranstaltninger, der er nødvendige for at udvide samarbejdet på både nationalt og regionalt eller lokalt plan mellem de myndigheder, der er ansvarlige for tilrettelæggelse af kontrollen, og mellem de forskellige afdelinger, der gennemfører kontrollen og formaliteterne på begge sider af grænserne.

2. Hver kontraherende part sørger for sit eget vedkommende for, at erhvervsdrivende, der er omfattet af dette bilag, hurtigt kan underrette de kompetente myndigheder om de eventuelle problemer, der opstår ved grænsepassage.

3. Det samarbejde, der er nævnt i stk. 1, omfatter især:

a) indretning af grænseposterne på en sådan måde, at trafikbehovene opfyldes,

b) ombygning af grænsekontorerne, så de ligger som kontrolkontorer ved siden af hinanden, hvor dette er muligt,

c) harmonisering af de hverv, der skal udføres af grænseposterne og -kontorerne på hver side af grænsen,

d) forsøg på at finde egnede løsninger på eventuelle indberettede problemer.

4. De kontraherende parter samarbejder for at harmonisere åbningstiderne for de forskellige afdelinger, der gennemfører kontrolforanstaltninger og formaliteter på begge sider af grænsen.

Artikel 11

Underretning om nye former for kontrol og nye formaliteter

Hvis en kontraherende part agter at indføre en ny form for kontrol eller en ny formalitet, underretter den de andre kontraherende parter herom. Den pågældende kontraherende part sikrer sig, at de foranstaltninger, der er truffet for at lette grænsepassagen, ikke gøres virkningsløse ved anvendelse af sådanne nye former for kontrol eller nye formaliteter.

Artikel 12

Flydende trafikafvikling

1. De kontraherende parter træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ventetid forårsaget af de forskellige kontrolforanstaltninger og formaliteter ikke overstiger den tid, der er nødvendig for den faktiske gennemførelse heraf. Til dette formål tilrettelægger de åbningstiderne for de afdelinger, som skal gennemføre kontrollen og formaliteterne, det til rådighed stående personale og de praktiske arrangementer for frembydelse af varer og dokumenter i forbindelse med gennemførelse af kontrollen og formaliteterne, på en sådan måde, at ventetiden reduceres mest muligt.

2. De kompetente myndigheder hos de kontraherende parter, på hvis område der opstår alvorlige forstyrrelser med hensyn til godstransport, som vil kunne udgøre en fare for målsætningerne om at forenkle og fremskynde grænsepassagen, underretter straks de kompetente myndigheder i de andre kontraherende parter, der påvirkes af disse forstyrrelser.

3. De kompetente myndigheder i hver af disse kontraherende parter træffer straks egnede foranstaltninger for så vidt muligt at sikre en flydende trafikafvikling. Det Blandede EØS-Udvalg underrettes om foranstaltningerne, og udvalget indkalder efter omstændighederne til hastemøde for at drøfte disse foranstaltninger, hvis en kontraherende part anmoder herom.

Artikel 13

Administrativ bistand

1. For at sikre en glidende afvikling af samhandelen mellem de kontraherende parter og for at gøre det lettere at opdage eventuelle uregelmæssigheder eller overtrædelser, samarbejder de kontraherende parters kompetente myndigheder med hinanden, idet bestemmelserne i protokol 11 finder tilsvarende anvendelse på dette samarbejde.

Artikel 14

Konsultationsgrupper

1. De kontraherende parters kompetente myndigheder kan nedsætte konsultationsgrupper, der er ansvarlige for behandlingen af spørgsmål af praktisk, teknisk eller organisatorisk art på regionalt eller lokalt niveau.

2. Disse konsultationsgrupper mødes i fornødent omfang efter anmodning fra en kontraherende parts kompetente myndigheder. Det Blandede EØS-Udvalg holdes løbende orienteret om gruppernes drøftelser af de kontraherende parter, der er ansvarlige for dem.

Kapitel V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 15

Betalingsfaciliteter

De kontraherende parter sørger for, at ethvert beløb, der skal betales for kontrol og formaliteter i forbindelse med samhandelen, også kan betales ved hjælp af garanterede eller bekræftede internationale checks udtrykt i det lands valuta, hvor beløbet skal betales.

Artikel 16

Forhold til andre aftaler og national lovgivning

Denne protokol er ikke til hinder for anvendelse af mere omfattende indrømmelser, som to eller flere kontraherende parter indrømmer hinanden, eller for de kontraherende parters ret til at anvende deres egen lovgivning på kontrol og formaliteter ved deres grænser, forudsat at dette ikke på nogen måde begrænser de faciliteter, der følger af denne protokol.

Protokol 11

om gensidig bistand i toldanliggender

Artikel 1

Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de kontraherende parters område for indførsel, udførsel og transit af varer og henførsel heraf under en hvilken som helst anden toldprocedure, herunder forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger vedtaget af de kontraherende parter,

b) »told«, told og alle andre afgifter, skatter, gebyrer og andre beløb, der opkræves på de kontraherende parters område i medfør af toldlovgivningen, men ikke sådanne gebyrer og beløb, som svarer til de omtrentlige omkostninger i forbindelse med de ydede tjenester,

c) »bistandssøgende myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en kontraherende part til dette formål, og som fremsætter anmodning om bistand i toldspørgsmål,

d) »bistandssøgte myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en kontraherende part til dette formål, og som modtager anmodning om bistand i toldspørgsmål,

e) »overtrædelse«, enhver overtrædelse af toldlovgivningen såvel som ethvert forsøg på overtrædelse af denne lovgivning.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. De kontraherende parter yder på den måde og de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hinanden bistand med henblik på at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, særlig ved at forebygge, påvise og undersøge overtrædelser af denne lovgivning.

2. Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol ydes af enhver administrativ myndighed i de kontraherende parter, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne protokol. Dette berører ikke reglerne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender.

Artikel 3

Bistand efter anmodning

1. Den bistandssøgte myndighed meddeler på anmodning fra den bistandssøgende myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder oplysning om fastslåede eller planlagte transaktioner, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning.

2. Den bistandssøgte myndighed oplyser på anmodning fra den bistandssøgende myndighed denne om, hvorvidt varer, der udføres fra en af de kontraherende parters område, er blevet behørigt indført på den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der udøves overvågning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de overtræder eller har overtrådt toldlovgivningen;

b) varebevægelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis kan give anledning til en væsentlig overtrædelse af toldlovgivningen;

c) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 4

Uanmodet bistand

De kontraherende parter yder inden for rammerne af deres kompetence hinanden bistand, hvis de skønner, at en sådan er nødvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig når de kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende:

- transaktioner, som har krænket, krænker eller kan krænke denne lovgivning, og som kan være af interesse for andre kontraherende parter,

- nye midler eller metoder, der er anvendt til at gennemføre sådanne transaktioner,

- varer, som vides at være genstand for en væsentlig overtrædelse af toldlovgivningen vedrørende indførsel, udførsel, transit eller enhver anden toldprocedure.

Artikel 5

Fremsendelse/meddelelse

På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med sin lovgivning alle nødvendige forholdsregler til at

- fremsende alle dokumenter,

- meddele alle beslutninger,

som er omfattet af denne protokols anvendelsesområde, til en adressat bosat eller etableret på dens område.

Artikel 6

Bistandsanmodningernes form og indhold

1. Anmodninger i henhold til denne protokol fremsættes skriftligt. Den nødvendige dokumentation til efterkommelse af sådanne anmodninger skal vedlægges anmodningen. Om fornødent kan mundtlige anmodninger, når hastende omstændigheder kræver det, accepteres, men de skal omgående bekræftes skriftligt.

2. Anmodninger i henhold til stk. 1 skal omfatte følgende oplysninger:

a) navn på den bistandssøgende myndighed,

b) den ønskede foranstaltning,

c) målsætninger og begrundelse for anmodningen,

d) love, regler og andre berørte retsinstrumenter,

e) en så nøjagtig og så udtømmende angivelse som mulig af de fysiske eller juridiske personer, der er målet for undersøgelserne,

f) et sammendrag af sagsomstændighederne, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5.

3. Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

4. Hvis anmodningen ikke opfylder de formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; der kan dog træffes forsigtighedsforanstaltninger.

Artikel 7

Efterkommelse af anmodningerne

1. Med henblik på at imødekomme bistandsanmodningen leverer den bistandssøgte myndighed eller, når denne er forhindret i selv at handle, den administrative tjenestegren, til hvilken denne myndighed henviser anmodningen, inden for rammerne af sin kompetence og sine disponible ressourcer, som om den handlede på egen regning eller på anmodning fra andre af samme kontraherende parts myndigheder, de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, og foretager passende undersøgelser eller lader sådanne foretage.

2. Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med gældende love, regler og andre retsinstrumenter i den kontraherende part, som anmodningen rettes til.

3. Behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en kontraherende part kan efter aftale med den anden kontraherende part og på de af denne fastsatte betingelser i kontorerne hos den bistandssøgte myndighed eller anden myndighed, som den bistandssøgte myndighed har ansvaret for, indhente sådanne oplysninger vedrørende overtrædelsen af toldlovgivningen, som den bistandssøgende myndighed har brug for med henblik på anvendelsen af denne protokol.

4. Tjenestemænd fra en kontraherende part kan efter aftale med den anden kontraherende part være til stede ved undersøgelser, der foretages på sidstnævntes område.

Artikel 8

Form for meddelelse af oplysninger

1. Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultater i form af dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter, rapporter og lignende.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter kan erstattes af edb-oplysninger præsenteret i en hvilken som helst form til samme formål.

Artikel 9

Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1. De kontraherende parter kan afslå at yde den i denne protokol fastsatte bistand, når en sådan bistand ville

a) stride mod suverænitet, offentlig orden, sikkerhed eller andre væsentlige interesser, eller

b) berøre andre valuta- eller beskatningsregler end toldforskrifter, eller

c) udgøre et brud på industri-, forretnings- eller embedshemmeligheden.

2. Når den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

3. Hvis bistand tilbageholdes eller afslås, meddeles beslutningen herom og grundene hertil straks den bistandssøgende myndighed.

Artikel 10

Tavshedspligt

De oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfør af denne protokol, er fortrolige. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og beskyttes af de regler, der gælder for lignende oplysninger i den nationale lovgivning i den kontraherende part, som modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for EF-myndighederne.

Artikel 11

Oplysningernes anvendelse

1. Indhentede oplysninger må udelukkende anvendes til de i denne protokol fastsatte formål og må kun anvendes i en kontraherende part til andre formål med forudgående skriftligt samtykke fra den administrative myndighed, som har meddelt dem, med de af denne myndighed eventuelt fastsatte begrænsninger. Disse bestemmelser finder ikke anvendelse på oplysninger om overtrædelser vedrørende narkotika og psykotropiske stoffer. Sådanne oplysninger kan meddeles andre myndigheder, der er direkte inddraget i bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for anvendelse af oplysninger i retssager eller administrative procedurer, som efterfølgende indledes på grund af manglende overholdelse af toldlovgivningen.

3. De kontraherende parter kan i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager indbragt for domstolene som bevis anvende oplysninger, der er indhentet, og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 12

Eksperter og vidner

En tjenestemand hos en bistandsansøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at optræde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer vedrørende spørgsmål omfattet af denne protokol i en anden kontraherende parts jurisdiktion og at fremlægge sådanne genstande, dokumenter eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det specifikt angives, om hvilket spørgsmål og i hvilken egenskab tjenestemanden vil blive afhørt.

Artikel 13

Bistandsudgifter

De kontraherende parter afstår fra alle krav til hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne protokol, undtagen i givet fald udgifter til eksperter og vidner og til tolke og oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.

Artikel 14

Gennemførelse

1. Forvaltningen af denne protokol varetages af de centrale toldmyndigheder i EFTA-staterne på den ene side og de kompetente tjenestegrene i EF-Kommissionen og, om fornødent, toldmyndighederne i EFmedlemsstaterne, på den anden side. De træffer afgørelser om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for protokollens anvendelse og tager også hensyn til reglerne vedrørende databeskyttelse. De kan rette henstillinger til de kompetente organer om ændringer, som de skønner bør foretages i protokollen.

2. De kontraherende parter meddeler hinanden lister over de kompetente myndigheder, der er udpeget til at optræde som kontaktled med henblik på den praktiske anvendelse af denne protokol.

Der tages i forbindelse med sager, som henhører under Fællesskabets kompetence behørigt hensyn til særlige situationer, som på grund af sagens hastende karakter eller den omstændighed, at kun to lande er berørt af en anmodning eller en meddelelse, kan nødvendiggøre direkte kontakter mellem de kompetente tjenestegrene i EFTA-staterne og i EF-medlemsstaterne til behandling af anmodninger eller udveksling af oplysninger. Disse oplysninger suppleres med lister, der revideres, når det er nødvendigt, over tjenestemænd i tjenestegrene, som har ansvaret for at forebygge, undersøge og bekæmpe overtrædelser af toldlovgivningen.

For tillige at sikre den størst mulige effektivitet i anvendelsen af denne protokol træffer de kontraherende parter passende foranstaltninger til at sikre, at de tjenester, der har ansvaret for bekæmpelse af toldsvig, etablerer direkte personlige kontakter, også om fornødent mellem lokale toldmyndigheder, med henblik på at lette udvekslingen af oplysninger og behandlingen af anmodninger.

3. De kontraherende parter konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de detaljerede gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser.

Artikel 15

Komplementaritet

1. Denne protokol skal supplere og ikke hindre anvendelsen af eventuelle aftaler om gensidig bistand, som er indgået, eller som måtte blive indgået mellem EF-medlemsstater og EFTA-stater såvel som mellem EFTA-stater indbyrdes. Den er heller ikke til hinder for en mere vidtgående gensidig bistand i henhold til sådanne aftaler.

2. Disse aftaler berører ikke EF-bestemmelserne om meddelelse mellem EF-Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger indhentet i toldspørgsmål, som kunne være af interesse for Fællesskabet, jf. dog artikel 11.

Protokol 12

om aftaler med tredjelande vedrørende overensstemmelsesvurderinger

Aftaler med tredjelande om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurderinger af produkter, som ifølge EF-lovgivningen skal forsynes med mærke, forhandles på Fællesskabets initiativ. Fællesskabet forhandler på grundlag af en forudsætning om, at de pågældende tredjelande med EFTA-staterne vil indgå aftaler om gensidig anerkendelse, som er parallelle med de aftaler, der indgås med Fællesskabet. De kontraherende parter samarbejder i overensstemmelse med EØS-aftalens generelle informations- og konsultationsprocedurer. Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende forbindelserne med tredjelande behandles i henhold til EØS-aftalens relevante bestemmelser.

Protokol 13

om ikke-anvendelse af antidumping- og udligningsforanstaltninger

Artikel 26 i aftalen anvendes kun på de områder, der er omfattet af bestemmelserne i aftalen, og på hvilke gældende fællesskabsret i fuldt omfang er integreret i aftalen.

Desuden berører anvendelsen af nævnte artikel ikke sådanne foranstaltninger, som de kontraherende parter måtte indføre for at hindre omgåelse af følgende foranstaltninger rettet mod tredjelande:

- antidumpingforanstaltninger,

- udligningstold,

- foranstaltninger mod uretmæssig handelspraksis, som kan tilskrives tredjelande.

Protokol 14

om handel med kul- og stålprodukter

Artikel 1

Denne protokol gælder for produkter, som er omfattet af de bilaterale frihandelsoverenskomster (i det følgende benævnt frihandelsoverenskomster), som er indgået mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og dets medlemsstater på den ene side og de enkelte EFTA-stater på den anden side, eller mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater og de enkelte EFTA-stater.

Artikel 2

1. Frihandelsoverenskomsterne berøres ikke, medmindre andet er bestemt i denne protokol. Aftalens bestemmelser gælder på de områder, som ikke er omfattet af frihandelsoverenskomsterne. Hvor frihandelsoverenskomsternes materielle bestemmelser fortsat gælder, gælder disse overenskomsters institutionelle bestemmelser ligeledes.

2. Kvantitative eksportrestriktioner, foranstaltninger med tilsvarende virkning samt told og afgifter med tilsvarende virkning, som anvendes i samhandelen inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, afskaffes.

Artikel 3

De kontraherende parter indfører ikke restriktioner eller administrative og tekniske forskrifter, som i samhandelen mellem de kontraherende parter ville udgøre en hindring for den frie bevægelighed for produkter, som er omfattet af denne protokol.

Artikel 4

De materielle konkurrenceregler for virksomheder i forbindelse med produkter, som er omfattet af denne protokol, er indeholdt i protokol 25. Afledt ret findes i protokol 21 og Bilag XIV.

Artikel 5

De kontraherende parter overholder reglerne for støtte til stålindustrien. De erkender i særdeleshed betydningen af og accepterer EF-reglerne for støtte til stålindustrien, således som disse er fastsat i Kommissionens beslutning 322/89/EKSF, der udløber den 31. december 1991. De kontraherende parter erklærer sig rede til at integrere nye EF-regler om støtte til stålindustrien i EØS-aftalen senest ved dennes ikrafttræden, såfremt disse regler stort set svarer til førnævnte retsakt.

Artikel 6

1. De kontraherende parter udveksler oplysninger om markederne. EFTA-staterne gør deres yderste for at sikre, at stålproducenter, -forbrugere og -forhandlere videregiver sådanne oplysninger.

2. EFTA-staterne gør deres yderste for at sikre, at de stålproducerende virksomheder, som er etableret inden for deres områder, deltager i årlige undersøgelser vedrørende investeringer som omhandlet i artikel 15 i Kommissionens beslutning 3302/81/EKSF af 18. november 1981. De kontraherende parter udveksler oplysninger om projekter med betydelige investeringer eller desinvesteringer, medmindre dette er i modstrid med kommercielle fortrolighedshensyn.

3. Alle forhold vedrørende udveksling af oplysninger mellem de kontraherende parter er omfattet af aftalens almindelige institutionelle bestemmelser.

Artikel 7

De kontraherende parter mærker sig, at oprindelsesreglerne i protokol 3 i frihandelsoverenskomsterne mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og de enkelte EFTA-stater erstattes af protokol 4 til aftalen.

Protokol 15

om overgangsperioder for den frie bevægelighed for personer

(Schweiz og Liechtenstein)

Artikel 1

Bestemmelserne i aftalen og bilagene hertil om den frie bevægelighed for personer mellem EFmedlemsstaterne og EFTA-staterne finder anvendelse i henhold til overgangsbestemmelserne i denne protokol.

Artikel 2

1. Uanset bestemmelserne i artikel 4 kan Schweiz på den ene side og EF-medlemsstater og andre EFTA-stater på den anden side, for så vidt angår statsborgere fra henholdsvis EF-medlemsstater og andre EFTA-stater og fra Schweiz, indtil den 1. januar 1998 opretholde nationale bestemmelser, i henhold til hvilke der kræves tilladelse til indrejse, ophold og arbejde.

2. Schweiz kan, for så vidt angår statsborgere fra EF-medlemsstater og andre EFTA-stater, indtil den 1. januar 1998 opretholde kvantitative begrænsninger for nye opholdstilladelser og arbejdstilladelser til sæsonarbejdere. Disse kvantitative begrænsninger vil blive ophævet gradvist frem til overgangsperiodens ophør.

