Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 154

Forslag til Lov om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse

Fremsat af landbrugs- og fiskeriministeren (Henrik Dam Kristensen)

den 25. januar 1995

Vedtaget ved tredjebehandling den 2. maj 1995

Lov nr. 301 af 10/05/1995

Den fulde tekst

§ 1. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte bestemmelser, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne samt fastsættes bestemmelser om, at overtrædelse af de i stk. 1 nævnte forordningers bestemmelser om sortsejerens rettigheder over en beskyttet sort er undergivet privat påtale.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller af et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 3. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Oprindeligt fremsat forslag

§ 1. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte bestemmelser, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne samt bestemmelser om, at overtrædelse af de i stk. 1 nævnte forordningers bestemmelser om sortsejerens rettigheder over en beskyttet sort er undergivet privat påtale.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller af et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 3. Loven træder i kraft den 27. april 1995.

Bemærkninger til lovforslaget

Ved Det Europæiske Fællesskabs Rådsforordning (EF) Nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse har fællesskabet etableret en beskyttelse af plantenyheder på fællesskabsplan.

Rådsforordning (EF) Nr. 2100/94, art. 107, pålægger medlemsstaterne at træffe alle egnede foranstaltninger til at sikre, at der for krænkelser af EF-sortsbeskyttelse indføres de samme straffebestemmelser som for overtrædelse af bestemmelser i den nationale lovgivning, dvs. for Danmarks vedkommende lov nr. 866 af 23. december 1987 om plantenyheder, jf. § 26 i denne lov. Efter denne er der straf af bøde for krænkelse af sortsejernes rettigheder. Dette er undergivet privat påtale. Der er desuden bødestraf for den, der ikke betegner plantenyheder med det godkendte sortsnavn eller undlader at efterkomme et påbud fastsat af det særlige Vilkårsnævn for Plantenyheder. Der er desuden hjemmel til at fastsætte straf i bestemmelser, der fastsættes i medfør af loven.

Lovforslaget tilsigter at etablere mulighed for gennem en bekendtgørelse at fastsætte denne straffehjemmel. Det skønnes hensigtsmæssigt at etablere en generel bemyndigelse for landbrugs- og fiskeriministeren, idet en senere ændring af forordningen kan nødvendiggøre gennemførelsesbestemmelser. Efter den foreliggende forordning vil bemyndigelsen dog alene blive anvendt til at etablere en hjemmel til at straffe for overtrædelser af forordningen.

Rådsforordningen er umiddelbart gældende og forudsætter derfor ikke nationale gennemførelsesforanstaltninger i øvrigt.

Administrationen af rådsforordningen vil blive varetaget af en dertil oprettet myndighed, EF-sortsmyndigheden. I lighed med alle andre vil denne således også have mulighed for at anmelde overtrædelser af regler udstedt i medfør af loven, dvs. overtrædelse af forordningen. Det vil dog være det danske politi og anklagemyndigheden, der vil behandle disse anmeldelser. EF-sortsmyndigheden kan dog ikke anmelde i de tilfælde, hvor overtrædelsen er undergivet privat påtale, dvs. overtrædelse af bestemmelsen om sortsejerens rettigheder.

Plantedirektoratet eller andre danske administrative myndigheder vil ikke være involveret i administrationen af rådsforordningen og således heller ikke i anmeldelse af eventuelle overtrædelser heraf.

Det bemærkes, at rådsforordningen ikke griber ind i medlemsstaternes ret til at etablere eller opretholde lovbestemmelser om en national plantenyhedsbeskyttelse sideløbende med en EF-sortsbeskyttelse. Plantenyhedsloven vil derfor blive opretholdt, og sortsejerne kan frit vælge, efter hvilket regelsæt de ønsker en plantenyhed beskyttet.

Lovforslaget har været udsendt i høring til Brancheudvalget for Frø, Landbrugsraadet, Foreningen af Danske Stammeejere af Mark- og Havefrø, De danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug, Dansk Erhvervsgartnerforening, Sammenslutningen af Danske Sortsejere af Korn og Forædlerforeningen for Vegetativt Formerede Planter.

Lovforslaget har ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser for stat eller kommuner.

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

Lovforslaget har ingen erhvervsmæssige konsekvenser.

Efter 2. behandling den 27. april 1995

§ 1. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte bestemmelser, der

er nødvendige for anvendelsen her i landet af Det Europæiske

Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne samt fastsættes bestemmelser om, at overtrædelse af de i stk. 1 nævnte forordningers bestemmelser om sortsejerens rettigheder over en beskyttet sort er undergivet privat påtale.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller af et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 3. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Officielle noter

Ingen