Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 70

Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. og lov om ændring af lov om skattemæssige afskrivninger m.v.

Fremsat af landbrugs- og fiskeriministeren (Henrik Dam Kristensen)

den 23. november 1994

Vedtaget ved tredjebehandling den 15. december 1994

Lov nr. 1108 af 21/12/1994

Den fulde tekst

§ 1

I lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1172 af 16. december 1992, som ændret ved § 7 i lov nr. 284 af 27. april 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »1. januar 1995« til: »1. oktober 1995«.

2. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter regler om betingelserne for at opnå støtte til investeringer, der afsluttes inden 1. oktober 1995.«

3. I § 10, stk. 2, ændres »30. juni 1995« til: »31. marts 1996«.

4. I § 15, stk. 3, ændres »30. juni 1995« til: »31. marts 1996«.

§ 2

I lov nr. 74 af 18. februar 1987 om ændring af lov om skattemæssige afskrivninger m.v. (Miljøforbedrende investeringer i landbrug m.v.), som senest ændret ved § 2 i lov nr. 339 af 14. maj 1992, foretages følgende ændring:

§ 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Loven har virkning for driftsmidler, der anskaffes i perioden fra 1. december 1985 til og med 30. september 1995, og for anlæg, der tages i brug i nævnte periode.«

§ 3

Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Oprindeligt fremsat forslag

§ 1

I lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1172 af 16. december 1992 som ændret ved § 7 i lov nr. 284 af 27. april 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »1. januar 1995« til: »1. oktober 1995«.

2. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter regler om betingelserne for at opnå støtte til investeringer, der afsluttes inden 1. oktober 1995.«

3. I § 10, stk. 2, ændres »30. juni 1995« til: »31. marts 1996«.

4. I § 15, stk. 3, ændres »30. juni 1995« til: »31. marts 1996«.

§ 2

I lov nr. 74 af 18. februar 1987 om ændring af lov om skattemæssige afskrivninger m.v. (Miljøforbedrende investeringer i landbrug m.v.), som ændret ved § 2 i lov nr. 339 af 14. maj 1992, foretages følgende ændring:

5. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Loven har virkning for driftsmidler, der anskaffes i perioden fra 1. december 1985 til og med 30. september 1995, og for anlæg, der tages i brug i nævnte periode.«.

§ 3

Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Ved lovforslaget gennemføres en forlængelse med 9 måneder af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1172 af 16. december 1992.

Samtidig gennemføres en ændring af lov nr. 74 af 18. februar 1987 om ændring af lov om skattemæssige afskrivninger m.v. (miljøforbedrende investeringer i landbrug m.v.), som ændret ved lov nr. 339 af 14. maj 1992. Herved forlænges den særlige adgang til at straksafskrive miljøforbedrende investeringer tilsvarende.

Med hensyn til den gældende lov henvises der til Folketingets forhandlinger 1991, spalte 3593-3602, 9287-9288 og 9488.

Efter lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., kan der ydes støtte til investeringer i anlæg til opbevaring af husdyrgødning, der er nødvendige til opfyldelse af lovgivningens krav til udbringning, udnyttelse og opbevaring af husdyrgødning fra landbrug og andre virksomheder med husdyrhold.

Efter de nugældende regler skal de miljøforbedrende investeringer være gennemført senest den 31. december 1994 for at være støtteberettigede.

Der har i løbet af 1994 kunnet konstateres stigende kapacitetsbegrænsninger i byggebranchen med det resultat, at leveringstiden på opførelse af anlæg til opbevaring af husdyrgødning er steget betydeligt.

På denne baggrund må det forudses, at en række landmænd, der har indgået aftale om levering af anlæg til opbevaring af husdyrgødning ud fra en forventning om normal leveringstid, ikke vil have mulighed for at gennemføre de miljøforbedrende investeringer inden den 1. januar 1995.

Derudover må det forudses, at en række landmænd, som endnu ikke har modtaget tilsagn i forbindelse med ansøgning om gældssanering, og for hvem et sådant tilsagn er afgørende for beslutningen om gennemførelse af de miljøforbedrende investeringer, heller ikke vil have mulighed for at overholde fristen 1. januar 1995.

I konsekvens heraf foreslås den nugældende ordning forlænget for de landmænd, som har været afskåret fra at afslutte investeringerne i løbet af 1994.

Reglerne om opbevaringskapacitet er fastsat i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen), som fastsætter tidsfristerne for etablering af den tilstrækkelige opbevaringskapacitet. Lovforslaget skal således koordineres med husdyrgødningsbekendtgørelsen. Miljø- og Energiministeriet er indstillet på at foretage en sådan koordinering af tidsfristerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Administrative og statsfinansielle konsekvenser

Lovforslaget medfører ikke ændringer i den nuværende tilrettelæggelse af administrationen af miljøstøtteordningen. Administrationen af ordningen er henlagt til Jordbrugsdirektoratet.

Administrationen af de enkelte sager varetages af kommunerne, bortset fra afgørelser i forbindelse med fælles biogasanlæg m.v., som træffes af Jordbrugsdirektoratet. Støttebeløbene udbetales af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.

De kommunale udgifter i forbindelse med forvaltningen af miljøstøtteordningen er ved ordningens etablering forhandlet med de kommunale organisationer. Det skønnes ikke, at forslaget vil forøge kommunernes administration.

