Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 78

Forslag til Lov om ændring af lov om dyreforsøg (Forsøgsdyr, der slippes løs)

Fremsat af justitsministeren (Bjørn Westh)

den 22. november 1995

Vedtaget ved tredjebehandling den 15. december 1995

Lov nr. 1081 af 20/12/1995

Den fulde tekst

§ 1

I lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 9. september 1993, foretages følgende ændring:

1. Efter § 1 indsættes:

» § 1 a. Dyreforsøgstilsynet kan uanset de øvrige bestemmelser i denne lov tillade, at dyr, der anvendes i et forsøg, slippes løs, hvis forsøgets formål kræver det. Tilladelse hertil kan dog kun meddeles, hvis tilsynet finder det godtgjort, at der er gjort alt for at sikre dyrenes velbefindende, og såfremt dyrenes sundhedstilstand tillader det og der ikke er nogen fare for folkesundheden eller miljøet.

Stk. 2. Forsøg, der indebærer, at dyr slippes løs, kan ikke tillades i rent undervisnings- eller uddannelsesmæssigt øjemed.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Oprindeligt fremsat forslag

§ 1

I lov nr. 382 af 10. juni 1987, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 9. september 1993, foretages følgende ændring :

1. Efter § 1 indsættes :

§ 1 a. Dyreforsøgstilsynet kan, uanset de øvrige bestemmelser i denne lov, tillade, at dyr, der anvendes i et forsøg, slippes løs, hvis forsøgets formål kræver det. Tilladelse hertil kan dog kun meddeles, hvis tilsynet finder det godtgjort, at der er gjort alt for at sikre dyrenes velbefindende, og såfremt dyrenes sundhedstilstand tillader det, og der ikke er nogen fare for folkesundheden eller miljøet.

Stk. 2. Forsøg, der indebærer, at dyr slippes løs, kan ikke tillades i rent undervisnings- eller uddannelsesmæssigt øjemed.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Ved rådsdirektiv af 24. november 1986 (86/609/EØF) har EU fastsat regler om dyreforsøg. Det er i direktivets artikel 11 bestemt, at myndighederne, hvis et forsøgs formål kræver det, kan tillade, at forsøgsdyr slippes løs, hvis det kan godtgøres, at der er gjort alt for at sikre dyrets velbefindende, og dets sundhedstilstand tillader det, og der ikke er nogen fare for folkesundheden eller miljøet. Samtidigt har repræsentanterne for regeringerne for De Europæiske Fællesskabers medlemsstater, forsamlet i Rådet den 24. november 1986, vedtaget en resolution om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (86/C331/02). Resolutionen udvider på en række områder direktivets anvendelsesområde. Efter resolutionen er medlemsstaterne enige om, at forsøg, der indebærer, at dyr slippes løs, ikke bør tillades i rent undervisnings- eller uddannelsesmæssigt øjemed.

Direktivets regler er gennemført i dansk ret blandt andet ved bestemmelser i dyreforsøgsloven samt ved udstedelse af en række bekendtgørelser.

Dyreforsøgstilsynet, som i Danmark administrerer loven og herunder meddeler tilladelse i henhold til loven, har i sin praksis administreret i overensstemmelse med direktivets regler.

På baggrund af drøftelser med Europa-Kommissionen finder Justitsministeriet det imidlertid rigtigst, at reglerne i dyreforsøgsloven præciseres, således at den ordning, der er fastlagt i den ovennævnte bestemmelse i direktivet og i resolutionen, fremgår udtrykkeligt af dyreforsøgsloven.

Lovforslaget skønnes ikke at indebære administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige af betydning. Forslaget vil heller ikke få miljømæssige eller erhvervsøkonomiske konsekvenser. For så vidt angår lovforslagets EU-retlige konsekvenser, henvises til det ovenfor nævnte.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Stk. 1 gennemfører direktivets artikel 11 udtrykkeligt i dansk ret. Justitsministeriet har endvidere fundet det hensigtsmæssigt, at det direkte af loven i stk. 2 fremgår, at undtagelsen i direktivets artikel 11 ikke finder anvendelse i rent undervisnings- eller uddannelsesmæssigt øjemed, jf. resolutionen fra 1986.

Dyreforsøgstilsynet har over for Justitsministeriet oplyst, at tilfælde som omtalt i direktivets artikel 11 er fåtallige. Bestemmelsen kan derfor ikke forventes anvendt i mere end et begrænset antal tilfælde.

Som eksempel på et tilfælde, hvor et dyreforsøgs formål kræver, at forsøgsdyrene slippes løs, kan fra Dyreforsøgstilsynets praksis nævnes et forsøg, hvor formålet var at undersøge marsvins udbredelse, stedfasthed og dykkefrekvenser i danske farvande. For at kunne opfylde dette formål tillod Dyreforsøgstilsynet et forsøg gennemført, hvor der under lokalbedøvelse påmonteredes en satellitsender på rygfinnen af indfangne dyr, hvorefter dyrene blev sluppet fri igen. Forsøg af denne karakter vil efter loven fortsat kunne gennemføres, medmindre formålet er rent undervisnings- eller uddannelsesmæssigt.

Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Officielle noter

Ingen