Artikel 3

1. Uanset bestemmelserne i stk. 3 kan Schweiz indtil den 1. januar 1998 opretholde nationale bestemmelser om begrænsning af den faglige og geografiske bevægelighed for sæsonarbejdere, herunder vedrørende sådanne arbejdstageres forpligtelse til at forlade schweizisk område i en periode på mindst tre måneder ved udløbet af deres tilladelse til sæsonarbejde. Fra den 1. januar 1993 vil tilladelser til sæsonarbejde blive fornyet automatisk for arbejdstagere, som er i besiddelse af en kontrakt vedrørende sæsonarbejde, når de vender tilbage til schweizisk område.

2. Artikel 10, 11 og 12 i forordning (EØF) nr. 1612/68, som anført i punkt 2 i aftalens bilag V, finder fra den 1. januar 1997 anvendelse i Schweiz for så vidt angår sæsonarbejdere.

3. Fra den 1. januar 1993 og uanset bestemmelserne i artikel 2 i denne protokol finder bestemmelserne i artikel 28 i aftalen og i bilag V hertil anvendelse på sæsonarbejdere i Schweiz, såfremt sådanne arbejdere har været beskæftiget i 30 måneder med sæsonarbejde på schweizisk område inden for en forudgående sammenhængende referenceperiode på fire år.

Artikel 4

Schweiz kan indtil:

- den 1. januar 1996 opretholde nationale bestemmelser, i henhold til hvilke det kræves, at arbejdstagere, som er bosat uden for schweizisk område, men beskæftiget på schweizisk område (grænsearbejdere), hver dag vender tilbage til bopælsområdet;

- den 1. januar 1998 opretholde nationale bestemmelser, i henhold til hvilke det kræves, at arbejdstagere, som er bosat uden for schweizisk område, men beskæftiget på schweizisk område (grænsearbejdere), hver uge vender tilbage til bopælsområdet;

- den 1. januar 1997 opretholde nationale bestemmelser vedrørende begrænsning af beskæftigelsen af grænsearbejdere i visse grænseområder;

- den 1. januar 1995 opretholde nationale bestemmelser, i henhold til hvilke der kræves forudgående tilladelse til beskæftigelse af grænsearbejdere i Schweiz.

Artikel 5

1. Liechtenstein på den ene side og EF-medlemsstaterne og EFTA-staterne på den anden side kan indtil den 1. januar 1998, for så vidt angår statsborgere fra henholdsvis EF-medlemsstater og andre EFTA-stater og fra Liechtenstein, opretholde nationale bestemmelser, i henhold til hvilke der kræves tilladelse til indrejse, ophold og arbejde.

2. Liechtenstein kan, for så vidt angår statsborgere fra EF-medlemsstater og fra andre EFTA-stater indtil den 1. januar 1998 opretholde kvantitative begrænsninger vedrørende nye opholdstilladelser og arbejdstilladelser til sæsonarbejdere og grænsearbejdere. Disse kvantitative begrænsninger vil gradvist blive ophævet.

Artikel 6

1. Liechtenstein kan indtil den 1. januar 1998 opretholde nationale bestemmelser om begrænsning af den faglige bevægelighed for sæsonarbejdere, herunder vedrørende sådanne arbejdstageres forpligtelse til at forlade Liechtensteins område i en periode på mindst tre måneder ved udløbet af deres tilladelse til sæsonarbejde. Fra den 1. januar 1993 vil tilladelser til sæsonarbejde automatisk blive fornyet for arbejdstagere, som er i besiddelse af en kontrakt vedrørende sæsonarbejde, når de vender tilbage til Liechtensteins område.

2. Artikel 10, 11 og 12 i forordning (EØF) nr. 1612/68, som anført i punkt 2 i aftalens bilag V, finder anvendelse i Liechtenstein fra den 1. januar 1995 for så vidt angår bosiddende personer og fra den 1. januar 1997 for så vidt angår sæsonarbejdere.

3. De ordninger, der er omhandlet i stk. 2, finder også anvendelse på familien til en selvstændig erhvervsdrivende på Liechtensteins område.

Artikel 7

Liechtenstein kan indtil:

- den 1. januar 1998 opretholde nationale bestemmelser, i henhold til hvilke det kræves, at arbejdstagere, som er bosat uden for Liechtensteins område, men beskæftiget på Liechtensteins område (grænsearbejdere), hver dag vender tilbage til bopælsområdet;

- den 1. januar 1998 opretholde nationale bestemmelser om begrænsninger af den faglige bevægelighed og af adgangen til udøvelse af erhverv for alle kategorier af arbejdstagere;

- den 1. januar 1995 opretholde nationale bestemmelser om begrænsninger af adgangen til faglige aktiviteter for så vidt angår selvstændigt erhvervende med bopæl på Liechtensteins område. Sådanne begrænsninger kan opretholdes indtil den 1. januar 1997 for selvstændige erhvervsdrivende, som er bosat uden for Liechtensteins område.

Artikel 8

1. Udover de begrænsninger, der er omhandlet i artikel 2-7, indfører Schweiz og Liechtenstein ikke nye begrænsninger vedrørende indrejse, arbejde og ophold for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende fra tidspunktet for aftalens undertegnelse.

2. Schweiz og Liechtenstein træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på, at statsborgere fra EF-medlemsstater og fra andre EFTA-stater i overgangsperioden kan få adgang til ledig beskæftigelse på schweizisk og liechtensteinsk område på lige fod med statsborgere fra henholdsvis Schweiz og Liechtenstein.

Artikel 9

1. Fra den 1. januar 1996 gennemgår de kontraherende parter resultaterne af anvendelsen af overgangsperioderne, således som de er beskrevet i artikel 2, 3 og 4. Efter denne gennemgang kan de kontraherende parter på baggrund af nye oplysninger og med henblik på en eventuel afkortning af overgangsperioden foreslå bestemmelser vedrørende en tilpasning af overgangsperioderne.

2. Ved udløbet af overgangsperioden for Liechtenstein gennemgås overgangsforanstaltningerne i fællesskab af de kontraherende parter under behørig hensyntagen til Liechtensteins særlige geografiske placering.

Artikel 10

I overgangsperioderne finder eksisterende bilaterale ordninger fortsat anvendelse, medmindre aftalen indeholder bestemmelser, der er mere fordelagtige for statsborgere fra EF-medlemsstaterne og fra EFTAstaterne.

Artikel 11

For så vidt angår denne protokol har de heri anvendte betegnelser »sæsonarbejder« og »grænsearbejder« den betydning, som er fastlagt i den nationale lovgivning i henholdsvis Schweiz og Liechtenstein på tidspunktet for aftalens undertegnelse.

Protokol 16

om foranstaltninger angående social sikring i forbindelse med overgangsperioderne for den frie bevægelighed for personer

(Schweiz og Liechtenstein)

Artikel 1

Ved anvendelse af denne protokol og forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT nr. L 149 af 5.7.1971, s. 416) betyder betegnelsen »sæsonarbejder«, hvad angår Schweiz og Liechtenstein, enhver arbejdstager, som er statsborger i en EF-medlemsstat eller en anden EFTA-stat og i besiddelse af en tilladelse til sæsonarbejde efter lovgivningen i henholdsvis Schweiz og Liechtenstein i en periode på maksimalt ni måneder.

Artikel 2

I tilladelsens gyldighedsperiode har sæsonarbejderen ret til ydelser ved arbejdsløshed i overensstemmelse med henholdsvis schweizisk og liechtensteinsk lovgivning på samme betingelser som en statsborger fra henholdsvis Schweiz og Liechtenstein, og i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71.

Artikel 3

En del af de arbejdsløshedsbidrag, der indbetales af sæsonarbejdere, tilbagebetales af henholdsvis Schweiz og Liechtenstein til de stater, hvor disse arbejdstagere er bosat, efter følgende retningslinjer:

a) For hver stat beregnes det samlede bidragsbeløb på grundlag af antallet af sæsonarbejdere, som er statsborgere i den pågældende stat, og som opholder sig i henholdsvis Schweiz og Liechtenstein ved udgangen af august måned, på grundlag af sæsonens gennemsnitlige varighed og på grundlag af lønningerne og størrelsen af bidragene til henholdsvis den schweiziske og liechtensteinske arbejdsløshedsforsikring (arbejdsgiverens og arbejdstagerens andel).

b) Det beløb, der tilbagebetales til hver enkelt stat, svarer til 50% af det samlede bidragsbeløb, der beregnes i henhold til litra a).

c) Der foretages kun tilbagebetalinger, når det samlede antal sæsonarbejdere i den pågældende stat på opgørelsestidspunktet overstiger fem hundrede for så vidt angår Schweiz eller halvtreds for så vidt angår Liechtenstein.

Artikel 4

Bestemmelserne om tilbagebetaling af arbejdsløshedsbidrag, som er indeholdt i overenskomsterne om arbejdsløshedsforsikring, som Schweiz har indgået med Frankrig (overenskomst af 14. december 1978), med Italien (overenskomst af 12. december 1978), med Forbundsrepublikken Tyskland (overenskomst af 17. november 1982), med Østrig (overenskomst af 14. december 1978) og med Fyrstendømmet Liechtenstein (overenskomst af 15. januar 1979), finder fortsat anvendelse i overgangsperioderne.

Artikel 5

Som anført i protokol 15 er denne protokols gyldighed begrænset til varigheden af overgangsperioderne.

Protokol 17

vedrørende artikel 34

1. Artikel 34 i aftalen er ikke til hinder for, at de kontraherende parter vedtager retsforskrifter eller gennemfører foranstaltninger vedrørende tredjelandes adgang til deres markeder.

Enhver retsforskrift på et område, der er omfattet af aftalen, behandles i overensstemmelse aftalens procedurer, og de kontraherende parter bestræber sig for at udarbejde tilsvarende EØS-regler.

I alle andre tilfælde oplyser de kontraherende parter Det Blandede EØS-Udvalg om foranstaltningerne og tilstræber om nødvendigt at vedtage bestemmelser for at sikre, at foranstaltningerne ikke omgås via de andre kontraherende parters område.

Hvis der ikke kan opnås enighed om sådanne regler eller bestemmelser, kan den berørte kontraherende part træffe de nødvendige foranstaltninger for at hindre omgåelse.

2. Hvad angår definitionen af indehaverne af de rettigheder, der er afledt af artikel 34, finder afsnit I i den almindelige plan for ophævelse af begrænsninger i etableringsfriheden (EFT nr. 2 af 15.1.1962, s. 36/62) anvendelse med samme retsvirkning som inden for Fællesskabet.

Protokol 18

om de interne procedurer for gennemførelsen af artikel 43

For Fællesskabets vedkommende er de procedurer, der skal følges ved gennemførelsen af aftalens artikel 43, fastsat i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

For EFTA-staternes vedkommende er procedurerne fastsat i aftalen om EFTA-staternes Stående Udvalg og omfatter følgende elementer:

En EFTA-stat, der har til hensigt at træffe foranstaltninger i medfør af aftalens artikel 43, giver i god tid EFTA-staternes Stående Udvalg meddelelse herom.

Drejer det sig imidlertid om et hemmeligt eller presserende anliggende, gives de andre EFTA-stater og EFTA-staternes Stående Udvalg meddelelse herom senest på datoen for foranstaltningernes ikrafttræden.

EFTA-staternes Stående Udvalg undersøger situationen og afgiver udtalelse om indførelsen af foranstaltningerne. Det holder sig løbende orienteret om situationen og kan når som helst ved flertalsafgørelse vedtage henstillinger om en eventuel ændring, suspendering eller ophævelse af de trufne foranstaltninger eller om andre foranstaltninger, der skal hjælpe den pågældende EFTA-stat til at overvinde sine vanskeligheder.

Protokol 19

om søtransport

De kontraherende parter undlader over for hinanden at anvende de foranstaltninger, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 4057/86 (EFT L 378 af 31.12.1986, s. 14) og (EØF) nr. 4058/86 (EFT L 378 af 31.12.1986, s. 21) og i Rådets beslutning nr. 83/573/EØF (EFT L 332 af 28.11.1983, s. 37), eller andre lignende foranstaltninger, forudsat at den gældende ret vedrørende søtransport, der er indeholdt i aftalen, gennemføres fuldt ud.

De kontraherende parter samordner deres forholdsregler og foranstaltninger over for tredjelande og tredjelandes selskaber på søtransportområdet i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

1) Hvis en kontraherende part beslutter at overvåge visse tredjelandes aktiviteter på fragtfartområdet, oplyser den Det Blandede EØS-Udvalg herom, og den kan foreslå, at andre kontraherende parter deltager i dette arbejde.

2) Hvis en kontraherende part beslutter at rette diplomatisk henvendelse til et tredjeland som reaktion på en begrænsning eller trussel om begrænsning af den frie adgang til fragter i oceanfarter, oplyser den Det Blandede EØS-Udvalg herom. De andre kontraherende parter kan beslutte at tage del i en sådan diplomatisk henvendelse.

3) Hvis en af de kontraherende parter har til hensigt at træffe foranstaltninger eller forholdsregler over for et tredjeland og/eller et tredjelands rederier, f.eks. med henblik på at imødegå illoyal priskonkurrence fra visse tredjelandsrederier i international linjefragtfart eller med henblik på at imødegå en begrænsning eller trussel om begrænsning af den frie adgang til fragter i oceanfarter, oplyser den Det Blandede EØS-Udvalg herom. Om nødvendigt kan den kontraherende part, der indleder procedurerne, anmode de andre kontraherende parter om at samarbejde med henblik på gennemførelsen af disse procedurer.

De andre kontraherende parter kan beslutte at træffe de samme foranstaltninger eller forholdsregler med hensyn til deres egen jurisdiktion. I tilfælde af, at de foranstaltninger eller forholdsregler, der er truffet af en kontraherende part, omgås via andre kontraherende parters område, hvor der ikke er vedtaget sådanne foranstaltninger eller forholdsregler, kan den kontraherende part, hvis foranstaltninger eller forholdsregler omgås, træffe de nødvendige skridt til at afbøde denne situation.

4) Hvis en af de kontraherende parter har til hensigt at forhandle om arrangementer om lastfordeling, som omhandlet i artikel 5, stk. 1, og artikel 6 i Rådets forordning (EØF) nr. 4055/86 (EFT L 378 af 31.12.1986, s. 1), eller at udvide anvendelsesområdet for bestemmelserne i denne forordning til også at omfatte tredjelandes statsborgere, som omhandlet i forordningens artikel 7, oplyser den Det Blandede EØS-Udvalg herom.

Hvis en eller flere af de andre kontraherende parter gør indvendinger imod det påtænkte initiativ, søger Det Blandede EØS-Udvalg at finde en tilfredsstillende løsning. Hvis de kontraherende parter ikke når til enighed, kan der træffes passende foranstaltninger. Hvis der ikke er andre midler til rådighed, kan sådanne foranstaltninger omfatte de kontraherende parters gensidige erklæring om, at de ikke længere anvender princippet om fri udveksling af tjenesteydelser på søtransportområdet, som er fastsat i forordningens artikel 1.

5) Når det er muligt, skal de i punkt 1-4 omhandlede oplysninger gives i god tid for at give de kontraherende parter mulighed for at samordne deres initiativer.

6) Efter anmodning fra en kontraherende part finder der samråd sted mellem kontraherende parter om spørgsmål vedrørende søfartsanliggender, som behandles af internationale organisationer, og om de forskellige aspekter af den udvikling, der har fundet sted i forholdet mellem de kontraherende parter og tredjelande på søfartsområdet, samt om, hvorledes de bilaterale eller multilaterale aftaler, der er indgået på dette område, fungerer.

Protokol 20

om adgang til indre vandveje

1. Alle de kontraherende parter giver hinanden gensidig adgang til deres indre vandveje. Med hensyn til Rhinen og Donau tager de kontraherende parter alle de nødvendige skridt til samtidig at nå målet lige adgang og etableringsfrihed for så vidt angår indre vandveje.

2. Inden den 1. januar 1996 udarbejdes der inden for rammerne af de berørte internationale organisationer ordninger til at sikre gensidig, lige adgang til vandvejene inden for de kontraherende parters område for alle kontraherende parter, idet der tages hensyn til forpligtelserne i de relevante multilaterale aftaler.

3. Al relevant gældende ret vedrørende indre vandveje finder fra aftalens ikrafttræden anvendelse på de EFTA-stater, der på det tidspunkt har adgang til Fællesskabets indre vandveje, og på de andre EFTAstater, så snart de opnår lige adgang.

Dog finder artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1101/89 af 27. april 1989 (EFT L 116 af 28.4.1989, s. 25), som tilpasset med henblik på aftalen, anvendelse på flod- og kanalskibe fra sidstnævnte EFTA-stater, som er taget i brug efter den 1. januar 1993, så snart disse stater opnår adgang til Fællesskabets indre vandveje.

Protokol 21

om gennemførelse af konkurrencereglerne for virksomheder

Artikel 1

EFTA-Tilsynsmyndigheden tillægges i en aftale mellem EFTA-staterne beføjelser og opgaver, der svarer til dem, som på tidspunktet for aftalens undertegnelse tilkommer EF-Kommissionen med hensyn til anvendelsen af konkurrencereglerne i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, således at EFTATilsynsmyndigheden kan gennemføre de principper, der er fastsat i aftalens artikel 1, stk. 2, litra e), og artikel 53-60 samt i protokol 25.

Fællesskabet vedtager i det omfang, det er nødvendigt, bestemmelser til gennemførelse af de principper, der er fastsat i aftalens artikel 1, stk. 2, litra e), og artikel 53-60 samt i protokol 25, med henblik på at sikre, at EF-Kommissionen i henhold til aftalen har beføjelser og opgaver, der svarer til dem, den har på tidspunktet for aftalens undertegnelse, med hensyn til anvendelsen af konkurrencereglerne i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

Artikel 2

Hvis der efter procedurerne i aftalens del VII vedtages nye retsakter til gennemførelse af artikel 1, stk. 2, litra e), og artikel 53-60 samt protokol 25 eller ændringer til de retsakter, der er anført i artikel 3 i nærværende protokol, foretages der tilsvarende ændringer i aftalen om oprettelse af EFTATilsynsmyndigheden med henblik på at sikre, at EFTA-Tilsynsmyndigheden samtidig tillægges beføjelser og opgaver, som svarer til dem, der er tillagt EF-Kommissionen.

Artikel 3

1. EF-Kommissionens beføjelser og opgaver med hensyn til anvendelsen af konkurrencereglerne i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab fremgår - foruden af de retsakter, der er anført i bilag XIV - af følgende retsakter:

Kontrol med fusioner

1. 389 R 4064: Artikel 6-25 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s. 1), berigtiget ved EFT nr. L 257 af 21.9.1990, s. 13

2. 390 R 2367: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2367/90 af 25. juli 1990 om anmeldelser, frister og udtalelser i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EFT nr. L 219 af 14.8.1990, s. 5)

Almindelige procedureregler

3. 362 R 0017: Rådets forordning nr. 17/62 af 6. februar 1962. Første forordning om anvendelse af bestemmelserne i Traktatens artikel 85 og 86 (EFT nr. 13 af 21.2.1962, s. 204/62), som ændret ved:

- 362 R 0059: Forordning nr. 59 af 3. juli 1962 (EFT nr. 58 af 10.7.1962, s. 1655/62)

- 363 R 0118: Forordning nr. 118/63 af 5. november 1963 (EFT nr. 162 af 7.11.1963, s. 2696/63)

- 371 R 2822: Forordning nr. 2822/71 af 20. december 1971 (EFT nr. L 285 af 29.12.1971, s. 49)

- 1 72 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 92)

- 1 79 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 93)

- 1 85 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 165).

