Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 215

Forslag til Lov om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål (Udvidet oplysningspligt i forbindelse med regnskabsaflæggelse for midler til private organisationer)

Fremsat af Kristen Touborg (SF) Margrete Auken (SF) Tommy Dinesen (SF) Aage Frandsen (SF) Steen Gade (SF)

den 28. februar 1995

Den fulde tekst

§ 1

I lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 655 af 28. juli 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 7 B indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal den enkelte private organisation m.v., som har modtaget midler efter § 6 A og § 7, give ressortministeriet oplysning om, hvilke aktiviteter m.v. der er blevet anvendt offentlige midler til.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for regnskabsaflæggelse og revision for midler, som efter § 6 A og § 7 fordeles til private organisationer m.v. efter lovens ikrafttræden.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Gennem tips, lotto og andet spil sikres hvert år et meget stort overskud, som fordeles til forskellige almennyttige formål - især idrætsformål. De offentlige tilskud, der ydes herved, har i de senere år været stærkt stigende. Danmarks Idræts-Forbund modtager f.eks. ca. 1/4 mia. kr. om året i tilskud.

Det er nødvendigt at sikre, at offentligheden kan få kendskab til, hvordan de store tilskudsbeløb bliver forvaltet - både for at skabe tillid til tilskudssystemet og for at give gode muligheder for offentlig debat om, hvilke formål der bør tilgodeses. Overblik over og indsigt i, hvilke aktiviteter der bliver tilgodeset, og hvilke der ikke bliver, har stor interesse for offentligheden i almindelighed og i særdeleshed for de mange lokale idrætsforeninger, som gør en stor indsats.

Det lovmæssige grundlag findes i lov om visse spil, lotterier og væddemål. Ifølge lovens § 7 B fastsætter det enkelte ressortministerium »nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision med hensyn til midler, som efter § 6 A og § 7 fordeles til private organisationer m.v. Til brug for Rigsrevisionen kan ministeriet indhente yderligere materiale til en nøjere regnskabsgennemgang«.

Kulturministeren har ved svar på spørgsmål nr. S 1142 stillet den 23. januar af Kristen Touborg (SF) nævnt, at ministeriet på baggrund af den nævnte lovregel modtager idrætsorganisationernes årsregnskaber og revisionsprotokoller, jf. Folketingets forhandlinger 1995-96, side 3712.

Kulturministeren har endvidere anført, at ministeriet har indledt en budgetanalyse »af pengestrømmene til idrættens organisationer«. Det er et udmærket initiativ.

Med lovforslaget ønskes sikret, at det fremover bliver en rutine i forbindelse med organisationernes regnskabsaflæggelse, at de giver oplysninger om, hvilke aktiviteter der er blevet tilgodeset ved de offentlige tilskud.

De oplysninger, som organisationerne skal indsende til ressortministeriet, vil være omfattet af loven om offentlighed i forvaltningen. Herved får pressen og interesserede borgere ret til aktindsigt i oplysningerne om de enkelte organisationers anvendelse af modtagne tilskud.

Det enkelte ressortministerium kan forbedre mulighederne for offentlighed yderligere ved at give en samlet redegørelse til offentligheden for anvendelsen af de offentlige tilskud på ministeriets område.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Med den foreslåede bestemmelse sikres, at det i forbindelse med de private organisationers m.v. regnskabsaflæggelse gives oplysninger om, hvilke aktiviteter m.v. der er blevet tilgodeset ved de offentlige midler.

Til § 2

Det foreslås, at loven får virkning for fremtidige fordelinger af midler efter § 6 A og § 7.

Bilag

I dette bilag er (med mindre skrift)

indsat den gældende formulering af den bestemmelse,

der berøres af lovforslaget

§ 1

I lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 655 af 28. juli 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 7 B indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal den enkelte private organisation m.v., som har modtaget midler efter § 6 A og § 7 give ressortministeriet oplysning om, hvilke aktiviteter m.v. der er blevet anvendt offentlige midler til.«

§ 7 B. Det enkelte ressortministerium fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision med hensyn til midler, som efter § 6 A og § 7 fordeles til private organisationer m.v. Til brug for Rigsrevisionen kan ministeriet indhente yderligere materiale til en nøjere regnskabsgennemgang.

Officielle noter

Ingen