Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En dreng på knap 4 måneder blev den 6. februar 2004 set i børnemodtagelsen på et sygehus efter henvisning fra egen læge på grund af en skævhed af kraniet. Henvisende læge anførte som differentialdiagnose endvidere, at man skulle være lidt opmærksom på, om barnet eventuelt havde været udsat for omsorgssvigt i form af voldelig adfærd.

I børnemodtagelsen blev mor og barn modtaget af en sygeplejerske. Der var uenighed parterne imellem om indholdet af samtalen ved indlæggelsen.

En reservelæge undersøgte herefter drengen og talte med moderen. Der var uenighed parterne imellem om indholdet af samtalen. Reservelægen fandt ikke tegn på, at drengen var påført skade, men fik samlet set indtryk af en familie med behov for særlig støtte. Drengen blev efterfølgende set af en bagvagt, som ikke fandt tegn på, at han havde været udsat for voldelig adfærd.

Der blev klaget over, at egen læge ikke gav drengens mor en korrekt information om hans tilstand og baggrunden for undersøgelsen den 6. februar 2004. Der blev også klaget over, at drengens mor ikke modtog en korrekt information om hans tilstand af sygeplejersken ved ankomsten til sygehuset den 6. februar 2004. Endelig blev der klaget over, at reservelægen den 6. februar 2004 ikke foretog en korrekt behandling af drengen, idet hun, i stedet for at undersøge ham, udspurgte moderen om familiens forhold.

Den fulde tekst

Klage over manglende information om mistanke om omsorgssvigt

 

 

Nævnet fandt ikke anledning til at kritisere den praktiserende læge. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at lægen havde et godt kendskab til drengen og hans familieforhold, idet hun havde fulgt moderen i graviditeten, samt undersøgt drengen tidligere. Nævnet fandt endvidere ikke, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard i det konkrete tilfælde, at lægen undlod at informere drengens mor om at der på henvisningen blev anført ”lille obs. for battered child”, idet der alene var tale om en svag mistanke om en differentialdiagnose.

Nævnet fandt ikke anledning til at kritisere sygeplejersken. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at der forelå modstridende oplysninger fra drengens mor og sygeplejersken om, hvorvidt sygeplejersken oplyste at drengen kunne blive hjerneskadet.

Nævnet fandt heller ikke grundlag for at kritisere reservelægen. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at det efter nævnets opfattelse var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at reservelægen spurgte drengens mor om hans fødsel, familiebaggrund, boligforhold og aktuelle situation.