Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 241

Forslag til Lov om ændring af lov om skibsregistrering (Indekspanterettigheder)

Fremsat af industriministeren

den 23. april 1986

Den fulde tekst

§ 1

I lov om skibsregistrering, jfr. lovbekendtgørelse nr. 57 af 14.

februar 1986, foretages følgende ændringer:

Efter § 49 indsættes:

»§ 49 a. Er det i et pantebrev fastsat, at hovedstol og restgæld

reguleres i takt med et bestemt indeks (indekspantebrev), kan det

uanset § 49, stk. 4, 1. pkt., i et efterstående pantebrev gyldigt

vedtages, at panteretten ifølge dette rykker op, efterhånden som

indekspanteretten afdrages eller indfries ved betalinger, der

efter pantebrevet er tidsfæstede.

Stk. 2. § 49, stk. 4, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 49 b. Besættes en ledig plads i prioritetsordenen med et

indekspantebrev, og medfører den fastsatte indeksregulering, at

panteretten overstiger den ledige plads, får den overskydende del

af panteretten prioritet efter samtlige efterstående og

sideordnede berettigede i skibet på tidspunktet for

indekspantebrevets oprettelse. Ejeren kan dog forbeholde en

bestemt anden ledig plads for udvidelser på indekspanteretten.

Stk. 2. De i stk. 1, 1. pkt., nævnte efterstående berettigede, der

efter § 49, stk. 4, eller § 49 a har oprykningsret efter en

tidligere foranstående panteret, rykker efter registreringen af

indekspantebrevet op, i det omfang de efter indholdet af den

tidligere panteret havde ret hertil. Den del af indekspanteretten,

som herefter fortrænges fra den foranstående panterets plads, får

samme prioritet som overskydende dele af panteretten efter stk. 1.

Stk. 3. Er en ledig plads i prioritetsordenen blevet besat med et

indekspantebrev, kan en af de i stk. 1, 1. pkt., nævnte

efterstående eller sideordnede berettigede, der på tvangsauktion

ikke opnår fuld dækning ved det afgivne bud, forlange skibet

opråbt på ny på vilkår, at indeksreguleringen for fremtiden

tilsidesættes. Indeksreguleringen kan dog ikke tilsidesættes, i

det omfang udvidelser på indekspanteretten kunne rummes på

pladser, som er forbeholdt for sådanne udvidelser forud for de

nævnte berettigede, og som har opnået dækning ved auktionsbuddet.

1. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt den fastsatte

indeksregulering ikke kan medføre, at panteretten overstiger den

ledige plads.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke i forhold til de i stk. 1, 1. pkt.,

nævnte efterstående eller sideordnede berettigede, som har

samtykket i besættelsen af den ledige plads med

indekspantebrevet.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Oprindeligt fremsat lovforslag

Blad nr 784

§ 1

I lov om skibsregistering. jfr. lovbekendtgørelse nr. 57 af 14.

februar 1986, foretages følgende ændringer:

Efter § 49 indsættes:

»§ 49 a. Er det i et pantebrev fastsat, at hovedstol og restgæld

reguleres i takt med et bestemt indeks (indekspantebrev), kan det

uanset § 49, stk. 4, 1. pkt., i et efterstående pantebrev gyldigt

vedtages, at panteretten ifølge dette rykker op, efterhånden som

indekspanteretten afdrages eller indfries ved betalinger, der

efter pantebrevet er tidsfæstede.

Stk. 2. § 49, stk. 4, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 49 b. Besættes en ledig plads i prioritetsordenen med et

indekspantebrev, og medfører den fastsatte indeksregulering, at

panteretten overstiger den ledige plads, får den overskydende del

af panteretten prioritet efter samtlige efterstående og

sideordnede berettigede i skibet på tidspunktet for

indekspantebrevets oprettelse. Ejeren kan dog forbeholde en

bestemt anden ledig plads for udvidelser på indekspanteretten.

Stk. 2. De i stk. 1, 1. pkt., nævnte efterstående berettigede, der

efter § 49, stk. 4, eller § 49 a har oprykningsret efter en

tidligere foranstående panteret, rykker efter registeringen af

indekspantebrevet op, i det omfang de efter indholdet af den

tidligere panteret havde ret hertil. Den del af indekspanteretten,

som herefter fortrænges fra den foranstående panterets plads, får

samme prioritet som overskydende dele af panteretten efter stk. 1.

Stk. 3. Er en ledig plads i prioritetsordenen blevet besat med et

indekspantebrev, kan en af de i stk. 1. 1. pkt., nævnte

efterstående eller sideordnede berettigede, der på tvangsauktion

ikke opnår fuld dækning ved det afgivne bud, forlange skibet

opråbt på ny på vilkår, at indeksreguleringen for fremtiden

tilsidesættes. Indeksreguleringen kan dog ikke tilsidesættes, i

det omfang udvidelser på indekspanteretten kunne rummes på

pladser, som er forbeholdt for sådanne udvidelser forud for de

nævnte berettigede, og som har opnået dækning ved auktionsbuddet.

1. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt den fastsatte

indeksregulering ikke kan medføre, at panteretten overstiger den

ledige plads.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke i forhold til de i stk. 1, 1. pkt.,

nævnte efterstående eller sideordnede berettigede, som har

samtykket i besættelsen af den ledige plads med

indekspantebrevet.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET

Almindelige bemærkninger

I 1982 gennemførtes en ændring af tinglysningsloven i forbindelse med

lov om indeksregulerede realkreditlån og lov om indeksregulerede

lån til statsstøttet byggeri, med henblik på at tilpasse

tinglysningsloven til denne nye lånetype.

Efter at Danmarks Skibskreditfond har erklæret sig villig til at

udstede indeksobligationer i forbindelse med ydelse af lån til

bygning af skibe, er der opstået et behov for tilsvarende at

tilpasse skibsregistreringslovens regler, der for

rettighedsregistrering i skibe modsvarer tilnglysningslovens

regler om rettighedsregistering i fast ejendom, til denne

lånetype.

Lovforslaget er derfor med enkelte redaktionelle ændringer identisk

med den ved lov nr. 120 af 31. marts 1982 gennemførte ændring af

lov om tinglysning (indekspanterettigheder). Da lov om

skibsregistrering ikke har bestemmelser om begrebet offentlige

midler som anvendt i tinglysningslovens § 41, er der i

lovforslaget ikke medtaget en til tinglysningslovens § 41 a

svarende bestemmelse.

Der henvises i øvrigt til de i Folketingets Forhandlinger 1981-82,

bilag A sp. 3543 ff optagne bemærkninger til lovforslaget.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til § 49 a

Bestemmelsen svarer til § 40 a i lov nr. 120 af 31. marts 1982 om

ændring af lov om tinglysning (indekspanterettigheder).

Til § 49 b

Bestemmelsen svarer til § 40 b i lov nr. 120 af 31. marts 1982 om

ændring af lov om tinglysning (indekspanterettigheder).

Officielle noter

Ingen