Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Liste over apoteker, som er omfattet af § 2, stk. 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud
i henhold til lov om apoteksvirksomhed

 

I medfør af §§ 49, 52 og 53, stk. 1, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, fastsættes:

§ 1. Den omsætning, der danner grundlag for beregning af ordinær afgift og tilskud efter § 49 i lov om apoteksvirksomhed, opgøres som apotekets omsætning af receptekspederede lægemidler til enkeltpersoner samt til dyr, der ikke holdes i erhvervsmæssigt øjemed tillagt apotekets omsætning af apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler fratrukket rabatudgifter ydet i forbindelse med ovennævnte omsætning, tillagt 25 % af den del af apotekets omsætning til dyr, der holdes i erhvervsmæssigt øjemed, som frem til og med 31. marts 2007 overstiger 1 mio. kr. Beløbene opgøres ekskl. moms.

Stk. 2. For apoteker, der i medfør af apotekerlovens § 12, stk. 3, er godkendt til etablering af pakkefunktion med henblik på samhandel med dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker, medregnes omsætning af lægemidler, inkl. dosispakningsgebyr, ved sådan samhandel ikke ved opgørelse af omsætning efter stk. 1.

Stk. 3. Ved forhandling af dosisdispenserede lægemidler til forbrugerne, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 9, medregnes dosispakningsgebyr ikke ved opgørelse af omsætning efter stk. 1.

§ 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter en beløbsgrænse for betaling af ordinær afgift og tilskud.

Stk. 2. Apoteker, hvis omsætning, jf. § 1, i et kalenderår overstiger den af indenrigs- og sundhedsministeren fastsatte beløbsgrænse, betaler til staten en omsætningsafgift på 3,8 % af forskelsbeløbet, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Til apoteker, hvis omsætning, jf. § 1, i et kalenderår er mindre end den af indenrigs- og sundhedsministeren fastsatte beløbsgrænse, betaler staten et omsætningstilskud på 3,9 % af forskelsbeløbet, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For apoteker, der modtager et omsætningstilskud fra staten, jf. stk. 3, og som er omfattet af muligheden for bortfald af udligningstilskud, jf. bilag 1, bliver omsætningstilskuddet reduceret med følgende beløb:

1) I 2005 reduceres tilskuddet til 5/6.

2) I 2006 reduceres tilskuddet til 4/6.

3) I 2007 reduceres tilskuddet til 3/6.

4) I 2008 reduceres tilskuddet til 2/6.

5) I 2009 reduceres tilskuddet til 1/6.

6) Fra 2010 og frem ydes der ikke længere et omsætningstilskud fra staten.

Stk. 5. For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive et eller flere apoteker efter apotekerlovens § 15, stk. 2, beregnes afgift henholdsvis tilskud på grundlag af den samlede omsætning for de apoteker, hvortil apotekeren har bevilling, efter reglerne i stk. 2-4. Stk. 4 finder anvendelse, hvis det apotek, som apotekeren er meddelt bevilling til efter apotekslovens § 15, stk. 1, er omfattet af bilag 1. Tilskuddet efter stk. 3 og 4 bortfalder, hvis det apotek der i 2005 og frem meddeles bevilling til efter apotekslovens § 15, stk. 1, er omfattet af bilag 1.

§ 3. Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgift til apoteksfilialgodtgørelser, apoteksudsalgsgodtgørelser, godtgørelser til supplerende enheder, jf. apotekerlovens § 15, stk. 2, ekstraordinære tilskud m.v., godtgørelser for udarbejdelsen af attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75 og godtgørelser for ekspedition af dosisdispenserede lægemidler, opgøres som apotekets bruttoomsætning, idet dog kun halvdelen af apotekets omsætning ved leverancer til sygehuse indgår, fratrukket rabatudgifter og tab på udestående fordringer. Beløbene opgøres ekskl. moms.

Stk. 2. For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive et eller flere apoteker efter apotekerlovens § 15, stk. 2, beregnes de i stk. 1 nævnte afgifter på grundlag af den samlede omsætning for de apoteker, hvortil apotekeren har bevilling.

Stk. 3. For apoteker, der i medfør af apotekerlovens § 12, stk. 3, er godkendt til etablering af pakkefunktion med henblik på samhandel med dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker, medregnes omsætningen af lægemidler ved sådan samhandel ikke ved opgørelse af omsætningen efter stk. 1. Dog medregnes dosispakningsgebyr ved opgørelse af omsætningen efter stk. 1.

Stk. 4. Ved forhandling af dosisdispenserede lægemidler til forbrugerne, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 9, medregnes dosispakningsgebyr ikke ved opgørelse af omsætning efter stk. 1.

§ 4. Apoteket betaler til staten en afgift til apoteksfilialgodtgørelser på 0,227 % af omsætningen, jf. § 3.

Stk. 2. Apoteket betaler til staten en afgift til apoteksudsalgsgodtgørelser på 0,076 % af omsætningen, jf. § 3.

Stk. 3. Apoteket betaler til staten en afgift til godtgørelser til supplerende enheder, jf. apotekerlovens § 15, stk. 2, på 0,130 % af omsætningen, jf. § 3.

