Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber

(Straf for urigtige oplysninger i partiregnskaber)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 404 af 13. juni 1990 om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber, som ændret ved lov nr. 394 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der kan pålægges foreninger (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

2. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Den, der afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger efter § 3, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der afgiver urigtige erklæring efter § 4, stk. 2.

Stk. 3. Der kan pålægges partiorganisationer (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

Stk. 2. Loven har virkning for regnskaber, som indsendes til Folketinget efter lovens ikrafttræden.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frank Jensen