Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 8

Forslag til Lov om ophævelse m.v. af lov om fordelingen af visse fra udlandet modtagne erstatninger

Fremsat af erhvervsministeren (Jan Trøjborg)

den 8. oktober 1997

Vedtaget ved tredjebehandling den 25. november 1997

Lov nr. 885 af 03/12/1997

Den fulde tekst

§ 1

Lov om fordelingen af visse fra udlandet modtagne erstatninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 14. marts 1988, ophæves med virkning fra dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 2

Udenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordeling og udbetaling af modtagne erstatninger, som måtte blive udbetalt til den danske regering som en samlet godtgørelse (globalerstatning) for tab, der er opstået som følge af foranstaltninger fra en anden stats side, bl.a. ved at ejendom er nationaliseret eller på lignende måde unddraget ejerne. Det samme gælder globalerstatning udbetalt for skader opstået som følge af eller i forbindelse med krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder under krig.

Oprindeligt fremsat forslag

§ 1

Lov om fordelingen af visse fra udlandet modtagne erstatninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 14. marts 1988 ophæves med virkning fra dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 2

Udenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordeling og udbetaling af modtagne erstatninger, som måtte blive udbetalt til den danske regering som en samlet godtgørelse (globalerstatning) for tab, der er opstået som følge af foranstaltninger fra en anden stats side, bl.a. ved at ejendom er nationaliseret eller på lignende måde unddraget ejerne. Det samme gælder globalerstatning udbetalt for skader, opstået som følge af eller i forbindelse med krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder under krig.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Forslagets baggrund og indhold

Den oprindelige lov blev vedtaget i 1958. Loven blev sammenskrevet ved lovbekendtgørelse nr. 135 af 14. marts 1988, som senere er ændret ved lov nr. 377 af 22. maj 1996.

Under og efter 2. verdenskrig gennemførte en række lande nationaliseringer af privat ejendom m.v., der også ramte udlændinge, deriblandt danske statsborgere. Den opnåede erstatning blev ofte ydet som en globalerstatning, hvilket var et rundt beløb som en fælles erstatning for de rejste krav.

Til at varetage fordelingen af erstatningssummerne besluttede man i Danmark, som i en række andre lande, at oprette et særligt nævn, hvor de forskellige sagkyndige instanser var repræsenteret.

Loven har sidst været anvendt i 1987/1988, hvor en række krav, som følge af globalerstatningsaftalen mellem Danmark og det tidligere DDR, blev afgjort af det nedsatte fordelingsnævn.

Loven har således ikke aktuel betydning og må siges at have udspillet sin rolle.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Udenrigsministeriet kan ifølge sagens natur fortsat afgive udtalelser til såvel udenlandske myndigheder som privatpersoner og virksomheder, om krav, der har været omfattet af tidligere nedsatte fordelingsnævns kompetence.

Skulle der senere blive indgået nye erstatningsaftaler, bemyndiges Udenrigsministeren til at tilrettelægge fordelingen og udbetalingen på en efter forholdene hensigtsmæssig måde.

2. Høring

Lovforslaget har været sendt til høring hos Advokatrådet, Assurandør-Societetet, Centralorganisationen af industriansatte i Danmark, Danmarks Rederiforening, Danmarks Nationalbank, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Handel og Service, Dansk Industri, Dansk Ingeniørforening, Det Danske Handelskammer, Entreprenørforeningen, Finansministeriet, Finansrådet, Forsvarsministeriet, Færøernes Landsstyre, Grønlands Hjemmestyre, Håndværksrådet, Ingeniør-Sammenslutningen, Justitsministeriet, Fødevareministeriet, Landbrugsrådet, Landsorganisationen i Danmark, Miljø- og Energiministeriet, Realkreditrådet, Rigsrevisionen, Skatteministeriet, Statsministeriet og Udenrigsministeriet.

3. Administrative konsekvenser m.v.

Forslaget forventes ikke at medføre statsfinansielle eller administrative konsekvenser.

Forslaget forventes ikke at have erhvervsøkonomiske konsekvenser.

Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.

Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Loven må siges at have udspillet sin rolle, idet det sidste fordelingsnævn sluttede sin virksomhed i 1988 med fordelingen af globalerstatningsbeløbet fra det tidligere DDR.

Til § 2

Udenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordeling og udbetaling af erstatninger.

Senest har der været tale om erstatningssummer udbetalt fra en kompensationsfond under FN, finansieret af Iraks oliesalg og ydet til danske borgere, der har lidt økonomisk tab i anledning af Iraks besættelse af Kuwait.

Det må formodes, at FN også fremover vil forestå størsteparten af arbejdet i forbindelse med fordelingen af globalerstatninger.

Udenrigsministeren får med denne bestemmelse mulighed for at afpasse ordningen konkret til den enkelte erstatningsaftale på den mest hensigtsmæssige måde. Skriftlig fremsættelse (8. oktober 1997)

Erhvervsministeren (Jan Trøjborg):

Hermed har jeg den ære for det Høje Ting at fremsætte:

Forslag til lov om ophævelse m.v. af lov om fordelingen af visse fra udlandet modtagne erstatninger.

(Lovforslag nr. L 8).

Loven, der også kaldes globalerstatningsloven, blev vedtaget i 1958 med baggrund i de erstatningsaftaler, som den danske stat indgik på vegne af de danske statsborgere, som led tab i forbindelse med nationaliseringer af privat ejendom i en række lande efter 2. verdenskrig.

Loven er en lille speciallov, som må siges at have udspillet sin rolle, idet det sidste af de fordelingsnævn, som nedsættes i henhold til loven, sluttede sin virksomhed i 1988 med fordelingen af erstatningen fra det tidligere DDR.

Den seneste anledning til udbetaling af erstatningssummer til danske borgere var Iraks besættelse af Kuwait. Her skete udbetalingen fra en kompensationsfond under FN. Det må formodes, at FN også fremover vil forestå størsteparten af arbejdet i forbindelse med fordelingen af globalerstatninger.

Da samarbejdet med FN varetages af Udenrigsministeriet, vil det være naturligt og hensigtsmæssigt, at Udenrigsministeriet tillige står for fordelingen og udbetalingen til de enkelte parter.

Derfor bemyndiger forslaget udenrigsministeren til at fastsætte nærmere regler for fordeling og udbetaling af globalerstatninger.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslagets bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Officielle noter

Ingen