4. 362 R 0027: Kommissionens forordning (EØF) nr. 27/62 af 3. maj 1962. Første forordning om gennemførelse af Rådets forordning nr. 17 af 6. februar 1962 (form, indhold og øvrige enkeltheder vedrørende begæringer og anmeldelser) (EFT nr. 35 af 10.5.1962, s. 1118/62), som ændret ved:

- 368 R 1133: Forordning (EØF) nr. 1133/68 af 26. juli 1968 (EFT L 189 af 1.8.1968, s. 1)

- 375 R 1699: Forordning (EØF) nr. 1699/75 af 2. juli 1975 (EFT L 172 af 3.7.1975, s. 11)

- 1 79 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 94)

- 385 R 2526: Forordning (EØF) nr. 2526/85 af 5. august 1985 (EFT nr. L 240 af 7.9.1985, s. 1)

- 1 85 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 166).

5. 363 R 0099: Kommissionens forordning (EØF) nr. 99/63 af 25. juli 1963 om udtalelser i henhold til artikel 19, stk. 1 og 2, i Rådets forordning nr. 17/62 (EFT nr. 127 af 20.8.1963, s. 2268/63).

Transport

6. 362 R 0141: Rådets forordning (EØF) nr. 141/62 af 26. november 1962 om ikke-anvendelse af Rådets forordning nr. 17 på transportsektoren, som ændret ved forordning nr. 165/65/EØF og forordning nr. 1002/67/EØF (EFT nr. 124 af 28.11.1962, s. 2751/62)

7. 368 R 1017: Artikel 6 og artikel 10-31 i Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 af 19. juli 1968 om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje (EFT nr. L 175 af 23.7.1968, s. 1)

8. 369 R 1629: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1629/69 af 8. august 1969 vedrørende form, indhold og andre enkeltheder i forbindelse med klager i henhold til artikel 10, ansøgninger i henhold til artikel 12 og anmeldelser i henhold til artikel 14, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 af 19. juli 1968 (EFT nr. L 209 af 21.8.1969, s. 1)

9. 369 R 1630: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1630/69 af 8. august 1969 vedrørende høringer i henhold til artikel 26, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 af 19. juli 1968 (EFT L 209 af 21.8.1969, s. 11)

10. 374 R 2988: Rådets forordning (EØF) nr. 2988/74 af 26. november 1974 om forældelse af adgangen til at pålægge økonomiske sanktioner inden for Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs transport- og konkurrenceret og af adgangen til tvangsfuldbyrdelse af disse sanktioner (EFT nr. L 319 af 29.11.1974, s. 1)

11. 386 R 4056: Afsnit II i Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86 af 22. december 1986 om fastsættelse af de nærmere retningslinjer for anvendelse af Traktatens artikel 85 og 86 på søtransport (EFT nr. L 378 af 31.12.1986, s. 4)

12. 388 R 4260: Kommissionens forordning (EØF) nr. 4260/88 af 16. december 1988 om meddelelser, klager, ansøgninger og høringer i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86 om fastsættelse af de nærmere retningslinjer for anvendelsen af Traktatens artikel 85 og 86 på søtransport (EFT nr. L 376 af 31.12.1988, s. 1)

13. 387 R 3975: Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87af 14. december 1987 om fastsættelse af fremgangsmåden ved anvendelse af konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren (EFT nr. L 374 af 31.12.1987, s. 1), som ændret ved

- 391 R 1284: Rådets forordning (EØF) nr. 1284/91 af 14. maj 1991 (EFT nr. L 122 af 15.5.1991, s. 2)

14. 388 R 4261: Kommissionens forordning (EØF) nr. 4261/88 af 16. december 1988 om klager, ansøgninger og høringer i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87 om fastsættelse af fremgangsmåden ved anvendelse af konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren (EFT nr. L 376 af 31.12.1988, s. 10).

2. EF-Kommissionens beføjelser og opgaver med hensyn til anvendelsen af konkurrencereglerne i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) fremgår - foruden af de retsakter, der er anført i bilag XIV - af følgende retsakter:

1. EKSF-Traktatens artikel 65, stk. 2, tredje til femte afsnit, stk. 3, stk. 4, andet afsnit, og stk. 5

2. EKSF-Traktatens artikel 66, stk. 2, andet til fjerde afsnit, og stk. 4, 5 og 6

3. 354 D 7026: Den Høje Myndigheds beslutning nr. 26/54 af 6. maj 1954 om en forordning vedrørende oplysningspligten i medfør af artikel 66, stk. 4, i Traktaten (Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs Tidende nr. 9 af 11.5.1954, s. 350/64)

4. 378 S 0715: Kommissionens beslutning nr. 715/78/EKSF af 6. april 1978 om forældelse af adgangen til at pålægge sanktioner og tvangsfuldbyrde disse inden for anvendelsesområdet for Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EFT nr. L 94 af 8.4.1978, s. 22)

5. 384 S 0379: Kommissionens beslutning nr. 379/84/EKSF af 15. februar 1984 om fastsættelse af de beføjelser, der tillægges de tjenestemænd og befuldmægtigede fra Kommissionen, som har til opgave at foretage efterprøvelser som omhandlet i EKSF-Traktaten og i beslutningerne til dens gennemførelse (EFT nr. L 46 af 16.2.1984, s. 23).

Artikel 4

1. Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis af den i artikel 53, stk. 1, nævnte art, som kommer i stand efter aftalens ikrafttræden, og med hensyn til hvilke deltagerne ønsker, at artikel 53, stk. 3, finder anvendelse, anmeldes til den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til artikel 56, protokol 23 og reglerne i artikel 1-3 i nærværende protokol. Så længe de ikke er anmeldt, kan der ikke træffes nogen beslutning i henhold til artikel 53, stk. 3.

2. Stk. 1 gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, såfremt

a) der heri kun deltager virksomheder fra en EF-medlemsstat eller fra en EFTA-stat, og aftalerne, vedtagelserne eller den samordnede praksis ikke vedrører indførsel eller udførsel mellem de kontraherende parter

b) der heri kun deltager to virksomheder, og aftalerne udelukkende

i) begrænser den ene aftaledeltagers frihed til at fastsætte priserne eller forretningsbetingelserne for videresalg af de varer, som denne har erhvervet hos den anden aftaledeltager, eller

ii) pålægger erhververen eller brugeren af industriel ejendomsret - navnlig patenter, brugsmønstre, mønstre eller varemærker -eller den berettigede part i henhold til en aftale om overdragelse af eller koncession på fremstillingsmetoder eller viden om brugen og anvendelsen af fabrikationstekniske fremgangsmåder, begrænsninger med hensyn til udøvelsen af deres rettigheder.c) de som eneste formål har:

i) udvikling eller ensartet anvendelse af normer og typer, eller

ii) fælles forskning eller udvikling, eller

iii) specialisering af vareproduktion, herunder de aftaler, som er nødvendige for at opnå dette:

- såfremt de varer, som er genstand for specialiseringen, ikke i en væsentlig del af det område, der er omfattet af aftalen, udgør mere end 15% af omsætningen af identiske varer eller af varer, som på grund af deres egenskaber, pris eller anvendelse af forbrugerne opfattes som værende af samme art, og

- såfremt de deltagende virksomheders samlede årsomsætning ikke overstiger 200 mio. ecu.

Disse aftaler og vedtagelser og denne samordnede praksis kan anmeldes til den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til artikel 56, protokol 23 og reglerne i artikel 1-3 i nærværende protokol.

Artikel 5

1. Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis af den i artikel 53, stk. 1, nævnte art, som består ved aftalens ikrafttræden, og med hensyn til hvilke deltagerne ønsker, at artikel 53, stk. 3, finder anvendelse, anmeldes inden seks måneder efter aftalens ikrafttræden til den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til artikel 56, protokol 23 og reglerne i artikel 1-3 i nærværende protokol.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på aftaler, vedtagelser og samordnet praksis af den i artikel 53, stk. 1, nævnte art, såfremt de falder ind under artikel 4, stk. 2, i denne protokol; de kan anmeldes til den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til artikel 56, protokol 23 og reglerne i artikel 1-3 i nærværende protokol.

Artikel 6

Den kompetente tilsynsmyndighed angiver i sine beslutninger i henhold til artikel 53, stk. 3, fra hvilken dato beslutningerne får virkning. Denne dato kan ligge forud for tidspunktet for anmeldelsen af aftaler, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder eller samordnet praksis, der falder ind under denne protokols artikel 4, stk. 2, og artikel 5, stk. 2, eller som falder ind under denne protokols artikel 5, stk. 1, og som er anmeldt inden for den frist, der er fastsat i artikel 5, stk. 1.

Artikel 7

1. Såfremt aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis af den i artikel 53, stk. 1, nævnte art, som består ved aftalens ikrafttræden og anmeldes inden for den frist, der er fastsat i denne protokols artikel 5, stk. 1, ikke opfylder kravene i artikel 53, stk. 3, og de deltagende virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder enten bringer dem til ophør eller ændrer dem således, at de ikke længere falder ind under forbuddet i artikel 53, stk. 1, eller således at de opfylder kravene i artikel 53, stk. 3, gælder forbuddet i artikel 53, stk. 1, kun for et tidsrum, som fastsættes af den kompetente tilsynsmyndighed. En beslutning truffet af den kompetente tilsynsmyndighed i henhold til foregående punktum kan ikke gøres gældende over for virksomheder og sammenslutninger af virksomheder, som ikke udtrykkeligt har givet deres samtykke til anmeldelsen.

2. Stk. 1 finder anvendelse på aftaler, vedtagelser og samordnet praksis af den i denne protokols artikel 4, stk. 2, nævnte art, som består ved aftalens ikrafttræden, hvis de er anmeldt inden seks måneder efter dette tidspunkt.

Artikel 8

Begæringer og anmeldelser, der indgives til EF-Kommissionen inden aftalens ikrafttræden, anses for at opfylde aftalens bestemmelser om begæringer og anmeldelser.

Den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til artikel 56 i aftalen og artikel 10 i protokol 23, kan kræve, at der inden udløbet af en frist, som denne fastsætter, indgives et forskriftsmæssigt udfyldt skema som foreskrevet med henblik på gennemførelsen af aftalen. I så fald anses begæringer og anmeldelser kun som forskriftsmæssige, såfremt skemaerne indsendes inden for den fastsatte frist og i overensstemmelse med aftalens bestemmelser.

Artikel 9

Bøder for overtrædelse af artikel 53, stk. 1, pålægges ikke for handlinger, der ligger forud for anmeldelsen af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som er omfattet af denne protokols artikel 5 og 6, og som er blevet anmeldt inden for den deri fastsatte frist.

Artikel 10

De kontraherende parter sikrer, at der inden seks måneder efter aftalens ikrafttræden træffes foranstaltninger med henblik på at yde den nødvendige bistand til tjenestemænd fra EFTATilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen, således at disse kan gennemføre deres kontrolundersøgelser i henhold til aftalen.

Artikel 11

Hvad angår aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, der allerede består ved aftalens ikrafttræden, og som falder ind under artikel 53, stk. 1, finder forbuddet i artikel 53, stk. 1, ikke anvendelse, dersom aftalerne eller vedtagelserne eller den samordnede praksis ændres inden seks måneder efter aftalens ikrafttræden, således at de opfylder betingelserne i forbindelse med gruppefritagelserne i bilag XIV.

Artikel 12

Hvad angår aftaler, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og samordnet praksis, som allerede består ved aftalens ikrafttræden, og som falder ind under artikel 53, stk. 1, finder forbuddet i artikel 53, stk. 1, ikke anvendelse fra tidspunktet for aftalens ikrafttræden, dersom aftalerne eller vedtagelserne eller den samordnede praksis ændres inden seks måneder efter aftalens ikrafttræden, således at de ikke længere er omfattet af forbuddet i artikel 53, stk. 1.

Artikel 13

Aftaler, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og samordnet praksis, som inden aftalens ikrafttræden er omfattet af en individuel fritagelse i henhold til artikel 85, stk. 3, i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, er fortsat fritaget for så vidt angår aftalens bestemmelser, indtil fritagelsen udløber i henhold til beslutningen om fritagelse, eller indtil EFKommissionen træffer anden beslutning, alt efter hvilket tidspunkt der kommer først.

Protokol 22

om definition af »virksomhed« og »omsætning« (artikel 56)

Artikel 1

I forbindelse med tildelingen af enkelttilfælde i henhold til aftalens artikel 56 forstås ved »virksomhed« en enhed, der udøver aktiviteter af kommerciel eller økonomisk art.

Artikel 2

»Omsætning« som omhandlet i aftalens artikel 56 omfatter de berørte virksomheders provenu fra salg af varer og præstering af tjenesteydelser i sidste regnskabsår inden for det område, der er omfattet af aftalen, i forbindelse med deres ordinære drift, med fradrag af salgsrabatter samt merværdiafgift og andre direkte omsætningsrelaterede afgifter.

Artikel 3

I stedet for omsætningen anvendes:

a) for kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder: deres statussum ganget med forholdet mellem tilgodehavender hos kreditinstitutter og hos kunder som følge af forretninger med valutaindlændinge inden for aftalens område, og den samlede størrelse af disse tilgodehavender;

b) for forsikringsselskaber: værdien af bruttopræmier modtaget fra valutaindlændinge inden for aftalens område, som omfatter samtlige modtagne eller fremtidige beløb i henhold til forsikringsaftaler, der er tegnet af disse selskaber eller for deres regning, herunder udgående genforsikringspræmier, efter fradrag af skatter eller skattelignende afgifter, der opkræves på grundlag af præmiebeløbet eller forsikringssummen.

Artikel 4

1.Uanset den definition af omsætning, der er relevant for anvendelsen af aftalens artikel 56, således som den findes i denne protokols artikel 2, udgøres den relevante omsætning:

a) for så vidt angår aftaler, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og samordnet praksis vedrørende distribution og leveringsordninger mellem ikke-konkurrerende virksomheder, af provenuet fra salg af varer eller præstering af tjenesteydelser, der er omfattet af den pågældende aftale, vedtagelse eller samordnede praksis, samt fra andre varer eller tjenesteydelser, der af brugerne opfattes som værende af samme art i betragtning af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål;

b) for så vidt angår aftaler, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og samordnet praksis vedrørende ordninger for overførsel af teknologi mellem ikke-konkurrerende virksomheder, af provenuet fra salg af varer eller præstering af tjenesteydelser som følge af den teknologi, som er omfattet af den pågældende aftale, vedtagelse eller samordnede praksis, samt provenuet fra salg af de varer eller præstering af de tjenesteydelser, som den pågældende teknologi er beregnet til at forbedre eller erstatte.

2. Hvis omsætningen fra salg af varer eller præstering af tjenesteydelser på det tidspunkt, hvor de i stk. 1, litra a) og b), nævnte ordninger blev bragt i stand, imidlertid ikke kan opgøres, finder den almindelige bestemmelse i artikel 2 anvendelse.

Artikel 5

1. Dersom enkelttilfælde vedrører varer, der falder ind under anvendelsesområdet for protokol 25, er den relevante omsætning for tildelingen af disse tilfælde den omsætning, der er opnået for disse varers vedkommende.

2. Dersom enkelttilfælde vedrører både varer, der falder ind under anvendelsesområdet for protokol 25, og varer eller tjenesteydelser, der falder ind under anvendelsesområdet for aftalens artikel 53 og 54, fastlægges den relevante omsætning på grundlag af samtlige varer og tjenesteydelser, jf. artikel 2.

Protokol 23

om samarbejde mellem tilsynsmyndighederne (artikel 58)

Almindelige principper

Artikel 1

EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen udveksler oplysninger og konsulterer hinanden om spørgsmål vedrørende deres generelle politik efter anmodning fra den ene af tilsynsmyndighederne.

EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen samarbejder i overensstemmelse med deres interne regler, under overholdelse af aftalens artikel 56 og protokol 22 samt med respekt for hinandens beslutningsfrihed efter nedenfor fastsatte bestemmelser ved behandlingen af de enkelttilfælde, der falder ind under aftalens artikel 56, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og stk. 3.

I denne protokol forstås ved »en tilsynsmyndigheds område« for EF-Kommissionens vedkommende den del af EF-medlemsstaternes område, hvor alt efter omstændighederne Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab eller Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab finder anvendelse på de i nævnte Traktater fastsatte vilkår, og for EFTATilsynsmyndighedens vedkommende den del af EFTA-staternes område, hvor aftalen finder anvendelse.

Sagsbehandlingens indledende fase

Artikel 2

I tilfælde, der falder ind under aftalens artikel 56, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og stk. 3, sender EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen hurtigst muligt hinanden anmeldelser og klager i det omfang, det ikke med sikkerhed kan antages, at disse er blevet tilsendt begge tilsynsmyndigheder. De underretter tillige hinanden, når de indleder en sagsbehandling ex officio.

Den tilsynsmyndighed, der har modtaget oplysninger som omhandlet i det foregående stykke, kan fremkomme med bemærkninger hertil inden 40 arbejdsdage fra modtagelsen.

Artikel 3

Den kompetente tilsynsmyndighed konsulterer den anden tilsynsmyndighed i tilfælde, der falder ind under aftalens artikel 56, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og stk. 3, når

- den bekendtgør, at den har til hensigt at udstede en negativattest,

- den bekendtgør, at den har til hensigt at træffe en beslutning i henhold til artikel 53, stk. 3, eller

- den tilsender de berørte virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder meddelelsen af klagepunkter.

Den anden tilsynsmyndighed kan fremkomme med sine bemærkninger inden for den frist, der er fastsat i ovennævnte bekendtgørelse eller meddelelse af klagepunkter.

Bemærkninger fra de berørte virksomheder eller tredjemand tilsendes den anden tilsynsmyndighed.

Artikel 4

I tilfælde, der falder ind under aftalens artikel 56, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og stk. 3, sender den kompetente tilsynsmyndighed den anden tilsynsmyndighed de administrative skrivelser, hvorved en sag afsluttes eller en klage afvises.

Artikel 5

I tilfælde, der falder ind under aftalens artikel 56, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og stk. 3, opfordrer den kompetente tilsynsmyndighed den anden tilsynsmyndighed til at lade sig repræsentere ved høringen af de berørte virksomheder. Opfordringen gælder også de stater, der falder ind under den anden tilsynsmyndigheds kompetence.

Rådgivende udvalg

Artikel 6

I tilfælde, der falder ind under aftalens artikel 56, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og stk. 3, underretter den kompetente tilsynsmyndighed i rette tid den anden tilsynsmyndighed om datoen for møder i det rådgivende udvalg og fremsender de relevante dokumenter.

Alle dokumenter, som den anden tilsynsmyndighed fremsender med henblik herpå, forelægges det rådgivende udvalg under den tilsynsmyndighed, der er kompetent til at træffe beslutning i et tilfælde i henhold til artikel 56, sammen med det materiale, som denne tilsynsmyndighed har udsendt.

Hver af tilsynsmyndighederne og de stater, der falder ind under deres kompetence, har ret til at deltage i møder i de rådgivende udvalg under den anden tilsynsmyndighed og til der at fremføre deres synspunkter; de har imidlertid ikke stemmeret.

