Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 131

Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven, personskatteloven og lov om arbejdsmarkedsfonde (Udskydelse af fradrag for driftsomkostninger for at kunne udnytte personfradraget)

Fremsat af skatteministeren (Carsten Koch)

den 9. december 1997

Den fulde tekst

§ 1

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 1997, foretages følgende ændring:

1. Efter § 13 indsættes i kapitel 4 :

»§ 14. Hvis summen af virksomhedens skattepligtige overskud eller underskud, indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af dertil svarende virksomhedsskat, rentekorrektion, der medregnes i den personlige indkomst, og fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, jf. personskattelovens § 3, stk. 2, nr. 7, er mindre end et beløb svarende til personfradraget, jf. personskattelovens § 10, eller udviser underskud, kan den skattepligtige vælge at se bort fra så stor en del af de samlede driftsomkostninger vedrørende virksomheden, at den skattepligtige indkomst højst udgør et beløb svarende til personfradraget. Det beløb, hvorfra der ses bort, medregnes i den skattepligtige og den personlige indkomst. Det er en betingelse for anvendelse af reglerne i 1. pkt., at den skattepligtige ved opgørelsen af virksomhedsindkomsten ikke foretager nedskrivninger eller afskrivninger, der kan udskydes til senere indkomstår uden at fortabes, og at hele virksomhedens eventuelle overskud samt et eventuelt indestående på virksomhedens konto for opsparet overskud, jf. § 10, overføres til den skattepligtige.

Stk. 2. Driftsomkostninger, fra hvilke der er set bort, fremføres til fradrag i den skattepligtige og den personlige indkomst for de følgende 5 indkomstår. Inden for 5 års perioden kan fradraget dog kun fremføres til senere indkomstår, hvis fradraget ikke kan rummes i skattepligtig indkomst inden for et beløb svarende til personfradraget.

Stk. 3. Er den skattepligtige gift og samlevende med ægtefællen ved indkomstårets udløb, og er ægtefællens skattepligtige indkomst mindre end et beløb svarende til personfradraget, forhøjes den skattepligtiges personfradrag ved anvendelsen af reglerne i stk. 1 og 2 med ægtefællens uudnyttede personfradrag.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1 finder ikke anvendelse for indkomstår, hvori der foretages fradrag for driftsomkostninger efter stk. 2 eller fradrag for underskud efter personskattelovens § 13. Reglerne i stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse for indkomstår, hvori der sker nedsættelse af driftsomkostninger, fra hvilke der er set bort, efter reglerne i stk. 6 eller 7 eller, hvori der sker nedsættelse af underskud efter reglerne i personskattelovens § 13 a.

Stk. 5. Ophører den skattepligtige med at anvende virksomhedsordningen inden udløbet af den i stk. 2 nævnte 5 års periode, fremføres driftsomkostninger, fra hvilke der er set bort, og som endnu ikke er udnyttet, til fradrag i den skattepligtige og den personlige indkomst for indkomståret efter det indkomstår, hvor den skattepligtige senest har anvendt virksomhedsordningen, jf. dog 2. pkt. Ophører den skattepligtige med at anvende virksomhedsordningen, fordi indkomsten bliver konkursindkomst, fremføres driftsomkostningerne til fradrag i konkursindkomsten.

Stk. 6. Hvis en skattepligtig i et indkomstår opnår tvangsakkord eller en gældssanering, nedsættes driftsomkostninger, fra hvilke der er set bort, og som endnu ikke er udnyttet, med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Nedsættelsesbeløbet formindskes med den del af skyldnerens indkomst, der hidrører fra hans frigørelse for gældsforpligtelser. Nedsættelsen sker med virkning for det indkomstår, hvor tvangsakkord stadfæstes eller kendelse om gældssanering afsiges, og for senere indkomstår. Hvis driftsomkostninger fra flere indkomstår skal nedsættes efter 1. og 2. pkt, nedsættes tidligere års driftsomkostninger før senere års driftsomkostninger.

Stk. 7. Reglerne i stk. 6 finder tilsvarende anvendelse på aftaler om en samlet ordning mellem en skyldner og dennes kreditorer om bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld (frivillig akkord).

Stk. 8 . Såfremt en skattepligtig har virksomhed i Danmark, såvel som virksomhed i udlandet, skal de driftsomkostninger, der bortses fra efter stk. 1, fordeles forholdsmæssigt på virksomheden i Danmark og virksomheden i udlandet. Reglerne i stk. 1-7 finder tillige anvendelse for skattepligtige, der er omfattet af ligningslovens § 5 I.«.

§ 2

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 11. september 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 a, stk. 1, indsættes efter 2. pkt. :

»Det beløb, hvormed underskud skal nedsættes, formindskes med det beløb, hvormed driftsomkostninger , fra hvilke der er set bort, er nedsat efter virksomhedsskattelovens § 14, stk. 6, på grund af samme akkord eller gældssanering.«.

2. § 13 a, stk. 1, 4. pkt., der bliver 5. pkt., affattes således:

»Hvis underskud eller driftsomkostninger, fra hvilke der er set bort, fra flere indkomstår skal nedsættes efter 1.-3. pkt, nedsættes underskud eller driftsomkostninger fra et tidligere år før underskud eller driftsomkostninger fra et senere år.«.

3. § 13 a, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. I det omfang det beløb, hvormed underskuddet skal nedsættes efter stk. 1, ikke er blevet anvendt til nedsættelse af underskud hos skyldneren, skal det bruges til at nedsætte underskud efter reglerne i stk. 1 og driftsomkostninger, fra hvilke der er set bort, efter virksomhedsskattelovens § 14, stk. 6, vedrørende skyldnerens virksomhed hos den samlevende ægtefælle, hvis denne driver den pågældendes virksomhed.«.

§ 3

I lov om arbejdsmarkedsfonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 744 af 21. september 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 10 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Bidragsgrundlaget efter stk. 1 og 2 opgøres uden hensyntagen til beløb svarende til driftsomkostninger, hvorfra der ses bort, som efter virksomhedsskattelovens § 14 medregnes henholdsvis fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst.«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 1998.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Baggrunden for lovforslaget

Skatteudvalget afgav den 15. maj 1997 beretning over lovforslag L 175, Folketinget 1996-97, Forslag til lov om ændring af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) (Fremførsel af uudnyttet personfradrag) af Kim Behnke (FP) m.fl.

I beretningen opfordrer et flertal (Venstres, Det Konservative Folkepartis, Socialistisk Folkepartis, Fremskridtspartiets og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget) skatteministeren til »ved starten af næste folketingssamling at fremsætte lovforslag om ændring af virksomhedsordningen, hvorefter de, der benytter ordningen, kan udskyde fradrag til senere indkomstår.

Herved undgår iværksættere, der har indtægter, der ligger under udgifterne, at miste værdien af personfradraget i opstartsårene.

