Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 71-årig patient fremsendte i april 2003 under en indlæggelse på et sygehus via sin datter et brev til et plejehjem, hvori hun bad om aktindsigt i sin journal. Patienten havde siden 1995 været tilknyttet plejehjemmet. Den 24. april 2003 besvarede plejehjemmet anmodningen ved at sende kopi af journalen gående et år tilbage.

Den 12. maj 2003 anmodede et advokatfirma på vegne af patienten om aktindsigt i hendes sygejournal fra 2000 og frem. Hvis der var tale om uforholdsmæssigt mange bilag, ville anmodningen dog kunne begrænses til 2003. Plejehjemmet besvarede anmodningen ved at gøre opmærksom på, at der allerede var fremsendt kopi af journalen til patienten dækkende det seneste år. Samtidig bad plejehjemmet om en bekræftelse på, at patientens datter var indsat som værge for sin mor.

Den 8. august 2003 foranledigede en administrativ medarbejder på plejehjemmet, at patienten fik tilsendt en pakke med private papirer, som man efter aftale havde opbevaret for hende.

Den 25. august 2003 kom plejehjemslederen, der var uddannet plejehjemsassistent, tilbage fra ferie og blev bekendt med patientens brev af 6. august 2003 og besvarelsen heraf. Plejehjemsassistenten anså ikke brevet som en anmodning om aktindsigt og foretog sig ikke yderligere.

Den 6. august 2003 sendte patienten via sin datter et brev til sin praktiserende læge, hvori hun bad om aktindsigt i sin journal. Samme dag sendte patienten via sin datter også et brev til plejehjemmet, hvori hun bad om udlevering af kopi af alt skriftligt materiale vedrørende sit ophold på plejehjemmet. Den 27. august 2003 fremsendte den praktiserende læge en kopi af lægejournalen til patienten.

Der blev klaget over, at sundhedspersonale på plejehjemmet ikke inden for 10 dage besvarede patientens anmodning om aktindsigt. Der blev endvidere klaget over, at den praktiserende læge ikke inden for 10 dage besvarede patientens anmodning om aktindsigt.

Den fulde tekst

Klage over anmodning om aktindsigt i plejehjemsjournal ikke blev imødekommet, og at anmodning om aktindsigt i lægejournal ikke blev besvaret inden for 10 dage

 

 

Nævnet fandt grundlag for kritik af plejehjemsassistenten for hans behandling af patientens anmodning den 6. august 2003 om aktindsigt i sin journal på plejehjemmet.

Nævnet fandt desuden grundlag for at kritisere plejehjemsassistenten for hans instruks til plejehjemmets sekretærfunktion omkring håndtering af anmodninger om aktindsigt i tilknytning til besvarelsen af patientens anmodning den 6. august 2003 om aktindsigt i sin journal.

Nævnet lagde vægt på, at patientens skriftlige henvendelse den 6. august 2003 måtte anses en som ny anmodning om aktindsigt, da der blev anmodet om kopier af alt skriftligt materiale vedrørende opholdet på plejehjemmet. Anmodningen var hermed tilstrækkeligt præcis, hvorfor plejehjemsassistenten burde have taget stilling til, om det ønskede materiale kunne fremsendes.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at plejehjemsassistenten burde have instrueret plejehjemmets sekretærfunktion i, at spørgsmål og stillingtagen til anmodninger om aktindsigt - herunder om en henvendelse kan anses som en aktindsigtsanmodning - snarest muligt skulle forelægges for den sundhedsfaglige ledelse eller anden sundhedsperson, hvortil sådanne afgørelser midlertidigt måtte være delegeret til. Sekretærfunktionen burde endvidere blevet instrueret i at underrette patienter om en eventuel grund til, at en anmodning om aktindsigt ikke var imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den var modtaget af plejehjemmet.

Nævnet bemærkede, at der fra sekretærfunktionens side ikke blev taget kontakt til den midlertidige sundhedsfaglige ledelse i forbindelse med modtagelsen af patientens brev af 6. august 2003, og at brevet først blev gennemset af en sundhedsperson, da plejehjemsleder og plejehjemsassistenten den 25. august 2003 kom tilbage fra ferie.

Nævnet oplyste, at det følger af § 4 i lov patienters retsstilling, at lovens regler om stillingtagen til anmodninger om aktindsigt i helbredsoplysninger alene omfatter personer, der er autoriseret i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver og personer, der handler på disses ansvar.

Da plejehjemslederen var uddannet plejehjemsassistent, og denne stillingsbetegnelse ikke kræver autorisation i henhold til særlig lovgivning, kunne hans afgørelse den 25. august 2003 ikke anses som omfattet af reglerne om aktindsigt i lov om patienters retsstilling. Afgørelsen var imidlertid omfattet af reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven.

Nævnet oplyste, at det fremgår af forvaltningsloven § 9, at den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Begæringen skal angive den sag, hvis dokumenter den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Ifølge lovens § 10 omfatter en parts ret til aktindsigt som udgangspunkt alle dokumenter, der vedrører sagen, herunder genpart af de skrivelser, der er udgået fra myndigheden, når skrivelserne må antages at være kommet frem til adressaten. Aktindsigten omfatter desuden indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

Nævnet oplyste endvidere, at en sundhedsperson, når en patient anmoder om aktindsigt i det samme materiale flere gange, som udgangspunkt ikke kan give afslag på aktindsigt med den begrundelse, at patienten tidligere har fået indsigt i det ønskede materiale.

Nævnet oplyste endelig, at det fremgår af forvaltningslovens § 16, at afgørelsen af, om og i hvilken form en begæring om aktindsigt skal imødekommes, træffes af den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag. Er begæringen ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at begæringen er modtaget af myndigheden, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

Nævnet fandt derudover grundlag for kritik af den praktiserende læge.

Nævnet lagde til grund, at den praktiserende læge den 4. august 2003 kom tilbage efter 3 ½ måneds sygdom. Den praktiserende læge havde oplyst til sagen, at hun på daværende tidspunkt var på deltid, og at der ved tilbagekomsten var en stor arbejdsmængde at gennemgå. Dette var baggrunden for, at anmodningen om aktindsigt først blev besvaret den 27. august 2003.

Nævnet lagde vægt på, at den praktiserende læge i henhold til § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling straks efter modtagelsen af anmodning om aktindsigt den 6. august 2003 burde have meddelt patienten, at hun kunne få aktindsigt i sin journal, og hvornår dette kunne gennemføres.

Nævnet oplyste, at hvis en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal myndigheden, institutionen eller sundhedspersonen underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.