Anmodning om dokumenter samt ret til at fremkomme med bemærkninger

Artikel 7

I tilfælde, der falder ind under aftalens artikel 56, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og stk. 3, kan den tilsynsmyndighed, der i henhold til artikel 56 ikke er kompetent til at træffe beslutning i et tilfælde, på ethvert stadium af sagsbehandlingen anmode om kopier af de vigtigste dokumenter, der er blevet forelagt den kompetente tilsynsmyndighed med henblik på at få fastslået, at der foreligger overtrædelse af artikel 53 og 54 eller med henblik på udstedelse af en negativattest eller meddelelse af en fritagelse, og kan endvidere, før der træffes endelig beslutning, fremkomme med de bemærkninger, den anser for relevante.

Administrativ bistand

Artikel 8

1. Når den kompetente tilsynsmyndighed som defineret i aftalens artikel 56 fremsætter begæring om oplysninger over for en virksomhed eller sammenslutning af virksomheder, der er beliggende inden for den anden tilsynsmyndigheds område, sender den samtidig en kopi af begæringen til den anden tilsynsmyndighed.

2. Såfremt en virksomhed eller sammenslutning af virksomheder ikke fremkommer med de ønskede oplysninger inden udløbet af den frist, som den kompetente tilsynsmyndighed har fastsat, eller fremkommer med ufuldstændige oplysninger, kræver den kompetente tilsynsmyndighed ved en beslutning, at oplysningerne meddeles. Dersom en virksomhed eller sammenslutning af virksomheder er beliggende inden for den anden tilsynsmyndigheds område, sender den kompetente tilsynsmyndighed en kopi af beslutningen til den anden tilsynsmyndighed.

3. Efter anmodning fra den kompetente tilsynsmyndighed som defineret i aftalens artikel 56 foretager den anden tilsynsmyndighed i overensstemmelse med sine interne regler kontrolundersøgelser inden for sit område i de tilfælde, hvor den kompetente tilsynsmyndighed, der anmoder herom, finder det nødvendigt.

4. Den kompetente tilsynsmyndighed har ret til at lade sig repræsentere ved og tage aktiv del i kontrolundersøgelser, der foretages af den anden tilsynsmyndighed i henhold til stk. 3.

5. Alle oplysninger, der fremkommer under sådanne kontrolundersøgelser, hvorom der er fremsat anmodning, sendes til den tilsynsmyndighed, der anmodede om kontrolundersøgelserne, straks efter disses afslutning.

6. Dersom den kompetente tilsynsmyndighed i tilfælde, der falder ind under aftalens artikel 56, stk. 1, litra b) og c), stk. 2, andet punktum, og stk. 3, foretager kontrolundersøgelser inden for sit område, skal den underrette den anden tilsynsmyndighed om, at der har fundet sådanne kontrolundersøgelser sted, og efter anmodning sende denne myndighed de relevante resultater af kontrolundersøgelserne.

Artikel 9

1. Oplysninger, der er tilvejebragt i medfør af denne protokol, må kun bruges med henblik på procedurerne i henhold til aftalens artikel 53 og 54.

2. EF-Kommissionen, EFTA-Tilsynsmyndigheden, EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes kompetente myndigheder samt deres tjenestemænd og øvrige ansatte er forpligtede til ikke at give oplysninger om forhold, som de i medfør af denne protokol får kendskab til, og som ifølge deres natur er undergivet tavshedspligt.

3. Bestemmelser om tavshedspligt og restriktiv brug af oplysninger i aftalen eller i de kontraherende parters lovgivning er ikke til hinder for udveksling af oplysninger i henhold til denne protokol.

Artikel 10

1. Når aftaler anmeldes, indgiver virksomhederne anmeldelsen til den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til artikel 56. Klager kan indgives til begge tilsynsmyndigheder.

2. Anmeldelser eller klager, der indgives til den tilsynsmyndighed, som i henhold til artikel 56 ikke er kompetent til at træffe beslutning i et givet tilfælde, overgives straks til den kompetente tilsynsmyndighed.

3. Hvis det under forberedelsen eller indledningen af en sagsbehandling ex officio viser sig, at det i henhold til aftalens artikel 56 er den anden tilsynsmyndighed, der er kompetent til at træffe beslutning i et tilfælde, overgives sagen til den kompetente tilsynsmyndighed.

4. Når en sag er blevet overgivet til den anden tilsynsmyndighed i henhold til stk. 2 og 3, kan sagen ikke tilbagesendes. En sag kan ikke videregives efter bekendtgørelsen af, at det er hensigten at udstede en negativattest, efter bekendtgørelsen af, at det er hensigten at træffe en beslutning i henhold til aftalens artikel 53, stk. 3, efter fremsendelsen til de berørte virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder af meddelelsen af klagepunkter eller efter fremsendelsen af en skrivelse, hvori det meddeles klageren, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at gå videre med klagen.

Artikel 11

En ansøgning eller anmeldelse anses for indgivet på den dato, hvor den modtages af EF-Kommissionen eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, uanset hvilken af dem der er kompetent til at træffe beslutning i det givne tilfælde i henhold til aftalens artikel 56. Hvis ansøgningen eller anmeldelsen sendes som anbefalet brev, anses den dog for at være modtaget på den dato, der fremgår af afsendelsesstedets poststempel.

Sprog

Artikel 12

Virksomheder har ret til at henvende sig til og modtage henvendelser fra EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen på et af EFTA-staternes eller De Europæiske Fællesskabers officielle sprog, som de vælger i forbindelse med anmeldelser, ansøgninger og klager. Dette gælder også enhver sagsbehandling, hvad enten denne er blevet indledt på foranledning af en anmeldelse, en ansøgning eller en klage eller ex officio af den kompetente tilsynsmyndighed.

Protokol 24

om samarbejde i forbindelse med fusionskontrol

Almindelige principper

Artikel 1

1. EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen udveksler oplysninger og konsulterer hinanden om spørgsmål vedrørende deres generelle politik efter anmodning fra den ene af tilsynsmyndighederne.

2. I tilfælde, der falder ind under artikel 57, stk. 2, litra a), samarbejder EF-Kommissionen og EFTATilsynsmyndigheden ved behandlingen af fusioner efter nedenfor fastsatte bestemmelser.

3. I denne protokol forstås ved »en tilsynsmyndigheds område« for EF-Kommissionens vedkommende den del af EF-medlemsstaternes område, hvor alt efter omstændighederne Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab eller Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab finder anvendelse på de i nævnte Traktater fastsatte vilkår, og for EFTATilsynsmyndighedens vedkommende den del af EFTA-staternes område, hvor aftalen finder anvendelse.

Artikel 2

1. Der finder samarbejde sted efter de i denne protokol fastsatte bestemmelser, når

a) de deltagende virksomheders samlede omsætning inden for EFTA-staternes område er på 25% eller derover af deres samlede omsætning inden for det område, der er omfattet af aftalen, eller

b) mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en omsætning, der overstiger 250 mio. ecu inden for EFTA-staternes område, eller

c) fusionen kan skabe eller styrke en dominerende stilling, som bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt inden for EFTA-staternes områder eller en væsentlig del heraf.

2. Der finder også samarbejde sted, når

a) fusionen truer med at skabe eller styrke en dominerende stilling, som bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt på et marked inden for en EFTA-stat, som frembyder alle de karakteristika, der er typiske for et særskilt marked, uanset om der er tale om en væsentlig del af det område, der er omfattet af aftalen, eller

b) en EFTA-stat ønsker at vedtage foranstaltninger til beskyttelse af legitime interesser som omhandlet i artikel 7.

Sagsbehandlingens indledende fase

Artikel 3

1. EF-Kommissionen sender inden tre arbejdsdage EFTA-Tilsynsmyndigheden kopier af anmeldelserne af de tilfælde, der falder ind under artikel 2, stk. 1, og stk. 2, litra a), samt hurtigst muligt kopier af de vigtigste dokumenter, som er indsendt til eller udarbejdet af EF-Kommissionen.

2. EF-Kommissionen udfører de procedurer, der er fastsat til gennemførelse af aftalens artikel 57 i snæver og stadig kontakt med EFTA-Tilsynsmyndigheden. EFTA-Tilsynsmyndigheden og EFTA-staterne kan fremsætte deres bemærkninger til disse procedurer. Med henblik på anvendelsen af artikel 6 i denne protokol indhenter EF-Kommissionen oplysninger fra den berørte EFTA-stats kompetente myndighed og giver denne lejlighed til at fremsætte sine synspunkter på alle stadier af procedurerne indtil vedtagelsen af en beslutning i henhold til artikel 6. EF-Kommissionen giver den med henblik herpå adgang til sine sagsakter.

Høringer

Artikel 4

I de i artikel 2, stk. 1, og stk. 2, litra a), nævnte tilfælde opfordrer EF-Kommissionen EFTATilsynsmyndigheden til at lade sig repræsentere ved høringen af de berørte virksomheder. EFTA-staterne kan ligeledes lade sig repræsentere ved disse høringer.

EF's rådgivende udvalg for kontrol med fusioner

Artikel 5

1. I de i artikel 2, stk. 1, og stk. 2, litra a), nævnte tilfælde underretter EF-Kommissionen i rette tid EFTA-Tilsynsmyndigheden om datoen for møder i EF's Rådgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner og fremsender de relevante dokumenter.

2. Alle dokumenter, som EFTA-Tilsynsmyndigheden fremsender med henblik herpå, herunder dokumenter fra EFTA-staterne, forelægges EF's Rådgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner sammen med de andre relevante dokumenter, som EF-Kommissionen har udsendt.

3. EFTA-Tilsynsmyndigheden og EFTA-staterne har ret til at deltage i møder i EF's Rådgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner og til der at fremføre deres synspunkter; de har imidlertid ikke stemmeret.

De enkelte staters rettigheder

Artikel 6

1. EF-Kommissionen kan ved en beslutning, der straks meddeles de berørte virksomheder, EFmedlemsstaternes kompetente myndigheder og EFTA-Tilsynsmyndigheden, henvise en anmeldt fusion til en EFTA-stat, dersom fusionen truer med at skabe eller styrke en dominerende stilling, som bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt på et marked inden for den pågældende stat, som frembyder alle de karakteristika, der er typiske for et særskilt marked, uanset om der er tale om en væsentlig del af det område, der er omfattet af aftalen.

2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde kan enhver EFTA-stat indbringe en klage for EF-Domstolen på samme grundlag som en EF-medlemsstat i henhold til artikel 173 i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, og navnlig anmode om indførelse af foreløbige foranstaltninger med henblik på anvendelsen af sin nationale konkurrencelovgivning.

Artikel 7

1. Uanset EF-Kommissionens enekompetence til at behandle fusioner af fællesskabsdimension som fastsat i forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s. 1, berigtiget ved EFT nr. L 257 af 21.9.1990, s. 13), kan EFTA-staterne træffe passende foranstaltninger til at beskytte andre legitime interesser end dem, der er omhandlet i ovennævnte forordning, hvis de er forenelige med de almindelige principper og andre bestemmelser, der direkte eller indirekte fremgår af aftalen.

2. Som legitime interesser i henhold til stk. 1 betragtes den offentlige sikkerhed, mediernes pluralitet og forsigtighedsreglerne.

3. Før ovennævnte foranstaltninger kan træffes, skal alle andre offentlige interesser meddeles EFKommissionen og anerkendes af denne, efter at den har undersøgt, om de er forenelige med de almindelige principper og andre bestemmelser, der direkte eller indirekte fremgår af aftalen. EFKommissionen underretter EFTA-Tilsynsmyndigheden og den berørte EFTA-stat om sin beslutning inden en måned efter førnævnte meddelelse.

Administrativ bistand

Artikel 8

1. Når EF-Kommissionen udfører de opgaver, som er pålagt den til gennemførelse af artikel 57, kan den indhente alle de nødvendige oplysninger fra EFTA-Tilsynsmyndigheden og EFTA-staterne.

2. Når EF-Kommissionen fremsætter begæring om oplysninger over for en person, virksomhed eller sammenslutning af virksomheder, der er hjemmehørende inden for EFTA-Tilsynsmyndighedens område, sender den samtidig en kopi af begæringen til EFTA-Tilsynsmyndigheden.

3. Såfremt en person, virksomhed eller sammenslutning af virksomheder ikke fremkommer med de ønskede oplysninger inden udløbet af den frist, som EF-Kommissionen har fastsat, eller fremkommer med ufuldstændige oplysninger, kræver EF-Kommissionen ved en beslutning, at oplysningerne meddeles, og sender en kopi af beslutningen til EFTA-Tilsynsmyndigheden.

4. Efter anmodning fra EF-Kommissionen foretager EFTA-Tilsynsmyndigheden kontrolundersøgelser inden for sit område.

5. EF-Kommissionen har ret til at lade sig repræsentere ved og tage aktiv del i kontrolundersøgelser, der foretages i henhold til stk. 4.

6. Alle oplysninger, der er tilvejebragt under sådanne kontrolundersøgelser, hvorom der er fremsat anmodning, sendes til EF-Kommissionen straks efter disses afslutning.

7. Dersom EF-Kommissionen foretager kontrolundersøgelser inden for Fællesskabets område, skal den for så vidt angår tilfælde, der falder ind under artikel 2, stk. 1, og stk. 2, litra a), underrette EFTATilsynsmyndigheden om, at der har fundet sådanne kontrolundersøgelser sted, og efter anmodning på passende måde sende den de relevante resultater af kontrolundersøgelserne.

Tavshedspligt

Artikel 9

1. Oplysninger, der er tilvejebragt i medfør af denne protokol, må kun bruges med henblik på procedurerne i henhold til aftalens artikel 57.

2. EF-Kommissionen, EFTA-Tilsynsmyndigheden, EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes kompetente myndigheder samt deres tjenestemænd og øvrige ansatte er forpligtede til ikke at give oplysninger om forhold, som de i medfør af denne protokol får kendskab til, og som ifølge deres natur er undergivet tavshedspligt.

3. Bestemmelser om tavshedspligt og restriktiv brug af oplysninger i aftalen eller i de kontraherende parters lovgivning er ikke til hinder for udveksling og brug af oplysninger i henhold til denne protokol.

Anmeldelser

Artikel 10

1. Virksomheder indgiver anmeldelse til den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til aftalens artikel 57, stk. 2.

2. Anmeldelser eller klager, der indgives til en myndighed, som i henhold til artikel 57 ikke er kompetent til at træffe beslutning i et givet tilfælde, overgives straks til den kompetente tilsynsmyndighed.

Artikel 11

En anmeldelse anses for indgivet på den dato, hvor den modtages af den kompetente tilsynsmyndighed.

En anmeldelse anses for indgivet på den dato, hvor den modtages af EF-Kommissionen eller EFTATilsynsmyndigheden, hvis tilfældet anmeldes i henhold til gennemførelsesbestemmelserne til artikel 57, men falder ind under artikel 53.

Sprog

Artikel 12

1. Virksomheder har ret til at henvende sig til og modtage henvendelser fra EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen på et af EFTA-staternes eller Fællesskabets officielle sprog, som de vælger i forbindelse med anmeldelser. Dette gælder også enhver type sagsbehandling.

2. Hvis en virksomhed vælger at henvende sig til en tilsynsmyndighed på et sprog, der ikke er et af de officielle sprog i de stater, der falder ind under den pågældende myndigheds kompetence, eller et af denne myndigheds arbejdssprog, skal alle dokumenter samtidig vedlægges en oversættelse til et af denne myndigheds officielle sprog.

3. Virksomheder, der ikke er parter i anmeldelsen, har ligeledes ret til at modtage henvendelser fra EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen på et passende af EFTA-staternes eller Fællesskabets officielle sprog eller på et af de to myndigheders arbejdssprog. Hvis virksomhederne vælger at henvende sig til en tilsynsmyndighed på et sprog, der ikke er et af de officielle sprog i de stater, der falder ind under den pågældende myndigheds kompetence, eller et af denne myndigheds arbejdssprog, finder stk. 2 anvendelse.

4. Det sprog, der er valgt til oversættelsen, er afgørende for, hvilket sprog den kompetente myndighed kan henvende sig til virksomhederne på.

Tidsfrister og andre procedurespørgsmål

Artikel 13

Hvad angår tidsfrister og andre procedurespørgsmål, finder gennemførelsesbestemmelserne til artikel 57 også anvendelse på samarbejdet mellem EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden og EFTAstaterne, medmindre andet er fastsat i denne protokol.

Overgangsbestemmelse

Artikel 14

Artikel 57 finder ikke anvendelse på fusioner, hvor aftale herom er indgået, hvor annoncering heraf er foretaget, eller hvor kontrol er erhvervet før aftalens ikrafttræden. Artikel 57 finder under ingen omstændigheder anvendelse på fusioner, med hensyn til hvilke en national myndighed med ansvar for konkurrence har indledt en sagsbehandling før denne dato.

Protokol 25

om konkurrence på kul- og stålområdet

Artikel 1

1. Alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for virksomheders organisationer og alle former for samordnet praksis vedrørende de i protokol 14 omhandlede bestemte produkter, som kan påvirke samhandelen mellem de kontraherende parter ved direkte eller indirekte at hindre, begrænse eller fordreje den normale konkurrence inden for det af nærværende aftale omfattede område, er forbudt, navnlig sådanne, som består i:

a) fastsættelse eller bestemmelse af priser;

b) begrænsning af eller kontrol med produktion, teknisk udvikling eller investeringer;

c) opdeling af markeder, produkter, aftagere eller forsyningskilder.

2. For så vidt angår de i stk. 1 omhandlede produkter tillader den kompetente tilsynsmyndighed, jf. aftalens artikel 56, dog aftaler om specialisering eller om fælles indkøb eller salg, hvis den finder,

a) at denne specialisering eller disse fælles indkøb eller salg vil bidrage til en mærkbar forbedring af produktionen eller fordelingen af de nævnte produkter;

b) at den pågældende aftale er væsentlig for at opnå disse virkninger uden at være af mere restriktiv karakter, end dens formål kræver, og

c) at aftalen ikke kan sætte de pågældende virksomheder i stand til at bestemme priserne inden for det af nærværende aftale omfattede område for en væsentlig del af de pågældende produkter, til at kontrollere eller indskrænke produktionen heraf eller afsætningsmulighederne herfor, eller til at holde disse produkter uden for en egentlig konkurrence fra andre virksomheder inden for det af nærværende aftale omfattede område.

Hvis den kompetente tilsynsmyndighed finder, at visse aftaler efter deres natur og virkninger er fuldstændigt analoge med de ovennævnte aftaler, navnlig under hensyn til anvendelsen af dette stykke på distributionsvirksomheder, tillader den ligeledes disse aftaler, når den konstaterer, at de opfylder samme betingelser.

3. Aftaler eller vedtagelser, der er forbudt i medfør af stk. 1, er uden videre ugyldige og kan ikke påberåbes ved nogen domstol i EF-medlemsstaterne eller EFTA-staterne.

Artikel 2

1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 3, er enhver transaktion, som inden for det af nærværende aftale omfattede område direkte eller indirekte og foranlediget af en person eller virksomhed eller af en gruppe af personer eller virksomheder fører til en koncentration af virksomheder, hvoraf mindst een falder ind under artikel 3, som kan påvirke samhandelen mellem de kontraherende parter, betinget af forhåndstilladelse fra den kompetente myndighed, jf. aftalens artikel 56, uanset om transaktionen angår et og samme produkt eller forskellige produkter, eller gennemføres ved fusion, erhvervelse af aktier eller anparter, aktiver, lån, kontrakt eller anden form for kontrol.

