Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 25

Forslag til Lov om ændring af lov om aktieselskaber (Arbejdende bestyrelsesformand)

Fremsat af Kirsten Jacobsen (FP) Kim Behnke (FP) Annette Just (FP)

den 8. oktober 1996

Den fulde tekst

§ 1

I lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 546 af 20. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 51, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Det samme gælder virksomheder, hvori formanden for bestyrelsen enten er ansat eller partner, eller personer, som er ansat i virksomheder, med hvilke formanden for bestyrelsen har en tilsvarende tilknytning.«

2. I § 161, stk. 1, indsættes efter »§ 48 i, »: »§ 51, stk. 3,».

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som disse landsdeles særlige forhold tilsiger.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Ved lov nr. 1060 af 23. december 1992 ændredes aktieselskabsloven på en række punkter. En væsentlig ændring, som var afstedkommet af Nordisk Fjer-skandalen, var indførelsen af forbud mod den arbejdende bestyrelsesformand i børsnoterede aktieselskaber. Et enigt Folketing indførte denne regel, som skulle være et værn mod en bestyrelsesformands uheldige og tvivlsomme dobbeltroller. Det viser sig imidlertid, at nogle bestyrelsesformænd, især advokater, har overordentlig svært ved at leve op til lovens krav og lader totalt hånt om forbudet. Andre er mere fikse og lader f.eks. deres partnere udføre de opgaver, som de ikke selv må udføre. Dette spørgsmål var i øvrigt genstand for drøftelse under behandlingen af lovforslaget om bl.a. forbud mod den arbejdende bestyrelsesformand. Industriministeren tilkendegav dengang, at forbudet var personrelateret, uden at der i øvrigt blev givet nogen begrundelse herfor. Måske handlede det mest om, at ingen - set i lyset af Nordisk Fjer-skandalen - havde nogen forestilling om, at bestyrelsesformænd ønskede at komme uden om forbudet ved anvendelse af, hvad man kan kalde for stråmænd.

Forslaget indebærer et effektivt forbud, som også kan håndhæves. Hvis dansk erhvervslivs image skal opretholdes, er det mindste, man kan forlange, at den ledelse, der er tilknyttet et selskab, lever op til et almindeligt simpelt krav om adskillelse af ledelsesfunktioner fra rådgiverfunktioner.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det foreslås, at anvendelsesområdet for § 51, stk. 3, udvides, således at personer og virksomheder, som en bestyrelsesformand i et børsnoteret selskab har nære forretningsmæssige relationer til, omfattes af forbudet mod at udføre andre hverv for selskabet ud over de enkeltstående opgaver, som bestyrelsesformanden i forvejen har mulighed for at udføre.

Til nr. 2

Det foreslås, at der indføres en straffesanktion mod overtrædelse af forbudet i § 51, stk. 3.

Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 1997. Dermed gives der de enkelte selskaber et passende tidsrum til at tilpasse sig reglen i § 51, stk. 3.

Til § 3

Som den øvrige lovgivning på det selskabsretlige område kan loven ikke sættes i kraft for Færøerne og Grønland uden forhandling med landsstyre eller hjemmestyre. Det forventes, at loven kort efter vedtagelsen sættes i kraft for Færøerne og Grønland, således at selskabslovgivningen er tilpasset den i Danmark gældende.

Skriftlig fremsættelse

Kirsten Jacobsen (FP):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber. (Arbejdende bestyrelsesformand).

(Lovforslag nr. L 25).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Officielle noter

Ingen