Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 162

Forslag til Lov om ændring af kriminalloven og arveloven for Grønland (Ændringer som følge af indførelse af registreret partnerskab)

Fremsat af justitsministeren (Bjørn Westh)

den 17. januar 1996

Vedtaget ved tredjebehandling den 28. marts 1996

Lov nr. 292 af 24/04/1996

Den fulde tekst

§ 1

I kriminallov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 13. februar 1979, som ændret ved § 2 i lov nr. 322 af 4. juni 1986 og ved lov nr. 969 af 4. december 1994, foretages følgende ændring:

1. § 48 affattes således:

» § 48. Den, der indgår ægteskab eller lader sit partnerskab registrere, og som i forvejen er gift eller er part i et registreret partnerskab, dømmes for bigami, når der ved handlingen er udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

Stk. 2. For samme forbrydelse dømmes den, som uden selv at være gift eller være part i et registreret partnerskab indgår ægteskab eller registreret partnerskab med en person, der allerede er gift eller er part i et registreret partnerskab.«

§ 2

I arvelov for Grønland, lov nr. 154 af 27. maj 1964, som ændret ved § 3 i lov nr. 259 af 22. maj 1974, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 4, nr. 2, indsættes efter »ægteskab«: »eller får registreret et partnerskab«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 1996.

Oprindeligt fremsat forslag

§ 1

I kriminallov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 13. februar 1979, som ændret ved § 2 i lov nr. 322 af 4. juni 1986 og ved lov nr. 969 af 4. december 1994, foretages følgende ændring:

1. § 48 affattes således:

» § 48. Den, der indgår ægteskab eller lader sit partnerskab registrere, og som i forvejen er gift eller er part i et registreret partnerskab, dømmes for bigami, når der ved handlingen er udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

Stk. 2. For samme forbrydelse dømmes den, som uden selv at være gift eller være part i et registreret partnerskab indgår ægteskab eller registreret partnerskab med en person, der allerede er gift eller er part i et registreret partnerskab.«.

§ 2

I arvelov for Grønland, lov nr. 154 af 27. maj 1964, som ændret ved § 3 i lov nr. 259 af 22. maj 1974, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 4, nr. 2, indsættes efter »ægteskab«: »eller får registreret et partnerskab«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 1996.

Bemærkninger til lovforslaget

Lovforslaget er en følge af Grønlands Hjemmestyres anmodning om, at lovkomplekset om registreret partnerskab sættes i kraft for Grønland.

Registreret partnerskab blev indført ved lov nr. 372 af 7. juni 1989, jf. Folketingstidende 1988-89 (1. samling), Tillæg A, spalte 2937-2946, og Tillæg B, spalte 1875-1900. Loven indebærer, at ægteskabets retsvirkninger med visse undtagelser overføres til det registrerede partnerskab.

Samtidig med vedtagelsen af hovedloven om registreret partnerskab blev lov nr. 373 af 7. juni 1989 om ændring af ægteskabsloven, arveloven, straffeloven og lov om afgift af arv og gave (Ændringer som følge af indførelse af registreret partnerskab) vedtaget, jf. Folketingstidende 1988-89 (1. samling), Tillæg A, spalte 2947-2952. Ændringerne i denne lov skete alle som følge af indførelsen af registreret partnerskab. Ved loven blev bl.a. straffelovens bestemmelser om bigami udvidet til også at omfatte registreret partnerskab. Med hensyn til arveloven indeholder loven en ændring i reglerne om uskiftet bo, således at bestemmelsen i arvelovens § 7, stk. 2, om pligt til at skifte det uskiftede bo ved indgåelse af nyt ægteskab blev udvidet til også at omfatte pligt til skifte ved indgåelse af et registreret partnerskab.

Loven om registreret partnerskab er senere blevet ændret ved lov nr. 821 af 19. december 1989, jf. Folketingstidende 1989-90, Tillæg A, spalte 1515-1518. Ved loven blev reglerne om mægling ved præsten ophævet for registrerede partnere. En præst har herefter ikke længere pligt til at foretage mægling mellem 2 registrerede partnere.