2. Den kompetente tilsynsmyndighed, jf. aftalens artikel 56, giver den i stk. 1 nævnte tilladelse, hvis den finder, at den påtænkte transaktion, for så vidt angår det eller de af de pågældende produkter, der hører under dens kompetence, ikke sætter vedkommende personer eller virksomheder i stand til:

- at bestemme priserne, at kontrollere eller indskrænke produktionen eller distributionen eller at hindre opretholdelsen af en egentlig konkurrence på en betydelig del af markedet for disse produkter;

- eller at unddrage sig de konkurrenceregler, der følger af anvendelsen af nærværende aftale, navnlig ved at skabe en kunstig fortrinsstilling, som medfører en væsentlig fordel i adgangen til forsyningskilderne og afsætningsmarkederne.

3. Visse former for transaktioner kan under hensyn til betydningen af de aktiver eller virksomheder, de angår, i forbindelse med arten af den koncentration, de bringer i stand, fritages fra kravet om forhåndstilladelse.

4. Hvis den kompetente tilsynsmyndighed, jf. aftalens artikel 56, finder, at offentlige eller private virksomheder, som på markedet for et af de produkter, der hører under dens kompetence, indtager eller erhverver en retligt eller faktisk dominerende stilling, hvorved de på en væsentlig del af det af nærværende aftale omfattende område unddrages en egentlig konkurrence, benytter denne stilling til formål i strid med nærværende aftale, og at et sådant misbrug kan påvirke samhandelen mellem de kontraherende parter, retter den alle egnede henstillinger til disse virksomheder for at forhindre, at de udnytter deres stilling til disse formål.

Artikel 3

Med henblik på artikel 1 og 2 samt med henblik på de til disse artiklers anvendelse nødvendige oplysninger og de i medfør af disse anlagte sager forstås ved begrebet »virksomhed« ethvert foretagende, som inden for det af nærværende aftale omfattede område udøver produktionsvirksomhed inden for kul- og stålsektoren, samt ethvert foretagende eller organ, som sædvanligt udøver anden distributionsvirksomhed end salg til husstande eller håndværkere.

Artikel 4

Bilag XIV til aftalen indeholder særlige bestemmelser til gennemførelse af de i artikel 1 og 2 fastsatte principper.

Artikel 5

EFTA-Tilsynsmyndigheden og EF-Kommissionen skal sikre, at de i artikel 1 og 2 i denne protokol fastsatte principper anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne til gennemførelse af artikel 1 og 2, jf. protokol 21 og bilag XIV til aftalen.

Artikel 6

I individuelle sager, der falder ind under artikel 1 og 2 i denne protokol, træffer EF-Kommissionen eller EFTA-Tilsynsmyndigheden afgørelse i overensstemmelse med artikel 56 i aftalen.

Artikel 7

Med henblik på at udvikle og opretholde et ensartet konkurrencetilsyn inden for hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt med henblik på at fremme en ensartet gennemførelse, anvendelse og fortolkning af de til dette formål fastsatte bestemmelser i nærværende aftale skal de kompetente myndigheder samarbejde i overensstemmelse med de i protokol 23 fastsatte bestemmelser.

Protokol 26

om EFTA-tilsynsmyndighedens beføjelser og opgaver med hensyn til statsstøtte

EFTA-Tilsynsmyndigheden tillægges i en aftale mellem EFTA-staterne beføjelser og opgaver svarende til dem, som på tidspunktet for EØS-aftalens undertegnelse tilkommer EF-Kommissionen med hensyn til anvendelsen af konkurrencereglerne for statsstøtte i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, således at EFTA-Tilsynsmyndigheden kan gennemføre principperne i EØSaftalens artikel 1, stk. 2, litra e), artikel 49 og artikel 61-64. EFTA-Tilsynsmyndigheden tillægges også sådanne beføjelser til at gennemføre konkurrencereglerne for statsstøtte for så vidt angår produkter, der falder ind under Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, jf. protokol 14.

Protokol 27

om samarbejde med hensyn til statsstøtte

For at sikre ensartet gennemførelse, anvendelse og fortolkning af statsstøttereglerne overalt på de kontraherende parters område og for at sikre en harmonisk udvikling heraf overholder EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden følgende regler:

a) Udveksling af oplysninger og synspunkter om spørgsmål vedrørende den almindelige politik, såsom gennemførelse, anvendelse og fortolkning af aftalens statsstøtteregler, finder sted med jævne mellemrum eller efter anmodning fra den ene af tilsynsmyndighederne.

b) EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden udarbejder med jævne mellemrum oversigter over statsstøtte i deres respektive stater. Disse oversigter stilles til rådighed for den anden tilsynsmyndighed.

c) Hvis fremgangsmåden i artikel 93, stk. 2, første og andet afsnit, i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab eller den tilsvarende fremgangsmåde i en aftale mellem EFTAstaterne om oprettelse af EFTA-Tilsynsmyndigheden indledes med hensyn til statsstøtteprogrammer og -tilfælde, giver EF-Kommissionen eller EFTA-Tilsynsmyndigheden den anden tilsynsmyndighed såvel som de interesserede parter en frist til at fremsætte deres bemærkninger.

d) Tilsynsmyndighederne meddeler hinanden alle beslutninger, så snart de er truffet.

e) Indledningen af den i litra c) nævnte fremgangsmåde samt de i litra d) nævnte beslutninger offentliggøres af de kompetente tilsynsmyndigheder.

f) Uanset bestemmelserne i denne protokol meddeler EF-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden efter anmodning fra den anden tilsynsmyndighed og fra sag til sag oplysninger og udveksler synspunkter om individuelle statsstøtteprogrammer og -tilfælde.

g) Oplysninger, der er modtaget i henhold til litra f), behandles som fortrolige.

Protokol 28

om intellektuel ejendomsret

Artikel 1

Beskyttelsens omfang

1. I denne protokol omfatter begrebet »intellektuel ejendomsret« beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret, jf. artikel 13 i aftalen.

2. Med forbehold af bestemmelserne i denne protokol og bilag XVII skal de kontraherende parter efter aftalens ikrafttræden tilpasse deres lovgivning om intellektuel ejendomsret, således at den bringes i overensstemmelse med principperne om fri udveksling af varer og tjenesteydelser og med det niveau for beskyttelse af intellektuel ejendomsret, der er opnået inden for fællesskabsretten, herunder niveauet for sådanne rettigheders håndhævelse.

3. Under overholdelse af procedurerne i aftalen og med forbehold af denne protokol og bilag XVII vil EFTA-staterne - efter anmodning og stedfunden konsultation mellem de kontraherende parter - tilpasse deres lovgivninger om intellektuel ejendomsret for i hvert fald at nå op på det niveau for beskyttelse af intellektuel ejendomsret, der gælder i Fællesskabet på tidspunktet for aftalens undertegnelse.

Artikel 2

Konsumption af rettigheder

1. I det omfang spørgsmålet om konsumption er gjort til genstand for regulering ved fællesskabsforanstaltninger eller -retspraksis, skal de kontraherende parter indføre samme ordning vedrørende konsumption af intellektuel ejendomsret som den, der gælder i henhold til fællesskabsretten. Denne bestemmelse skal med forbehold af senere retspraksis fortolkes i overensstemmelse med de principper, der kan udledes af relevante afgørelser afsagt af EF-Domstolen forud for tidspunktet for aftalens undertegnelse.

2. Hvad angår patentrettigheder, anvendes ovenstående bestemmelse senest et år efter aftalens ikrafttræden.

Artikel 3

EF-patenter

1. De kontraherende parter forpligter sig til - så vidt muligt og inden for en periode af tre år efter ikrafttrædelsen af aftalen om EF-patenter (89/695/EØF) - at afslutte forhandlinger med henblik på EFTAstaternes deltagelse i den pågældende aftale. For Islands vedkommende skal denne dato dog ikke være tidligere end 1. januar 1998.

2. De nærmere vilkår for EFTA-staternes deltagelse i aftalen om EF-patenter (89/695/EØF) skal gøres til genstand for senere forhandlinger.

3. Fællesskabet forpligter sig til - efter ikrafttrædelsen af aftalen om EF-patenter - at indbyde de EFTAstater, der måtte anmode herom, til at optage forhandlinger, jf. artikel 8 i nævnte aftale, forudsat at de pågældende stater tillige har overholdt de bestemmelser, der er fastsat i stk. 4 og 5.

4. EFTA-staterne skal sikre, at deres lovgivning er i overensstemmelse med de materielle bestemmelser i Den Europæiske Patentkonvention af 5. oktober 1973.

5. Hvad angår patenterbarhed af farmaceutiske produkter og levnedsmidler, skal Finland opfylde bestemmelserne i stk. 4 pr. 1. januar 1995. Hvad angår patenterbarhed af farmaceutiske produkter, skal Island opfylde bestemmelserne i stk. 4 pr. 1. januar 1997. Fællesskabet skal dog ikke fremsende den i stk. 3 omhandlede indbydelse til Finland og Island før udløbet af de respektive frister.

6. Uanset artikel 2 kan indehaveren - eller den, hvem rettigheden er overgået til - af et patent på et af de i stk. 5 nævnte produkter, for hvilke der hos en kontraherende part er indgivet patentansøgning på et tidspunkt, hvor produktpatent ikke kunne udtages i Finland eller Island for vedkommende produkt, påberåbe sig de ved patentet tillagte rettigheder med henblik på at forhindre import og markedsføring af produktet på de kontraherende parters område, hvor det pågældende produkt nyder patentbeskyttelse, selv om produktet første gang blev markedsført i Finland eller Island af rettighedshaveren eller med dennes samtykke.

Denne ret kan påberåbes for de i stk. 5 nævnte produkter indtil udgangen af det andet år, efter at henholdsvis Finland eller Island har gjort disse produkter patenterbare.

Artikel 4

Halvlederprodukter

1. De kontraherende parter skal have ret til at træffe beslutning om udvidelse af den retlige beskyttelse af halvlederprodukters topografi til også at omfatte personer fra tredjelande eller territorier, der ikke er kontraherende part i aftalen, og som ikke er omfattet af retten til beskyttelse i henhold til bestemmelserne i aftalen. De kontraherende parter kan også indgå aftaler med henblik herpå.

2. Den pågældende kontraherende part skal - i det omfang retten til beskyttelse af halvlederprodukters topografi er udvidet til også at omfatte en ikke-kontraherende part - bestræbe sig på at sikre, at den ikkekontraherende part indrømmer ret til beskyttelse til fordel for de andre kontraherende parter i aftalen under vilkår svarende til dem, der indrømmes den berørte kontraherende part.

3. Dersom rettigheder udvides ved en parallel eller ækvivalent aftale eller i gensidig forståelse eller ved lignende beslutning mellem en af de kontraherende parter og tredjelande, skal dette anerkendes og respekteres af alle de kontraherende parter.

4. Hvad angår stk. 1-3, skal de i aftalen fastsatte bestemmelser vedrørende generel information, konsultation og bilæggelse af tvister finde anvendelse.

5. Opstår der divergerende relationer mellem en af de kontraherende parter og et tredjeland, skal der jf. bestemmelsen i stk. 4 straks iværksættes konsultationer om de eventuelle implikationer af en sådan divergens for en fortsættelse af den frie udveksling af varer i henhold til aftalen. Hvis der - til trods for fortsat uenighed mellem Fællesskabet og en anden berørt kontraherende part - indgås en aftale, etableres gensidig forståelse eller vedtages en beslutning, jf. ovenfor, finder bestemmelserne i del VII i aftalen anvendelse.

Artikel 5

Internationale konventioner

1. De kontraherende parter skal træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på - inden den 1. januar 1995 - at tiltræde følgende multilaterale konventioner om industriel, intellektuel og kommerciel ejendomsret:

a) Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten af 1967);

b) Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971);

c) International konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom, 1961);

d) Protokol til Madrid-aftalen om international registrering af varemærker (Madrid 1989);

e) Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Geneve 1977, ændret i 1979);

f) Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer i forbindelse med behandling af patentsager (1980);

g) Patentsamarbejdskonventionen (1984).

2. Hvad angår Finlands, Norges og Irlands tiltrædelse af protokollen til Madrid-aftalen, skal den i stk. 1 nævnte dato erstattes med den 1. januar 1996 og for Islands vedkommende med den 1. januar 1997.

3. Fra ikrafttrædelsen af nærværende protokol, skal de kontraherende parter sikre, at deres nationale lovgivning er i overensstemmelse med de materielle bestemmelser i de i stk. 1, litra a), b) og c), anførte konventioner. Irland skal imidlertid først sikre, at national lovgivning er i overensstemmelse med de materielle bestemmelser i Bernerkonventionen fra den 1. januar 1995.

Artikel 6

Forhandlinger vedrørende den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel

De kontraherende parter forpligter sig til - med forbehold af Fællesskabets og dets medlemsstaters kompetence på området intellektuel ejendomsret - at forbedre den ved aftalen etablerede ordning for intellektuel ejendomsret i lyset af resultaterne af forhandlingerne under Uruguay-Runden.

Artikel 7

Gensidig information og konsultation

De kontraherende parter forpligter sig til at informere hinanden om arbejde, der finder sted inden for rammerne af internationale organisationer og inden for rammerne af aftaler vedrørende intellektuel ejendomsret.

De kontraherende parter forpligter sig ligeledes til - efter anmodning og på områder, der er omfattet af en foranstaltning vedtaget inden for fællesskabsretten - at iværksætte forudgående konsultation inden for de ovennævnte rammer.

Artikel 8

Overgangsbestemmelser

De kontraherende parter forpligter sig til at optage forhandlinger med henblik på at give interesserede EFTA-stater mulighed for fuldt ud at deltage i kommende foranstaltninger vedrørende intellektuel ejendomsret, som måtte blive vedtaget inden for fællesskabsretten.

Skulle sådanne foranstaltninger blive vedtaget inden aftalens ikrafttræden, skal forhandlinger med henblik på deltagelse i sådanne foranstaltninger indledes snarest belejligt.

Artikel 9

Kompetence

Bestemmelserne i denne protokol berører hverken Fællesskabets eller dets medlemsstaters kompetence på området intellektuel ejendomsret.

Protokol 29

om erhvervsuddannelse

Med henblik på at fremme de unges bevægelighed inden for EØS er de kontraherende parter enige om at styrke deres samarbejde på erhvervsuddannelsesområdet og om at bestræbe sig på at forbedre vilkårene for studerende, som ønsker at studere i en anden EØS-stat end deres egen. De er i den forbindelse enige om, at aftalens bestemmelser om opholdsret for studerende ikke berører de muligheder, som de enkelte kontraherende parter rådede over før aftalens ikrafttræden med hensyn til at opkræve studiegebyr af udenlandske studerende.

Protokol 30

om særlige bestemmelser om tilrettelæggelse af samarbejdet på det statistiske område

1. Der skal afholdes en konference bestående af repræsentanter for de kontraherende parters nationale statistiske kontorer, De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat) samt EFTA's kontor for statistisk rådgivning (OSA EFTA). Konferencen fastlægger retningslinjer for det statistiske samarbejde, udarbejder programmer og procedurer, som er nøje koordineret med Fællesskabets programmer og procedurer. Konferencen påser endvidere, at disse foranstaltninger gennemføres.

2. Fra aftalens ikrafttræden er EFTA-staterne forpligtet til at handle inden for rammerne af planer for prioriterede aktioner vedrørende statistisk information.(* 1)

EFTA-staterne skal yde økonomiske bidrag til sådanne aktioner i henhold til artikel 82, stk. 1, litra a), i aftalen og de dertil hørende finansbestemmelser.

EFTA-staterne skal deltage i alle EF-udvalg, der assisterer EF-Kommissionen i at administrere eller udvikle disse aktioner i det omfang, de spørgsmål, der behandles, er omfattet af aftalen.

3. De statistiske oplysninger fra EFTA-staterne, der vedrører de spørgsmål, der er omfattet af aftalen vil blive koordineret af OSA EFTA og indberettet til Eurostat. Lagring og bearbejdning af dataene foretages af Eurostat.

4. Eurostat og OSA EFTA skal sikre, at EØS-statistikkerne formidles til de forskellige brugere og til offentligheden.

5. EFTA-staterne skal afholde de ekstraomkostninger, som Eurostat har i forbindelse med lagring, bearbejdning og formidling af oplysningerne fra disse stater i henhold til aftalens bestemmelser. De pågældende beløb fastsættes af Det Blandede EØS-Udvalg med regelmæssige mellemrum.

6. Fortrolige statistiske oplysninger må udelukkende anvendes til statistiske formål.

(* 1) Dvs. eventuelle kommende planer af samme karakter som fastsat i 389 Y 0628(01): Rådets resolution af 19. juni 1989 om iværksættelse af en plan for prioriterede aktioner vedrørende statistisk information: De Europæiske Fællesskabers statistiske program (1989-1992) (EFT nr. C 161 af 28. juni 1989, s. 1).

Protokol 31

om samarbejde på særlige områder

ud over de fire friheder

Artikel 1

Forskning og teknologisk udvikling

1. a) Fra denne aftales ikrafttræden deltager EFTA-staterne i iværksættelsen af rammeprogrammet om fællesskabsaktiviteter inden for forskning og teknologisk udvikling (1990-1994)(* 1), idet de deltager i dets særprogrammer.

b) EFTA-staterne bidrager finansielt til de i litra a) nævnte aktiviteter i overensstemmelse med artikel 82, stk. 1, litra a), i aftalen.

c) EFTA-staterne deltager i henhold til litra b) ovenfor uindskrænket i alle de fællesskabsudvalg, der bistår Kommissionen ved forvaltningen og udviklingen af omtalte rammeprogram og særprogrammerne herunder.

d) I betragtning af den særlige karakter af det planlagte samarbejde inden for forskning og teknologisk udvikling skal repræsentanter for EFTA-staterne desuden, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til samarbejdets gunstige forløb, inddrages i arbejdet i Udvalget for Videnskabelig og Teknisk Forskning (CREST) og andre EF-udvalg, som EF-Kommissionen rådfører sig med på dette område.

2. For Islands vedkommende gælder bestemmelserne i stk. 1 dog først fra 1. januar 1994.

3. Alle evalueringer og større omlægninger af aktiviteterne under rammeprogrammet om fællesskabsaktiviteter inden for forskning og teknologisk udvikling (1990-1994), som finder sted efter aftalens ikrafttrædelse, er underlagt den procedure, der omhandles i artikel 79, stk. 3, i aftalen.

4. Denne aftale berører hverken det bilaterale samarbejde, der finder sted under rammeprogrammet om fællesskabsaktiviteter inden for forskning og teknologisk udvikling (1987-1991)(* 2), eller de bilaterale rammeaftaler om videnskabeligt og teknisk samarbejde mellem Fællesskabet og EFTA-staterne, i det omfang dette samarbejde ikke er omfattet af nærværende aftale.

(* 1) 390 D 0221: Rådets afgørelse 90/221/EØF, Euratom af 23.4.1990 (1990-1994) (EFT L 117 af 8.5.1990, s. 28).

(* 2) 387 d 0516: Rådets afgørelse 87/516/Euratom, EØF af 28.9.1987 (EFT L 302 af 24.10.1987, s. 1).

Artikel 2

Informationstjenesteydelser

Det Blandede EØS-Udvalg fastlægger fra aftalens ikrafttræden de vilkår og betingelser, som skal gælde for EFTA-staternes deltagelse i de programmer på informationstjenesteområdet, der er iværksat i henhold til nedennævnte beslutninger truffet af EF-Rådet eller heraf afledte beslutninger:

- 388 D 0524: Rådets beslutning 88/524/EØF af 26. juli 1988 om iværksættelse af en handlingsplan for etablering af et marked for informationstjenester (EFT L 288 af 21.10.1988, s. 39)

- 389 D 0286: Rådets beslutning 89/286/EØF af 17. april 1989 om iværksættelse på fællesskabsplan af hovedfasen i det strategiske program for innovation og teknologioverførsel (1989-1993) (SPRINTprogrammet) (EFT L 112 af 25.4.1989, s. 12).