Det forudsættes, at udskydelsen af fradrag ikke kan ske i år, hvor der fradrages tidligere underskud, idet der ikke må åbnes mulighed for omgåelse af 5 års-reglen for underskudsfrenførelse gennem »foryngelse« af underskud.'

De gældende regler

Virksomheder, der anvender virksomhedsordningen skal opgøre den skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler. Det vil sige, at driftsomkostninger fradrages ved opgørelsen af virksomhedens indkomst for det indkomstår, udgifterne vedrører. Renteudgifter og -indtægter fordeles dog ved opgørelsen af virksomhedens indkomst over den periode, renteudgifterne henholdsvis renteindtægterne vedrører.

Har virksomheden overskud , fordeles dette overskud i et beregnet kapitalafkast og et resterende overskud. Kapitalafkast beskattes som kapitalindkomst. Det resterende overskud beskattes som personlig indkomst, når det hæves i virksomheden. Den skattepligtige kan vælge helt eller delvist at lade det resterende overskud og den del af kapitalafkastet, der ikke vedrører finansielle aktiver, blive stående i virksomheden mod en foreløbig virksomhedsskat på 34 pct. Det opsparede overskud med fradrag af den foreløbige virksomhedsskat posteres på konto for opsparet overskud. Beløb, der overføres fra konto for opsparet overskud til privatøkonomien, medregnes med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat ved opgørelsen af den personlige indkomst. Foreløbig virksomhedsskat, der ikke kan modregnes i årets slutskat med tillæg af overført restskat m.v. , udbetales kontant.

Underskud i virksomheden modregnes i eventuelt opsparet overskud, der med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen af virksomhedens indkomst.Underskud, der ikke kan rummes i opsparet overskud, modregnes i den skattepligtiges og en eventuel ægtefælles kapitalindkomst og personlig indkomst og/eller fremføres til fradrag i de følgende 5 indkomstår efter reglerne i personskatteloven. Beløb, der modregnes i kapitalindkomst og personlig indkomst, fradrages tillige i den skattepligtige indkomst. Foreløbig virksomhedsskat, der ikke kan modregnes i årets slutskat med tillæg af overført restskat m.v., udbetales kontant.

Årets slutskat beregnes efter de almindelige regler. Det vil sige, som indkomstskat til staten, beregnet på grundlag af skattepligtig indkomst, personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst, og indkomstskat til kommunen, amtskommunen og kirkelige afgifter, beregnet på grundlag af den skattepligtige indkomst, med fradrag af skatteværdien af personfradraget.

For fuldt skattepligtige personer udgør personfradragets grundbeløb 23.700 kr. For personer, der ved indkomstårets udløb ikke er fyldt 18 år og ikke har indgået ægteskab, udgør personfradragets grundbeløb dog 17.000 kr. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. For indkomståret 1998 udgør personfradraget 31.400 kr., henholdsvis 22.500 kr.

Skatteværdien af personfradraget opgøres som en procentdel af fradraget.Ved opgørelsen anvendes samme procent som ved beregningen af indkomstskat til kommunen og amtskommunen samt kirkelige afgifter. Ved beregningen af indkomstskat til staten beregnes skatteværdien af personfradraget med beskatningsprocenten for bundskatten. Det vil sige, at skatteværdien af personfradraget beregnes med samme procent som skatten af den skattepligtige indkomst.

I det omfang en gift person, der er samlevende med ægtefællen ved indkomstårets udløb, ikke kan udnytte skatteværdien af personfradraget, benyttes den ikke udnyttede del af skatteværdien til nedsættelse af den anden ægtefælles skatter.

For personer, der er begrænset skattepligtige af indtægter som omhandlet i kildeskattelovens § 43, stk. 1 eller stk. 2, litra b, c, d og f, nedsættes de beregnede skatter med skatteværdien af eet personfradrag. Hvis den skattepligtige dels har indtægter, der berettiger til personfradrag, dels andre indtægter, gives der fradrag for skatteværdien af eet personfradrag i de samlede beregnede skatter. Muligheden for overførsel af skatteværdien af personfradrag mellem ægtefæller forudsætter, at de begge er fuldt skattepligtige her i landet.

De gældende regler indebærer, at en ugift fuldt skattepligtig person eller en begrænset skattepligtig person normalt ikke (fuldt ud) kan udnytte personfradraget, såfremt den skattepligtige indkomst er positiv, men mindre end (for indkomståret 1998) 31.400 kr. henholdsvis 22.500 kr., eller negativ. En gift fuldt skattepligtig person kan normalt ikke udnytte personfradraget (fuldt ud), såfremt ægtefællernes samlede skattepligtige indkomst er mindre end (for indkomståret 1998) 62.800 kr. eller negativ.

Lovforslaget

Der foreslås regler om udskydelse af fradrag for driftsomkostninger, gældende for alle, der anvender virksomhedsordningen, ikke blot for »iværksættere«, idet dette begreb hverken i beretningen til L 175 eller i øvrigt er defineret på en sådan måde, at det kan anvendes som afgrænsning for en gruppe af skattepligtige, der skal have en særlig skattemæssig stilling.

Efter forslaget skal en skattepligtig, der anvender virksomhedsordningen, kunne vælge at udskyde fradrag for driftsomkostninger, herunder bundne afskrivninger, nettorenteudgifter mv., til senere indkomstår, såfremt summen af virksomhedens skattepligtige overskud eller underskud, indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af dertil svarende virksomhedsskat, rentekorrektion, der medregnes i den personlige indkomst, og arbejdsmarkedsbidrag er mindre end et beløb svarende til personfradraget eller udviser underskud.

Der kan udskydes driftsomkostninger med så stort et beløb, at den skattepligtige indkomst højst kommer til at svare til personfradraget. Et beløb svarende til de udskudte driftsomkostninger tillægges den skattepligtige og den personlige indkomst.

De brugere af virksomhedsordningen, der kan anvende de foreslåede regler, er således afgrænset til dem, hvis skattepligtige indkomst ville have været mindre end et beløb svarende til personfradraget eller have udvist underskud, såfremt de pågældende ikke havde anden indkomst end indkomst fra virksomheden. Der tages ikke ved denne afgrænsning hensyn til indkomst, der ikke relaterer til virksomheden, f.eks. lønindkomst eller renter af privat gæld.

Ved opgørelsen af størrelsen af det driftsomkostningsbeløb, der kan udskydes, tages der derimod hensyn til størrelsen af den skattepligtige indkomst. Det vil sige, at der også tages hensyn til indkomst, der ikke relaterer til virksomheden, f.eks. lønindkomst eller renter af privat gæld.

Er en fuldt skattepligtig person gift og samlevende med ægtefællen ved indkomstårets udløb, kan der udskydes driftsomkostninger med så stort et beløb, at ægtefællernes samlede skattepligtige indkomst højst kommer til at svare til ægtefællernes samlede personfradrag.