Stk. 4. Apoteket betaler til staten en afgift til ekstraordinære tilskud m.v. på 0,118 % af omsætningen, jf. § 3.

Stk. 5. Apoteket betaler til staten en afgift til godtgørelser for udarbejdelsen af attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75 på 0,017 % af omsætningen, jf. § 3.

Stk. 6. Apoteket betaler til staten en afgift til godtgørelser for ekspedition af dosisdispenserede lægemidler på 0,051 % af omsætningen, jf. § 3.

§ 5. For hver apoteksfilial, der er tilknyttet apoteket, reduceres afgiften efter § 2, stk. 2, eller forhøjes tilskuddet efter § 2, stk. 3, med 460.000 kr.

Stk. 2. For hvert apoteksudsalg, der er tilknyttet apoteket, reduceres afgiften efter § 2, stk. 2, eller forhøjes tilskuddet efter § 2, stk. 3, med 65.000 kr.

Stk. 3. For hver supplerende enhed, jf. apotekerlovens § 15, stk. 2, der er tilknyttet apoteket, reduceres afgiften efter § 2, stk. 2, eller forhøjes tilskuddet efter § 2, stk. 3, med følgende beløb, jf. dog stk. 4:

1) I overtagelsesåret: 1.329.000 kr.

2) 1. år efter overtagelsen: 1.184.000 kr.

3) 2. år efter overtagelsen: 1.039.000 kr.

4) 3. år efter overtagelsen: 894.000 kr.

5) 4. år efter overtagelsen: 749.000 kr.

6) 5. år efter overtagelsen: 604.000 kr.

7) Fra og med 6. år efter overtagelsen sidestilles de apoteker, apotekeren har fået meddelt bevilling til efter apotekerlovens § 15, stk. 2, i afgifts- og tilskudsmæssig henseende med en apoteksfilial, jf. stk. 1.

Stk. 4. For apotekere, der efter apotekerlovens § 15, stk. 2, meddeles bevilling til at drive et eller flere apoteker, der er omfattet af det i § 2, stk. 4 nævnte bilag 1, foretages indplacering ved overtagelse i den i stk. 3 nævnte periode på følgende måde:

1) Ved overtagelse i 2005 indplaceres apoteket i stk. 3, nr. 2.

2) Ved overtagelse i 2006 indplaceres apoteket i stk. 3, nr. 3.

3) Ved overtagelse i 2007 indplaceres apoteket i stk. 3, nr. 4.

4) Ved overtagelse i 2008 indplaceres apoteket i stk. 3, nr. 5.

5) Ved overtagelse i 2009 indplaceres apoteket i stk. 3, nr. 6.

6) Ved overtagelse i 2010 og følgende år indplaceres apoteket i stk. 3, nr. 7.

§ 6. Der skal månedligt betales foreløbig afgift og tilskud på basis af apotekets omsætning i den forløbne del af året opgjort som anført i § 2, jf. § 5, og § 4. Ved indehaverskifte i årets løb beregnes foreløbig afgift og tilskud for den nye indehaver på basis af omsætningen efter indehaverskiftet.

Stk. 2. Apoteker, der efter fradrag af tidligere indbetalt afgift og tillæg af evt. modtaget tilskud skal betale afgift, skal indbetale beløbet på en af Lægemiddelstyrelsen fastsat dato omkring den 15. i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Apoteker, der efter fradrag af tidligere modtaget tilskud og tillæg af evt. indbetalt afgift skal modtage tilskud, vil få beløbet anvist fra Lægemiddelstyrelsen senest den 15. i den efterfølgende måned.

§ 7. Til brug for beregning af foreløbig afgift og tilskud skal apotekerne på skemaer udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen inden den 5. i den efterfølgende måned indsende oplysninger til Lægemiddelstyrelsen om omsætning m.v., jf. § 1 og § 3, på apoteket og dertil knyttede supplerende enheder, jf. apotekerlovens § 15, stk. 2, apoteksfilialer og apoteksudsalg for den forløbne måned.

§ 8. Endelig afgift og tilskud for et regnskabsår opgøres samtidig med indsendelse af årsregnskab for det pågældende år. Ved indehaverskifte i årets løb opgøres afgift og tilskud for den forløbne periode i forbindelse med indsendelse af årsregnskabet for den pågældende driftsperiode.

Stk. 2. For lidt betalt foreløbig afgift eller for meget modtaget foreløbigt tilskud skal indbetales til Lægemiddelstyrelsen senest 2 måneder efter årsregnskabets indsendelse.

