Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 85

Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Fremsat af skatteministeren (Carsten Koch)

den 14. november 1997

Vedtaget ved tredjebehandling den 16. december 1997

Lov nr. 1102 af 29/12/1997

Den fulde tekst

§ 1. Protokol af 6. oktober 1997 mellem Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter, kan tiltrædes på Danmarks vegne. Protokollen er optaget som bilag til denne lov.

Stk. 2. Protokollen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i protokollens artikel VI.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Bilag

Protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter.

Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige,

der ønsker at indgå en protokol om ændring af overenskomsten af 23. september 1996 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter ( i det følgende omtalt som »overenskomsten«),

der konstaterer, at for så vidt angår Færøerne de sagsområder, som omfattes af denne overenskomst, selv i forholdet til udlandet henhører under Færøernes selvstyrekompetence,

er blevet enige om følgende:

Artikel I

Bestemmelsen i artikel 3, stykke 1, litra h, udgår og erstattes af følgende:

»h)»international trafik« betyder transport med skib eller luftfartøj bortset fra de tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i en kontraherende stat.'

Artikel II

I artikel 5, stk. 2, i den islandske tekst skal ordene »føst starfsstød« udgå og erstattes med: »føst atvinnustød«.

Artikel III

Bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, og stk.7, litra c ) udgår, og erstattes af følgende:

»1. Uanset de øvrige bestemmelser i denne overenskomst, med undtagelse af bestemmelserne i artikel 8, finder bestemmelserne i denne artikel anvendelse i de tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver virksomhed i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinteforekomster, beliggende i en kontraherende stat.«

»c) Såfremt arbejdet udføres om bord på et skib eller en båd, som omhandlet i stykke 5, kan sådan løn eller vederlag beskattes i den kontraherende stat, hvor den person, der anvender skibet eller båden, er hjemmehørende.«

Artikel IV

I artikel 25, stk. 3, litra c ) ændres i den norske tekst »artikkel 15« til: »artikkel 15, punkt 1«.

Artikel V

I artikel 26, stk. 5 , ændres i den danske tekst »stykke 4, litra b) og c)» til: »stykke 4, litra a) og b)» .

Artikel VI

1. Denne protokol skal træde i kraft den fjortende dag efter den dag, da samtlige kontraherende stater har meddelt det finske udenrigsministerium, at protokollen er godkendt. Det finske udenrigsministerium underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af disse meddelelser og om tidspunktet for protokollens ikrafttræden.

2. Efter protokollens ikrafttrædelse finder dens bestemmelser anvendelse fra det tidspunkt, hvor overenskomsten finder anvendelse. Hvis protokollen imidlertid træder i kraft efter den 31. december 1997, finder dens bestemmelser anvendelse fra begyndelsen af den anden kalendermåned, efter at protokollen træder i kraft.

Originaleksemplaret af denne protokol deponeres i det finske udenrigsministerium, som tilstiller de øvrige kontraherende stater bekræftede kopier deraf.

Til bekræftelse heraf har de dertil behørigt befuldmægtigede undertegnet denne protokol.

Udfærdiget i Helsingfors, den 6. oktober 1997, i et eksemplar på dansk, færøsk, finsk, islandsk, norsk og svensk, idet der på svensk udfærdiges to tekster, en for Finland og en for Sverige, hvilke samtlige tekster har samme gyldighed.

For Kongeriget Danmarks regering

Marie-Louise Overvad

For Færøernes landsstyre

Tryggvi Johansen

For Kongeriget Norges regering

K. Sandaker

For Republikken Islands regering

Hannes Heimisson

For Republikken Finlands regering

Hillel Skurnik

For Kongeriget Sveriges regering

Kerstin Asp-Johansson

Oprindeligt fremsat forslag

§ 1. Protokol af 6. oktober 1997 mellem Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter kan tiltrædes på Danmarks vegne. Protokollen er optaget som bilag til denne lov.

Stk. 2. Protokollen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i protokollens artikel VI.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Bilag

Protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter.

Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige,

der ønsker at indgå en protokol om ændring af overenskomsten af 23. september 1996 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter ( i det følgende omtalt som »overenskomsten«),

der konstaterer, at for så vidt angår Færøerne de sagsområder, som omfattes af denne overenskomst, selv i forholdet til udlandet henhører under Færøernes selvstyrekompetence,

er blevet enige om følgende:

Artikel I

Bestemmelsen i artikel 3, stykke 1, litra h, udgår, og erstattes af følgende:

»h)»international trafik« betyder transport med skib eller luftfartøj bortset fra de tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i en kontraherende stat.'

Artikel II

I artikel 5, stk. 2, i den islandske tekst skal ordene »føst starfsstød« udgå og erstattes med: »føst atvinnustød«.

Artikel III

Bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, og stk.7, litra c ) udgår, og erstattes af følgende:

»1. Uanset de øvrige bestemmelser i denne overenskomst, med undtagelse af bestemmelserne i artikel 8, finder bestemmelserne i denne artikel anvendelse i de tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver virksomhed i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinteforekomster, beliggende i en kontraherende stat.«

»c) Såfremt arbejdet udføres om bord på et skib eller en båd, som omhandlet i stykke 5, kan sådan løn eller vederlag beskattes i den kontraherende stat, hvor den person, der anvender skibet eller båden er hjemmehørende.«

Artikel IV

I artikel 25, stk. 3, litra c ) ændres i den norske tekst »artikkel 15« til: »artikkel 15, punkt 1«.

Artikel V

I artikel 26, stk. 5 , ændres i den danske tekst »stykke 4, litra b) og c)» til: »stykke 4, litra a) og b)» .

Artikel VI

1. Denne protokol skal træde i kraft den fjortende dag efter den dag, da samtlige kontraherende stater har meddelt det finske udenrigsministerium, at protokollen er godkendt. Det finske udenrigsministerium underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af disse meddelelser og om tidspunktet for protokollens ikrafttræden.

2. Efter protokollens ikrafttrædelse finder dens bestemmelser anvendelse fra det tidspunkt, hvor overenskomsten finder anvendelse. Hvis protokollen imidlertid træder i kraft efter den 31. december 1997, finder dens bestemmelser anvendelse fra begyndelsen af den anden kalendermåned, efter at protokollen træder i kraft.

Originaleksemplaret af denne protokol deponeres i den finske udenrigsministerium, som tilstiller de øvrige kontraherende stater bekræftede kopier deraf,

Til bekræftelse heraf har de dertil behørigt befuldmægtigede undertegnet denne protokol.

Udfærdiget i Helsingfors, den 6. oktober 1997, i et eksemplar på dansk, færøsk, finsk, islandsk, norsk og svensk, idet der på svensk udfærdiges to tekster, en for Finland og en for Sverige, hvilke samtlige tekster har samme gyldighed.

For Kongeriget Danmarks regering

Marie-Louise Overved

For Færøernes landsstyre

Tryggvi Johansen

For Kongeriget Norges regering

K. Sandaker

For Republikken Islands regering

Hannes Heimisson

For Republikken Finlands regering

Hillel Skurnik

For Kongeriget Sveriges regering

Kerstin Asp-Johansson

Bemærkninger til lovforslaget.

Almindelige bemærkninger

Formålet med lovforslaget er at bemyndige regeringen til at tiltræde en protokol til dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 23. september 1996 ( herefter kaldet overenskomsten) mellem Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige. Denne overenskomst får først virkning den 1.januar 1998. Det er hensigten, at protokollen, der præciserer og retter op på visse bestemmelser i overenskomsten, skal have virkning fra samme dato som overenskomsten.

Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser.

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Lovforslaget skønnes ikke at have nogen særlige økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Efter lovforslagets § 1 bemyndiges regeringen til at tiltræde protokollen mellem Danmark, Færøerne, Island, Finland, Norge og Sverige. Protokollen er optaget som bilag til lovforslaget, og dens bestemmelser gennemgås nedenfor. Regeringen vil efter lovens vedtagelse kunne gennemføre protokollens bestemmelser i Danmark, når dens betingelser herfor er opfyldt.