Artikel 3

Miljø

1. Miljøsamarbejdet styrkes som led i Fællesskabets aktiviteter, navnlig på følgende områder:

- miljøpolitik og -handlingsprogrammer

- integration af miljøbeskyttelseskrav i andre politikker

- økonomiske og skattemæssige instrumenter

- miljøspørgsmål med konsekvenser på tværs af grænserne

- større regionale og globale emner, som diskuteres i internationale organisationer.

Samarbejdet omfatter bl.a. regelmæssige møder.

2. De beslutninger, der er nødvendige for at sikre EFTA-staternes deltagelse i det af Fællesskabet planlagte Europæiske Miljøagentur, træffes snarest muligt efter aftalens ikrafttrædelse, såfremt spørgsmålet ikke er afgjort inden denne dato.

3. Procedurerne i artikel 79, stk. 3, i aftalen finder derefter anvendelse på udarbejdelse af lovgivning på de områder, hvor Det Blandede EØS-Udvalg har besluttet, at samarbejdet mellem de kontraherende parter skal have form af parallel lovgivning med identisk eller indbyrdes overensstemmende indhold.

Artikel 4

Uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender

1. I medfør af afsnit VI deltager EFTA-staterne fra aftalens ikrafttræden i fællesskabsprogrammet »Ungdom for Europa«.

2. EFTA-staterne deltager fra den 1. januar 1995 i henhold til bestemmelserne i afsnit VI i alle Fællesskabets programmer på uddannelses- og ungdomsområdet, som på denne dato er iværksat eller vedtaget. Fællesskabets planlægning og udvikling af programmer på dette område er fra aftalens ikrafttrædelse underlagt procedurerne i afsnit VI, navnlig artikel 79, stk. 3.

3. EFTA-staterne bidrager finansielt til de i stk. 1 og 2 omhandlede programmer i overensstemmelse med artikel 82, stk. 1, litra a).

4. Fra det øjeblik, EFTA-staterne indtræder i samarbejdet om programmer, hvortil de bidrager finansielt i overensstemmelse med artikel 82, stk. 1, litra a), deltager de uindskrænket i alle de fællesskabsudvalg, der bistår Kommissionen ved forvaltningen og udviklingen af programmerne.

5. EFTA-staterne deltager fra aftalens ikrafttrædelse i Fællesskabets forskellige aktiviteter, der omfatter udveksling af informationer, herunder, hvor det er hensigtsmæssigt, kontakt mellem eksperter og ekspertmøder, seminarer og konferencer. De kontraherende parter tager desuden gennem Det Blandede EØS-Udvalg eller på anden vis ethvert yderligere initiativ, som måtte forekomme hensigtsmæssigt i denne henseende.

6. De kontraherende parter fremmer formålstjenligt samarbejde mellem de kompetente organisationer, institutioner og andre organer på deres respektive områder, hvor dette vil kunne bidrage til at styrke og udbygge samarbejdet. Dette gælder i særdeleshed anliggender, der omfattes af aktiviteterne under Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP)(* 1).

(* 1) 375 R 0337: Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10.2.1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse (EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1), som ændret ved:

- 1 79 H: Akt vedrørende vilkårene for Den Hellenske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 99).

- 1 85 I: Akt vedrørende vilkårene for Kongeriget Spaniens og Den Portugisiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 170).

Artikel 5

Socialpolitik

1. På det socialpolitiske område omfatter den dialog, der omhandles i artikel 79, stk. 1, i aftalen, bl.a. afholdelse af møder, herunder kontakt mellem eksperter, undersøgelse af spørgsmål af gensidig interesse på specifikke områder, udveksling af informationer om de kontraherende parters aktiviteter, status over samarbejdets forløb og gennemførelse i fællesskab af aktiviteter såsom seminarer og konferencer.

2. De kontraherende parter tilstræber især at styrke samarbejdet om de fællesskabsaktiviteter, der måtte blive iværksat på baggrund af følgende fællesskabsretsakter:

- 338 Y 0203(01): Rådets resolution af 21. december 1987 om sikkerhed, hygiejne og sundhed på arbejdspladsen (EFT C 28 af 3.2.1988, s. 3)

- 391 Y 0531(01): Rådets resolution af 21. maj 1991 om Fællesskabets 3. handlingsprogram på mellemlang sigt om lige muligheder for kvinder og mænd (1991-1995) (EFT C 142 af 31.5.1991, s. 1)

- 390 Y 627(06): Rådets resolution af 29. maj 1990 om hjælp til langtidsledige (EFT C 157 af 27.6.1990, s. 4)

- 386 X 0379: Rådets henstilling 86/379/EØF af 24. juli 1986 om beskæftigelsen af handicappede i Fællesskabet (EFT L 225 af 12.8.1986, s. 43)

- 389 D 0457: Rådets afgørelse 89/457/EØF af 18. juli 1989 om iværksættelse af et EFhandlingsprogram på mellemlang sigt for økonomisk og social integration af de økonomisk og socialt dårligt stillede befolkningsgrupper (EFT L 224 af 2.8.1989, s. 10).

3. EFTA-staterne deltager fra aftalens ikrafttrædelse i Fællesskabets aktioner til fordel for ældre(* 2).

EFTA-staterne bidrager finansielt i overensstemmelse med artikel 82, stk. 1, litra b), i aftalen.

EFTA-staterne deltager uindskrænket i de fællesskabsudvalg, som bistår EF-Kommissionen ved forvaltningen og udviklingen af programmet, undtagen når disse behandler spørgsmål vedrørende fordelingen af Fællesskabets økonomiske midler mellem Fællesskabets medlemsstater.

4. Det Blandede EØS-Udvalg træffer de beslutninger, der er nødvendige for at lette samarbejdet mellem de kontraherende parter i kommende fællesskabsaktiviteter og -programmer på det sociale område.

5. De kontraherende parter fremmer formålstjenligt samarbejde mellem de kompetente organisationer, institutioner og andre organer på deres respektive områder, hvor dette vil kunne bidrage til at styrke og udbygge samarbejdet. Dette gælder i særdeleshed anliggender, der omfattes af aktiviteterne under Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene1).

(* 1) 375 R 1365: Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26.5.1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1), som ændret ved:

- 1 79 H: Akt vedrørende vilkårene for Den hellenske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 111).

- 1 85 I: Akt vedrørende for Kongeriget Spaniens og Den Portugisiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 170).

(* 2) 391 D 0049: Rådets afgørelse 91/49/EØF af 26.11.1990 (EFT L 28 af 2.2.1991, s. 29).

Artikel 6

Forbrugerbeskyttelse

1. På forbrugerbeskyttelsesområdet styrker de kontraherende parter med alle passende midler dialogen imellem dem med henblik på at indkredse områder og aktiviteter, hvor et tættere samarbejde vil kunne bidrage til at virkeliggøre deres målsætninger.

2. De kontraherende parter tilstræber at styrke samarbejdet om de fællesskabsaktiviteter, der måtte blive iværksat i medfør af følgende fællesskabsretsakter, herunder navnlig sådanne, som tilsikrer forbrugerindflydelse og -deltagelse:

- 389 Y 1122(01): Rådets resolution af 9. november 1989 om de fremtidige prioriteter for en intensiveret forbrugerbeskyttelsespolitik (EFT C 294 af 22.11.1989, s. 1)

- 590 DC 0098: Treårig handlingsplan for forbrugerpolitik i EF (1990-1992)

- 388 Y 1117(01): Rådets resolution af 4. november 1988 om udvidet forbrugerdeltagelse i standardiseringsarbejdet (EFT C 293 af 17.11.1988, s. 1).

Artikel 7

Små og mellemstore virksomheder

1. Samarbejdet til fordel for små og mellemstore virksomheder fremmes især som led i Fællesskabets aktiviteter:

- Fjernelse af overdrevne administrative, økonomiske og retlige begrænsninger for virksomhederne

- Information og hjælp til virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, i forbindelse med politikker og programmer, som kan være relevante for dem

- Fremme af samarbejde og partnerskab mellem virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, fra forskellige regioner i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

2. De kontraherende parter tilstræber især at styrke samarbejdet om de fællesskabsaktiviteter, der måtte blive iværksat i medfør af følgende fællesskabsretsakter:

- 388 Y 0727(02): Rådets resolution af 30. juni 1988 om forbedring af erhvervsklimaet og fremme af udviklingen af virksomhederne, specielt de små og mellemstore virksomheder, i Fællesskabet (EFT C 197 af 27.7.1988, s. 6)

- 389 D 0490: Rådets afgørelse 89/490/EØF af 28. juli 1989 om forbedring af erhvervsklimaet og fremme af udviklingen af virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, i Fællesskabet (EFT L 239 af 16.8.1989, s. 33)

- 389 Y 1007(01): Rådets resolution af 26. september 1989 om udvikling af underleverancer i Fællesskabet (EFT C 254 af 7.10.1989, s. 1)

- 390 X 0246: Rådets henstilling af 28. maj 1990 om iværksættelse af en politik med henblik på administrativ forenkling til fordel for små og mellemstore virksomheder i medlemsstaterne (EFT L 141 af 2.6.1990, s. 55)

- 391 Y 0605(01): Rådets resolution af 27. maj 1991 om handlingsprogrammet til fordel for små og mellemstore virksomheder, herunder håndværksvirksomheder (EFT C 146 af 5.6.1991, s. 3)

- 391 D 0319: Rådets afgørelse 91/319/EØF af 18. juni 1991 om ændring af programmet til forbedring af erhvervsklimaet og fremme af udviklingen af virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, i Fællesskabet (EFT L 175 af 4.7.1991, s. 32).

3. Det Blandede EØS-Udvalg træffer fra aftalens ikrafttrædelse de nødvendige beslutninger vedrørende de nærmere bestemmelser, herunder bestemmelser om EFTA-staternes finansielle bidrag, som skal gælde for samarbejdet om Fællesskabets foranstaltninger til gennemførelse af Rådets afgørelse om forbedring af erhvervsklimaet og fremme af udviklingen af virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, i Fællesskabet(* 1) og aktiviteter i medfør heraf.

(* 1) 389 D 0490: Rådets afgørelse 89/490/EØF af 28.7.1989 (EFT C 239 af 16.8.1989, s. 33).

Artikel 8

Turisme

På turistområdet har den dialog, der omhandles i artikel 79, stk. 1, i aftalen, til formål at indkredse områder og aktiviteter, hvor et tættere samarbejde vil kunne bidrage til at fremme turismen og forbedre de almindelige vilkår for turisterhvervet på de kontraherende parters områder.

Artikel 9

Den audiovisuelle sektor

De beslutninger, der er nødvendige for at sikre EFTA-staternes deltagelse i de programmer, der er iværksat i henhold til Rådets afgørelse 90/685/EØF af 21. december 1990 om iværksættelse af et handlingsprogram til fremme af udviklingen af den europæiske audiovisuelle industri (MEDIA) (19911995) (EFT L 380 af 31.12.1990, s. 37), træffes snarest muligt efter aftalens ikrafttrædelse, såfremt spørgsmålet herom ikke er afgjort inden denne dato.

Artikel 10

Civilbeskyttelse

1. De kontraherende parter tilstræber at styrke samarbejdet om de fællesskabsaktiviteter, der måtte blive iværksat i medfør af Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 13. februar 1989 om udvikling af EF-samarbejdet inden for civilbeskyttelse (EFT C 44 af 23.2.1989, s. 3).

2. EFTA-staterne sikrer, at nummeret 112 indføres på deres område som fælles europæisk alarmnummer i overensstemmelse med Rådets beslutning af 29. juli 1991 om indførelse af et fælles europæisk alarmnummer (EFT L 217 af 6.8.1991, s. 31).

Protokol 32

om finansielle bestemmelser

for gennemførelsen af artikel 82

Artikel 1

Procedure for fastsættelse

af EFTA-staternes finansielle bidrag

1. Proceduren for beregning af EFTA-staternes finansielle bidrag til gennemførelse af fællesskabsaktiviteter fastsættes i det følgende.

2. EF-Kommissionen skal senest den 30. maj i hvert regnskabsår give Det Blandede EØS-Udvalg oplysninger om følgende beløb vedlagt relevant basismateriale:

a) de »vejledende« beløb, der står opført under forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne i oversigten over udgifter i det foreløbige forslag til De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, som svarer til de aktiviteter, som EFTA-staterne deltager i, og som er beregnet i henhold til bestemmelserne i artikel 82,

b) det anslåede »vejledende« beløb for de bidrag, der står opført i oversigten over Fællesskabernes indtægter i det foreløbige budgetforslag, og som svarer til EFTA-staternes deltagelse i disse aktiviteter.

3. Det Blandede EØS-Udvalg skal inden den 1. juli hvert år bekræfte, at de i stk. 2 omhandlede beløb er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 82 i aftalen.

4. De »vejledende« beløb, der svarer til EFTA-staternes deltagelse, og som står opført både under forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne, samt de beløb, der bidrages med, skal reguleres, når budgettet vedtages af budgetmyndigheden for at være i overensstemmelse med artikel 82.

5. Så snart det almindelige budget er blevet endeligt vedtaget af budgetmyndigheden, skal EFKommissionen give Det Blandede EØS-Udvalg meddelelse om de beløb, der står opført som »vejledende beløb« i såvel oversigten over indtægter som oversigten over udgifter, og som svarer til EFTA-staternes bidrag.

Det Blandede EØS-Udvalg skal senest 15 dage efter at have fået meddelelse herom bekræfte, at disse beløb er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 82.

6. Senest den 1. januar i hvert regnskabsår skal EFTA-staternes Stående Udvalg give EF-Kommissionen meddelelse om den endelige opgørelse af bidraget for hver EFTA-stat.

Denne opgørelse er bindende for hver EFTA-stat.

Såfremt denne opgørelse ikke foreligger den 1. januar, anvendes opgørelsen fra det foregående år på midlertidig basis.

Artikel 2

Frigørelse af EFTA-staternes bidrag

1. På basis af de oplysninger, der indsendes af EFTA-staternes Stående Udvalg i medfør af bestemmelserne i artikel 1, stk. 6, træffer EF-Kommissionen følgende foranstaltninger:

a) Fremsættelse af forslag til fordring i medfør af artikel 28, stk. 1, i finansforordningen(* 1) svarende til det beløb, som EFTA-staterne bidrager med, og beregnet på basis af forpligtelsesbevillingerne.

Udarbejdelsen af forslaget til fordring er EF-Kommissionens formelle frigørelse af forpligtelsesbevillingerne under de pågældende budgetposter inden for rammerne af den budgetstruktur, der er oprettet med henblik herpå.

Såfremt budgettet ikke er vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, finder bestemmelserne i artikel 9 i finansforordningen anvendelse.

b) Indkaldelse af bidrag i medfør af artikel 28, stk. 2, i finansforordningen svarende til det beløb, som EFTA-staterne bidrager med og beregnet på basis af betalingsbevillingerne.

2. I denne indkaldelse fastsættes, at hver EFTA-stat skal betale sit bidrag i to trancher:

- seks tolvtedele af bidraget betales senest den 20. januar,

- seks tolvtedele af bidraget betales senest den 15. juli.

Det skal dog bemærkes, at de seks tolvtedele, der skal indbetales senest den 20. januar, beregnes på basis af det »vejledende« beløb, der står opført i oversigten over indtægter i det foreløbige budgetforslag. Reguleringen af de således betalte beløb foretages samtidig med betalingen af de tolvtedele, der forfalder til betaling den 15. juli.

Såfremt budgettet ikke er vedtaget inden den 30. marts, finder udbetalingen af 2. tranche sted på basis af det »vejledende« beløb, der står opført i det foreløbige budgetforslag. Reguleringen foretages 3 måneder efter gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 5, fastsatte procedurer.

Opkrævningerne af de beløb, der svarer til EFTA-staternes bidrag, er den formelle frigørelse af betalingsbevillingerne under de pågældende budgetposter inden for rammerne af den budgetstruktur, der er oprettet med henblik herpå, jf. dog anvendelsen af bestemmelserne i artikel 9 i finansforordningen.

3. Bidragene skal angives i ecu og betales i ecu.

4. Med henblik herpå skal hver EFTA-stat i sin finansforvaltning eller det organ, der udpeges til dette formål, oprette en ecu-konto på vegne af EF-Kommissionen.

5. Enhver forsinkelse med hensyn til indbetaling af forfaldne beløb på den i stk. 4 nævnte konto i henhold til de tidsfrister, der er fastsat i stk. 2, medfører, at den pågældende EFTA-stat skal betale rente til samme sats som den, der anvendes af Den Europæiske Fond For Monetært Samarbejde i forbindelse med dens ecu-transaktioner i den måned, hvor bidraget forfalder med tillæg af 1,5 procentpoint. Satsen offentliggøres hver måned i De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgave.

(* 1) Finansforordning af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT nr. L 356 af 31.12.1977, s. 1), ændret ved Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 610/90 af 13. marts 1990 (EFT nr. L 70 af 16.3.1990, s. 1), i det følgende benævnt finansforordningen.

Artikel 3

Reguleringer i forbindelse med gennemførelsen

1. De beløb, som EFTA-staterne indbetaler som bidrag, og som er fastsat for hver af de pågældende budgetposter i henhold til bestemmelserne i artikel 82 i aftalen, kan normalt ikke ændres i løbet af det pågældende regnskabsår.

2. Efter afslutning af hvert regnskabsår (n) indleder EF-Kommissionen som led i udarbejdelsen af forvaltningsregnskabet reguleringen af de konti, der er oprettet i forbindelse med EFTA-staternes deltagelse under hensyntagen til:

- de ændringer, der er sket i løbet af regnskabsåret enten ved overførsel eller i medfør af tillægsbudgettet,

- den endelige gennemførelse af bevillingerne i regnskabsåret under hensyntagen til eventuelle bortfald og overførsler,

- ethvert beløb til dækning af fællesskabsrelaterede udgifter, som EFTA-staterne dækker hver for sig eller betaler på anden måde f.eks. i form af administrativ bistand.

Denne regulering foretages under opstillingen af budgettet for det følgende år (n+2).

3. Kommissionen kan dog under særlige omstændigheder, der er behørigt dokumenterede, og efter Det Blandede EØS-Udvalgs godkendelse og uden at ændre proportionalitetsfaktoren, anmode EFTA-staterne om et ekstra bidrag i det regnskabsår, hvor omkostningsafvigelsen fandt sted. Sådanne ekstrabidrag skal indbetales på de i artikel 2, stk. 4, nævnte konti på et tidspunkt, der fastsættes af Det Blandede EØSUdvalg, og som så vidt muligt skal være sammenfaldende med tidspunktet for den i artikel 2, stk. 2, fastsatte regulering. Såfremt disse beløb ikke registreres som rettidigt indgået, finder bestemmelserne i artikel 2, stk. 5, anvendelse.

4. Det Blandede EØS-Udvalg kan i givet fald vedtage supplerende bestemmelser vedrørende gennemførelsen af stk. 1-3.

Dette skal især gælde med hensyn til, hvorledes man skal bogføre de beløb til dækning af fællesskabsrelaterede udgifter, som indbetales af EFTA-staterne hver for sig, eller som betales på anden måde.