Det er en betingelse for, at anvende reglerne om udskydelse af fradrag for driftsomkostninger, at den skattepligtige ved hjælp af skattelovgivningens almindelige regler gør sin skattepligtige indkomst så stor (så meget positiv/så lidt negativ)som mulig. Det er derfor en betingelse, at den skattepligtige ved opgørelsen af virksomhedsindkomsten undlader at foretage nedskrivninger og ubundne afskrivninger. Der kan heller ikke ske udskydelse af fradrag for driftsomkostninger, hvis der ved indkomstårets udløb henstår beløb på virksomhedens konto for opsparet overskud eller der opspares af årets overskud.

Udskudte driftsomkostninger fremføres til fradrag i den skattepligtige og den personlige indkomst for de følgende 5 indkomstår. Inden for 5 års perioden kan fradraget for udskudte driftsomkostninger dog kun fremføres til senere indkomstår, hvis fradraget ikke kan rummes i skattepligtig indkomst inden for et beløb svarende til personfradraget.

For at imødegå omgåelse af 5 års fristerne for fradrag for udskudte driftsomkostninger henholdsvis underskudsfremførsel gennem »foryngelse« af fradrag henholdsvis underskud, kan der ikke ske udskydelse af fradrag for driftsomkostninger i indkomstår, hvor der foretages fradrag for udskudte driftsomkostninger eller for underskud fra tidligere indkomstår.

De foreslåede regler om udskydelse af fradrag for driftsomkostninger kan indebære, at beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget, også set over en årrække, bliver højere end efter de gældende regler. Det foreslås derfor at opgøre bidragsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag uden hensyntagen til de udskudte driftsomkostninger, der skal medregnes henholdsvis fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst. Det vil sige, at der skal opereres med to hold underskud, eet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og et andet ved opgørelsen af arbejdsmarkedsbidraget.

Administrative konsekvenser

Forslaget skønnes at medøre engangsudgifter i Told2Skat på i alt 4,5 mill. kr. til edb-tilretninger. Udgifterne skal afholdes med 1,1 mill. kr. i 1998, 1,6 mill. kr. i 1999, 1,3 mill. kr. i 2000 og 0,5 mill. kr. i 2001. Forslaget skønnes herudover ikke at medføre nævneværdige konsekvenser.

Provenumæssige konsekvenser

Udskydelse af driftsomkostninger, der resulterer i en skattepligtig indkomst af samme størrelsesorden som personfradraget, medfører ikke umiddelbart et provenutab på indkomstskatten. Provenutabet fremkommer først i de følgende indkomstår, når/hvis de udskudte driftsomkostninger bliver modregnet i indkomst, hvoraf der ellers skulle være betalt skat.

Der foreligger ikke tilgængelige oplysninger om virksomhedernes indtægter og driftsudgifter samt om de pågældende personers fremtidige indkomstforhold, der kan danne grundlag for et underbygget skøn over forslagets provenumæssige konsekvenser.

Provenutabet vil afhænge af, i hvilket omfang personerne med virksomhedsunderskud eller meget lille overskud på et senere tidspunkt indenfor en 5-års periode vil blive i stand til at udnytte de aktiverede driftsudgifter til nedbringelse af skatten af fremtidige overskud eller anden indkomst.

Et indtryk af de provenumæssige konsekvenser kan dog fås ved at forudsætte, at forslaget vil resultere i, at en del af de uudnyttede personfradrag hos personer med over-/underskud af virksomhed samt hos deres evt. ægtefæller fremover vil blive udnyttet.

Baseret på lovmodelberegninger for indkomstoplysninger vedr. indkomstårene 1994 og 1995 skønnes det, at der ud af samlede uudnyttede personfradrag for den pågældende personkreds på knap 1 mia. kr. i det ene år kan udnyttes ca. 225 mill. kr. i det følgende indkomstår.

Da lovforslaget om udskydelse af driftsomkostninger også har til formål at sikre, at uudnyttet personfradrag skal kunne udnyttes i senere år, har forslaget de samme økonomiske konsekvenser som adgang til fremførsel af uudnyttet personfradrag.

På denne baggrund skønnes lovforslaget for indkomståret 1999 at medføre et provenutab på indkomstskatten på ca. 100 mill. kr. Heraf skønnes ca. 75 mill. kr. at være provenutab på den kommunale indkomstskat.

I takt med akkumuleringen af udskudte driftsomkostninger skønnes det årlige provenutab at stige til mere end det dobbelte i løbet af nogle år.

Lovforslaget har ingen finansårsvirkning i 1998 og 1999. Først i 2000 i forbindelse med årsopgørelserne for indkomståret 1999, vil forslaget have finansårsvirkning, som følge af, at fremførte aktiverede driftsudgifter fra indkomståret 1998 vil medføre overskydende skatter eller mindre restskatter.

Erhvervsøkonomiske konsekvenser

Forslaget vil have en positiv effekt på selvstændige erhvervsdrivendes mulighed for at udnytte personfradraget, i det omfang de er eller går ind i virksomhedsordningen. Forslaget kan udnyttes af alle selvstændige erhvervsdrivende med underskud eller meget lav indkomst, herunder iværksættere.

Forslaget vil ikke være til gavn for de iværksættere, som det ikke lykkes at skabe en positiv indkomst fra virksomheden, og som derfor aldrig får udnyttet de skattemæssige underskud.

Forslaget vil bevirke, at mange iværksættere og andre selvstændige erhvervsdrivende, der ellers ikke havde behov for at anvende virksomhedsordningen, skal bruge disse mere omfattende regler.

Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget skønnes ikke at have EU-retlige aspekter.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det foreslås, at der i virksomhedsskattelovens afsnit I om virksomhedsordningen som ny § 14 indsættes en bestemmelse om adgang til at udskyde fradrag for driftsomkostninger.

Til stk. 1

Det er en betingelse for at anvende adgangen til at udskyde fradrag for driftsomkostninger, at summen af virksomhedens skattepligtige overskud eller underskud, indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af dertil svarende virksomhedsskat, rentekorrektion, der medregnes i den personlige indkomst, og arbejdsmarkedsbidrag er mindre end et beløb svarende til personfradraget eller udviser underskud.

De brugere af virksomhedsordningen, der kan anvende de foreslåede regler, er således afgrænset til dem, hvis skattepligtige indkomst ville have været mindre end et beløb svarende til personfradraget eller have udvist underskud, såfremt de pågældende ikke havde anden indkomst end indkomst fra virksomheden. Der tages ved denne afgrænsning ikke hensyn til indkomst, der ikke relaterer til virksomheden, f.eks. lønindkomst eller renter af privat gæld. Der tages heller ikke hensyn til rentekorrektion, der fradrages i kapitalindkomsten. (Rentekorrektion medregnes i den personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten, jf. virksomhedsskattelovens § 11, stk. 3. Rentekorrektion skal modvirke, at der opnås fuld skatteværdi af private renteudgifter. Derfor medregnes rentekorrektion, der medregnes til personlige indkomst, men ikke rentekorrektion, der fradrages i kapitalindkomst, ved opgørelsen af, om den skattepligtige er berettiget til at anvende de foreslåede regler.)