Disse betingelser er, at de kontraherende staters regeringer og det færøske landsstyre skal give hinanden underretning, når de forfatningsmæssige betingelser for protokollens ikrafttræden er opfyldt. Dette vil for Danmarks vedkommende sige, at nærværende lovforslag er vedtaget. Protokollen træder herefter i kraft 14 dage efter modtagelsen af den sidste af disse meddelelser, og har virkning fra samme dato som overenskomsten, hvilket vil sige den 1. januar 1998. Såfremt den sidste meddelelse ikke er modtaget 14 dage inden udløbet af 1997, er der imidlertid indsat en sekundær virkningsdato, nemlig begyndelsen af den anden måned efter hvilken den sidste meddelelse er modtaget. Modtages den sidste meddelelse således den 26. december i år, vil virkningstidspunktet blive den 1. februar 1998. Protokollen kan således ikke få tilbagevirkende kraft.

Protokollens bestemmelser vil herefter være en del af de kontraherende parters skattelovgivning.

De enkelte artikler i den nordiske protokol har følgende bestemmelser:

Artikel 1 . I denne artikel ændres definitionen af: »international trafik.« I forhold til overenskomstens definition er ordene: »der anvendes af en person hjemmehørende i en kontraherende stat« udgået, og endvidere udgår ordet: »anden«, således at den sidste del af definitionen lyder: »hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i en kontraherende stat.«

Den første ændring har til hensigt at præcisere, at kapitalgevinster ved salg af skibe og fly, der anvendes i international trafik, udelukkende kan beskattes i den stat, hvor ejeren er hjemmehørende.

I artikel 13, styk. 4, er det bestemt at: »fortjeneste, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver ved afhændelse af skibe eller luftfartøjer, der anvendes i international trafik, eller af rørlig formue, som er knyttet til driften af sådanne skibe eller luftfartøjer, kan kun beskattes i denne stat.«

Bestemmelsen synes så klar, at der ikke skulle være noget problem. Under de seneste drøftelser i OECD om revision af OECD-modellen for dobbeltbeskatningsoverenskomster, har visse lande imidlertid fremført det synspunkt, at der er mulighed for, at kapitalgevinster ved salg af skibe og fly under visse omstændigheder kan beskattes i en anden stat, end den hvor ejeren er hjemmehørende. Dette sker med henvisning til definitionen af: »international trafik«.

I denne definition står, at skibet eller luftfartøjet skal anvendes af et foretagende, der er hjemmehørende i en kontraherende stat. I international skibs- og luftfart forekommer det meget hyppigt, at skibe eller fly udlejes uden besætning til et andet rederi eller flyselskab, der er hjemmehørende i et andet land end det foretagende, der ejer skibet eller flyet. (Udleje på bare-boat basis). Dette rederi eller flyselskab anvender herefter de lejede skibe eller fly i international trafik.

Vælger ejeren at sælge et udlejet skib eller fly, fremfører disse lande det synspunkt, at det er tvivlsomt, om bestemmelsen i modellens artikel 13, stk.3, svarende til bestemmelsen i overenskomstens artikel 13, stk. 4, kan finde anvendelse. Dette sker med henvisning til, at skibet eller flyet ikke anvendes af ejeren, sådan som der står i definitionen af international trafik. Såfremt salget foregår gennem et fast driftssted, som ejeren har i udlandet, for eksempel en agent, skal de almindelige bestemmelser om beskatningsretten til kapitalgevinster indvundet gennem et fast driftssted derfor finde anvendelse. I henhold til modellens artikel 13, stk. 2, svarende til overenskomstens artikel 13, stk. 3, kan kapitalgevinster der opnås ved salg af rørlig ejendom, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted, beskattes hvor det faste driftssted er beliggende.

Dette synspunkt har ikke været fremført tidligere. Den hidtidige opfattelse og faste praksis har været, at kapitalgevinster ved salg af skibe og fly kun kan beskattes i den stat, hvor ejeren er hjemmehørende. Med ændringen præciseres overenskomsten på dette punkt.

Definitionen af: »international trafik« ændres yderligere ved, at ordene: »i en anden kontraherende stat« erstattes med: »i en kontraherende stat.«

Dette hænger sammen med, at definitionen ikke harmonerer med en multilateral overenskomst, der knytter beskatningsretten til indkomst fra international trafik til skibets flag i stedet for rederens hjemstat.