Loven om registreret partnerskab vil blive sat i kraft på Grønland ved kongelig anordning. Det samme gælder følgeændringerne i ægteskabsloven.

Der er ikke mulighed for at gennemføre følgeændringerne i straffeloven og arveloven ved kongelig anordning. Lovforslaget fremsættes således med henblik på at gennemføre de nødvendige ændringer i disse love for Grønland.

Spørgsmål om arveafgift/boafgift hører under det grønlandske hjemmestyre. Det er derfor op til Grønlands Hjemmestyre selv at fastsætte eventuelle nødvendige regler herom.

Det foreslås i § 1, at kriminallovens bestemmelse om bigami udvides til også at omfatte registreret partnerskab. De enkelte bestemmelser i kriminalloven indeholder ikke en »strafferamme«. Foranstaltningen fastsættes i det enkelte tilfælde i overensstemmelse med kriminallovens almindelige bestemmelser i lovens anden del om forbrydelsers retsfølger.

Det foreslås endvidere i § 2, at bestemmelsen i den grønlandske arvelov om pligt til at skifte et uskiftet bo ved indgåelse af ægteskab udvides. Ændringen indebærer, at en person, der hensidder i uskiftet bo, også skal skifte boet, hvis den pågældende ønsker at indgå et registreret partnerskab.

Loven må træde i kraft samtidig med anordningen om ikrafttræden for Grønland af lov om registreret partnerskab og anordningen om ikrafttræden for Grønland af ændringer i ægteskabsloven (Ændringer som følge af indførelse af registreret partnerskab), der forventes at træde i kraft den 1. juli 1996. Det foreslås således endeligt i § 3, at loven træder i kraft den 1. juli 1996.

Lovkomplekset om registreret partnerskab har været forelagt Grønlands Hjemmestyre, der ved skrivelse af 4. december 1995 har anmodet om, at lovkomplekset sættes i kraft for Grønland. Lovkomplekset har endvidere været til høring i Kirkeministeriet, der ikke har haft bemærkninger hertil.

Lovforslaget skønnes ikke at have administrative og økonomiske konsekvenser for den danske stat.

I bilaget til lovforslaget er de foreslåede bestemmelser sammenholdt med de gældende regler.

Bilag

I dette bilag er (med mindre skrift)

indsat den gældende formulering af de bestemmelser

der berøres af lovforslaget

§ 1

I kriminallov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 13. februar 1979, som ændret ved § 2 i lov nr. 322 af 4. juni 1986 og ved lov nr. 969 af 4. december 1994, foretages følgende ændring:

1. § 48 affattes således:

» § 48. Den, der indgår ægteskab eller lader sit partnerskab registrere, og som i forvejen er gift eller er part i et registreret partnerskab, dømmes for bigami, når der ved handlingen er udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

Stk. 2. For samme forbrydelse dømmes den, som uden selv at være gift eller være part i et registreret partnerskab indgår ægteskab eller registreret partnerskab med en person, der allerede er gift eller er part i et registreret partnerskab.«.

§ 48. Gift person, der indgår ægteskab, dømmes for bigami, når der ved handlingen er udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

Stk. 2. For samme forbrydelse dømmes en ugift, der indgår ægteskab med en gift person.

§ 2

I arvelov for Grønland, lov nr. 154 af 27. maj 1964, som ændret ved § 9 i lov nr. 579 af 19. december 1969 og ved § 3 i lov nr. 259 af 22. maj 1974, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 4, nr. 2, indsættes efter »ægteskab«: »eller får registreret et partnerskab«.

§ 7. Efter den ene ægtefælles død er den anden ægtefælle berettiget til at hensidde i uskiftet bo med deres fælles livsarvinger.

Stk. 2. - - -

Stk. 3. - - -

Stk. 4. Boet skiftes:

1) - - -

2) når ægtefællen indgår nyt ægteskab,

3) - - -

Stk. 5. - - -

Officielle noter

Ingen