Det er videre en betingelse, at den skattepligtige ved hjælp af skattelovgivningens almindelige regler gør sin skattepligtige indkomst så stor (så meget positiv eller så lidt negativ) som mulig.

Det er derfor en betingelse, at den skattepligtige ved opgørelsen af overskud eller underskud fra virksomheden undlader at foretage nedskrivninger f.eks. efter lov om skattemæssig behandling af husdyrbesætninger og afskrivninger, der kan udskydes til senere indkomstår uden at fortabes, f.eks. afskrivninger på driftsmidler.

Det er også en betingelse, at den skattepligtige, hvis virksomheden har et skattepligtigt overskud, overfører hele overskuddet fra virksomheden til privatøkonomien, og at et eventuelt opsparet overskud hæves. Der kan således ikke ske udskydelse af fradrag for driftsomkostninger, hvis der ved indkomstårets udløb henstår beløb på konto for opsparet overskud, eller der spares op af årets overskud.

Efter forslaget kan den skattepligtige udskyde fradrag for (vælge at se bort fra) så stor en del af de samlede driftsomkostninger vedrørende virksomheden, at den skattepligtige indkomst højst udgør et beløb svarende til personfradraget. Ved opgørelsen af det driftsomkostningsbeløb, der kan udskydes, tages der således hensyn til størrelsen af den skattepligtige indkomst. Det vil sige, at der også tages hensyn til indkomst, der ikke relaterer til virksomheden, f.eks. lønindkomst, renter af privat gæld, rentekorrektion, der fradrages i kapitalindkomst m.v..

Det beløb, der ses bort fra, lægges - uden for virksomhedsordningen - til den skattepligtige indkomst og den personlige indkomst.

Reglerne om personfradraget og beregningen af skatteværdien af personfradraget er omtalt i de almindelige bemærkninger, afsnittet om de gældende regler. Som det fremgår heraf, beregnes skatteværdien af personfradraget med samme procent som skatten af den skattepligtige indkomst. Den skattepligtige indkomst består af personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Alt efter sammensætningen af den skattepligtige indkomst, kan topskat af personlig indkomst indebære, at personfradraget kan udnyttes, selv om den skattepligtige indkomst er mindre end et beløb svarende til personfradraget. Den skattepligtige kan i denne situation vælge at se bort fra driftsomkostninger af en sådan størrelse, at den skattepligtige indkomst kommer op på et beløb - mindre end personfradraget - således, at der ikke skal betales skat.

I den situation, hvor udskydelse af fradrag for samtlige driftsomkostninger ikke bringer den skattepligtige indkomst op på et beløb svarende til personfradraget, kan den skattepligtige vælge at se bort fra samtlige driftsomkostninger.

Efter lov om arbejdsmarkedsfonde beregnes arbejdsmarkedsbidrag for skattepligtige, der anvender virksomhedsordningen, på grundlag af summen af overførsel fra virksomheden til den skattepligtige hidrørende fra virksomhedens skattepligtige overskud med fradrag af kapitalafkast, der overføres til den skattepligtige som kapitalindkomst, og overførsel af beløb fra virksomhedens konto for opsparet overskud med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat til den skattepligtige. Da udskydelsen af fradraget for driftsomkostninger sker uden for virksomhedsordningen, indebærer udskydelsen ikke nogen forhøjelse af bidragsgrundlaget vedrørende arbejdsmarkedsbidraget. Udskydelsen af fradraget for driftsomkostninger indebærer således ikke, at der skal beregnes (yderligere) arbejdsmarkedsbidrag i det indkomstår, hvori udskydelsen sker. Da fradraget for udskudte driftsomkostninger ligeledes sker uden for virksomhedsordningen, indebærer fradraget ikke en nedsættelse af bidragsgrundlaget vedrørende arbejdsmarkedsbidrag. Fradraget for udskudte driftsomkostninger indebærer således ikke, at der beregnes mindre arbejdsmarkedsbidrag i det indkomstår, hvori fradraget sker.

Om beregning af arbejdsmarkedsbidrag henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 3.

Eksempel 1:

 

 Gældende regler: 

 Omsætning                          1.000.000 

 Driftsomkostninger                     1.250.000 

                               --------- 

 Underskud                           250.000 

 Opsparet overskud             66.000 

 Virksomhedsskat              34.000       100.000 

                      ------       ------- 

 Underskud, der ikke kan rummes i 

 opsparet overskud                       150.000 

 Kapitalindkomst incl. fradrag for 

 rentekorrektion, 25.000                    25.000 

                                ------ 

 Underskud, der ikke kan rummes i 

 kapitalindkomst                        125.000 

 Personlig indkomst uden for 

 virksomhedsordningen, rentekorrektion             25.000 

                                ------ 

 Negativ personlig indkomst = 

 Skattepligtig indkomst (underskud)              100.000 

                                ------- 

 (Årets slutskat og eventuel restskat m.v. modregnes i 

  virksomhedsskatten. Resten udbetales kontant.) 

 Forslaget (der regnes med et personfradrag på 31.400 kr.) 

 Da summen af underskuddet, 250.000 kr., opsparet overskud med tillæg 

  af dertil svarende virksomhedsskat, 100.000 kr., og 

  rentekorrektion, der medregnes i den personlig indkomst, 25.000 

  kr., udgør - 125.000 kr., kan den skattepligtige udskyde fradrag 

  for driftsomkostninger. 

 Den del af driftsomkostningerne på i alt 1.250.000 kr., der kan 

  udskydes, udgør højst et beløb svarende til underskuddet i den 

  skattepligtige indkomst, 100.000 kr., med tillæg af 

  personfradraget, 31.400 kr., eller 131.400 kr. Indkomstopgørelsen 

  bliver herefter: 

 Underskud, der ikke kan rummes 

 i kapitalindkomst, jf. ovenfor                125.000 

 Personlig indkomst uden for virksomhedsordningen 

 Rentekorrektion            25.000 

 Beløb svarende til udskudte 

 driftsomkostninger          131.400         156.400 

                   -------         ------- 

 Personlig indkomst = skattepligtig 

 indkomst                            31.400 

                                ------ 

 (Årets slutskat og eventuel restskat m.v. modregnes i 

  virksomhedsskatten. Resten udbetales kontant.) 

 Eksempel 2: 

 Gældende regler 

 Omsætning                          1.000.000 

 Driftsomkostninger                     1.250.000 

                               --------- 

 Underskud                           250.000 

 Opsparet overskud           165.000 

 Virksomhedsskat            85.000         250.000 

                    ------         ------- 

 Virksomhedsindkomst                         0 

 Resterende opsparet overskud      33.000 

 Virksomhedsskat            17.000         50.000 

                    ------         ------ 

 Personlig indkomst overført fra 

 virksomheden                          50.000 

 Arbejdsmarkedsbidrag, 8 pct. af 50.000             4.000 

                                 ----- 

 Personlig indkomst                       46.000 

 Negativ kapitalindkomst                    250.000 

                                ------- 

 Skattepligtig indkomst (underskud)              204.000 

                                ------- 

Da summen af underskuddet, 250.000 kr., og indeståendet på konto for opsparet overskud med tillæg af dertil svarende virksomhedsskat, 300.000 kr., med fradrag af arbejdsmarkedsbidraget, 4.000 kr., udgør 46.000 kr. eller mere end et beløb svarende til personfradraget, kan der i dette tilfælde ikke foretages udskydelse af driftsomkostninger, selv om den skattepligtige indkomst efter fradraget for den negative kapitalindkomst uden for virksomhedsordningen udviser underskud.

