Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 33

Forslag til Lov om ændring af lov om banker og sparekasser (Ændret status for offentlige repræsentanter i bestyrelserne)

Fremsat af Rahbæk Møller (SF) Margrete Auken (SF) Lilli Gyldenkilde (SF) Birthe Hansen (SF) Leif Hermann (SF) Jørn Jespersen (SF) Jes Lunde (SF) Ebba Strange (SF)

den 27. oktober 1987

Den fulde tekst

§ 1

I lov om banker og sparekasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 374 af 15.

august 1985, som ændret ved lov nr. 400 og 401 af 10. juni 1987,

foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Det af industriministeren udnævnte bestyrelsesmedlem har

pligt til at give indberetninger til industriministeren om sit

virke, til med jævne mellemrum at mødes med industriministeren og

til at følge generelle retningslinjer for sit bestyrelsesarbejde.

Industriministeren fastsætter de nærmere regler herfor.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 13 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Det af industriministeren udnævnte bestyrelsesmedlem har

pligt til at give indberetninger til industriministeren om sit

virke, til med jævne mellemrum at mødes med industriministeren og

til at følge generelle retningslinjer for sit bestyrelsesarbejde.

Industriministeren fastsætter de nærmere regler herfor.«

Stk. 2-12 bliver herefter stk. 3-13.

3. I § 15 e indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Det af industriministeren udnævnte bestyrelsesmedlem har

pligt til at give indberetninger til industriministeren om sit

virke, til med jævne mellemrum at mødes med industriministeren og

til at følge generelle retningslinjer for sit bestyrelsesarbejde.

Industriministeren fastsætter de nærmere regler herfor.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

4. I § 15 j indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Det af industriministeren udnævnte bestyrelsesmedlem har

pligt til at give indberetninger til industriministeren om sit

virke, til med jævne mellemrum at mødes med industriministeren og

til at følge generelle retningslinjer for sit bestyrelsesarbejde.

Industriministeren fastsætter de nærmere regler herfor.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

§ 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET

Almindelige bemærkninger

Den offentlige repræsentation i banker og sparekasser, som blev

indført ved lov nr. 199 af 2. april 1974, har ikke været nogen

bemærkelsesværdig succes. Forhåbentlig deltager de fleste

repræsentanter på forsvarlig vis i bestyrelsesarbejdet på linje

med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men der er ingen offentligt

kendte tilfælde, hvor de offentlige repræsentanter har spillet

nogen som helst rolle som forsvarer for netop samfundets

interesser.

Socialistisk Folkeparti har da også flere gange foreslået at give de

offentlige repræsentanter særlige forpligtelser for at give

ordningen mening. Det har imidlertid ikke hidtil været muligt at

vinde flertal for en sådan ændring.

Sagen om 6. Juli Banken har atter vendt søgelyset mod denne ordning.

Den offentlige repræsentant har ikke på nogen måde gjort

myndighederne opmærksom på de særegne forhold i den pågældende

bank.

Tiden må nu være kommet til at give ordningen et indhold.

Hvis det ikke skulle lykkes at få en ændring af denne karakter, er

ordningen efter SF's opfattelse meningsløs.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Ad § 1

Det foreslås at pålægge de offentlige repræsentanter at foretage

regelmæssige indberetninger til industriministeren, at deltage i

møde med ministeren og at modtage generelle pålæg om deres virke.

De nærmere enkeltheder i disse forpligtelser findes det

uhensigtsmæssigt at fastlægge i lovsform. Det overlades derfor til

industriministeren at udforme de nærmere regler.

Det er imidlertid hensigten, at indberetningspligten ikke alene skal

gælde ulovlige forhold, som den offentlige repræsentant allerede i

dag på linje med de øvrige bestyrelsesmedlemmer har pligt til at

indberette til Banktilsynet. Men herudover må den offentlige

repræsentant have pligt til at indberette, hvis banken eller

sparekassen i betænkelig grad bevæger sig på kanten af loven, hvis

en væsentlig del af dens virksomhed består i finansiering af

ejendomsspekulation, skattearbitrage eller andre former for

samfundsskadelig virksomhed, hvis banken eller sparekassen

undlader at følge regeringens og Nationalbankens henstillinger i

sin ud- og indlånspolitik, eller hvis banken eller sparekassen på

anden vis virker imod samfundets interesser.

Ad § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i

Lovtidende.

Officielle noter

Ingen