Artikel 4

Revision

Bestemmelserne i:

- artikel 2, stk. 1,

- artikel 2, stk. 2,

- artikel 3, stk. 2, og

- artikel 3, stk. 3,

skal tages op til revision af Det Blandede EØS-Udvalg inden den 1. januar 1994 og ændres behørigt i lyset af de erfaringer, der er gjort i forbindelse med gennemførelsen heraf og på basis af de fællesskabsbeslutninger, der vedrører finansforordningen og/eller forelæggelsen af det almindelige budget.

Artikel 5

Gennemførelsesbetingelser

1. Udnyttelsen af bevillingerne i forbindelse med EFTA-staternes deltagelse skal ske i henhold til bestemmelserne i finansforordningen.

2. Med hensyn til bestemmelserne vedrørende udbudsprocedurer, skal disse være åbne for såvel alle medlemsstater som alle EFTA-stater for så vidt som de medfører finansiering via budgetposter, som EFTA-staterne deltager i.

Artikel 6

Oplysninger

1. Efter udløb af hvert kvartal skal EF-Kommissionen tilsende EFTA-staternes Stående Udvalg kontoudtog, der både med hensyn til indtægter og udgifter klart viser situationen med hensyn til gennemførelsen af programmerne og andre aktiviteter, som EFTA-staterne deltager i finansielt.

2. Når regnskabsåret er afsluttet, skal EF-Kommissionen sende de data, der vedrører de programmer og andre aktiviteter, som EFTA-staterne deltager i finansielt, og som står opført i forvaltningsregnskabet og den balance, der er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i artikel 78 og 81 i finansforordningen, til EFTA-staternes Stående Udvalg.

3. Fællesskabet skal give EFTA-staternes Stående Udvalg alle andre oplysninger af finansiel karakter, som udvalget med rimelighed måtte forlange med hensyn til programmer og andre aktiviteter, som de deltager i finansielt.

Artikel 7

Kontrol

1. Kontrollen med opgørelsen og frigørelsen af alle indtægter samt kontrollen med forpligtelsen og planlægningen af alle udgifter i forbindelse med EFTA-staternes deltagelse foretages i henhold til bestemmelserne i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab samt bestemmelserne i finansforordningen og de forordninger, der finder anvendelse på de i artikel 76 og 78 i aftalen nævnte områder.

2. Fællesskabets og EFTA-staternes respektive revisionsmyndigheder skal i fællesskab træffe passende foranstaltninger med henblik på en lettelse af kontrollen med indtægter og udgifter i forbindelse med EFTA-staternes deltagelse i fællesskabsaktiviteter i henhold til stk. 1.

Artikel 8

BNP-tallene, der skal anvendes

ved beregningen af proportionalitetsfaktoren

1. De BNP-tal udregnet på basis af markedspriserne, der er omhandlet i artikel 82 i aftalen, skal være identiske med de data, der blev offentliggjort som resultat af gennemførelsen af artikel 76 i aftalen.

2. BNP-dataene for regnskabsåret 1993 og 1994 skal undtagelsesvis være de BNP-data, der er udarbejdet af OECD. Det Blandede EØS-Udvalg kan i givet fald træffe beslutning om at forlænge fristen for anvendelse af denne bestemmelse med et eller flere på hinanden følgende år.

Protokol 33

om voldgift

1. Skal en tvist afgøres ved voldgift, udpeges der tre voldgiftsmænd, medmindre parterne i tvisten træffer anden beslutning.

2. De to parter i tvisten udpeger inden for en frist på tredive dage hver en voldgiftsmand.

3. De således udpegede voldgiftsmænd udnævner efter fælles overenskomst en opmand, som skal være statsborger i en anden af de kontraherende parter end dem, i hvilke de udpegede voldgiftsmænd er statsborgere. Såfremt de ikke inden for en frist på to måneder efter deres udpegelse kan nå til enighed, udvælges opmanden af dem blandt syv personer på en liste, der opstilles af Det Blandede EØS-Udvalg. Det Blandede Udvalg opstiller og ajourfører denne liste i overensstemmelse med udvalgets forretningsorden.

4. Medmindre de kontraherende parter træffer anden beslutning, fastsætter voldgiftsretten sin forretningsorden. Den træffer sine afgørelser med flertal.

Protokol 34

om den mulighed, som EFTA-staternes domstole har for at anmode De Europæiske Fællesskabers Domstol om at træffe afgørelse om fortolkningen af EØS-regler, der svarer til EF-regler

Artikel 1

Når der opstår et spørgsmål om fortolkningen af bestemmelser i aftalen, som indholdsmæssigt er identiske med bestemmelserne i Traktaterne om Oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, som ændret eller suppleret, eller i retsakter udstedt i medfør heraf, i en sag indbragt for en domstol i en EFTA-stat, kan denne domstol, såfremt den skønner det nødvendigt, anmode De Europæiske Fællesskabers Domstol om at træffe afgørelse om et sådant spørgsmål.

Artikel 2

En EFTA-stat, som agter at gøre brug af denne protokol, meddeler depositaren og De Europæiske Fællesskabers Domstol, i hvilket omfang og efter hvilke retningslinjer protokollen finder anvendelse på dens domstole.

Artikel 3

Depositaren underretter de kontraherende parter om alle meddelelser i henhold til artikel 2.

Protokol 35

om gennemførelse af EØS-reglerne

Aftalen sigter på at oprette et ensartet Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde, som bygger på fælles regler, uden at dette indebærer, at nogen af de kontraherende parter skal overdrage lovgivningsbeføjelser til nogen af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes Institutioner.

Dette må derfor ske på grundlag af nationale procedurer.

Artikel 1

I tilfælde af eventuel konflikt mellem gennemførte EØS-regler og andre lovbestemmelser forpligter EFTA-staterne sig til om fornødent at fastsætte en lovbestemmelse, der sikrer, at EØS-reglerne har forrang i disse tilfælde.

Protokol 36

om vedtægterne for det blandede EØS-parlamentarikerudvalg

Artikel 1

Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg, der er oprettet ved aftalens artikel 95, etableres og udøver sin funktion i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen og i disse vedtægter.

Artikel 2

Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg består af 66 medlemmer.

Et lige stort antal medlemmer af Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg udpeges af henholdsvis Europa-Parlamentet og EFTA-staternes parlamenter.

Artikel 3

Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg vælger af sin midte sin formand og sin næstformand. Formandskabet for udvalget varetages på skift for et år ad gangen af et medlem udpeget af EuropaParlamentet og af et medlem udpeget af en EFTA-stats parlament.

Udvalget udpeger sit præsidium.

Artikel 4

Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg afholder ordinært møde to gange om året, skiftevis i Fællesskabet og i en EFTA-stat. Udvalget beslutter på hvert møde, hvor det næste ordinære møde afholdes. Der kan afholdes ekstraordinære møder, hvis udvalget eller dets præsidium træffer beslutning herom i overensstemmelse med udvalgets forretningsorden.

Artikel 5

Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg vedtager sin forretningsorden med et flertal på to tredjedele af udvalgets medlemmer.

Artikel 6

Udgifterne ved deltagelse i Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg afholdes af det parlament, der har udpeget et medlem.

Protokol 37

om den i artikel 101 omhandlede liste

1. Den Videnskabelige Komite for Levnedsmidler (Kommissionens afgørelse 74/234/EØF).

2. Lægemiddeludvalget (Rådets afgørelse 75/320/EØF).

3. Den Videnskabelige Veterinærkomite (Kommissionens afgørelse 81/651/EØF).

4. Udvalget for Transportinfrastrukturen (Rådets beslutning 78/174/EØF).

5. Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring

(Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71).

6. Kontaktudvalget vedrørende Hvidvaskning af Penge (Rådets direktiv 91/308/EØF).

7. Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål (Rådets forordning (EØF) nr. 17/62).

8. Det Rådgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner og Virksomhedsovertagelser

(Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89).

Protokol 38

om finansieringsmekanismeN

Artikel 1

1. Gennem finansieringsmekanismen ydes finansiel støtte til udvikling og strukturtilpasninger i de i artikel 4 nævnte regioner, dels i form af rentegodtgørelser i forbindelse med lån, dels i form af direkte tilskud.

2. Finansieringsmekanismen finansieres af EFTA-staterne. Disse giver Den Europæiske Investeringsbank et mandat, som udføres i henhold til nedenstående artikler. EFTA-staterne opretter et udvalg for finansieringsmekanismen, som træffer de fornødne beslutninger vedrørende rentegodtgørelser og tilskud i henhold til artikel 2 og 3.

Artikel 2

1. De i artikel 1 omhandlede rentegodtgørelser stilles til rådighed i forbindelse med lån, som ydes af den Den Europæiske Investeringsbank, og som i videst muligt omfang udtrykkes i ecu.

2. Rentegodtgørelsen i forbindelse med sådanne lån fastsættes til 3 procentpoint om året i forhold til Den Europæiske Investeringsbanks rentesatser og stilles til rådighed i ti år for alle lån.

3. Der fastsættes en afdragsfri periode på to år inden påbegyndelsen af tilbagebetalingen, der sker med lige store afdrag.

4. Rentegodtgørelserne godkendes af EFTA's Udvalg for Finansieringsmekanismen, efter at EFKommissionen har afgivet udtalelse herom.

5. Det samlede lånebeløb, hvortil der i perioden fra 1993 til og med 1997 kan indrømmes rentegodtgørelser i henhold til artikel 1, og som tildeles i lige store trancher, fastsættes til 1,5 mia. ecu.

Artikel 3

1. Det samlede beløb af de i artikel 1 omhandlede tilskud fastsættes til 500 mio. ecu, der tildeles i lige store trancher i perioden fra 1993 til og med 1997.

2. Den Europæiske Investeringsbank udbetaler tilskuddene på grundlag af forslag fra de støttemodtagende EF-medlemsstater efter udtalelse fra EF-Kommissionen og efter godkendelse i EFTA's Udvalg for Finansieringsmekanismen, der holdes underrettet under hele proceduren.

Artikel 4

1. Den i artikel 1 omhandlede finansielle støtte begrænses til projekter, der gennemføres af offentlige myndigheder og offentlige eller private virksomheder i Grækenland, Irland (øen) og Portugal og i de regioner i Spanien, der er anført i tillægget. Den andel, som hver region tildeles af den samlede finansielle støtte, bestemmes af Fællesskabet, der underretter EFTA-staterne herom.

2. Støtten gives fortrinsvis til projekter, der lægger særlig vægt på miljø (herunder byudvikling), transport (herunder transportinfrastrukturer) samt uddannelse. Blandt de projekter, der indsendes af private virksomheder, vil der blive taget særligt hensyn til små og mellemstore virksomheder.

3. Det maksimale gaveelement i forbindelse med et projekt, der støttes under finansieringsmekanismen, fastsættes på et niveau, der ikke er uforeneligt med EF's politik på dette område.

Artikel 5

EFTA-staterne træffer sammen med Den Europæiske Investeringsbank og EF-Kommissionen de foranstaltninger, som parterne anser for hensigtsmæssige til at sikre, at finansieringsmekanismen fungerer tilfredsstillende. Udgifterne til forvaltningen af finansieringsmekanismen fastsættes som led heri.

Artikel 6

Den Europæiske Investeringsbank har ret til at deltage som observatør i møderne i Det Blandede EØSUdvalg, når dagsordenen indeholder spørgsmål angående finansieringsmekanismen, som vedrører Den Europæiske Investeringsbank.

Artikel 7

Det Blandede EØS-Udvalg kan i nødvendigt omfang vedtage yderligere gennemførelsesbestemmelser til finansieringsmekanismen.

Tillæg til protokol 38

Liste over støtteberettigede spanske regioner

Andalucia

Asturias

Castilla y Leon

Castilla-La Mancha

Ceuta-Melilla

Valencia

Extremadura

Galicia

Islas Canarias

Murcia

Protokol 39

om ecu

I forbindelse med aftalen forstås ved »ecu« ecu som defineret af de kompetente EF-myndigheder. I alle retsakter, der er omhandlet i bilagene til aftalen, erstattes »europæisk valutaenhed« med »ecu«.

Protokol 40

om svalbard

1. I forbindelse med EØS-aftalens ratificering har Kongeriget Norge ret til at undtage Svalbard fra aftalens anvendelsesområde.

2. Hvis Kongeriget Norge benytter sig af denne ret, vil eksisterende aftaler, der er gældende for Svalbard, dvs. konventionen om oprettelse af Den Europæiske Frihandelssammenslutning, frihandelsoverenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge samt frihandelsoverenskomsten mellem medlemsstaterne i Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side, fortsat finde anvendelse på Svalbard.

Protokol 41

om eksisterende aftaler og lign.

I overensstemmelse med EØS-aftalens artikel 120 har de kontraherende parter truffet aftale om, at følgende eksisterende bilaterale eller multilaterale aftaler og lign. mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og en eller flere EFTA-stater på den anden side fortsat finder anvendelse efter EØS-aftalens ikrafttræden:

29.4.1963/ Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Rhinen

3.12.1976 mod Forurening. Blandet overenskomst mellem Schweiz og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene.

3.12.1976 Beskyttelse af Rhinen mod kemisk forurening. Blandet overenskomst mellem Schweiz og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene.

1.12.1987 Konventionen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og Republikken Østrig på den anden side om det vandøkonomiske samarbejde i Donau-bassinet.

19.11.1991 Aftale i form af brevveksling mellem Republikken Østrig og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab om markedsføring i Østrig af fællesskabsbordvin og »Landwein« på flasker.

Protokol 42

om bilaterale ordninger vedrørende bestemte landbrugsprodukter

De kontraherende parter tager til efterretning, at der samtidig med denne aftale er undertegnet bilaterale aftaler om handel med landbrugsprodukter. Disse aftaler, der yderligere udbygger eller supplerer aftaler, som de kontraherende parter tidligere har indgået, og som desuden bl.a. afspejler parternes erklærede fælles ønske om at bidrage til at mindske de sociale og økonomiske uligheder mellem deres områder, træder i kraft senest på tidspunktet for nærværende aftales ikrafttræden.

Protokol 43

om aftalen mellem eøf og republikken østrig om godstransport i transit med jernbane og ad landevej

De kontraherende parter tager til efterretning, at der samtidig med EØS-aftalen er blevet undertegnet en bilateral aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Østrig om godstransport i transit med jernbane og ad landevej.

Bestemmelserne i den bilaterale aftale har forrang for bestemmelserne i EØS-aftalen, for så vidt de dækker samme emne og som nærmere angivet i EØS-aftalen.

Seks måneder inden aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Østrig om godstransport i transit med jernbane og ad landevej udløber, tages situationen på vejtransportområdet i fællesskab op til fornyet behandling.

Protokol 44

om aftalen mellem eøf og schweiz om godstransport ad landevej og med jernbane

De kontraherende parter tager til efterretning, at der samtidig med EØS-aftalen er blevet undertegnet en bilateral aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz om godstransport ad landevej og med jernbane.

Bestemmelserne i den bilaterale aftale har forrang for bestemmelserne i EØS-aftalen, for så vidt de dækker samme emne og som nærmere angivet i EØS-aftalen.

Seks måneder inden aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz om godstransport ad landevej og med jernbane udløber, tages situationen på vejtransportområdet i fællesskab op til fornyet behandling.

Protokol 45

om overgangsperioder vedrørende Spanien og Portugal

De kontraherende parter finder, at aftalen er uden indflydelse på de overgangsperioder, som i akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber er indrømmet disse to lande, og som uafhængigt af de i aftalen selv fastsatte overgangsperioder måtte fortsætte efter dennes ikrafttrædelse.

ProtokoL 46

om udvikling af samarbejdet i fiskerisektoren

De kontraherende parter vil på grundlag af resultaterne af den status, der skal gøres hvert andet år over deres samarbejde i fiskerisektoren, søge at udvikle dette samarbejde på et harmonisk grundlag til fordel for begge parter inden for rammerne af deres respektive fiskeripolitik. Der gøres status for første gang inden udgangen af 1993.

Protokol 47

om afskaffelse af tekniske handelshindringer for vin

De kontraherende parter tillader indførsel og afsætning af vinprodukter, der har oprindelse i deres områder, og som opfylder EF's forskrifter som tilpasset med henblik på aftalen og som anført i tillægget til denne protokol vedrørende produktdefinition, ønologiske fremgangsmåder, produkters sammensætning og regler for forsendelse og afsætning.

I forbindelse med denne protokol forstås ved »vinprodukter med oprindelsesstatus« »vinprodukter, med hensyn til hvilke alle anvendte druer eller druedele er fremstillet fuldt ud«.

EFTA-staterne kan fortsat anvende deres nationale forskrifter i alle andre forbindelser end samhandelen mellem EFTA-staterne og Fællesskabet.

Bestemmelserne i protokol 1 om horisontale tilpasninger finder anvendelse på de retsakter, der er omhandlet i tillægget til nærværende protokol. EFTA-staternes Stående Udvalg udfører de opgaver, der er anført i punkt 4, litra d), og punkt 5 i protokol 1.

Tillæg

1. 373 R 2805: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2805/73 af 12. oktober 1973 om opstilling af en liste over hvide kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder og indførte hvide kvalitetsvine, som har et særligt svovldioxidindhold, og om visse overgangsbestemmelser vedrørende svovldioxidindholdet i vin, som er produceret inden 1. oktober 1973 (EFT L 289 af 16.10.1973, s. 21), som ændret ved:

- 373 R 3548: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3548/73 af 21. december 1973 (EFT L 361 af 29.12.1973, s. 35)

- 375 R 2160: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2160/75 af 19. august 1975 (EFT L 220 af 20.8.1975, s. 7)

- 377 R 0966: Kommissionens forordning (EØF) nr. 966/77 af 4. maj 1977 (EFT L 115 af 6.5.1977, s. 77).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Artikel 1, afsnit B, gælder fortsat for de vine med oprindelse i EFTA-staterne, for hvilke denne forordnings bestemmelser finder anvendelse.

2. 374 R 2319: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2319/74 af 10. september 1974 om fastlæggelse af visse vinavlsarealer, hvorfra bordvine må have et naturligt totalindhold af alkohol af højst 17I (EFT L 278 af 11.9.1974, s. 7).

3. 378 R 1972: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1972/78 af 16. august 1978 om gennemførelsesbestemmelser for ønologiske fremgangsmåder (EFT L 226 af 17.8.1978, s. 11), som ændret ved:

- 380 R 0045: Kommissionens forordning (EØF) nr. 45/80 af 10. januar 1980 (EFT L 7 af 11.1.1980, s. 12).

4. 379 R 0358: Rådets forordning (EØF) nr. 358/79 af 5. februar 1979 om mousserende vine fremstillet i Fællesskabet og defineret under punkt 13 i bilag II til forordning (EØF) nr. 337/79 (EFT L 54 af 5.3.1979, s. 130), som ændret ved:

- 379 R 2383: Rådets forordning (EØF) nr. 2383/79 af 29. oktober 1979 (EFT L 274 af 31.10.1979, s. 8)

- 179 H: Akt vedrørende vilkårene for Den Hellenske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af traktaterne (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 83)

- 380 R 3456: Rådets forordning (EØF) nr. 3456/80 af 22. december 1980 (EFT L 360 af 31.12.1980, s. 18)

- 384 R 3686: Rådets forordning (EØF) nr. 3686/84 af 19. december 1984 (EFT L 341 af 29.12.1984, s. 3)

- 385 R 3310: Rådets forordning (EØF) nr. 3310/85 af 18. november 1985 (EFT L 320 af 29.11.1985, s. 19)

- 385 R 3805: Rådets forordning (EØF) nr. 3805/85 af 20. december 1985 (EFT L 367 af 31.12.1985, s. 39)

- 389 R 2044: Rådets forordning (EØF) nr. 2044/89 af 19. juni 1989 (EFT L 202 af 14.7.1989, s. 8)

- 390 R 1328: Rådets forordning (EØF) nr. 1328/90 af 14. maj 1990 (EFT L 132 af 23.5.1990, s. 74)

- 391 R 1735: Rådets forordning (EØF) nr. 1735/91 af 13. juni 1991 (EFT L 163 af 26.6.1991, s. 9).