Til stk. 2

Driftsomkostninger, der er set bort fra, kan fremføres til fradrag i den skattepligtige og den personlige indkomst for de 5 efterfølgende indkomstår. Inden for 5 års perioden kan fradraget kun fremføres til senere indkomstår, hvis fradraget ikke kan rummes i skattepligtig indkomst inden for et beløb svarende til personfradraget. Den skattepligtige skal således altid udnytte så stor en del af de udskudte fradrag for driftsomkostninger, at den skattepligtige indkomst kommer ned på et beløb svarende til personfradraget. Den skattepligtige kan vælge at udnytte en større del af de udskudte fradrag for driftsomkostninger, og derved gøre den skattepligtige indkomst mindre end et beløb svarende til personfradraget eller bringe den personlige og den skattepligtige indkomst til at udvise et underskud. Får den skattepligtige underskud i den skattepligtige indkomst og den personlige indkomst, anvendes reglerne herom i personskattelovens § 13 for den resterende del af 5 års perioden.

Eksempel ad eksempel 1 foran (der regnes fortsat med et personfradrag på 31.400 kr.):

Gældende regler:

 

 Omsætning år 2                       1.490.000 

 Driftsomkostninger                     1.400.000 

                               --------- 

 Overskud                            90.000 

                                ------ 

 Af overskuddet udgør det beregnede kapitalafkast, der overføres til 

  den skattepligtige som kapitalindkomst, f.eks. 10.000, mens det 

  resterende overskud udgør 80.000. Overføres det resterende 

  overskud til den skattepligtige, bliver indkomstopgørelsen: 

 Resterende overskud                      80.000 

 Arbejdsmarkedsbidrag, 8 pct. 

 af 55.000, 

 jf. eksemplet i bemærkningerne 

 til § 3                             4.400 

                                 ----- 

 Personlig indkomst                       75.600 

 Kapitalindkomst incl. kapitalafkast 

 fra virksomheden, 10.000                    75.000 

                                ------ 

 Skattepligtig indkomst                    150.600 

                                ------- 

 Omsætning år 3                       1.490.000 

 Driftsomkostninger                     1.400.000 

                               --------- 

 Overskud                            90.000 

                                ------ 

 Af overskuddet udgør det beregnede kapitalafkast, der overføres til 

  den skattepligtige som kapitalindkomst, f.eks. 10.000, mens det 

  resterende overskud udgør 80.000. Overføres det resterende 

  overskud til den skattepligtige, bliver indkomstopgørelsen: 

 Resterende overskud                      80.000 

 Arbejdsmarkedsbidrag, 8 pct. 

 af 80.000, 

 jf. eksemplet i bemærkningerne til § 3             6.400 

                                 ----- 

 Personlig indkomst                       73.600 

 Kapitalindkomst incl. kapitalafkast 

 fra virksomheden, 10.000                    75.000 

                                ------ 

 Skattepligtig indkomst                    148.600 

                                ------- 

 Forslaget: 

 Overskuddet fra virksomheden opgøres og fordeles som efter de 

  gældende regler. 

 Indkomstopgørelsen bliver herefter: 

 År 2: 

 Resterende overskud                      80.000 

 Arbejdsmarkedsbidrag, 8 pct. 

 af 55.000, 

 jf. lovforslagets § 3 og 

 bemærkningerne hertil                      4.400 

                                 ----- 

                                75.600 

 Af udskudte driftsomkostninger 

 fra år 1, 131.400                       119.200 

                                ------- 

 Personlig indkomst (underskud)                 43.600 

 Kapitalindkomst incl. kapitalafkast 

 fra virksomheden, 10.000                    75.000 

                                ------ 

 Skattepligtig indkomst                     31.400 

                                ------ 

 År 3: 

 Resterende overskud                      80.000 

 Arbejdsmarkedsbidrag, 8 pct. 

 af 80.000, 

 jf. lovforslagets § 3 og 

 bemærkningerne hertil                      6.400 

                                 ----- 

                                73.600 

 Resterende udskudte drifts- 

 omkostninger, 131.400 - 119.200                12.200 

                                ------ 

 Personlig indkomst                       61.400 

 Kapitalindkomst                        75.000 

                                ------ 

 Skattepligtig indkomst                    136.400 

                                ------- 

Til stk. 3

Hvis den skattepligtige er gift og samlevende med ægtefællen ved indkomstårets udløb, og er ægtefællens skattepligtige indkomst mindre end et beløb svarende til personfradraget, forhøjes den skattepligtiges personfradrag med ægtefællens uudnyttede personfradrag ved beregningen af, om den skattepligtige kan anvende de foreslåede regler, og hvor stor en del af driftsomkostningerne, der kan ses bort fra efter stk. 1, samt hvor stor en del af de udskudte driftsomkostninger, der skal fradrages efter stk. 2. Herved opnås, at begge ægtefællers personfradrag kan udnyttes.

Anvender begge ægtefæller virksomhedsordningen, og opfylder begge betingelserne for at udskyde driftsomkostninger, beregnes det driftsomkostningsbeløb, hver af ægtefællerne kan udskyde, som udgangspunkt lige som for ugifte personer. Kan en af ægtefællerne ikke fuldt ud udnytte sin maksimale udskydelsesadgang, har den anden ægtefælle adgang til eventuelt at udnytte resten. Tilsvarende beregnes det fradrag for udskudte driftsomkostninger, hver af ægtefællerne skal foretage, som udgangspunkt lige som for ugifte. Først derefter overføres uudnyttede personfradrag fra den ene ægtefælle til den anden.

Til stk. 4

For at imødegå omgåelse af 5 års fristen i stk. 2 for fradrag af udskudte driftsomkostninger og 5 års fristen i personskattelovens § 13 for fremførsel af underskud gennem »fornyelse« af fradrag henholdsvis underskud, bestemmes det, at der ikke kan ske udskydelse af fradrag for driftsomkostninger efter stk.1 i indkomstår, hvor der foretages fradrag for udskudte driftsomkostninger efter stk. 2 eller fradrag for underskud efter personskattelovens § 13.

Stk. 6 og 7 og personskattelovens § 13 a indholder regler om nedsættelse af uudnyttede udskudte driftsomkostninger og uudnyttede underskud i forbindelse med tvangsakkord eller frivillig akkord eller gældssanering. Efter forslaget kan der ikke ske udskydelse af fradrag for driftsomkostninger efter stk. 1 i indkomstår, hvor reglerne i stk. 6 eller 7 eller personskattelovens § 13 a finder anvendelse.

