Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 65

Forslag til Lov om forbud mod omskæring af kvinder

Fremsat af Lene Espersen (KF) Jan Køpke Christensen (FP) Pia Kjærsgaard (DF) Jacob Haugaard (UP)

den 14. november 1996

Den fulde tekst

§ 1. Den, som udfører et indgreb i en kvindes kønsorganer med

forsæt til at skade kønsorganet eller til at påføre det varige

forandringer (omskæring), straffes med fængsel indtil 4 år. Har

indgrebet haft så alvorlige følger, at der foreligger særdeles

skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 8 år.

Stk. 2. Det samme gælder den, der medvirker til de i stk. 1 nævnte indgreb.

§ 2. En person, der har dansk indfødsret eller er bosat i den danske stat, og som i udlandet foretager eller medvirker til en handling omfattet af § 1, straffes efter denne bestemmelse, uanset om handlingen er strafbar i det land, hvor handlingen er begået.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. marts 1997.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Formålet med lovforslaget er at præcisere, at det i Danmark er strafbart at foretage omskæring af piger og kvinder. Samtidig indføres der mulighed for at straffe danske statsborgere eller i Danmark bosiddende personer, der i udlandet foretager eller medvirker til omskæring af piger og kvinder, uanset om handlingen også er strafbar i det land, hvor den er begået.

En forbudslov er blevet nødvendig, efter at Danmark i stigende omfang modtager flygtninge og asylansøgere fra lande, hvor rituel omskæring af piger og kvinder foretages.

Omskæringer foretaget i Danmark kan allerede i dag straffes efter straffelovens bestemmelser om legemsbeskadigelse. Forslagsstillerne har imidlertid fundet det hensigtsmæssigt at samle alle bestemmelser om forbud mod og straf for kvindelig omskæring i en lov, således at der gives et entydigt signal om, at Danmark tager stærkt afstand fra alle former for kvindelig omskæring.

Efter lovforslagets vedtagelse vil der derfor være behov for en massiv informationskampagne ikke bare i forhold til de kredse, hvor kvindelig omskæring forekommer, men også i forhold til den danske befolkning i almindelighed. Det er nemlig ofte sådan, at omskæring foretages på små piger af eller under medvirken af deres forældre. Derfor er det vigtigt over for sundhedsplejersker og socialarbejdere og andre, der har kontakt med disse børn, at præcisere, at i henhold til bistandslovens § 20 har enhver, der får kendskab til, at et barn under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen. Denne pligt må ligeledes præciseres i en informationskampagne, for så vidt angår omskæring af små piger.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Paragraffen præciserer i stk. 1, 1. pkt., bestemmelsen i straffelovens § 245, stk. 2, om straf for legemsbeskadigelse, og strafferammen korresponderer med denne bestemmelse. Desuden indføres i stk. 1, 2. pkt., en strafskærpelsesregel, der korresponderer med bestemmelsen i straffelovens § 246.

Til § 2

Bestemmelsen er en fravigelse fra straffelovens § 7, stk. 1, hvorefter en handling kun kan straffes i Danmark, hvis den også er strafbar i det land, hvor den er begået. Forslagsstillerne har fundet dette nødvendigt, idet der ved kvindelig omskæring er tale om så grove krænkelser, at det ikke skal være muligt blot at tage til udlandet og få dem foretaget, uden at det skal få følger, når krænkerne vender tilbage til Danmark.

Skriftlig fremsættelse

Lene Espersen (KF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til lov om forbud mod omskæring af kvinder.

(Lovforslag nr. L 65).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Officielle noter

Ingen