Administrationen af ordningen inden for de statslige myndigheder vil ske inden for de hidtidige rammer og udgifter.

Udgifterne til den foreslåede forlængelse skønnes at ville udgøre ca. 50 mill. kr.

Den foreslåede 9 måneders forlængelse af adgangen til straksafskrivning på visse af landbrugets miljøforbedrende driftsmidler og anlæg skønnes at medføre et provenutab af meget begrænset omfang.

Støtteudgifterne til forlængelse af ordningen på 50 mill. kr. forventes i 1995-98 at blive fordelt som anført i følgende tabel:

Forventede udbetalinger

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mill. kr      Tilsagn   B   F  BO 1  BO 2 BO 3 Efter 

                1994 1995 1996  1997 1998 1998 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsagnsgivning: 

 1995         35,0      14,3  2,3  2,3  2,3  13,8 

 1996         15,0         6,0  1,0  1,0  7,0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt         50,0      14,3  8,3  3,3  3,3  20,8 

 --------------------------------------------------------------------- 

Miljømæssige konsekvenser

Loven om støtte til miljøforbedrende investeringer er et led i regeringens handlingsplan for en bæredygtig udvikling i landbruget.

Kravene til udbygningen af opbevaringsanlæggene er et led i realiseringen af vandmiljøplanen fra 1987, der blandt andet har som mål at undgå direkte afstrømning (gårdbidrag) til vandløb og grundvand samt at give mulighed for udbringning af husdyrgødning på tidspunkter, der giver den størst mulige udnyttelse af husdyrgødningens kvælstofindhold.

Lovforslaget tilsigter at fremme opførelsen af de ca. 1.000 opbevaringsanlæg, der endnu i efteråret 1994 mangler at blive etableret.

Notifikation for EU-Kommissionen

Lovforslaget skal notificeres for EU-Kommissionen.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Ved bestemmelsen forlænges fristen for gennemførelse af støtteberettigede investeringer med 9 måneder.

Til nr. 2

Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter de nærmere regler for støtte til investeringer, der afsluttes inden 1. oktober 1995.

Forlængelsen af investeringsperioden skal især omfatte de landmænd, som i 1994 har taget de nødvendige skridt til etablering af den tilstrækkelige opbevaringskapacitet.

Det har i løbet af 1994 vist sig, at mange landmænd ikke har haft mulighed for at gennemføre de miljøforbedrende investeringer før 1. januar 1995 på grund af, at byggebranchen ikke har været i stand til at levere det nødvendige antal opbevaringsanlæg.

En undersøgelse foretaget af Landbrugs- og fiskeriministeriet i oktober 1994 viser således, at ca. 1.000 landmænd har afgivet bestilling på opbevaringsanlæg, som først kan etableres i løbet af 1995.

Der forventes således udarbejdet regler, hvorefter der kan ydes støtte til de landmænd, som inden den 1. oktober 1994 har indgået bindende aftale om levering eller etablering af opbevaringsanlæg, og hvor disse etableres efter den 31. december 1994 og inden 1. oktober 1995. Det er hensigten, at støttesatsen ved sådanne investeringer fastsættes til 25 pct. af de støtteberettigede investeringer.

Derudover er det hensigten at fastsætte regler om, at de landmænd, som har indgivet ansøgning om gældssanering i henhold til lov nr. 268 af 6. maj 1993 som ændret ved lov nr. 1108 af 22. december 1993, og som modtager tilsagn om gældssanering efter den 30. september 1994, skal kunne opnå miljøstøtte til investeringer, der afsluttes efter den 31. december 1994 og inden 1. oktober 1995. Det er hensigten, at støttesatsen ved sådanne investeringer fortsat skal udgøre 35 pct. af de støtteberettigede investeringer.

Forlængelsen af ordningen gælder også investeringer i fælles biogasanlæg m.v. For disse anlæg vil det blive en betingelse for støtte til investeringer i 1995, at det samlede projekt er indgivet til kommunalbestyrelsen til forhåndsgodkendelse senest den 31. december 1994. Det er hensigten, at støttesatsen til fælles biogasanlæg m.v. fortsat skal udgøre 40 pct. af de støtteberettigede investeringer.

Der vil endelig blive adgang til at søge støtte for de landmænd, der i 1994 har været omfattet af konkrete planer om etablering af et fælles biogasanlæg m.v., og hvor sådanne planer er blevet opgivet efter den 30. september 1994. Disse landmænd vil kunne søge støtte til investeringer, der afsluttes efter den 31. december 1994 og inden 1. oktober 1995. Det er hensigten, at støttesatsen ved sådanne investeringer fortsat skal udgøre 35 pct. af de støtteberettigede investeringer.

Til nr. 3

Som konsekvens af forlængelse af investeringsperioden udskydes fristen for ansøgning om garanti.

Til nr. 4

Som konsekvens af forlængelse af investeringsperioden forlænges ansøgningsfristen tilsvarende.

Til § 2

Formålet med denne bestemmelse er, at adgangen til at foretage straksafskrivninger efter afskrivningslovens § 3 A og § 21 A forlænges for driftsmidler og anlæg, der anskaffes/tages i brug senest den 30. september 1995, således at denne adgang til straksafskrivning forlænges med samme periode som miljøstøtteordningen.

Til § 3

Da lovforslaget skal notificeres for EU-Kommissionen, fastsætter landbrugs- og fiskeriministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Officielle noter

Ingen