Den tidligere overenskomst sondrede ikke mellem om indkomst ved skibsfart blev indtjent ved international eller national trafik. Beskatningsretten fulgte i begge tilfælde skibets flag. Dette er ændret, således at skibets flag kun har betydning, når skibet anvendes i international trafik.

Ved ændringen af definitionen af international trafik sikres det, at national trafik omfatter sejlads i egne farvande og sejlads i de andre staters farvande.

Artiklerne II, IV og V. Disse artikler korrigerer visse oversættelsesfejl.

Artikel III. Som følge af ændringen af definitionen af: » international trafik« har det været nødvendigt med konsekvensrettelser i artikel 21 om virksomhed i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinteforekomster. Rettelserne står i forbindelse med beskatningsretten til løn indtjent ved supply (forsyningstrafik i olie- og gassektoren ). Denne trafik er national, men behandles efter reglerne om international trafik. Ved ændringen af definitionen af international trafik, er det nødvendigt med en omformulering, således at det direkte fastslås, at rederstaten har beskatningsretten til lønnen.

Artikel VI. Efter denne bestemmelse træder protokollen i kraft fjorten dage efter den dag, da alle parter har meddelt det finske udenrigsministerium, at protokollen er godkendt.

Protokollen har herefter virkning fra det tidspunkt, hvor overenskomsten finder anvendelse. Hvis protokollen træder i kraft efter den 31. december 1997, finder protokollen dog anvendelse fra begyndelsen af den anden kalendermåned, efter at protokollen træder i kraft.

Efter lovforslagets § 2 træder loven i kraft dagen efter offentliggørelsen i lovtidende.

Efter lovforslagets § 3 gælder loven ikke for Færøerne og Grønland.

Skriftlig fremsættelse (14. november 1997)

Skatteministeren (Carsten Koch):

Jeg skal hermed tillade mig at fremsætte:

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter.

(Lovforslag nr. L 85).

Der er forhandlet en protokol mellem Danmark og Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige til den multilaterale nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 23. september 1996. For at regeringen kan tiltræde protokollen, og derved gennemføre dens bestemmelser i Danmark, kræves, at Folketinget vedtager en lov herom.

Protokollen har til formål at præcisere og rette op på visse bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 23. september 1996. Denne overenskomst får først virkning fra 1. januar 1998. Det er hensigten, at protokollen skal have virkning fra samme dato som overenskomsten. For at sikre, at den ikke kan få tilbagevirkende kraft, er det alternativt bestemt, at hvis betingelserne for at protokollen kan få virkning fra 1. januar 1998 ikke er opfyldt, får den først virkning fra begyndelsen af den anden måned efter den sidste noteveksling, der sætter protokollen i kraft.

Protokollen ændrer hovedoverenkomsten for at tage højde for en avancebeskatningsproblematik, der efter underskrivelsen af overenskomsten er opstået i forbindelse med drøftelserne af en revision af OECD's modeloverenskomst.

Ved protokollen sikres det, at det er indiskutabelt, at avance ved salg af skibe og fly, der anvendes i international trafik, udelukkende kan beskattes i ejerens bopælsstat, uanset om ejeren selv har anvendt sine skibe eller fly i international trafik, eller de har været udlejet uden besætning til andre, der har anvendt skibene eller flyene i sådan trafik. Dette sker ved at ændre i definitionen af : »international trafik«, således at ordene: »der anvendes af en person hjemmehørende i en kontraherende stat« udgår.

Definitionen af: »international trafik« ændres yderligere ved, at ordene: »i en anden kontraherende stat« erstattes med: »i en kontraherende stat.« Ved ændringen sikres det, at både sejlads i egne og andre staters farvande bliver national trafik, ikke kun sejlads i andre staters farvende.

Ændringerne i definitionen af: »international trafik« nødvendiggør visse konsekvensrettelser i hovedoverenskomstens bestemmelse om beskatningsretten i forbindelse med supply (forsyningstrafik i olie- og gassektoren; artikel 21).

Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser eller nogen særlige økonomiske eller erhvervsmæssige konsekvenser.

Jeg skal hermed anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.

Officielle noter

Ingen