5. 383 R 2510: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2510/83 af 7. september 1983 om undtagelse fra visse bestemmelser om indholdet af flygtig syre i visse vine (EFT L 248 af 8.9.1983, s. 16), berigtiget ved EFT L 265 af 28.9.1983, s. 22.

6. 384 R 2394: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2394/84 af 20. august 1984 om betingelserne for anvendelse af ionbyttende harpikser og om gennemførelsesbestemmelserne for fremstilling af rektificeret koncentreret druemost (EFT L 224 af 21.8.1984, s. 8), som ændret ved:

- 385 R 0888: Kommissionens forordning (EØF) nr. 888/85 af 2. april 1985 (EFT L 96 af 3.4.1985, s. 14)

- 386 R 2751: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2751/86 af 4. september 1986 (EFT L 253 af 5.9.1986, s. 11).

7. 385 R 3309: Rådets forordning (EØF) nr. 3309/85 af 18. november 1985 om fastsættelse af almindelige regler for betegnelse og præsentation af mousserende vine og mousserende vine tilsat kulsyre (EFT L 320 af 29.11.1985, s. 9), berigtiget ved EFT L 72 af 15.3.1986, s. 47, EFT L 347 af 28.11.1989, s. 38, og EFT L 286 af 4.10.1989, s. 27, som ændret ved:

- 385 R 3805: Rådets forordning (EØF) nr. 3805/85 af 20. december 1985 (EFT L 367 af 31.12.1985, s. 39)

- 386 R 1626: Rådets forordning (EØF) nr. 1626/86 af 6. maj 1986 (EFT L 144 af 29.5.1986, s. 3)

- 387 R 0538: Rådets forordning (EØF) nr. 538/87 af 23. februar 1987 (EFT L 55 af 25.2.1987, s. 4)

- 389 R 2045: Rådets forordning (EØF) nr. 2045/89 af 19. juni 1989 (EFT L 202 af 14.7.1989, s. 12).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a) Artikel 3, stk. 4, første led, finder ikke anvendelse.

b) I artikel 5, stk. 2, indsættes:

»h) for en mousserende kvalitetsvin omhandlet i afsnit III i forordning (EØF) nr. 358/79 og med oprindelse i:

- Østrig: ved »Qualitætsschaumwein«, »Qualitætssekt«

c) I artikel 6 indsættes:

»5.b) Benævnelsen »Hauersekt« forbeholdes mousserende kvalitetsvine svarende til mousserende kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder i overensstemmelse med afsnit III i forordning (EØF) nr. 358/79 og artikel 6, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3309/85, for så vidt de er:

- produceret i Østrig

- produceret af druer høstet på samme vinbrug, hvis producenten fremstiller vin af druer bestemt til fremstilling af mousserende kvalitetsvine

- afsat af producenten og præsenteret med etiketter, der angiver vinbrug, vinstoksort og år

- underkastet østrigske bestemmelser.'

8. 385 R 3803: Rådets forordning (EØF) nr. 3803/85 af 20. december 1985 om fastlæggelse af de bestemmelser, der gør det muligt at fastslå spanske røde bordvines oprindelse og følge deres handelsbevægelser (EFT L 367 af 31.12.1985, s. 36).

9. 385 R 3804: Rådets forordning (EØF) nr. 3804/85 af 20. december 1985 om opstilling af listen over arealer tilplantet med vinstokke i visse spanske områder, fra hvilke bordvine kan have et virkeligt alkoholindhold, der er mindre end fællesskabskravene (EFT L 368 af 31.12.1985, s. 37).

10. 386 R 0305: Kommissionens forordning (EØF) nr. 305/86 af 12. februar 1986 om det maksimale totalindhold af svovldioxid i vine med oprindelse i Fællesskabet fremstillet inden den 1. september 1986 og, i en overgangsperiode, i indførte vine (EFT L 38 af 13.2.1986, s. 13).

11. 386 R 1627: Rådets forordning (EØF) nr. 1627/86 af 6. maj 1986 om regler for betegnelse af særlige vine for så vidt angår angivelse af alkoholindhold (EFT L 144 af 29.5.1986, s. 4).

12. 386 R 1888: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1888/86 af 18. juni 1986 om det maksimale indhold af svovldioxid i visse mousserende vine med oprindelse i Fællesskabet, der er fremstillet inden den 1. september 1986, og i en overgangsperiode i indført mousserende vin (EFT L 163 af 19.6.1986, s. 19).

13. 386 R 2094: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2094/86 af 3. juli 1986 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse af vinsyre til afsyring af bestemte vinprodukter i visse områder i vinavlszone A (EFT L 180 af 4.7.1986, s. 17), som ændret ved:

- 386 R 2736: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2736/86 (EFT L 252 af 4.9.1986, s. 15).

14. 386 R 2707: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2707/86 af 28. august 1986 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende betegnelse og præsentation af mousserende vine og mousserende vine tilsat kulsyre (EFT L 246 af 30.8.1986, s. 71), som ændret ved:

- 386 R 3378: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3378/86 af 4. november 1986 (EFT L 310 af 5.11.1986, s. 5)

- 387 R 2249: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2249/87 af 28. juli 1987 (EFT L 207 af 29.7.1987, s. 26)

- 388 R 0575: Kommissionens forordning (EØF) nr. 575/88 af 1. marts 1988 (EFT L 56 af 2.3.1988, s. 22)

- 388 R 2657: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2657/88 af 25. august 1988 (EFT L 237 af 27.8.1988, s. 17)

- 389 R 0596: Kommissionens forordning (EØF) nr. 596/89 af 8. marts 1989 (EFT L 65 af 9.3.1989, s. 9)

- 390 R 2776: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2776/90 af 27. september 1990 (EFT L 267 af 29.9.1990, s. 30)

- 390 R 3826: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3826/90 af 19. december 1990 (EFT L 366 af 29.12.1990, s. 58).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Bilag II, punkt 1, finder ikke anvendelse.

15. 387 R 0822: Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for vin (EFT L 84 af 27.3.1987, s. 1), berigtiget ved EFT L 284 af 19.10.1988, s. 65, som ændret ved:

- 387 R 1390: Rådets forordning (EØF) nr. 1390/87 af 18. maj 1987 (EFT L 133 af 22.5.1987, s. 3)

- 387 R 1972: Rådets forordning (EØF) nr. 1972/87 af 2. juli 1987 (EFT L 184 af 3.7.1987, s. 26)

- 387 R 3146: Rådets forordning (EØF) nr. 3146/87 af 19. oktober 1987 (EFT L 300 af 23.10.1987, s. 4)

- 387 R 3992: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3992/87 af 23. december 1987 (EFT L 377 af 31.12.1987, s. 20)

- 388 R 1441: Rådets forordning (EØF) nr. 1441/88 af 24. maj 1988 (EFT L 132 af 28.5.1988, s. 1)

- 388 R 2253: Rådets forordning (EØF) nr. 2253/88 af 19. juli 1988 (EFT L 198 af 26.7.1988, s. 35)

- 388 R 2964: Rådets forordning (EØF) nr. 2964/88 af 26. september 1988 (EFT L 269 af 29.9.1988, s. 5)

- 388 R 4250: Rådets forordning (EØF) nr. 4250/88 af 21. december 1988 (EFT L 373 af 31.12.1988, s. 55)

- 389 R 1236: Rådets forordning (EØF) nr. 1236/89 af 3. maj 1989 (EFT L 128 af 11.5.1989, s. 31)

- 390 R 0388: Rådets forordning (EØF) nr. 388/90 af 12. februar 1990 (EFT L 42 af 16.2.1990, s. 9)

- 390 R 1325: Rådets forordning (EØF) nr. 1325/90 af 14. maj 1990 (EFT L 132 af 23.5.1990, s. 19)

- 390 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr. 3577/90 af 4. december 1990 (EFT L 353 af 17.12.1990, s. 2).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a) Artikel 1, stk. 1, artikel 1, stk. 4, litra c), artikel 1, stk. 4, litra e), artikel 1, stk. 4, litra g), og artikel 1, stk. 4, andet afsnit, finder ikke anvendelse.

b) Uanset artikel 1, stk. 6, gælder det for Schweiz, at vinproduktionsåret begynder den 1. juli hvert år og slutter den 30. juni det efterfølgende år.

c) Afsnit I (undtagen artikel 13), III og IV finder ikke anvendelse.

d) Østrig, Schweiz og Liechtenstein opstiller et klassifikationssystem for vinstoksorter, der udformes i overensstemmelse med principperne i artikel 13.

e) I artikel 16, stk. 7, ændres »Sammenstikning af en vin med oprindelse i et tredjeland« til »Sammenstikning af en vin med oprindelse i et tredjeland eller en EFTA-stat«.

f) Østrig, Schweiz og Liechtenstein kan for de produkter, der fremstilles på deres respektive områder, anvende deres nationale forskrifter med hensyn til de fremgangsmåder, som er omhandlet i artikel 18, 19, 21, 22, 23 og 24.

g) Artikel 20 finder ikke anvendelse.

h) Uanset artikel 66, stk. 1, kan indholdet af flygtig syre i følgende kvalitetsvine, der er fremstillet efter særlige metoder i Østrig, overstige 18, men ikke 22 milliækvivalenter/l: »Ausbruch«, »Beerenauslese«, »Trockenbeerenauslese«, »Eiswein« og »Strohwein«.

i) Artikel 70, 75, 76, 80 og 85 finder ikke anvendelse.

j) Artikel 78 er omfattet af punkt 3 i protokol 1.

k) I bilag I indsættes følgende:

a) »Strohwein«: produkt, der har oprindelse i Østrig, og som er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 3, første afsnit, i den østrigske vinlov (Østerreichisches Weingesetz, 1985)

b) druemost i gæring, der er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag I, punkt 3, kan betegnes som:

- »Sturm«, hvis den har oprindelse i Østrig

- »Federweiss« eller »Federweisser«, hvis den har oprindelse i Schweiz eller Liechtenstein.

Af tekniske grunde kan det virkelige alkoholindhold udtrykt i volumen dog undtagelsesvis overstige tre femtedele af det totale alkoholindhold udtrykt i volumen.

c) udtrykket »Tafelwein« og tilsvarende udtryk, der er anført i punkt 13, anvendes ikke for vine med oprindelse i Østrig.'

l) Bilag III, V og VII finder ikke anvendelse.

m) Med henblik på bilag IV anses Østrig, Liechtenstein og Schweiz for at høre under vinavlszone B.

n) Uanset bilag VI kan

- Østrig opretholde det generelle forbud mod sorbinsyre

- Norge og Sverige opretholde det generelle forbud mod metavinsyre

- vine med oprindelse i Østrig, Liechtenstein og Schweiz behandles med sølvchlorid i overensstemmelse med disse landes vinlove.

16. 387 R 0823: Rådets forordning (EØF) nr. 823/87 af 16. marts 1987 om fastlæggelse af særlige regler for kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder (EFT L 84 af 27.3.1987, s. 59), som ændret ved:

- 389 R 2043: Rådets forordning (EØF) nr. 2043/89 af 19. juni 1989 (EFT L 202 af 14.7.1989, s. 1)

- 390 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr. 3577/90 af 4. december 1990 (EFT L 353 af 17.12.1990, s. 23).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

Vinprodukter med oprindelse i EFTA-staterne betragtes som ækvivalente med kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder (kvbd), hvis de opfylder de nationale forskrifter, som med henblik på denne protokol skal være i overensstemmelse med principperne i forordningens artikel 2.

Betegnelsen »kvbd« og de øvrige betegnelser, der er nævnt i forordningens artikel 1, stk. 2, andet afsnit, kan dog ikke anvendes for disse vine.

De af de vinproducerende EFTA-stater opstillede lister over kvalitetsvine offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

17. 387 R 1069: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1069/87 af 15. april 1987 om gennemførelsesbestemmelser for angivelse på etiketten af alkoholindholdet for særlige vine (EFT L 104 af 16.4.1987, s. 14).

18. 388 R 3377: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3377/88 af 28. oktober 1988 om bemyndigelse til Det Forenede Kongerige til under visse omstændigheder at tillade en yderligere forhøjelse af alkoholindholdet i visse bordvine (EFT L 296 af 29.10.1988, s. 69).

19. 388 R 4252: Rådets forordning (EØF) nr. 4252/88 af 21. december 1988 om fremstilling og afsætning af hedvine produceret i Fællesskabet (EFT L 373 af 31.12.1988, s. 59), som ændret ved:

- 390 R 1328: Rådets forordning (EØF) nr. 1328/90 af 14. maj 1990 (EFT L 132 af 25.3.1990, s. 24).

20. 389 R 0986: Kommissionens forordning (EØF) nr. 986/89 af 10. april 1989 om dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og om til- og afgangsbøger i vinsektoren (EFT L 106 af 18.4.1989, s. 1), som ændret ved:

- 389 R 2600: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2600/89 af 25. august 1989 (EFT L 261 af 29.8.1989, s. 15)

- 390 R 2246: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2246/90 af 31. juli 1990 (EFT L 203 af 1.8.1990, s. 50)

- 390 R 2776: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2776/90 af 27. september 1990 (EFT L 267 af 29.9.1990, s. 30)

- 391 R 0592: Kommissionens forordning (EØF) nr. 592/91 af 12. marts 1991 (EFT L 66 af 13.3.1991, s. 13).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Artikel 10, stk. 4, og afsnit II finder ikke anvendelse.

21. 389 R 2202: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2202/89 af 20. juli 1989 om definition af sammenstikning, vinfremstilling, aftapper og aftapning (EFT L 209 af 21.7.1989, s. 31).

22. 389 R 2392: Rådets forordning (EØF) nr. 2392/89 af 24. juli 1989 om fastsættelse af almindelige regler for betegnelse og præsentation af vin og druemost (EFT L 232 af 9.8.1989, s. 13), som ændret ved:

- 389 R 3886: Rådets forordning (EØF) nr. 3886/89 af 11. december 1989 (EFT L 378 af 27.12.1989, s. 12).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a) For vinprodukter med oprindelse i Østrig, Schweiz og Liechtenstein anvendes betegnelseskravene i kapitel II i stedet for kravene i kapitel I.

b) I overensstemmelse med kravene i artikel 25, stk. 1, litra d), anvendes betegnelsen »bordvin« eller »Landwein« og tilsvarende udtryk sammen med navnet på oprindelseslandet.

c) For bordvin med oprindelse i Schweiz og Liechtenstein kan udtrykkene »Landwein«, »Vin de pays« og »Vino tipico« anvendes, såfremt producentlandene har fastlagt anvendelsesregler, der mindst opfylder følgende betingelser:

- specifik geografisk reference

- visse produktionskrav, især med hensyn til vinstoksorter, det minimale naturlige alkoholindhold udtrykt i volumen og organoleptiske egenskaber.

23. 389 R 3677: Rådets forordning (EØF) nr. 3677/89 af 7. december 1989 om det totale alkoholindhold udtrykt i volumen og det totale syreindhold i visse indførte kvalitetsvine og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2931/80 (EFT L 360 af 9.12.1989, s. 1), som ændret ved:

- 390 R 2178: Rådets forordning (EØF) nr. 2178/90 af 24. juli 1990 (EFT L 198 af 28.7.1990, s. 9).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Artikel 1, stk. 1, litra a) og c), finder ikke anvendelse.

24. 390 R 0743: Kommissionens forordning (EØF) nr. 743/90 af 28. marts 1990 om undtagelse fra visse bestemmelser om indholdet af flygtig syre i visse vine (EFT L 82 af 29.3.1990, s. 20).

25. 390 R 2676: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2676/90 af 17. september 1990 om fastsættelse af fælles analysemetoder for vin (EFT L 272 af 3.10.1990, s. 1).

26. 390 R 3201: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3201/90 af 16. oktober 1990 om gennemførelsesbestemmelser for betegnelse og præsentation af vin og druemost (EFT L 309 af 8.11.1990, s. 1), berigtiget ved EFT L 28 af 2.2.1991, s. 47.

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse aftalen med følgende tilpasninger:

a) I artikel 5, stk. 3, første afsnit, andet led, indsættes: »Weinhauer« og »Hauer«.

b) I bilag I, punkt 4 (Østrig), indsættes:

»- Strohwein

- Qualitætswein«.

c) I bilag I, punkt 12 (Schweiz), indsættes:

»- La Gerle

- appellation d'origine controlee

- appellation d'origine«.

d) I bilag II, punkt 18 (Schweiz), indsættes under A:

»19. Kanton Jura

Navnet på en kommune:

Buix.«

e) I bilag II indsættes:

»23. LIECHTENSTEIN

Vine, der bærer et af følgende navne på det vindyrkningsområde, hvori de haroprindelse:

- Balzers

- Bendern

- Eschen

- Mauren

- Schaan

- Triesen

- Vaduz.«

f) I bilag IV, punkt 17 (Schweiz), indsættes:

1) i venstre kolonne indsættes følgende sorter:

»- Reze

- Kerner

- Charmont

- Bacchus

- Gamay

- Humagne rouge

- Cornalin

- Cabernet franc

- Diolinoir

- Gamaret

- Granoir«

2) i højre kolonne indsættes udtrykket »Humagne blanche« som synonym for »Humagne«.

g) I bilag V, punkt 2, indsættes:

»4. I Østrig følgende vine, der er fremstillet i vindyrkningsområderne Burgenland, Niederøsterreich, Steiermark og Wien:

- kvalitetsvine fremstillet af »Gewurztraminer« og »Muskat-Ottonel«

- Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Strohwein, Ausbruch.'

27. 390 R 3220: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3220/90 af 7. november 1990 om betingelserne for anvendelse af visse ønologiske fremgangsmåder, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 (EFT L 308 af 8.11.1990, s. 22).

28. 390 R 3825: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3825/90 af 19. december 1990 om overgangsforanstaltninger for Portugal for vin i perioden 1. januar til 1. september 1991 (EFT L 366 af 29.12.1990, s. 56).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Artikel 2, 4 og 5 finder ikke anvendelse.

Protokol 48

om artikel 105 og 111

Beslutninger truffet af Det Blandede EØS-Udvalg i henhold til artikel 105 og 111 berører ikke retspraksis ved De Europæiske Fællesskabers Domstol.

Protokol 49

om ceuta og melilla

Varer, der er omfattet af aftalen, og som har oprindelse i EØS, er ved importen til Ceuta og Melilla i alle henseender omfattet af den samme toldordning, som den, der gælder for varer med oprindelse på Fællesskabets toldområde som omhandlet i protokol nr. 2 til akten om Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber.

EFTA-staterne indrømmer importen af varer, der er omfattet af aftalen, og som har oprindelse i Ceuta og Melilla, den samme toldordning, som de indrømmer varer, der importeres fra og har oprindelse i EØS.

Officielle noter

Ingen