Til stk. 5

Ophører den skattepligtige med at anvende virksomhedsordningen inden udløbet af 5 års perioden for fremførsel af udskudte driftsomkostninger, skal uudnyttede udskudte driftsomkostninger fremføres til fradrag i den skattepligtige og den personlige indkomst for indkomståret efter det indkomstår, hvor den skattepligtige senest har anvendt virksomhedsordningen. Indebærer dette, at den skattepligtige får underskud i skattepligtig indkomst og personlig indkomst, anvendes reglerne herom i personskattelovens § 13 for den resterende del af 5 års perioden.

Virksomhedsordningen kan ikke anvendes på konkursindkomst. Det vil sige, at virksomhedsordningen ikke kan anvendes for det indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges og senere indkomstår. Det foreslås, at uudnyttede udskudte driftsomkostninger skal fremføres til fradrag i konkursindkomsten.

Til stk. 6 og 7

Opnår en person i et indkomstår en tvangsakkord eller en gældssanering, nedsættes, jf. personskattelovens § 13 a, uudnyttede fradragsberettigede underskud hos den skattepligtige fra det pågældende og tidligere indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Nedsættelsesbeløbet formindskes med den del af skyldnerens indkomst, der hidrører fra hans frigørelse for gældsforpligtelser. Nedsættelsen af underskud sker med virkning for det indkomstår, hvori tvangsakkorden stadfæstes eller kendelse om gældssanering afsiges, og for senere indkomstår. Hvis underskud for flere indkomstår skal nedsættes, nedsættes underskud fra tidligere år før underskud fra senere år. Reglerne finder tilsvarende anvendelse på aftaler om frivillig akkord.

Det foreslås, at der i virksomhedsskatteloven indsættes tilsvarende regler om nedsættelse af uudnyttede fradrag for driftsomkostninger, fra hvilke der er set bort, når en skattepligtig opnår akkord eller gældssanering. Samtidig foreslås, jf. lovforslagets § 2, at personskattelovens § 13 a ændres således, at det beløb, hvormed underskud skal nedsættes, formindskes med det beløb, hvormed der er sket nedsættelse af driftsomkostninger efter bestemmelsen i virksomhedsskatteloven, på grund af samme akkord eller gældssanering. Hermed sikres, at der alene sker nedsættelse med samme nedsættelsesbeløb en gang. Hvis driftsomkostninger fra flere indkomstår skal nedsættes, nedsættes tidligere års driftsomkostninger før senere års driftsomkostninger.

Til stk. 8

Dette stykke omhandler forskellige særlige forhold vedrørende virksomhed i udlandet. 1. pkt. vedrører den situation, hvor den skattepligtige har virksomhed i Danmark, såvel som virksomhed i udlandet. I sådanne situationer, skal de driftsomkostninger, der bortses fra efter stk. 1, fordeles forholdsmæssigt på virksomheden i Danmark og virksomheden i udlandet. Såfremt der eksempelvis skal ses bort fra 1/3 af de samlede driftsomkostninger, ses der bort fra 1/3 af driftsomkostningerne i Danmark og 1/3 af driftsomkostningerne i udlandet.

2. pkt. vedrører de skattepligtige, der er omfattet af ligningslovens § 5 I. Ifølge ligningslovens § 5 I skal afskrivninger eller udgifter, som efter skatteyderens eget valg efter de almindelige regler kan vælges fradraget i det pågældende indkomstår eller i senere indkomstår, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra et fast driftssted i det omfang, den skattepligtige indkomst overstiger beregningsgrundlaget for den udenlandske skat i det land, hvor det faste driftssted er beliggende, omregnet til danske kroner ved udløbet af samme indkomstår. Tilsvarende finder anvendelse for faste ejendomme beliggende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.

Der skal ikke foretages yderligere fradrag efter § 5 I i det omfang, at den danske skattepligtige indkomst i f. eks. et fast driftssted bliver negativ. Reglerne kan imidlertid overlappe hinanden i de situationer, hvor man har været tvunget til at foretage fradrag efter § 5 I, hvorved indkomsten ikke er tilstrækkelig til at personfradraget kan udnyttes.

Efter den foreslåede bestemmelse i 2. pkt. finder reglerne i stk. 1-7 tillige anvendelse for skattepligtige, der er omfattet af ligningslovens § 5 I. De afskrivninger, der skal foretages efter § 5 I betragtes med andre ord som bundne afskrivninger, der ikke afskærer de skattepligtige fra at anvende reglerne i det foreslåede stk. 1.

Til § 2

Til nr. 1

Der henvises til bemærkningerne til § 1 vedrørende virksomhedsskattelovens § 14, stk. 6 og7.

Til nr. 2

Hvis der skal ske nedsættelse af underskud eller udskudte driftsomkostninger fra flere indkomstår, skal der altid ske nedsættelse vedrørende tidligere år før senere år. Det vil sige ældre underskud før yngre underskud, ældre udskudte driftsomkostninger før yngre udskudte driftsomkostninger, ældre underskud før yngre udskudte driftsomkostninger og ældre udskudte driftsomkostninger før yngre underskud.

Til nr. 3

Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringen under nr. 1.

Til § 3

Efter § 10, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt., i lov om arbejdsmarkedsfonde beregnes arbejdsmarkedsbidrag for skattepligtige, der anvender virksomhedsordningen, på grundlag af summen af overførsel fra virksomheden til den skattepligtige hidrørende fra virksomhedens skattepligtige overskud med fradrag af kapitalafkast, der overføres til den skattepligtige som kapitalindkomst, og overførsel af beløb fra virksomhedens konto for opsparet overskud med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat til den skattepligtige.

I samme omfang som der fremføres negativ personlig indkomst til fradrag i den selvstændige erhvervsdrivendes personlige indkomst efter personskattelovens § 13, stk. 3 og 4, kan beløbet fradrages i beregningsgrundlaget.

I lovforslagets § 1 foreslås, at der i virksomhedsskattelovens som § 14 indsættes regler om, at skattepligtige, der anvender virksomhedsordningen, kan udskyde driftsomkostninger med så stort et beløb, at den skattepligtige indkomst højst kommer til at svare til personfradraget. Et beløb svarende til de udskudte driftsomkostninger lægges til den skattepligtige og den personlige indkomst. Udskudte driftsomkostninger fremføres til fradrag i den skattepligtige og den personlige indkomst for de følgende 5 indkomstår. Inden for 5 års perioden kan fradraget for udskudte driftsomkostninger dog kun fremføres til senere indkomstår, hvis fradraget ikke kan rummes i skattepligtig indkomst inden for et beløb svarende til personfradraget. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1.

De foreslåede regler om udskydelse af fradrag for driftsomkostninger kan imidlertid indebære, at beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget, også set over en årrække, bliver højere end efter de gældende regler. Anvendes de foreslåede regler om udskydelse af fradrag for driftsomkostninger, kan den situation opstå, at den skattepligtige ikke nogen sinde får fradrag for en negativ personlig indkomst, der modregnes i udskudte driftsomkostninger.