Stk. 3. For meget betalt foreløbig afgift eller for lidt modtaget foreløbigt tilskud anvises fra Lægemiddelstyrelsen senest 2 måneder efter årsregnskabets modtagelse.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. februar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for beregning af afgifter og tilskud fra og med januar måned 2007.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 35 af 23. januar 2006 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed ophæves.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 25. januar 2007

Lars Løkke Rasmussen

/Paul SchüderBilag 1

Liste over apoteker, som er omfattet af § 2, stk. 4

Københavns Kommune

Vaisenhus Apotek

Kgl. Hof Apotek

Christianhavns Apotek

Steno Apotek

Enghave Apotek

Øresunds Apotek

Apoteket Trianglen

Østerfælled Apotek

Nørrebro Apotek

Sct. Stefans Apotek

Apoteket Svalen

Hamlets Apotek

Sønderbro Apotek

Amagerbro Apotek

Dyveke Apotek

Oxford Alle Apotek

Apoteket Rosen

SydhavnsApoteket

Valby Apotek

Apoteket Trekroner

Husum Apotek

Linde Apoteket

Grøndals Apoteket

Jernbane Alle Apotek

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Apotek

Gammel Kongevejs Apotek

Godthåb Apotek

Smallegades Apotek

Dalgas Boulevard Apotek

Fyns Amt, Odense Kommune

Sct. Knuds Apotek, Odense

Albani Apotek, Odense

Sct. Hans Apotek, Odense

Apoteket Ørnen, Odense

Apoteket Bryggergården, Odense

Bolbro Apotek, Odense

Dalum Apotek, Odense

Ribe Amt, Esbjerg Kommune

Esbjerg Krone Apotek

Esbjerg Neptun Apotek

Esbjerg Jerne Apotek

Århus Amt, Århus Kommune

Løve Apoteket, Århus

Sct. Pauls Apotek, Århus

Sct. Lukas Apotek, Århus

Jernbane Apoteket, Århus

Trøjborg Apotek, Århus

Stjerne Apoteket, Århus

City Vest Apotek

Åbyhøj Apotek

Vejlby Apotek, Århus

Viby Apotek

Marselisborg Apotek, Århus

Nordjyllands Amt, Ålborg Kommune

Svane Apoteket, Aalborg

Løve Apoteket, Aalborg

Reberbane Apotek, Aalborg

Vejgaard Apotek, Aalborg

Budolfi apotek, Aalbrog

Aalborghus Apotek

Nørresundby Apotek.

Københavns Amt

Skovlunde Apotek

Ballerup Apotek

Gentofte Apotek

Hellerup Apotek

Charlottenlund Apotek

Ordrup Apotek

Søborg Apotek

Buddinge Apotek

Bagsværd Apotek

Hvidovre Apotek

Apoteket Friheden, Hvidovre

Svane Apoteket, Lyngby

Rådhus Apotektet, Lyngby

Virum Apotek

Holte Apotek

Nærum Apotek

Kastrup Apotek

Tårnby Apotek

Frederiksborg Amt

Stengades Apotek, Helsingør

Axeltorvs Apotek, Helsingør

Hillerød Frederiksborg Apotek

Hillerød Krone Apotek

Roskilde Amt

Køge Torvets Apotek

Køge Boholte Apotek

Dom Apoteket, Roskilde

Svane Apoteket, Roskilde

Vestsjællands Amt

Elefant Apoteket, Holbæk

Løve Apoteket, Holbæk

Svane Apoteket, Slagelse

Rådhus Apoteket, Slagelse

Storstrøms Amt

Løve Apoteket, Nykøbing F.

Svane Apoteket, Nykøbing F.

Løve Apoteket, Næstved

Svane Apoteket, Næstved

Fyns Amt

Løve Apoteket, Svendborg

Sct. Nicolai Apotek, Svendborg

Sønderjyllands Amt

Hjorte Apoteket, Haderslev

Løve Apoteket, Haderslev

Jernbane Apoteket, Sønderborg

Løve Apoteket, Sønderborg

Svane Apoteket, Åbenrå

Løve Apoteket, Åbenrå

Vejle Amt

Fredericia Løve Apotek

Fredericia Axeltorvs Apotek

Søndergades Apotek, Horsens

Svane Apoteket, Horsens

Løve Apoteket, Horsens

Løve Apoteket, Kolding

Sønderbro Apotek, Kolding

Løve Apoteket, Vejle

Vejle Gorms Apotek

Sct. Thomas Apotek, Vejle

Ringkøbing Amt

Løve Apoteket, Herning

Østergades Apotek, Herning

Holstebro Løve Apotek

Svane Apoteket, Holstebro

Århus Amt

Løve Apoteket, Randers

Jernbane Apoteket, Randers

Sønderbro Apotek, Randers

Ørne Apoteket, Silkeborg

Himmelbjerg Apotek, Silkeborg

Svane Apoteket, Silkeborg

Viborgs Amt

Løve Apoteket, Skive

Svane Apoteket, Skive

Svane Apoteket Thisted

Løve Apoteket, Thisted

Svane Apoteket, Viborg

Løve Apoteket, Viborg

Nordjyllands Amt

Frederikshavn Løve Apotek

Frederikshavn Svane Apotek

Løve Apoteket, Hjørring

Svane Apoteket, Hjørring

Københavns Amt

Brøndbyøster Apotek

Glostrup Apotek

Herlev Apotek

Albertslund Apotek

Tåstrup Apotek

Rødovre Apotek

Værløse Apotek

Frederiksborg Amt

Farum Apotek