Det foreslås derfor, at arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget skal opgøres uden hensyntagen til udskudte fradrag for driftsomkostninger, der efter de foreslåede regler i virksomhedsskattelovens § 14 skal tillægges henholdsvis fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst. Det vil sige, at der skal opereres med to hold underskud, eet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og et andet ved opgørelsen af arbejdsmarkedsbidraget.

Eksempel på beregning af arbejdsmarkedsbidrag (jf. eksempel 1 i bemærkningerne til virksomhedsskattelovens § 14, stk. 1, og eksemplet i bemærkningerne til virksomhedsskattelovens § 14, stk. 2,) med anvendelse af de gældende regler:

 

 År 1: 

 Underskud, der ikke kan rummes 

 i opsparet overskud                      150.000 

 Kapitalindkomst incl. fradrag 

 for rentekorrektion, 25.000                  25.000 

                                ------ 

 Underskud, der ikke kan rummes i 

 kapitalindkomst                        125.000 

 Personlig indkomst uden for 

 virksomhedsordningen, rentekorrektion             25.000 

                                ------ 

 Negativ personlig indkomst til 

 fremførsel                          100.000 

                                ------- 

 Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag                    0 

 Arbejdsmarkedsbidrag                        0 

 År 2: 

 Modregning efter personskattelovens § 13, stk. 3: 

 Fremført negativ personlig indkomst              100.000 

 Kapitalindkomst incl. kapitalafkast fra virksomheden      75.000 

                                ------ 

 Resterende negativ personlig indkomst fra år 1         25.000 

 Personlig indkomst fra virksomhed i år 2            80.000 

                                ------ 

 Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag                 55.000 

                                ------ 

 Arbejdsmarkedsbidrag, 8 pct. af 55.000             4.400 

 År 3: 

 Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag 

 = personlig indkomst fra virksomhed i år 3           80.000 

 Arbejdsmarkedsbidrag, 8 pct. af 80.000             6.400 

Til § 4

Det forslås, at loven skal have virkning fra og med indkomståret 1998.

Skriftlig fremsættelse (9. december 1997)

Skatteministeren (Carsten Koch):

Jeg skal tillade mig at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, personskatteloven og lov om arbejdsmarkedsfonde. (Udskydelse af fradrag for driftsomkostninger for at kunne udnytte personfradraget).

(Lovforslag nr. L 131).

I betænkningen over L 75, 1996-97, opfordrede et flertal uden om regeringen ((Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti) mig til »ved starten af næste folketingssamling at fremsætte lovforslag om ændring af virksomhedsordningen, hvorefter de, der benytter ordningen, kan udskyde fradrag til senere indkomstår. Herved undgår iværksættere, der har indtægter, der ligger under udgifterne, at miste værdien af personfradraget i opstartsårene. Det forudsættes, at udskydelsen af fradrag ikke kan ske i år, hvor der fradrages tidligere underskud, idet der ikke må åbnes mulighed for omgåelse af 5 års-reglen for underskudsfremførelse gennem »foryngelse« af underskud.'

Lovforslaget er en opfyldning af denne opfordring. Efter forslaget kan brugere af virksomhedsordningen, hvis skattepligtige indkomst ville have været mindre end et beløb svarende til personfradraget eller have udvist underskud, såfremt de pågældende ikke havde haft anden indkomst end indkomst fra virksomheden, vælge at udskyde driftsomkostninger til senere indkomstår med så stort et beløb, at den skattepligtige indkomst højst kommer til at svare til personfradraget.

Det er en betingelse for, at anvende reglerne om udskydelse af fradrag for driftsomkostninger, at den skattepligtige ved hjælp af skattelovgivningens almindelige regler gør sin skattepligtige indkomst så stor (så meget positiv/så lidt negativ) som mulig.

Udskudte driftsomkostninger fremføres til fradrag i den skattepligtige og den personlige indkomst for de følgende 5 indkomstår. Der kan ikke ske udskydelse af fradrag for driftsomkostninger i indkomstår, hvor der foretages fradrag for udskudte driftsomkostninger eller for underskud fra tidligere indkomstår.

De foreslåede regler kan indebære, at beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget bliver højere end efter de gældende regler. Det foreslås derfor at opgøre bidragsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag uden hensyntagen til de udskudte driftsomkostninger, der skal medregnes henholdsvis fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst.

Ordningen vil være vanskelig at administrere for såvel skatteydere som skattemyndigheder. Ordningen vil godt nok have positiv effekt på selvstændige erhvervsdrivendes mulighed for at udnytte personfradraget, idet omfang de er eller går ind i virksomhedsordningen. Ordningen vil imidlertid ikke gavne iværksættere, som det ikke lykkes at skabe en positiv indkomst fra virksomheden, og som derfor aldrig får udnyttet det skattemæssige underskud. Ordningen vil også bevirke, at mange iværksættere og andre selvstændige erhvervsdrivende, der ellers ikke havde behov for at anvende virksomhedsordningen, skal bruge disse meget omfattende regler. Prisen for ordningen er således, at der skabes endnu et kompliceret regelsæt i skattelovgivningen, hvilket strider mod den ønskede forenkling af skattereglerne for de selvstændige erhvervsdrivende.

Regeringen kan derfor ikke anbefale lovforslaget.

Bilag

I dette bilag er (med mindre skrift) indsat den gældende formulering af de bestemmelser, der berøres af lovforslaget.

§ 1

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 1997, foretages følgende ændring:

1. Efter § 13 indsættes i kapitel 4 :

»§ 14. Hvis summen af virksomhedens skattepligtige overskud eller underskud, indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af dertil svarende virksomhedsskat, rentekorrektion, der medregnes i den personlige indkomst, og fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, jf. personskattelovens § 3, stk. 2, nr. 7, er mindre end et beløb svarende til personfradraget, jf. personskattelovens § 10, eller udviser underskud, kan den skattepligtige vælge at se bort fra så stor en del af de samlede driftsomkostninger vedrørende virksomheden, at den skattepligtige indkomst højst udgør et beløb svarende til personfradraget. Det beløb, hvorfra der ses bort, medregnes i den skattepligtige og den personlige indkomst. Det er en betingelse for anvendelse af reglerne i 1. pkt., at den skattepligtige ved opgørelsen af virksomhedsindkomsten ikke foretager nedskrivninger eller afskrivninger, der kan udskydes til senere indkomstår uden at fortabes, og at hele virksomhedens eventuelle overskud samt et eventuelt indestående på virksomhedens konto for opsparet overskud, jf. § 10, overføres til den skattepligtige.

Stk. 2. Driftsomkostninger, fra hvilke der er set bort, fremføres til fradrag i den skattepligtige og den personlige indkomst for de følgende 5 indkomstår. Inden for 5 års perioden kan fradraget dog kun fremføres til senere indkomstår, hvis fradraget ikke kan rummes i skattepligtig indkomst inden for et beløb svarende til personfradraget.

Stk. 3. Er den skattepligtige gift og samlevende med ægtefællen ved indkomstårets udløb, og er ægtefællens skattepligtige indkomst mindre end et beløb svarende til personfradraget, forhøjes den skattepligtiges personfradrag ved anvendelsen af reglerne i stk. 1 og 2 med ægtefællens uudnyttede personfradrag.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1 finder ikke anvendelse for indkomstår, hvori der foretages fradrag for driftsomkostninger efter stk. 2 eller fradrag for underskud efter personskattelovens § 13. Reglerne i stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse for indkomstår, hvori der sker nedsættelse af driftsomkostninger, fra hvilke der er set bort, efter reglerne i stk. 6 eller 7 eller, hvori der sker nedsættelse af underskud efter reglerne i personskattelovens § 13 a.

Stk. 5. Ophører den skattepligtige med at anvende virksomhedsordningen inden udløbet af den i stk. 2 nævnte 5 års periode, fremføres driftsomkostninger, fra hvilke der er set bort, og som endnu ikke er udnyttet, til fradrag i den skattepligtige og den personlige indkomst for indkomståret efter det indkomstår, hvor den skattepligtige senest har anvendt virksomhedsordningen, jf. dog 2. pkt. Ophører den skattepligtige med at anvende virksomhedsordningen, fordi indkomsten bliver konkursindkomst, fremføres driftsomkostningerne til fradrag i konkursindkomsten.

Stk. 6. Hvis en skattepligtig i et indkomstår opnår tvangsakkord eller en gældssanering, nedsættes driftsomkostninger, fra hvilke der er set bort, og som endnu ikke er udnyttet, med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Nedsættelsesbeløbet formindskes med den del af skyldnerens indkomst, der hidrører fra hans frigørelse for gældsforpligtelser. Nedsættelsen sker med virkning for det indkomstår, hvor tvangsakkord stadfæstes eller kendelse om gældssanering afsiges, og for senere indkomstår. Hvis driftsomkostninger fra flere indkomstår skal nedsættes efter 1. og 2. pkt, nedsættes tidligere års driftsomkostninger før senere års driftsomkostninger.

Stk. 7. Reglerne i stk. 6 finder tilsvarende anvendelse på aftaler om en samlet ordning mellem en skyldner og dennes kreditorer om bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld (frivillig akkord).

Stk. 8 . Såfremt en skattepligtig har virksomhed i Danmark, såvel som virksomhed i udlandet, skal de driftsomkostninger, der bortses fra efter stk. 1, fordeles forholdsmæssigt på virksomheden i Danmark og virksomheden i udlandet. Reglerne i stk. 1-7 finder tillige anvendelse for skattepligtige, der er omfattet af ligningslovens § 5 I.«.

§ 2

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 11. september 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 a, stk. 1, indsættes efter 2. pkt. :

»Det beløb, hvormed underskud skal nedsættes, formindskes med det beløb, hvormed driftsomkostninger , fra hvilke der er set bort, er nedsat efter virksomhedsskattelovens § 14, stk. 6, på grund af samme akkord eller gældssanering.«.

2. § 13 a, stk. 1, 4. pkt., der bliver 5. pkt., affattes således:

»Hvis underskud eller driftsomkostninger, fra hvilke der er set bort, fra flere indkomstår skal nedsættes efter 1.-3. pkt, nedsættes underskud eller driftsomkostninger fra et tidligere år før underskud eller driftsomkostninger fra et senere år.«.

3. § 13 a, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. I det omfang det beløb, hvormed underskuddet skal nedsættes efter stk. 1, ikke er blevet anvendt til nedsættelse af underskud hos skyldneren, skal det bruges til at nedsætte underskud efter reglerne i stk. 1 og driftsomkostninger, fra hvilke der er set bort, efter virksomhedsskattelovens § 14, stk. 6, vedrørende skyldnerens virksomhed hos den samlevende ægtefælle, hvis denne driver den pågældendes virksomhed.«.

§ 13 a. Opnår en person i et indkomstår en tvangsakkord eller en gældssanering, nedsættes uudnyttede, fradragsberettigede underskud og dernæst uudnyttede, fradragsberettigede tab, der kan fremføres efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, kursgevinstlovens § 32, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, fra det pågældende og tidligere indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Nedsættelsesbeløbet formindskes med den del af skyldnerens indkomst, der hidrører fra hans frigørelse for gældsforpligtelser. Nedsættelsen af underskud sker med virkning for det indkomstår, hvori tvangsakkord stadfæstes, eller kendelse om gældssanering afsiges, og for senere indkomstår. Hvis underskud fra flere indkomstår skal nedsættes efter 1. og 2. pkt., nedsættes underskud fra et tidligere år før underskud fra et senere år.

Stk. 2. I det omfang det beløb, hvormed underskuddet skal nedsættes efter stk. 1, ikke er blevet anvendt til nedsættelse af underskud hos skyldneren, skal det bruges til at nedsætte underskud efter reglerne i stk. 1 vedrørende skyldnerens virksomhed hos den samlevende ægtefælle, hvis denne driver den pågældende virksomhed.

Stk. 3-5. - - -

§ 3

I lov om arbejdsmarkedsfonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 744 af 21. september 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 10 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Bidragsgrundlaget efter stk. 1 og 2 opgøres uden hensyntagen til beløb svarende til driftsomkostninger, hvorfra der ses bort, som efter virksomhedsskattelovens § 14 medregnes henholdsvis fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst.«.

§ 10. For personer omfattet af bidraget for selvstændige erhvervsdrivende, jf. § 7, stk. 3, udgør bidragsgrundlaget for selvstændige erhvervsdrivende uden for virksomhedsordningen personlig indkomst vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. personskattelovens § 3. I samme omfang som der fremføres negativ personlig indkomst til fradrag i den selvstændigt erhvervsdrivendes personlige indkomst efter personskattelovens § 13, stk. 3 og 4, kan beløbet fradrages i bidragsgrundlaget. Bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. i samme omfang som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 18 samt bidrag efter nærværende lov fragår ikke ved opgørelsen af bidragsgrundlaget.

Stk. 2 . For selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen i virksomhedsskattelovens afsnit I, opgøres bidragsgrundlaget som summen af overførsel fra virksomheden til den skattepligtige hidrørende fra virksomhedens skattepligtige overskud med fradrag af kapitalafkast efter virksomhedsskattelovens § 5, stk. 1, nr. 3, litra a, og af overførsel af beløb fra virksomhedens konto for opsparet overskud med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat til den skattepligtige. Hvis den skattepligtige efter virksomhedsskattelovens § 23 a har valgt at medregne kapitalafkast som personlig indkomst, nedsættes kapitalafkastet, der skal fradrages efter 1. pkt., med det beløb, der skal medregnes som personlig indkomst. Stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Officielle noter

Ingen